Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 56-56
2
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 66-67
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 6 42-43
4
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The following paper presents the results of analyses of multi-layered elements and thick constructions, as well as simplifications used for solving structures of 2D class models published in specialist literature, and compares them with a different approach involving generalization of pertinent prob[...]
5
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy dokonano analizy wpływu zjawiska obciążenia temperaturą na procesy odkształcania i deformacji konstrukcji budowlanych. Jako przykład postawionej tezy przedstawiono analizę przyczyn awarii płyty górnej zbiornika na ciekłe medium, w której zidentyfikowano wady w postaci pęknięć wzdłuż kierunku[...]
EN The authors analyze the impact of the phenomenon of temperature load on the building structure deformation processes. As an example, the failure of the top plate of the tank to the liquid medium was described. Defects such as cracks along the direction of the main reinforcement in the structural ele[...]
6
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono problemy związane ze zmniejszeniem trwałości ścian osłonowych w wielkopłytowych budynkach mieszkalnych systemu Wk-70. Degradacja stanu wieszaków stalowych łączących betonowe warstwy ścian zewnętrznych powoduje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. Przedstawiono koncepcję pro[...]
EN The problems connected with durability decreasing of outer layer walls in living buildings were presented. The degradation of steel elements connecting wall concrete layers causes danger in exploitation. The conceptions of modernizing works which make it possible to reinforce connections and safet[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 139-141
PL Rozważania dotyczą murowanych sklepień w obiekcie zabytkowym. Dokonano analizy występujących spękań łuków ceglanych i sklepień krzyżowych. Podano genezę uszkodzeń. Opracowano koncepcję wzmocnienia elementów konstrukcyjnych.
EN The studies were made upon brick vaults in the historic building. The analysis of the morphology of defects occurring in the form of cracks of brick arches and cross vaults was done. The origin of damage resulting from the user was indicated. The concept of strengthening structural elements was pres[...]
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 7 356-359
PL Przedstawiono wyniki obserwacji kilkunastu powłokowych zbiorników ciekłego propanu-butanu, usytuowanych na wieżowych konstrukcjach wsporczych. Analizowano złożone stany naprężenia w zdegradowanych elementach konstrukcji wsporczych i powłokowych. Przedstawiono zrealizowaną propozycję prac zabezpiecza[...]
EN Effects of monitoring works of several shells of the liquid propane-butane gas containers, located on bearings designs, were presented. Complex stress conditions were analyzed in degraded elements of the shell and bearing designs. The original concept, put into practice, was described.
9
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 90-91
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 11 605-608
PL Błąd podczas eksploatacji systemu wentylacji był bezpośrednią przyczyną powstania zarzewia ognia, który skutkował uszkodzeniem konstrukcji i obudowy hali. Oceniono skutki pożaru w aspekcie zagrożenia elementów konstrukcyjnych budynku. Podano sposób naprawy uszkodzonych elementów. Naprawę zrealizowan[...]
EN Improper exploitation of modern ventilation devices was the main cause of fire and then damage of some structural parts of the multifunctional sport hall. Results of fire and rescue action according to structural elements have been presented. The reinforcement way of the structural elements and cond[...]
11
63%
Przegląd Budowlany
PL Zewnętrzne ściany osłonowe stosowane w typowych systemach prefabrykowanych budownictwa mieszkaniowego u schyłku XX wieku kształtowano z betonowej warstwy konstrukcyjnej, izolacji cieplnej ze styropianu lub wełny mineralnej o zmiennych grubościach oraz warstwy betonu fakturowego. O trwałości tak uksz[...]
EN External curtain walls in typical pre-fabricated residential construction systems at the end of the 20th century comprised a concrete construction layer, expanded polystyrene or rock wool thermal insulation of varying thickness, and a texture concrete layer. The durability of the external building f[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analizy wpływu odkształceń ścian cienkiej stalowej powłoki walcowej na bezpieczną eksploatację silosów. Stwierdzono, że w zdeformowanej strefie ścian powłoki nie są spełnione warunki graniczne nośności i użytkowalności rozciąganego i jednocześnie zginanego przekroju pierścieniow[...]
