Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2013 nr 7-8 36--41
PL W artykule przedstawiono odwzorowanie indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie indukcyjności własnych dokonano w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika na podsta[...]
EN The article concerns the representation of the self inductances of the stator and field windings in circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle o[...]
2
100%
Elektro Info
2013 nr 9 103--111
PL W artykule przedstawiono sposób odwzorowania rozkładu indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie rozkładu indukcyjności wzajemnych dokonano w funkcji kąta położenia wi[...]
EN The article concerns the representation of the mutual inductances of the stator and field windings in a circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position ang[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 10 182-187
PL W niniejszym artykule przedstawiono przetwornik umożliwiający pomiar wartości chwilowej prądu czujnikiem liniowym Halla typu A3515LUA i A3516LUA. Podano zależności pozwalające określić wartość napięcia na wyjściu zaprojektowanego przetwornika pracującego w otwartej pętli (bez uzwojenia kompensacyjne[...]
EN This paper presents a transducer to measure the momentary values of current by linear Hall sensor type A3515LUA and A3516LUA. Relations were given for determining the value of the output voltage of the designed transducer working in an open loop (no compensating windings) and with additional compens[...]
4
100%
Elektro Info
2010 nr 3 38-43
5
100%
Elektro Info
2014 nr 7-8 53--57
PL W artykule przedstawiono wpływ grupy i skrótu uzwojeń oraz rozwarcia i skosu żłobków na ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych powstałych z dyskretnego sposobu rozkładu najczęściej stosowanych uzwojeń (jednowarstwowego, dwuwarstwowego oraz trójkątnego). W obliczeniach efekt poprawy kształtu [...]
EN The article presents the influence of a pitch and a winding distribution, a slot-opening and a slot-skewing to reduce the harmonic content generated from a discrete distribution of the most frequently used armature windings (single-layer, double-layer and triangular). In calculating the harmonic con[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wpływ rozkładów indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń stojana i wirnika na indukowane napięcia w stanie biegu jałowego generatora synchronicznego jawnobiegunowego o mocy 5,5 kVA z klatką tłumiącą na wirniku bez skosu oraz ze skosem. Rozkłady indukcyjności użyte w model[...]
EN This paper concerns a circuital model of a 5.5 kVA salient pole synchronous generator with damping bars, with and without the rotor skew. The paper presents an influence of the stator to rotor self and mutual inductance distribution on the induced voltages in the no-load steady state. Inductance dis[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono – dla liniowego i nieliniowego modelu obwodowego generatora synchronicznego jawnobiegunowego z prętami tłumiącymi na wirniku – porównanie rozkładów indukcyjności własnych i wzajemnych w naturalnym układzie odniesienia abc związanym ze stojanem oraz w układzie odni[...]
EN This paper concerns a salient pole synchronous generator with damping bars on the rotor, and presents a comparison of the distribution of self and mutual inductances in the stator natural reference frame abc for a linear and a nonlinear circuital model, as well as in the rotor reference frame dq0. M[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 50 53--56
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu zestawu komputerowego oraz UPS-a, pracujących w stanie ustalonym obciążenia, na generowanie wyższych harmonicznych prądu oraz poboru mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. Obliczenia mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia fazo[...]
EN The article presents experimental investigations of the influence of an computer equipment and UPS operating in the steady state on generating harmonic current and the inductive or capacitive power consumption. On the basis of the recorded voltage and current waveforms, active and reactive power (re[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 50 49--52
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu jednostki stacjonarnej PC i monitora w stanie standby, w układzie bez układu korekcji współczynnika mocy, na generowanie wyższych harmonicznych prądu. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów dokonano obliczeń mocy czynnej i bie[...]
EN The articles presents experimental investigations of the influence of the PC desktop and monitor operating in the standby mode without the power factor correction on generating harmonic current. On the basis of the recorded voltage and current waveforms active and capacitive reactive power are calcu[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 251-265
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu niesymetrii i odkształcenia napięcia zasilania sieci na przebiegi czasowe prądów w obwodzie twornika maszyny synchronicznej. Przedstawiono w nim zależności, w oparciu o które możliwe jest określenie napięć w osiach d i q dla niesymetrycznych napi[...]
