Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 340-349
PL W referacie - uwzględniając warunki krajowe - scharakteryzowano: biomasę (współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach), elektrownie wiatrowe, ich elementy oraz pracę. W sposób uproszczony oceniono efektywność wybranych OZE w Polsce.
EN The paper takes into consideration domestic terms and describes biomass (biomass co-firing with coal) and wind turbines as renewable energy sources, their components and operation in power system. Effectiveness of chosen RES is estimated in simplified way.
2
100%
Rynek Energii
2002 nr 5 47-52
PL Dla budynków przedsiębiorstwa o zapotrzebowaniu mocy na ogrzewanie 500 kW (na przykładzie Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi) przeanalizowano cztery warianty układów grzewczych z pompą ciepła - z wodą gruntową lub wymiennikami gruntowymi, jako dolnymi źródłami ciepła. W jednym z wariantów do zasila[...]
EN For the buildings of an enterprise with heating power requirement of 500 kW (at the Institute of Heat Engineering in Łódź) four variants of heating systems with heat pump - with ground water or ground heat exchangers as the lower sources of heat were analyzed in one of the variants to supply the hea[...]
3
63%
Rynek Energii
2010 nr 4 68-76
PL W artykule porównano roczne koszty wytwarzania ciepła na przykładzie pompy ciepła wspomaganej grzałką elektryczną SPC+GRZ i innych alternatywnych źródeł. Jako alternatywne źródło ciepła rozpatrzono akumulacyjny zbiornik wodny ogrzewany energią elektryczną w taryfie nocnej, kotłownię spalającą odpowi[...]
EN The article contains comparison of annual heating generation costs in heat pump system with electric heater SPC+GRZ and other alternative sources. The article considers alternative heat sources such as: accumulation water reservoir heating with electric energy at night tariff, boiler-room which burn[...]
4
63%
Rynek Energii
2008 nr 5 51-57
PL W referacie wykazano potrzebę stosowania biomasy jako paliwa w gospodarstwach domowych i w energetyce lokalnej, zamiast jej współspalania z węglem w dużych elektrowniach. Dzięki takiemu energetycznemu wykorzystaniu biomasy otrzyma się bardziej pozytywny efekt ochrony środowiska.
EN The paper shows the need of biomass usage as fuel in households and in local energetics, instead of its combustion with coal in large power stations. By means of such energy utilization of the biomass, better results in environmental protection can be achieved.
5
63%
Instal
2007 nr 2 36-43
PL W pracy przedstawiono dobór optymalnej mocy cieplnej sprężarkowej pompy grzejnej (SPC), przy określonym wykresie uporządkowanym pod kątem optymalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów jej eksploatacji ze względu na minimalizacje rocznego kosztu produkcji w niej ciepła (K R -> min.). Doboru optymal[...]
EN The article contains optimizationprocedure for thermal power of heat pump (SPC) specifying annual heat load duration curve for reason optimization the investment expenditures and operating costs for the shake of minimization heat pump annual heat production costs (KR -> min.). Optimization procedure[...]
6
63%
Rynek Energii
2006 nr 5 31-39
PL W artykule przedstawiono szacunkowe całkowite nakłady inwestycyjne na pompę ciepła typu solanka/woda, woda/woda i powietrze/woda. Jako dolne źródło pompy ciepła rozważono wykorzystanie kolektora gruntowego poziomego, spiralnego, a także zastosowanie wymiennika gruntowego pionowego, wody gruntowej i [...]
EN The article contains an estimation of total investment expenditure of application of brine-to-water heat pump, water-to-water heat pump and air-to-water heat pump. A horizontal ground loop heat exchanger, spiral-tube ground loop heat exchanger, vertical ground loop heat exchanger, water ground and a[...]
7
63%
Rynek Energii
2003 nr 5 36-42
PL W artykule przedstawiono wpływ parametrów wody w sieci ciepłowniczej (obniżanie temperatury wody zasilającej i powrotnej) na wskaźnik skojarzenia i zużycie paliwa w elektrociepłowni z turbiną przeciwprężną. W rezultacie czego uzyskano większe efekty gospodarki skojarzonej cieplno - elektrycznej. Dod[...]
EN The article contains the influence of water parameters in heat engineering network (supply and return water temperature decrease) for association indicator and fuel consumption in heat and power generating plant with back - pressure turbine. As a result we have the larger effects of thermal - electr[...]
