Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL Przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnych wymiarów dachu hali z elementami nośnymi w postaci belki ażurowej. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych. Pokazano korzyści wynikające z zastosowania w analizie superelementu.
EN The following paper shows the solution of searching optimal dimensions of the hall roof with carrying elements in the form of a cellular beam. The finite element method has been used for calculations. The benefits of using the superelement in the analysis have been presented.
2
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnych wymiarów konstrukcji powłokowej na przykładzie bębna głównego zgrzeblarki wałkowej. Do analiz przygotowano parametryczny model obliczeniowy z wykorzystaniem MES. Pokazano rozwiązanie zadania metodami optymalizacji zaimplementowanymi [...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching optimal dimensions of a shell construction on the example of the carding machine cylinder. Parametric calculation model has been prepared for the analysis with the use of the FEM. Solution to the problem by means of optimization m[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 127-130
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnego kształtu i wymiarów dachu hali z elementami nośnymi postaci belki ażurowej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Do analiz przygotowano dyskretne modele obliczeniowe hali: model pełny, oparty o elementy powierzchniowe o[...]
EN The following paper shows the solution of searching optimal shape and dimensions of the hall roof with carrying elements fonn of a cellular beam with the use of the Finite Elements Method. Discrete calculation models of the hall have been prepared for the analyses: the fuli model based on surface el[...]
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnego kształtu i wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z punktu widzenia minimalizacji amplitudy ugięcia. Do analiz przygotowano parametryczny, efektywny obliczeniowo, dyskretny model bębna z wykorzystaniem MES. Do jego budowy uż[...]
EN The paper presents a solution to the problem of finding optimal shape and dimensions of the carding machine main cylinder from the point of view of minimizing the amplitude of deflection. With the use of the FEM method, a computationally efficient parametric discreet model of the cylinder was prepar[...]
5
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 674--675
PL W pracy przedstawiono efektywny numerycznie model obliczeniowy do rozwiązania zadania optymalizacji parametrycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Do budowy modelu obliczeniowego użyto superelementów, a do redukcji rozmiaru zadania wykorzystano metodę Component Mode Synthesis. Pokazan[...]
EN The paper presents a numerically efficient computational model for solving a parametric optimization problem with the use of the Finite Element Method. Building a computational model involved applying superelements and the CMS method was applied for model reduction. The advantages of the adopted mod[...]
6
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 67--69
PL Przestawiono efektywny numerycznie, skończenie elementowy model dyskretny wykorzystujący technikę budowy podmodeli. Model ten posłużył do analizy naprężeń w podcięciu bijaka koła bijakowego. Zaprezentowano wyniki symulacji oraz sformułowano wnioski. Pokazano korzyści wynikające z przyjętej metodyki [...]
EN Presented is numerically efficient finite element discrete model which uses the submodeling technique. The application of the model was to analyze stresses in the beater relief of the beater wheel. Results of the simulation and conclusions as well as the benefits of the adopted modelling methodology[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 1 (55) 83--87
PL Praca przedstawia metodykę analizy mechanicznych urządzeń grzebieniowych do odbierania runka w zgrzeblarkach wałkowych. Zaprezentowano model dyskretny urządzenia grzebieniowego opracowany z zastosowaniem metody elementów skończonych. Wyniki uzyskane z analizy modelu obliczeniowego porównano z wynika[...]
EN The paper presents a methodology for analysing mechanical doffing comb devices which take off the web in carding machines. A discrete model of the doffing device, worked out with the use of the FEM method, is presented. The results of an analysis of the calculation model are compared with the result[...]
8
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych (pakiet ANSYS). W wyniku przeprowadzonych obliczeń u[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottom of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the a[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem analizy jest wał grzebieniowy mechanicznego urządzenia grzebieniowego do zdejmowania runka ze zbieracza zgrzeblarki. Wał wykonuje oscylacyjny ruch obrotowy wokół własnej osi. Z uwagi na konstrukcję wału (jedna płaszczyzna symetrii przekroju) ruch oscylacyjny powoduje powstawanie szkodliw[...]
EN The object of the analysis is the comb shaft of the mechanical doffing comb device that takes off the web from the doffer. The shaft makes rotational oscillating motion. Taking into consideration its construction (one plane of symmetry of cross-section of the shaft) except oscillating motion the cou[...]