EN In the paper analysis of nonsinusoidal and unsymmetrical influence of electric power system on armature currents waveforms of a synchronous machine is presented. Dependencies of positive- and negative-sequence higher harmonics supply voltages transformed to d and q axes are given. The numerical calc[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 239-250
PL W artykule przedstawiono model maszyny synchronicznej cylindrycznej do analizy zawartości harmonicznych np. w prądach, napięciach obwodu twornika i wzbudzenia. Zaproponowany model, mimo iż opisuje zjawiska występujące w stanie ustalonym, ujmuje również własności tłumiące całej warstwy przewodzącej w[...]
EN In the paper a mathematical model of synchronous cylindrical generator with distributed parameters for co-operation with distortion and asymmetrical electric power system is presented. The mathematical model can be used to analyse waveforms and harmonic distortion into armature current and voltage, [...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 187--194
EN This paper concerns a salient pole synchronous generator with 10 damping bars, and presents the distribution of self- and mutual inductances in the stator natural reference frame abc, as well as in the rotor reference frame dq0 versus the electrical rotor position angle. It shows the influence of hi[...]
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 147--153
EN This paper presents an influence of representation of the stator to rotor mutual inductances on the internal generated voltages induced in the 3-phase armature winding in a salient pole synchronous generator In the no-load steady state. In the circuital linear and nonlinear model, the stator to roto[...]
14
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 117--123
EN This paper presents a representation of the stator to rotor self and mutual inductance and derivative distributions in the 5.5 kVA salient pole synchronous generator with damping circuits, both with and without a rotor skew in the no-load steady state. In the circuital linear and nonlinear model, th[...]
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 179--186
PL W artykule przedstawiono prosty sposób wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana, uzwojenia wzbudzenia i prętów klatki tłumiącej objętych strumieniem głównym, przy wykorzystaniu programu FEMM. Dla podanego sposobu wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych, przed[...]
EN This paper presents a simple method for determining the self- and mutual inductances for stator windings, field winding and bars of the damping cage covered by the main flux, using the FEMM program. For the specified method for determining the self- and mutual inductances, a circuital model of salie[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono analizę zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach fazowych twornika podczas współpracy maszyny synchronicznej z trójfazową siecią zasilania zarejestrowane w komputerowym stanowisku. Dzięki opracowanym w środowisku LabVIEW programom komputerowym można przeprowa[...]
EN In the article an analysis of harmonic distortion in armature currents in synchronous machine during co-operation with electric power system is presented. This article is the result of the master thesis of project carried out at Kielce University of Technology. The analysis is carried out thanks to [...]
17
63%
Napędy i Sterowanie
PL Szybki rozwój technologii, a co za tym idzie wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości pomiarów, obliczeń i sterowania, podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia) oraz częste zmiany konfiguracyjne wynikające ze zmian warunków przemysłowych, ułatwienia diagnostyki i serwisu, a także rozbudo[...]
EN Rapid technology development and thus increasing requirements related to reliability and rapidity of measurements, calculations and control, decision making (response to event), frequent configuration modifications resulting from industrial condition changes, diagnostics and service facilitations, e[...]
18
63%
Napędy i Sterowanie
PL Do podstawowych modułów łączących sygnały analogowe ze sterownikiem PLC (A/D) i sterownik PLC z układami i urządzeniami sterowanymi za pomocą sygnałów analogowych (D/A) należą moduły rozszerzeń, ogólnie nazywane A/D i D/A.
EN Extension modules generally referred to as A/D/ and D/A are the basic modules connecting analogue signals with PLC controller (A/D) and PLC controller with systems and equipment controlled with analogue signals (DIA). There is a number of A/D and D/A modules on the market which are programmed in com[...]
19
63%
Elektro Info
2009 nr 9 66-75
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono możliwości zastosowania środowiska graficznego LabView do wizualizacji oraz do szybkiej i prostej identyfikacji parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej. W tym celu opracowano program, w którym poprzez zmianę nastaw analogowych zadajników reprezentujących parametry [...]
EN The article discusses possibility of using the LabView graphical environment for visualization and for quick and simple identification of electromagnetic synchronous machine parameters. For this purpose, two programs were elaborated which by changing the analog knob properties representing the equiv[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last