Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przedstawiono wyniki badań składu molekularnego materii organicznej (MO) zawartej w skałach karbonu i wodach złożowych z otworów na monoklinie przedsudeckiej. Osady były deponowane w płytkowodnym środowisku morskim przy umiarkowanym dostępie tlenu. Występujący kerogen II typu nie podlegał biodegrada[...]
EN The results on molecular composition of organic matter (OM) in the Carboniferous rocks and reservoir waters from wells on Fore-Sudetic Monocline are presented. Sediments were deposited in the shallow marine water with limited oxygen accessibility. Contained kerogen is type II and derive from algae, [...]
2
80%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 6 445--453
PL W ramach pracy wykonano pomiary laboratoryjne właściwości rdzeni wiertniczych, obejmujące następujące badania: porozymetryczne, przepuszczalności absolutnej i fazowych skał dla wody i gazu, składu mineralnego skał na podstawie analiz rentgenowskich, rozkład nasycenia wodą przestrzeni porowej metodą [...]
EN Within frameworks of the study laboratory measurements of drilling cores properties have been done, including: porosimetric testing, absolute and phase permeabilities of rocks for water and gas, mineral composition of rocks on the grounds of X-ray analyses, distribution of pore space water saturatio[...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W ramach pracy wykonano pomiary laboratoryjne właściwości rdzeni wiertniczych, obejmujących: badania porozymetryczne, przepuszczalności absolutnej i fazowych skał dla wody i gazu, składu mineralnego skał na podstawie analiz rentgenowskich, rozkład nasycenia wodą przestrzeni porowej metodą NMR, zawar[...]
EN Within the framework of the study laboratory measurements of drilling cores properties have been done, including: porosimetric testing, absolute and phase permeabilities of rocks for water and gas, mineral composition of rocks on the grounds of X-ray analyses, distribution of pore space water satura[...]
4
71%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 12 867-876
PL Podstawowym celem pracy było dostarczenie danych do weryfikacji rozwiązania równania Gassmana dla utworów piaskowcowych czerwonego spągowca. W ramach pracy wykonano laboratoryjne pomiary prędkości propagacji fali podłużnej Vp i poprzecznej Vs na rdzeniach wiertniczych o różnym współczynniku nasyceni[...]
EN The main target of the work was delivering data for Gassman equation solution verification in rotliegend sandstones formations. Laboratory measurements of compression Vp and shear Vs waves propagation velocities were done on drilling cores for various Sw saturation coefficients. The testing were don[...]
5
71%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 11 775-786
PL Głównym celem pracy było systemowe zbadanie prędkości propagacji fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w zależności od zmiennego nasycenia przestrzeni porowej skał węglanowych na podstawie badań laboratoryjnych, wykorzystanie tych danych w kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej or[...]
EN The main aim of the work was to test compression and shear waves propagation velocities relation to variable saturation of carbonate rock pore space on the grounds of laboratory tests, utilization of these data in complex interpretation of geophysics well logging, and determination of coefficients n[...]
6
71%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem pracy jest zbadanie prędkości propagacji fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w zależności od zmiennego nasycenia przestrzeni porowej skał węglanowych na podstawie badań laboratoryjnych, wykorzystanie tych danych w kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej oraz wyznaczenie wsp[...]
EN The main aim of the work was to test compression and shear waves propagation velocities relation to variable saturation of carbonate rock pore space on the grounds of laboratory tests, utilization of these data in complex interpretation of geophysics well logging and determination of coefficients ne[...]
7
71%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Podstawowym celem pracy było dostarczenie danych do weryfikacji rozwiązania równania Gassmana dla utworów piaskowcowych czerwonego spągowca. W ramach pracy wykonano laboratoryjne pomiary prędkości propagacji fali podłużnej Vp i poprzecznej Vs na rdzeniach wiertniczych o różnym współczynniku nasyceni[...]
EN The main target of the work was delivering data for Gassman equation solution verification in Rotliegend sandstones formations. Laboratory measurements of compression Vp and shear Vs waves propagation velocities were done on drilling cores for various Sw saturation coefficients. The testing were don[...]
8
71%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem referatu jest pokazanie możliwości zastosowania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych. W referacie zaprezentowane zostaną: – wyniki analizy zależności pomiędzy wartościami absorpcji promieniowania rentgenowskiego a parametrami otrzymanymi z pomiarów[...]
EN The aim of the paper is to show the applications of the method of X-ray computed tomography in the study of one meter sections of rock cores. The paper will be presented: – analysis of the correlation between X-ray absorption and following parameters obtained from laboratory measurements (bulk densi[...]
9
71%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 12 1035--1042
PL W artykule pokazano możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu metrowych odcinków rdzeni wiertniczych. Przedstawiono między innymi: wyniki analizy zależności pomiędzy wartościami absorpcji promieniowania rentgenowskiego a parametrami uzyskanymi z pomiarów laboratoryjnyc[...]
EN The aim of the paper is to show the applications of X-ray computed tomography in the study of the whole rock cores (one meter sections). The following applications are presented: results of dependency analysis between X-ray absorption values and parameters obtained from laboratory measurements (bulk[...]
10
61%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 10 672-682
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania anizotropii ośrodka skalnego na podstawie integracji pomiarów otworowych (Upadomierz, Full Wave Sonic, Pionowe Profilowanie Sejsmiczne), atrybutów sejsmicznych i pomiarów laboratoryjnych (analizy mineralogiczne, porozymetryczne, elektryczne, spektrometrycz[...]
EN The study presents results of rock medium anisotropy modelling on the grounds of well logs integration (inclinometer, Full Wave Sonic, Vertical Seismic Logging), seismic attributes and laboratory measurements (mineralogy, porosimetry, electrical, spectrometric analyses, and, among others, with use o[...]
11
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania anizotropii ośrodka skalnego na podstawie integracji pomiarów otworowych (Upadomierz, Full Wave Sonic, Pionowe Profilowanie Sejsmiczne), atrybutów sejsmicznych i pomiarów laboratoryjnych (analizy mineralogiczne, porozymetryczne, elektryczne, spektrometryczne [...]
EN The study presents results of rock medium anisotropy modelling on the grounds of well logs integration (inclinometer, Full Wave Sonic, Vertical Seismic Logging), seismic attributes and laboratory measurements (mineralogy, porosimetry, electrical, spectrometric analyses, and, among others, with use o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last