Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 49-50
PL Stwierdzono, że po uruchomieniu biofiltracji na świeżym złożu, rząd bioreakcji zachodzących w cieczy pokrywającej elementy złoża jest różny na różnych jego wysokościach i zależy od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procesu. Przeprowadzono eksperymentalną weryfikację modelu wymiany masy w warunkach [...]
EN It was confirmed that the order of bioreaction is dependent on biofiltration time from the beginning of the process and a place in the biofilter bed. The unsteady state mass transfer model was verified taking into account the time- and bed height-dependent propanol concentration distribution in air [...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1201-1202
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 1 87-101
PL Badano przepływ pęcherzy gazu w wewnątrzobiegowym reaktorze airlift z mieszaniem w strefie wznoszenia na podstawie przebiegu krzywych rozkładu czasu przebywania gazu. Analizowano krzywe rozkładu otrzymane w odpowiedzi na bodziec skokowy tlenu jako znacznika. Omówiono metodę określania udziałów gazu [...]
EN Bubble flow was investigated in the internal loop airlift reactor with mixing in the riser. Gas residence time distribution curves were obtained using a step-function tracer-technique. The method of the determination. of the ideal mixed gas hold-up and the fraction of gas hold-up in a plug flow was [...]
4
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Badano rozkład czasu przebywania gazu w wewnątrzobiegowym reaktorze airlift z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej. Na podstawie krzywej rozkładu czasu przebywania wnioskowano o strukturze przepływu roju pęcherzy. Omówiono sposób oszacowania udziałów idealnie wymieszanego gazu recyrkulującego w reaktor[...]
EN Gas residence time distribution was investigated in the internal loop airlift reactor with mechanical mixing in the inner column. The structure of the bubble swarm was identified taking into account the residence time distribution curve. The method of the estimation of the ideal mixed gas hold-up an[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 3 3-6
PL Badano przepływ zawiesiny w aparacie airlift z wewnętrzną cyr-kulacją i mieszaniem realizowanym za pomocą mieszadła śmigłowego umieszczonego przy dnie napowietrzanej kolumny wewnętrznej będącej strefą wznoszenia. Dla częstości obrotów powyżej 20 min-1 zaobserwowano nieoczekiwaną sedymenta[...]
EN Flow of suspension in an airlift apparatus with internal circulation and mixing realized via propeller situated at the bottom of aerated inner column worked as the rising zone was tested. Unexpected sedimentation of solid particles appearing with increasing the air flow rate at rotational frequencie[...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5 10-11
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 336-337
PL Zbadano wpływ pH surówki, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość flotacji. Stwierdzono, że dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza stałe szybkości f[...]
EN An influence of the initial solution pH, collector concentration and air flow velocity on a course of Al(III) ion and precipitate flotation was investigated. It was found that the flotation course distinctly depended on the initial solution pH. It was also found that flotation rate constant values w[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 338-339
PL Zbadano wpływ pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półpe riodycznych flotacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach flotacji jonowej zachodzącej w roztworach kwaśnych występuje konkurencja pomięd[...]
EN An influence of the initial solution pH and collector concentration on the effectiveness of semi-batch ion and precipitate flotations occurring in solutions containing mixtures of Zn(II) and Al(III) ions was investigated. It was found that a competition between Zn(II) and Al(III) ions in creation of[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 111-112
PL Otrzymywano węglan wapnia w reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Zbadano wpływ stężenia CaC03 oraz prędkości przepływu dwutlenku węgla na czas reakcji i wykorzystanie C02. Określono strukturę otrzymanych cząstek CaCO3 za pomocą XRD.
EN Calcium carbonate particles were obtained in reaction of calcium hydroxide with carbon dioxide. An influence of calcium hydroxide concentration and carbon dioxide velocity on reaction time and C02 usage were investigated. A structure of precipitated CaCO3 was analyzed by j the[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 53-54
PL Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4 do 2,8 μm, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszaninie [...]
EN Calcium carbonte precipitation was investigated during carbon dioxide and calcium hydroxide reaction occurring in the presence of ethylene glycol. It was observed that the mean size of CaCO3 crystals at the end point of precipitation diminished from 4 to 2.8 μm if the ethylene glycol c[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 433--434
PL Zbadano wpływ pH surówki flotacyjnej, stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny Al(III), Cu(II) i Zn(lI). Najwyższe wartości stałych szybkości flotacji badanych metali uzyskano dla procesów prowadzonych dla pH około 8, tj. w warunkac[...]
