Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2009 Z. 59 105-119
PL Istotą materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi są liczne, zachowane obiekty XIX wiecznej architektury postindustrialnej. Ważną cechą przestrzeni miasta jest duża ilość różnych w skali fabryk służących wcześniej wytwarzaniu przędzy i tkanin, głównie bawełnianych. Obecnie służą one innym celom kome[...]
EN Many preserved object representing 19-th century post-industrial architecture are the essence of the material, cultural heritage of Łódź. Important characteristic of city space is large number of different factories originally used to produce yarn and fabric, mainly cotton. City didn't create effect[...]
2
63%
Environment Protection Engineering
PL Zbadano możliwość wykorzystania grzybów rozkładających drewno (Phanerochaete chrysosporium i Trametes versicolor) do oczyszczania gazów z wybranych zanieczyszczeń organicznych (toluenu, chlorobenzenu, tetrachlorometanu aniliny, butanolu, octanu etylu). Badania wykonano w dwóch typach układów oczyszc[...]
EN The possibility of using wood-destroying fungi (Phanerochaete chrysosporium and Trametes versicolor) to remove selected org. pollutants from waste gas was studied using toluene, chlorobenzene, tetrachloromethane, aniline, Bu alc., and Et acetate. Expts. were performed in 2 types of purifn. systems:[...]
3
51%
Environment Protection Engineering
PL Badano efekty biofiltracji par związków aromatycznych zawartych w powietrzu. Doświadczenia przeprowadzono w skali laboratoryjnej. Do badań wybrano benzen jako związek aromatyczny bez podstawnika w pierścieniu oraz toluen jako pochodną benzenu z podstawioną grupą metylową. W pierwszej kolejności bada[...]
EN The results of biofiltration of the vapours of aromatic compounds occurring in air were examined. The experiments were carried out in a laboratory-bench scale on benzene and toluene. The first one represented an aromatic compound without any substituent, the second one was a benzene derivative with [...]
4
51%
Environment Protection Engineering
PL Wykonano mikrobiologiczne badania powietrza wokół wysypiska odpadów komunalnych "Maślice" we Wrocławiu. Próby pobrane metodą sedymentacyjną poddano identyfikacji gatunkowej. Badania mikologiczne wykazały, że w badanym powietrzu znajduje się wiele gatunków grzybów potencjalnie chorobotwórczych, toksy[...]
EN A microbiol. assessment of ambient air was conducted near the Maslice municipal landfill, Wroclaw, Poland. Species present in samples collected using the sedimentation method were identified. Mycol. studies showed the presence of several fungal species, potentially pathogenic, toxigenic, and allerg[...]
5
51%
Environment Protection Engineering
PL Próbki gleby z okolic Wrocławia zanieczyszczone materiałami wybuchowymi poddano bioremediacji w warunkach tlenowych i beztlenowych. Jedna z próbek (T) była zanieczyszczona przed kilku laty, druga (D) przeszła wieloletni okres samooczyszczania. Oceniono wydajność bioremediacji na podstawie zmian stęż[...]
EN Two explosives-contaminated soil samples taken in the vicinity of Wroclaw (SW Poland) were bio-remediated under aerobic and anaerobic conditions. One of the samples (T) was contaminated a few years ago; another (D) underwent a many-year self-cleaning process. The efficiency of their treatment was ev[...]
6
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 100--109
EN Biotechnological processes are widely used in environmental engineering. However, a common problem associated with the biological method relating to the removal of certain pollutants from the environment is low solubility in water, which significantly limits the possibility of their biodegradation o[...]
7
51%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1354-1357
8
51%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2230--2233
PL Usuwanie niektórych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska może być utrudnione ze względu na ich słabą rozpuszczalność w wodzie i dużą prężność par. Szczególnie są to czynniki ograniczające zastosowanie metod biologicznych w remediacji, ponieważ wpływają na biodostępność ksenobiotyków. Z tego wzg[...]
EN PhMe-contg. air (up to 35 g/m3) was biofiltered through a mineral nutrient-covered coconut fibre bed under lab. conditions to remove the PhMe pollutant. The addn. of a com. nonionic surfactant to the bed at a concn. above the crit. micelle concn. (200–400 mg/L) resulted in increase in the[...]
9
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 655-659
10
51%
Ochrona Środowiska
PL Grzyby wykazują wiele cech przydatnych w inżynierii środowiska, dających im przewagę nad bakteriami. Udowodniono, że potrafią one rozkładać wiele skomplikowanych związków organicznych, także ksenobiotyków, takich jak trudnobiodegradowalne wielopierścieniowe związki aromatyczne, polichlorowane węglow[...]
EN Fungi possess many features useful to environmental engineering, which gives them an advantage over bacteria. Their ability to decompose many complex organic compounds, including xenobiotics, such as difficult to biodegrade polycyclic aromatic compounds, polychlorinated hydrocarbons, dioxins, pestic[...]
11
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2018 T. 21, nr 4 447--459
PL W Polsce brakuje standardów oceny stanu sanitarnego powietrza. Istotnym źródłem emisji bioaerozolu do powietrza są odpady. W ostatnich latach w Polsce powstało kilka spalarni odpadów komunalnych, ich wpływ na stan sanitarny powietrza nie był dotychczas badany. Dlatego celem tej pracy była ocena stan[...]
EN No standards for evaluation of the sanitary state of air exist in Poland. Waste is an important source of emission of bioaerosol to the air. Several municipal waste incineration plants have been constructed in Poland in recent years. Their effect on the sanitary state of air has not been investigate[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last