EN The paper presents analysis of the influence of deformation of thin walled cylindrical shell on safe exploitation of steel tanks. Steel elements of the investigated tank were tensioned and bended simultaneously. It was proved that in the permanent deformed part of walls the limit states conditions w[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 3 150-152
PL Przedstawiono problemy związane z adaptacją obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji. Podano przykład wzmocnienia ścian osłonowych znajdująacych się w stanie awaryjnym. Wskazano na zagrożenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz fakt nieprzestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów [...]
EN The problems connected with renovation processes of out of exploitation building structures were presented. The conceptions of modernizing works which make it possible to exploit the exemplifying building were presented. Authors described the reinforcement of external walls, existing in the failure [...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 613-615
PL Opisano stan techniczny konstrukcji żelbetowych podestów w sali wykładowej oraz sposób jej wzmocnienia. Zwrócono uwagę na konieczność dokonywania oceny technicznej konstrukcji w obiektach remontowanych bądź modernizowanych.
EN Emergency state of RC platforms in a lecture room and method of their strengthening is described. Attention was paid to the necessity of careful investigation of old building structures undergoing repairing or modernization process.
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 119-128
PL W pracy przedstawiono analizę stanu zarysowań żelbetowych ścian baterii dołów warzelnianych, poddanych działaniu obciążeń statycznych i pozastatycznych. W trakcie eksploatacji dołów warzelnianych, wykonanych jako cztery zblokowane zbiorniki o konstrukcji żelbetowej, stwierdzono wystąpienie przeciekó[...]
EN The paper presents the analysis of scratching state of RC walls in boiling pits' conslruction. Structure was made as four tanks building and founded 2,90 m below ground level. Overall dimensions were I5,30x20,40><3.30 m. During exploitation the walls showed leaking symptoms through the micro-scr[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 183-210
PL W pracy przedstawiono przegląd wybranych awarii i katastrof budowlanych, które miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu na terenie północno-wschodniej Polski. Opis zaistniałych uszkodzeń uzupełniono analizą przyczyn wystąpienia katastrof. Stwierdzono, że przyczyny awarii pojawiają się we wszystkich[...]
EN The paper presents some failures and building disasters which had place for the last ten years on the area of the north-east Poland The descriptions of the failures have been complemented by the analysis of the building disaster causes. It was found that the causes failures have appeared in the each[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 556-558
PL Opisano sposób naprawy uszkodzonych elementów i ograniczenia awarii do zakresu lokalnego. Podano rozwiązanie zapewniające kompleksowe zabezpieczenie obiektu.
EN The action which has been realized for protection of an industrial hall against disastrous failure propagation has been presented in the paper. Method of localization and repair of damaged elements are described. The complex safeguarding solution for the object is elaborated.
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 199-202
PL Klasyczną metodę obliczania energii rozproszonej w procesie przekształcania geometycznie niezmiennego schematu konstrukcji w łańcuch kinematyczny zmodyfikowano o efekt wzmocnienia. Udokumentowano poprawność przedstawionej koncepcji, prognozując katastrofę konstrukcji stalowej dachu hali przemysłowej[...]
EN The paper presents the unconventional idea of determination the coefficient of impedance over construction of disaster. The used relations have been determined by modification the classical method of computation dissipation energy in the process of transformation geometrical invariable scheme to kin[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 695-696
PL Przedstawiono niektóre problemy eksploatacji obiektów zabytkowych na przykładzie XIX-wiecznego budynku, przekrytego wieźbą dachową o nietypowej konstrukcji drewnianej.
EN Authors present the exploitation problems of anarchitectural monument erected at the end of XIX-th century and of covering rafter framing with nontypical wood construction. The estimation of wood technical condition from constructional and mycotic point of view has been carried out. The way of the c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last