Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 52-53
PL W czasach, kiedy zewsząd jesteśmy bombardowani reklamami i promocyjnymi eventami, tereny zieleni kojarzone są raczej z oazą spokoju, miejscem, gdzie można złapać oddech i odpocząć od zgiełku miejskiego życia. Ale są tacy, którzy chcą aby ogród w mieście był także dynamiczny, zaskakujący czy nawet sz[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 26-28
PL Jardin de Metis jest znany wśród architektów krajobrazu jako najbardziej "artystyczny" z dużych, międzynarodowych festiwali ogrodowych. Prezentowane tu ogrody to interaktywne lub konceptualne instalacje o charakterze ogrodowym - odważniejsze niż te w Chaumont i mniej związane z biznesem projektowani[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 4 41--43
PL W ostatnich latach można zaobserwować wzmożone zainteresowanie ze strony agencji reklamowych zielonymi reklamami zewnętrznymi. Są to zarówno billboardy, jak i freeboardy (billboardy wolno stojące) porośnięte roślinnością, ogrody wertykalne (zielone ściany) oraz instalacje o charakterze ogrodów tymcz[...]
4
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Dolnego Śląska. Dokonano porównania takich sygnałów zarejestrowanych za pomocą systemów pomiarowych typu time expansion, frequency division oraz wysokorozdzielczych torów pomiarowych. Rozważono problemy związane z wpływem przetworników wejściowy[...]
EN selected bats' species from the Lower Silesia region are presented. Echolocation signals of bats recorded by various measurement systems based on time-expansion effect, frequency division effect and high resolution registration tracks were examined and compared. Some problems related to the registra[...]
5
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 17 162--170
PL Artykuł prezentuje tymczasowe reprezentacje sacrum w krajobrazie – dynamikę powstawania i niszczenia odnawianych co roku konstrukcji symbolicznych. Przedmiotem opisu są tymczasowe materialne reprezentacje obchodów – obiekty tj.: ołtarze, krzyże kwietne czy wzory ze zniczy – analizowane w kontekście [...]
EN The presentation will be focused on temporary representations of the sacred in the landscape ‐ the dynamics of creation, destruction and repetition of symbolic structures. The article presents temporary physical representations of sacrum ‐ objects such as altars, crosses and floral patterns made of [...]
6
63%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 1-2 64--71
EN The text connects problems of village renewal, especially a new approach for development of the countryside - a conception of the "thematic village" and need for protection of cultural landscape. In the landscape of Stara Wieś near Przybórz a newly found Japanese sportsand culture center will be a s[...]
7
51%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 1 125--135
EN This paper presents a solution that utilises ultrasonic technology to allow monitoring snow layer thickness or water level based on measurement from air. It describes the principle of operation of a measurement device using three methods of compensating for changing external factors affecting applia[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 74 305--323
PL Artykuł opisuje cykle życia, które mają bezpośrednie oddziaływanie na cykl życia przedsiębiorstwa. Ponadto podjęto w nim próbę zaznaczenia wzajemnych relacji między tymi cyklami w kontekście turystyki poprzemysłowej. Wynikiem ich analizy jest skonstruowanie modelu cyklu życia przedsiębiorstwa poszer[...]
EN This paper describes life cycles that have influence over the life cycle of a company. Moreover it is an attempt to highlight the relations that take place between those life cycles, in the post-industrial context. The effect of their analyse was creation of a life cycle model for a company that is [...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 61--72
PL Artykuł charakteryzuje elementy zarządzania wiedzą i innowacjami w turystyce na przykładzie turystyki industrialnej. Użytkowy wymiar podejmowanych zagadnień teoretycznych wynika z poparcia przytaczanych zagadnień przykładami zaczerpniętymi ze Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Autorzy z[...]
EN This publication presents the elements of knowledge management and innovations in industrial tourism as a way to maintain and promotions industrial tourism based on Industrial Monuments Route of the Silesia. To pay attention to the interpenetration of knowledge and innovation, and shows that they ar[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 73--87
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniu potrzeb turystycznych zgłaszanych przez jednostki edukacyjne oraz wpływowi, jaki mogą one wywierać na powstawanie nowych produktów turystycznych. Autorzy podejmują próbę rozpoznania potrzeb turystycznych wybranych jednostek edukacji podstawowej i ponadpodstawowej.[...]
EN The paper is dedicated to the issue of touristic needs of primary and secondary schools and their possible influence on the creation of new products. The authors try to identify the touristic needs of selected primary and secondary schools. The data delivered by the conducted research and analysis o[...]