10
63%
Mechanik
PL W referacie opisano wyniki analizy strukturalnej złącza śrubowego z podatną nakrętką o specjalnej konstrukcji. Zasadniczym celem obliczeń było określenie nośności rozpatrywanego połączenia. Przedstawiono dyskretny model obliczeniowy połączenia uwzględniający zjawiska kontaktowe na styku poszczególny[...]
EN The paper describes the structural analysis results of a special construction screw joint with a flexible nut. The main aim of the calculations was to determine the load capacity of the analyzed joint. The discrete calculation model of the joint, taking into account the contact, and the non-linear m[...]
11
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono dwa modele obliczeniowe ścianki komory chłodnicy gazów. Jeden uwzględniał zjawiska kontaktowe zachodzące pomiędzy bruzdami gwintu korka i ścianki a drugi był modelem jednolitym. Zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń. Sformułowano wnioski.
EN Two calculation models of the wall of cooler chamber have been presented in the paper. One of the models took into account contact effects between the grooves of thread of the plug and the wall. The other model was a uniform one. The selected calculation results and conclusions have been formulated.
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Podstawowym celem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest ustalenie kształtu I optymalnych wymiarów podcięcia bijaka. Jako kryterium optymalizacji przyjęto wartość naprężeń na styku bijaka i piasty (pierścienia) koła bijakowego. Przedstawiono dyskretny model obliczeniowy zbudowany z wykorzystani[...]
EN The main aim of the analyses described in the paper is to determine the shape and size optimization of the relief of the beater. The value of local stresses on beater-hub (ring) contact has been assumed as optimization criterion. Discrete calculation model built with the use of FEM and the results o[...]
13
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 183--192
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia jego powłoki. Do analiz przygotowano parametryczny model obliczeniowy z wykorzystaniem MES. W wyniku prz[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape – structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method[...]
14
63%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 159--168
PL Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przeprowadzono optymalizację przekroju [...]
EN The shape and height of the gaps between clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and the doffing blade has a significant impact on the quality of the web made by the roller carding machine. The study included optimization of the b[...]
15
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano pakiet ANSYS metody elementów skończonych. Rozwiązania [...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania analizy modalnej prototypowej konstrukcji zespołu wentylatora wchodzącego w skład klimatyzatora przemysłowego dużej mocy. Zbudowano dyskretny model obliczeniowy z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Stwierdzono pracę urządzenia w zakresie rezonansow[...]
EN The following paper shows the solution of a modal analysis problem of a prototype construction of a fan unit which is l're nart oj'a high-powered industrial air-conditioner. A discrete calculation model was built with the use of the FEM method. J modal analysis problem was solved and the work of the[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 159--165
PL Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci k[...]
EN The quality of web produced by a carding machine is largely influenced by the shape and height of the gaps between card clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and doffing blade. The following paper describes the methodology of se[...]
18
63%
Mechanik
PL W referacie zaprezentowano rozwiązanie zadania analizy statycznej połączenia śrubowego z nakrętką klatkowa o specjalnej konstrukcji stosowana w przemyśle samochodowym do łączenia elementów układu kierowniczego. Zasadniczym celem analiz było sprawdzenie nośności połączenia. Obliczenia wykonano metoda[...]
EN The paper presents the solution of a static analysis of a screw joint with a cage nut used in car manufacturing industry for joining steering system elements. The essential aim of the analyses was to determine load capacity. Calculations were performed with the use of the Finite Element Method (ANSY[...]
19
63%
Mechanik
PL Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Przedstawiono zbudowane do celów analizy dyskretne modele obliczeniowe koła bijakowego o wymiarach nominalnych oraz o kształcie pozyskanym ze skanera 3D. Wykonano a[...]
EN The object of the analyses described in the following paper is a beater wheel and drive shaft unit used in mills for grinding coal. Discrete calculation models of the beater wheel with nominal dimensions and the shape obtained from a 3D scanner, built for the purpose of the analysis, have been prese[...]
20
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Obiektem analiz przedstawionych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Pokazano dyskretne modele obliczeniowe pozwalające na ustalenie krytycznej wielkości zużycia elementów koła z uwagi na możliwość zaistnienia rezonansu oraz przek[...]
EN The object of the analysis described in the paper is the beater wheel and drive shaft unit used in the mills grinding coal. Discrete calculation models have been shown. The critical value of wear of wheel elements has been determined owing to the possibility of resonance and the exceeding of permiss[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last