EN Influence of the initial solution pH, collector concentration and air velocity on the course of Al(III), Cu(II) and Zn(II) ion and precipitate flotation was investigated. The highest values of flotation rate constants for aluminum, copper and zinc were observed for the precipitate flotation when a v[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 69-70
PL Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reag[...]
EN Calcium carbonate particles were obtained as a result of CO2 with Ca(OH)2 reaction Ethylene glycol, glycerol or n-butanol were added to reaction mixture. CaCO2, particles in case of precipitation with organic compounds were smaller than those obtained in the process [...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 103-104
PL Przeprowadzono analizę operacji jednostkowych składających się na linię technologiczną kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej i oczyszczanego metodą cytrynianową. Wykazano, że dla uzyskania dobrej jakości kryształów kwasu niezbędne jest oddzielanie organicznych szlamów z [...]
EN Unit operations used in the citric acid production line were analysed. Citric acid was obtained by the surface fermentation method and purified by the citrate method. It was shown that separation of organic slimes from fermentation fluid as well as mycelium fluid is necessary before their chemical t[...]
14
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 519-531
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące fluidyzacji złoża kulek o gęstości mniejszej od gęstości cieczy znajdujących się w strefie opadania reaktora airlift z cyrkulacją zewnętrzną. Stwierdzono, że dla małych prędkości gazu obserwuje się powolny liniowy wzrost prędkości cyrkulacji cieczy. Począwszy od [...]
EN Results of the investigations of the fluidization of the bed of solid spheres with density lower than the liquid density are presented. The solid spheres are set up in the downcomer of the airlift reactor with external circulation. The weak linear increase of the liquid circulation velocity is obser[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 112-113
EN The sedimentation velocity of solid particles in 0/W emulsions has been measured. It was found that the settling velocity was an exponential function of the particle volume concentration for the low Reynolds number regime and emulsions exhibiting viscous Newtonian liquid behaviour.
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 118-119
EN Experimental values of the liquid-side dispersion coefficient obtained from the dispersion model for an open vessel and calculated according to the simplified method proposed by Aoyama were compared and discussed.
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 1 12-13
EN It was observed that the order of bioreaction in the liquid film covering solid particles was dependent on the biofiltration duration time as well as on the place in the biofilter bed. The unsteady—state mass transfer model was derived taking into account the kinetics of the bioreaction and the time[...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 2 6-10
PL Badano rozkład czasów przebywania fazy gazowej w kolumnie barbotażowej za pomocą elektrochemicznego czujnika tlenu. Czujnik tlenu umieszczano w strumieniu gazu opuszczającym kolumnę barbotażową. Jako znacznika użyto par acetonu, benzenu, heksanu, octanu etylu, ksylenu i toluenu. Wykazano, że rodzaj [...]
EN The gas residence time distribution in a bubble column using the electro-chemical oxygen sensor has been investigated. The gas sensor was situated inside gas stream leaving the bubble column. Vapours of acetone, benzene, hexane, ethyl acetate, xylene and toluene were used as a marker. It has bee[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 2 3-8
PL Z uwagi na to, że jednym z etapów złożonego procesu biologicznej degradacji par związków organicznych podczas przepływu gazu przez złoże naturalne w biofiltrze do oczyszczania gazów jest adsorpcja tych związków na powierzchni ziaren złoża, wykorzystano izotermy adsorpcji z roztworu do wyznaczenia po[...]
EN One of a stage of the complex process of biological degradation of organic vapours during gas flow through the natural bed in a biofilter used for gas cleaning is their adsorption on the bed grains. This is the reason why adsorption isotherms were employed in determination of a specific surface area[...]
20
63%
Chemical and Process Engineering
PL Badano proces wytwarzania emulsji w reaktorze dwukolumnowym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej jako strefie wznoszenia. Stwierdzono, że maksimum mocy mieszania występuje w pobliżu punktu inwersji faz. Badano, jak zależy czas mieszania i cyrkulacja emulsji od częstości obrotów oraz średnicy mieszadł[...]
EN The emulsification process was investigated in a draft-tube reactor with agitation in the internal column as the riser. The maximum value of the power consumption was observed near the emulsion inversion point. An influence of the impeller speed and the propeller diameter on the emulsion circulation[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last