Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W latach 80. i 90. ubiegłego wieku postępująca globalizacja wymusiła na przedsiębiorcach konieczność kooperacji w procesach logistycznych po to, by dostarczać klientowi produkt bądź usługę we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości, we właściwym stanie, po właściwym koszcie. Rozpoczął się tym samym [...]
EN In the early 1980s. and 90. the last century progressive globalization need cooperation in logistic processes in order to provide the customer with the product or service in good time, in the right quantities, in the right condition, after appropriate cost. Thus began the process of turning the grow[...]
2
100%
Logistyka
PL Neoklasyczna ekonomia, zakładająca możliwość określenia poziomu „gwarantującego” efektywność alokacji czynników produkcji (ziemi, kapitału, pracy), w dzisiejszych i przyszłych warunkach funkcjonowania globalnej gospodarki jest trudna do zaakceptowania. Jak wskazuje praktyka, człowiek gospodarujący ([...]
EN The ideal market, in practice does not exist, it is difficult to clearly identify the assumptions and limitations of the logistics chain model. In the article the attention of experimental logistics (logistic experiments) is the actual verification the conditions of the logistics chain, taking into [...]
3
100%
Logistyka
PL Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania, stwarzając potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska – wód, powietrza, gleb. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejście[...]
EN Wastes are one of the most serious environmental threats, especially in the case of incorrect storage, creating a potential risk for human health and the environment – water, air, soils. The changes occurring in the last period in the Polish economy (the transition to market economy, the process of [...]
4
100%
Logistyka
PL Konieczności oszczędzania zasobów Ziemi, uwzględnienie aspektów ekologicznych w działaniach ludzkich, ciągłe dążenie do optymalizacji łańcuchów dostaw powodują nieodpartą chęć zamykania pętli dostaw. Jednym z uznanych sposobów osiągnięcia tego celu jest zastosowanie znanej koncepcji logistyki odwrot[...]
EN The need to conserve resources of the Earth, ecological aspects of human activities, striving to optimize supply chains cause the close of the supply chain. One of the recognized ways of achieving this is to use the wellknown concept of reverse logistics. The main sources of reverse logistics supply[...]
5
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Postępujący proces globalizacji stanowi poważne wyzwanie dla gospodarek krajów rozwijających się, w tym Polski. Integracja naszej gospodarki z UE oraz uczestnictwo w globalnym transferze dóbr i usług stanowi podstawę do rozwaSań nad inżynierią bezpieczeństwa procesów logistycznych. Na poziom bezpiec[...]
EN Continuing process of globalization is a serious threat of economies of developing countries including Poland. The integration of Polish economy with EU and participation in the global transfer of commodities and services is the basis fore undertaking the analyses of the engineering of security of l[...]
6
100%
Logistyka
EN The article attempted to analyze and assess the functioning of the computer system supporting the supply chain. It has been shown that the integrated information system is a system of organized modularly, supporting all areas of organization management. The evolution of information system focused on[...]
7
100%
Logistyka
EN In the article were analysed the process of distribution industry-electrical companies. The company has more than half a century of experience in the industry of electrical installation systems, specializes in mould of finished products for electrical installations of buildings. In its offer has abo[...]
8
100%
Logistyka
EN The article presents characteristics and identification of research areas and subject matters of newly created defence science and its scientific specialities such as defence logistics. The key issue for the problems under discussion is the identification of defence logistics to be connected with th[...]
9
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Ryzyko jest wpisane w każdej sferze działalności człowieka. Z reguły kojarzymy je z niepowodzeniem wpisując w zbiór zagrożeń. Każda jednak sfera działalności, jako wskazuje praktyka działania, w przypisany tylko jej sposób szereguje te zagroSenia. Stąd też mająca na uwadze obiekt rozważań – systemy [...]
EN Risk is attributed to every sphere of human activates, beeing usually associated with failure and included in the set of threats. Every sphere of activities, as practice demonstrates, classifies these threats in its particular way. Hence taking into account the considered object - logistic systems -[...]
10
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule poddano analizie podstawowe założenia funkcjonowania procesów logistycznych, scharakteryzowano ich podstawowe systemy strukturalne. Poddano je klasyfikacji według najczęściej używanych kryteriów.
EN The basic assumptions of logistic processes as structural elements of logistics have been analyzed in this paper. Their mutual corelations and individual elements supporting each other according to various criteria have been presented. The criteria are e.g. object flows, informational processes, inf[...]
