Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 8 32-24
PL Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach wymaga zmian w podejściu do oceny funkcjonowania w tym obszarze. Stosowane tradycyjnie wskaźniki wynikowe, takie jak wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nie dostarczają zadowalających informacji potrzebnych [...]
EN Improving OSH management in companies and increasing their effectiveness requires changes in the approach to OSH performance assessment.Traditionally used outcome indicators such as rates of occupational accidents and diseases do not provide information necessary for pro-active OSH management. To en[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 4 16-18
PL Nowo opracowywana norma międzynarodowa ISO 26 000 ma wspomagać przedsiębiorstwa w zrozumieniu i wdrażaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Oczekuje się, że uwzględnienie tych zasad w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy będzie zwiększać jego skuteczność, prowadząc do poprawy jakości życia [...]
EN A newly developed international standard ISO 26 000 should support companies in understanding and implementing social responsibility. One of the expected results of integrating social responsibility with OSH management is improving the quality of working life. The research presented in the article c[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 20-23
PL Metoda Scoreboard stanowi jeden z instrumentów polityki UE, które są wykorzystywane do oceny realizacji strategii i zapewniają możliwość analizy występujących trendów oraz stopnia osiągnięcia wspólnych celów. W roku 2009 metodę Scoreboard zastosowano do oceny działań podejmowanych przez kraje UE w c[...]
EN Scoreboard is a voluntary policy instrument used to evaluate implementation of a strategy. It makes it possible to analyse trends and the degree to which common goals are achieved. In 2009 Sowtoarc was used to evaluate the implementation of the Community Strategy on safety and health at work 2007-20[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 1 13-15
PL Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomaga rozwój różnych form partycypacji pracowniczej, a w szczególności partycypacji bezpośredniej, zakładającej osobiste zaangażowanie pracowników w sprawy bhp. W artykule przedstawiono wyniki badania rozwiązań w zakresie partycypacji [...]
EN Implementation of an OSH management system (MS) supports the development of different forms of direct participation. This article presents the results of a survey on direct participation implemented in companies. They confirm that in companies with OSH MS all forms of direct participation are implem[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 11 19-21
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności między zarządzaniem bhp a realizacją działań w wybranych, zdefiniowanych zgodnie z projektem normy ISO 26000, obszarach odpowiedzialności społecznej. Badania potwierdziły, że zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotny wpływ na wdrażanie dz[...]
EN In the paper results of the research on the relationship between OSH management and implementation of social responsible actions related to core subjects of social responsibility (defined according to the draft of the ISO 26000 standard) has been presented. The research confirmed that OSH management[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 28-31
PL Od czasu wprowadzenia do prawa wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego minęło już ponad 10 lat, jednak ich praktyczne wdrożenie nadal stwarza wiele problemów. W artykule przedstawiono stan wdrożenia tych wymagań w świetle danych GUS, raportów PIP oraz badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB w 100 [...]
EN Although requirements concerning occupational risk assessment were introduced into law over 10 years ago their practical implementation is still to be improved. The article discusses practical implementation of risk assessment in Polish companies in view of information from the Central Statistical O[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 2 8-10
PL Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno prowadzić do zwiększenia jego skuteczności, wyrażającego się zarówno poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu działań realizowanych w p[...]
EN Improvements in OSH management should result in an increase in its effectiveness. This paper presents the results of research on the influence of activities related to improving OSH management on selected performance indicators. It also identifies activities that have the highest influence on their [...]
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 5-7
PL Stosowane tradycyjnie wskaźniki statystyczne (np. wskaźniki wypadków przy pracy) nie powinny być jedynymi miarami służącymi do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde przedsiębiorstwo może, a nawet powinno określić własny zestaw wskaźników, które umożliw[...]
EN Traditional statictical indicators (e. g. accident rates) should not be used as the only measures of OSH prformance of a company. Each company needs a set of measures which enable measurement of all elements influencing effective risk control. In order to assess and benchmark OSH performance in comp[...]
9
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 6 9-12
PL Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno dawać przedsiębiorstwu wymierne korzyści, związane przede wszystkim z poprawą warunków pracy. Czy tak jest w rzeczywistości. W artykule przedstawiono efekty, osiągane przez różne przedsiębiorstwa wdrażające systemy zar[...]