8
63%
Rynek Energii
2004 nr 5 50-58
PL W artykule przedstawiono roczne koszty eksploatacyjne różnych źródeł ciepła dla budynku mieszkalnego. Rozważono zastosowanie pompy ciepła lub kotłowni olejowej dla różnych okresów eksploatacji urządzeń. Jednocześnie wyznaczono graniczną cenę energii elektrycznej i oleju opałowego, w wyniku czego zas[...]
EN The article contains annual operating cost of different heat sources for a dwelling - house. Application of the heat pump or oil boiler was used for different operating periods. Moreover, limiting the electric energy price and limiting fuel oil price were determined. As a result application of the h[...]
9
63%
Archives of Thermodynamics
EN Demand for on-line calculation in contemporary simulation models of power engineering units, microcomputer measurement systems and automatic control rendered the necessity to develop approximation functions, which enable to determine thermodynamic prperties of water and steam in time, which is sever[...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 30--33
PL W artykule przedstawiono sposoby pomiarów przepływu nośników energii, takich jak: para wodna, woda, gaz oraz ropa i płynne produkty naftowe. Podano zasady pracy nowoczesnych układów pomiarowych z zastosowaniem różnych rodzajów przetworników przepływu. Porównano charakterystyczne właściwości wybranyc[...]
11
63%
Elektro Info
2016 nr 12 78--81
PL Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algory[...]
EN The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the art[...]
12
63%
Elektro Info
2017 nr 6 66--68
PL Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowa[...]
EN The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the art[...]
13
63%
Rynek Energii
2005 nr 5 33-41
PL W artykule przedstawiono jednostkowe i zdyskontowane roczne koszty wytwarzania ciepła w pompie grzejnej i kotłowni olejowej dla budynku mieszkalnego. Rozważono jednocześnie różny okres eksploatacji tych urządzeń.
EN The article contains unitary and discount annual heating generation costs in heat pump and oil boiler room for apartment building. Moreover, application of the heat pump or oil boiler room was used for different operating periods.
14
51%
Rynek Energii
2003 nr 6 45-47
PL Przedstawiono doświadczenia laboratorium funkcjonującego w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi w zakresie legalizacji ciepłomierzy. Z przeprowadzonych ich sprawdzeń wynika, że ponowną legalizację przechodzi około 30% przetworników mechanicznych przepływu i ponad 85% przetworników ultradźwiękowych. [...]
EN Experience gained by the laboratory of the Institute of Thermal Engineering in Łódź and concerning heat meters verification has been presented. It follows from the performed tests that ca 30% of mechanical flow converters and 85% ultrasonic test converters successfully pass the verification. Example[...]
15
51%
Rynek Energii
2004 nr 5 101-105
PL Przedstawiono zebrane w 2004 r. doświadczenia laboratorium legalizacyjnego funkcjonującego w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Problemy związane z legalizacją zaprezentowano na tle obowiązujących przepisów prawnych. Omówiono pracę stanowisk pomiarowych laboratorium oraz dokonano oceny poprawnoś[...]
EN Experience gained by the laboratory of the Institute of Heat Engineering for the heat meters verification in 2004 has been presented. Problems of legalization are shown in the light of law regulations. Short description of the measurement stand for testing flow converters is shown. Opinion about the[...]
16
51%
Rynek Energii
2002 nr 5 30-35
PL Przedstawiono opis stanowiska do sprawdzania przetworników przepływu, wodomierzy i ich legalizacji. Ponadto omówiono czynności związane z organizowaniem usług legalizacyjnych oraz dotyczące stworzenia sieci laboratoriów upoważnionych do legalizacji.
EN Description of the measurement stand for testing flow converters is presented. Some work conditions of this stand authorized for testing and legalization heat and water flow meters are described. The organization of service for legalization and suggestion concerning setting up authorized laboratorie[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 2 273--277
PL Artykuł dotyczy zastosowania programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i opis proponowanej metody oraz algorytm obliczeniowy. W końcowej części zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń dla wybranej e[...]
EN In the article is presented the evolutionary programming using the optimization of reliability the power distribution grids. The article presents the conception and description the evolutionary programming. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids usin[...]
18
45%
Rynek Energii
2005 nr 5 73-80
PL Przedstawiono, zebrane w 2005 roku doświadczenia laboratorium legalizacyjnego, funkcjonującego w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Problemy związane z legalizacją zaprezentowano na tle obowiązujących przepisów prawnych i metrologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanej obecnie dyrektyw[...]
EN Experience gained by the laboratory of the Institute of Heat Engineering for the heat meters verification in 2005 has been presented. Problems of legalization are shown in the light of law and measuring regulations (Measuring Instruments Directive). Short description of the measurement stand for tes[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last