11
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z permanentnym rozwojem koncepcji logistycznych. Przeanalizowano stan dotychczasowy tzw. logistykę tradycyjną i jej ciągłą ewolucję w tzw. logistykę nowoczesną. Scharakteryzowano ewolucję i rozwój systemów ERP, ECR, powstawanie i rozwój zintegrowany[...]
12
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule podjęto próbę wskazania sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii zwłaszcza Internetu w kształtowaniu łańcucha dostaw.
EN The article presents an attempt at showing the wey of applying new technology, particularly the Internet, in creatin the delivery chein.
13
63%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL W artykule poddano analizie podstawowe założenia funkcjonowania wojskowych magazynów technicznych, scharakteryzowano ich organizację w aspektach praktycznych. Wskazano na podobieństwa strukturalne i kompatybilność z magazynami cywilnymi.
EN This article analyzes the basic assumptions of technical army warehouse functioning. It also characterizes their organization in practical aspects. The structural similarities have been pointed out as well as the compatibility with civil warehouses.
14
63%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL W artykule poddano analizie wybrane aspekty procesu zaopatrywania technicznego jednostki wojskowej. Scharakteryzowano i przeanalizowano systemy planowania i zaopatrywania centralne i decentralne, z wolnego rynku, wskazano mocne i słabe strony tego procesu. Zwrócono uwagę na możliwości usprawnienia i[...]
EN This work analyzes some aspects of the process of an army unit supply. Central and decentralize planning and supplying systems have been characterized and analyzed from the point of view of the free market. The strong and weak points of such logistic protection have been pointed out. The possibility[...]
15
63%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule analizie i ocenie poddano proces zasilania magazynów surowcowych i dystrybucji produktów finalnych w dużej firmie przemysłu zbożowego w Polsce. Ustalono, w drodze realizacji procesu badawczego, pozycję firmy oraz jej możliwości na rynku wykazując, że zarówno dostawcy surowca, jak i odbior[...]
EN The main aim of that article is showing the most efficient place of destination stores of raw materials and final products as a place of delivering raw materials and remove products.. During research it was established the company position and its possibilities in internal market presenting that bot[...]
16
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Critical analysis of the literature and the results of empirical studies enable generating an assumption that system modelling may prove a method which makes it possible, in certain conditions of its functioning, to gain the expected optimal result, after the decomposition of the system, the analysi[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 5 108--112
PL Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i utrzymanie ciągłości wydobycia to kluczowe zadania systemów telekomunikacyjnych w górnictwie głębinowym. Systemy te pomimo nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań monitorowania infrastruktury nie są wolne od wad. Praktycznym problemem jest występowanie fałszywych al[...]
EN The key task of telecommunication systems in deep mining is to ensure safety and continuity of produetion. These systems, despite modern and innovative infrastructure monitoring solutions, are not free from drawbacks. The practical problem is the oceurrence of false alarms of damage to infrastructur[...]
18
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 100-106
PL W pracy przedstawione zostały wyróżniki jakości tłuszczów smażalniczych oraz metody ich oceny. Szczególną uwagę zwrócono na barwne i instrumentalne testy, które mogą zostać wykorzystane do szybkiej oceny przydatności tłuszczów do dalszego smażenia. Porównano jakość ogrzewanych olejów rzepakowych ([...]
EN In this study indexes of fat quality and basic fat quality control methods were showed. General colour methods and instrumental methods which can be used to fast estimate this product during heating were described. Quality of heating rapeseed oils (refined and hydrogenated) was compared on the b[...]
19
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 1 34--40
PL Przedstawiono metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej związków pochodzenia roślinnego, oparte na zdolności badanych substancji do zmiatania rodników. W pracy zaprezentowano wyniki analizy zdolności zmiatania rodnika DPPH' przez związki pochodzące z liści herbaty zielonej i czarnej Yunan, ek[...]
EN The methods based on free radicals scavenging ability of plant origin substances and their antioxidative activity evaluations were described. This paper presents results of determination of DPPH’ radical scavenging ability of Yunan: green and black tea constituents, extracted with different solvents[...]
20
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 1 49--56
PL Określenie stabilności lipidów bez dodatków lub stabilizowanych przeciwutleniaczami, w normalnych warunkach, jest niepraktyczne, czaso- i pracochłonne. Dla przyspieszenia utleniania zmienione są warunki przechowywania, np.: temperatura, ciśnienie tlenu, dodatek katalizatorów metalowych. Takie zmieni[...]
EN The estimation of the stability of fats and oils without additives or stabilized with antioxidants during shelf test is in practical, time consuming and labor intensive. For acceleration of oxidation several parameters of storage are manipulated, such as temperature, oxygen pressure, and metal catal[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last