EN Implementation of an effective occupational health and safety management system (OHSMS) should result in higher safety level. The results of OHSMSs implementation in different enterprises are presented and the basic conditions of effectiveness 01 the systems are discussed in the paper.
10
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 10 6-9
PL W celu zapewnienia harmonizacji statystyk wypadkowych Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisji Europejskiej opracował jednolite zasady europejskich statystyk z zakresu wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono [...]
EN To harmonize statistics on accidents at work Eurostat together with DG EMPL have developed harmonized methodology for European Statistics on Accidents at Work (ESAW). Variables in accidents at work covered by ESAW are presented in the paper in comparison with similar variables used in Polish statist[...]
11
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 284--290
EN Improvement of occupational safety and health (OSH) management is closely related to the development of OSH performance measurement, which should include OSH outcomes (e.g., occupational accidents), OSH inputs (including working conditions) and OSH-related activities. The indicators used to measure [...]
12
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 3 8-11
PL Informacje o wypadkach przy pracy w skali całego świata podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy na podstawie oszacowań, których podstawą są dane o wypadkach przy pracy rejestrowane w statystykach krajowych. Oszacowania MOP są z reguły wyższe niż liczby rejestrowane w tych statystykach. Tak jest równ[...]
EN A global estimation of accidents at work is provided by ILO on the basis of data on those accidents recorded in national statistics. For most countries the numbers estimated by ILO are higher than the recorded one. This results from the underreporting of accidents. This is also the case in Poland – [...]
13
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 5 10-13
PL W komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają metody elektroniczne. W celu określenia, w jakim stopniu są one wykorzystywane i uznawane za przydatne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzono badania w 86 przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że klasyc[...]
EN Electronic communication channels are still growing m importance m companies' internal communication. To find out how they are used in 0SH management the survey has been conducted in 86 companies. According to the results of the survey classical channels of communication (oral and written) are signi[...]
14
100%
Problemy Jakości
2016 R. 48, nr 4 17--21
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy skutecznego zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, skierowanego na utrzymywanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz ogólne zasady ich integrowania z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy. Pokazano wyn[...]
EN In the article basic elements of an effective age management are presented which can be implemented in companies with the aim to maintain workability of workers during the life course. General principles of incorporating this elements into HR and OSH management in a company are described together wi[...]
15
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 42-43
PL Prowadzone w Zakładzie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB prace badawcze i wdrożeniowe koncentrują się na zagadnieniach ważnych z punktu widzenia zarządzania bhp, realizowanego zarówno na poziomie państwa, jak i przedsiębiorstw. Dotyczą one doskonalenia prawa w zakresie bezpieczeńs[...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 258-268
PL W referacie przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 71 polskich przedsiębiorstwach badań stopnia wdrożenia i skuteczności systemów zarządzania BHP. Badane systemy zarządzania BHP były oceniane w odniesieniu do spełnienia wymagań polskiej normy PN-N-18001. Za miarę skuteczności zarządzania bezpiecze[...]
EN In this paper the results of research on the level of conformity of occupational health and safety management systems implemented into Polish companies to requirements of the Polish standard PN-N-18001 and the effectiveness of the systems are presented. The research was carried out in 71 companies o[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 10 20-22
PL Temat kosztów, jakie muszą ponieść polskie przedsiębiorstwa w związku z dostosowaniem prawa krajowego do wymagań dyrektyw UE w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy budzi wiele obaw i kontrowersji. Jednak z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że przedsiębiorstwa, [...]
EN Cost related to implementing EU directives on occupational safety and health into Polish law has sparked off numerous controversies and misgivings among Polish enterprises. However the findings of research conducted at the Central Institute for Labour Protection show that enterprises that did not ha[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 12-15
PL Wiek osoby pracującej jest powszechnie uznawany za jeden z istotnych czynników wpływających na percepcję zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Prowadzone dotychczas badania nie doprowadziły jednak do sformułowania jednoznacznych wniosków dotyczących tego wpływu. W artykule przedstawiono pe[...]
EN Age is commonly considered to be an important factor influencing perception of hazards and related occupational risks. However, research to date has not allowed formulating unambiguous conclusions on these influences. This article presents a perception of hazards and their potential negative influen[...]
19
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The most common type of economic incentive used in the field of health and safety is experience rating of insurance premiums. The impact of this incentive on occupational health and safety (OHS) costs in the company was analysed by comparing insurance costs with other OHS costs associated with inade[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 7/8 20-22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last