Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od początku XX wieku jesteśmy świadkami eksperymentu architektonicznego - poszukiwania na nowo trwałości, użyteczności i piękna w architekturze. Od stu lat, także jednym z głównych narzędzi kreowania przestrzeni architektonicznej jest beton. Artykuł jest próbą ukazania związków pomiędzy ideą archite[...]
EN From the beginning o 20th century we are witnesses of architectural experiment - looking for strength, utility, beauty in architecture anew. From hundred years as well concrete has been a main instrument to create an architectural form. The paper is also an attempt to present relationships between a[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wynalazcy próbują zadziwić świat architektury techniczną doskonałością samego materiału - kompozytorzy natomiast starają się odkryć ukryty w betonie sens stylistyczny i poetycki. Obie istotne sfery myślowe odpowiadają za kształt obecnej architektury. Artykuł jest próbą przedstawienia roli betonu/żel[...]
EN Inventors try to astonish world of architecture with perfection of the material itself while composers try to reveal its stylistical and poetical meaning hidden in concrete. Both of these essential intellectual realms are responsible for shape of present-day architecture. The article tries to presen[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The thesis of article creates the fact of making distinction between defining the architectural space with using the shape or the void. Forming the void and so "subtraction" is the function of architecture which makes up one of two main formal motifs and is continued by century, independent from cur[...]
4
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 3 24--25
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Począwszy od budowli Panteonu aż po dzieło Caja General de Granada Alberto Campo Baezy architektura jest sztuką świadczącą o możliwości kreowania przestrzeni w wyznaczonych granicach działań formalnych. Tezą artykułu jest rozróżnienia definiowania przestrzeni architektonicznej pomiędzy przestrzenią [...]
EN As early as building of Panteonu until work of Alberto Campo Baeza . Caja General de Granada the architecture is that kind of art which proves the fact that it is the creation which makes the borders of formal working. The thesis of article creates the fact of making distinction between defining the[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W poszukiwaniu doskonałości architektury, twórcy współcześni zwracają się ku kształtom związanym z tradycją uformowań uznawanych za kanony piękna i harmonii. I chociaż wielkie idee modernizmu odarty formę architektoniczną z ornamentu, a wyobraźnię architektów, ze zrozumienia form historycznych, to j[...]
EN In the quest for architecture excellence, contemporary creators turn to shapes associated with the tradition of forms regarded as canons of beauty and harmony. Although the big ideas of modernism striped architectural form of ornamentation, and the imagination of architects, from the understanding o[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W powszechnym odczuciu beton jest symbolem i kwintesencją materialności architektury. Dla wielu twórców doświadczenie betonu-"lanego kamienia" jest chwilą źródłowego, pierwotnego wglądu w naturę architektury i potwierdzeniem, że wszystko, co istnieje w architekturze, posiada jakąś formę oraz jakąś m[...]
EN It is a common sentiment that concrete is the symbol and essence of materiality in architecture. For many designers the experience of concrete – the liquid stone – is the moment of getting the primeval insight into the nature of architecture and a confirmation that all that exists in the sphere of a[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Twórca w rysunkowym procesie jednoczenia idei i tworzywa architektonicznego nadaje tej relacji wymiaru estetycznego, starając się dostrzec w niej klarowną jedność formy i materii. Zapis, szkic, rysunek – wobec tak wytyczonego zagadnienia relacji idei i materii ustanawia zakres wyobrażenia i uporządk[...]
EN The creator of a drawing in the process of unifying idea and architectural material is giving that relation a suitable aesthetic dimension, trying to see in it a clear unity of form and matter. Recording, sketching, drawing – in the face of such delimitation, establish an appropriate range of imagin[...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Nadanie relacji pomiędzy przestrzenią a materią dzieła spowodowało, że kwestia związków pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym nigdy nie była tak ważna, jak w czasach rozwoju architektury współczesnej. Właściwie należałoby powiedzieć, że począwszy od modernistycznej rewolucji zaangażowanie twórców w prz[...]
EN Creating a relationship between space and the matter of a work of art has resulted in the fact that the relationships between the exterior and the interior are more important than ever before during the development of modern architecture. Together with the modernist revolution, the engagement of cre[...]
10
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 18 4--10
PL Artykuł porusza kwestię roli światła i ciemności jako narzędzi kreowania znaczeń metaforycznych i abstrakcyjnych architektury. Lekcje światła i ciemności architektury to sposób definiowania przestrzeni architektonicznej za pomocą zjawiska, którego natura jest trudna do wyrażenia, a istota umyka rozp[...]
EN The article discusses the question of light and darkness as the tools for creating figurative and abstract meanings in architecture. The lessons of light and darkness in architecture are the way of defining architectural space through the phenomenon whose nature is difficult to express and the essen[...]
11
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2016 nr 4 38--40
12
100%
Pretekst
2015 Nr 6 132--136
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The architecture is still a thing to discover of among mixing forms and meanings. After the style's conversions of XX century it turns out, that only the way to recognise a thing did not change. We can discover the architecture individually (in admiration) or with a help of guide who conducts us acr[...]
14
100%
Pretekst
2015 Nr 5 103--106
15
100%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 1 71--93
PL Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury na początku XXI wieku. Pierwsza część tekstu przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do racjonalizmu archi[...]
EN The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of [...]
16
100%
Pretekst
2010 Nr 3 58--63
17
100%
Pretekst
2006 Nr 2 93--100
18
100%
Pretekst
2013 Nr 4 74--79
19
100%
Technical Transactions
PL Artykuł jest próbą określenia zakresu tematyki naukowo-dydaktycznej uprawianej w Pracowni Architektury Elementarnej WA PK pod nazwą Architektura Elementarna – pomiędzy racjonalizmem a poetyką formy. Szeroki zakres badawczy i cel poszukiwań pozwalają jedynie na poruszenie niektórych aspektów definiow[...]
EN The purpose of the article is to define the range of academic-didactic subject practiced in The Chair of Elementary Architecture of WAPK, known as Elementary Architecture – Between Rationalism and Poetic of Form. The wide academic range, as well as the aim of the research, allow only to present seve[...]
20
100%
Technical Transactions
PL Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury początku XXI wieku. Druga część przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do metaforycznych podstaw architek[...]
EN The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor princi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last