11
51%
Archives of Acoustics
EN The work presents the results of experimental study on the possibilities of determining the source of an ultrasonic signal in two-dimensional space (distance, horizontal angle). During the research the team used a self-constructed linear array of MEMS microphones. Knowledge in the field of sonar sys[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 289--307
PL Artykuł stanowi drugą część efektów badań nad zjawiskiem dysonansu poznawczego. Zaprezentowano analizę tego zjawiska wśród młodzieży akademickiej. Zwrócono uwagę na udział zjawiska wśród respondentów, sposób reakcji na omawiane zjawisko oraz podjęto próbę identyfikacji zależności pomiędzy wyróżniony[...]
EN This publication contains the second part of a research on the phenomenon of cognitive dissonance. The article presents an analysis of the phenomenon among students. The authors pay their attention to the distribution of this phenomenon among participants and how they responded to the phenomenon. Th[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 275--288
PL Niniejszy artykuł zawiera pierwszą część efektów badań prowadzonych przez autorów nad zjawiskiem dysonansu poznawczego. W artykule podano charakterystykę tego zjawiska oraz opisano metodę badawczą, jaką zastosowano podczas podjętej próby analizy zjawiska dysonansu poznawczego, występującego wśród mł[...]
EN This publication is the first part of a research on the phenomenon of cognitive dissonance. The article describes this phenomenon and characterizes a research method that was used to analyse the cognitive dissonance among university students. The further part is dedicated to the characteristics of t[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 103--114
PL W publikacji autorzy poruszają tematykę nadawania nowej funkcji dawnym zakładom produkcyjnym. Skupiono się na powoływaniu funkcji turystycznej jako rozwiązaniu innowacyjnym wpływającym na przedsiębiorczość i konkurencyjność gminy na przykładzie miasta Zabrze.
EN The authors of publication referred to the topic of industrial heritage. They focused on former production sites and assigning them a new features, as an innovative solution that affect entrepreneurship and competitiveness of municipalities on the example of the city of Zabrze.
15
51%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1793--1796
PL Oznaczano poziom magnezu oraz wapnia w sklepieniach kostnych czaszek 8-miesięcznych szczurów, których matki przed zapłodnieniem otrzymały 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w jednorazowej dawce 5 μg/kg m.c., a następnie przez trzy tygodnie suplementowano je roztworem α-tokoferolu (witaminy[...]
EN Level of Mg and Ca was detd. in bones of the cranial vault in 8-month-old rats whose mothers received 5 μg/kg b.w. of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) three weeks before insemination. A simultaneous treatment with α-tocopherol (vitamin E) in the 30 mg/kg b.w. (TCDD + E group vitamin) or 42[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 299--311
PL Niniejszy artykuł prezentuje ocenę sprawności komunikacji biur podróży z województwa śląskiego z ich potencjalnymi klientami. Ocenę uzyskano za pomocą internetowej ankiety zamaskowanej, ukierunkowując prowadzone badania na aspekt znaczenia komunikacji e-mailowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej i[...]
EN This publication presents the assessment of the communication efficiency of travel agencies from Silesia to their potential customers. The assessment was obtained usage of an online disguised survey. The research was directed to determine the importance of e-mail communication usage to increase comp[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 355--365
PL Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania nowoczesnych internetowych narzędzi gromadzenia danych, jako narzędzi marketingowych wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Autorzy dokonują analizy i wyboru optymalnego narzędzia ankietyzacji, biorąc pod uwagę potrzeby menedżera przed[...]
EN This publication is dedicated to the issue of modern Internet data collection instruments used as a marketing tool to support product life cycle management. The authors select and analyze optimal data collection instruments, having established their usefulness for a tourist company manager as the ma[...]
18
51%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 38 71--83
PL Artykuł opisuje wyniki badań sposobów użytkowania jednego z warszawskich parków rekreacyjnych. Podejmuje także tematy funkcjonowania poszczególnych przestrzeni i w ograniczonym zakresie ocenę jakości wizualnej krajobrazu tego obiektu. Diagnoza terenu jest próbą wykorzystania metody placemaking, któr[...]
EN The article describes the results of studies on the usage of a recreational park in Warsaw and the functioning of individual spaces, as well as the limited assessment of the visual quality of the landscape of this facility. The diagnosis of the area is an attempt in adapting the placemaking method, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last