Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono właściwości mechaniczne i fizyczne lin z włókien aramidowych (AFRP), model fizyczny włókna, oraz możliwości zastosowania ich do wzmacniania betonowych konstrukcji powłokowych na przykładzie chłodni kominowej i zbiornika na ciecz. Omówiono również problem zakotwienia wynikaj[...]
EN This paper presents mechanical and physical properties of Aramid Fibre Reinforced Plastic (AFRP). Physical fiber model and possibilites their application to strengthened of the shell concrete structures on example of cooling tower and liquid tank. The problem of anchorage resulting from the lower [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 7 372-379
PL Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem przekryć, a w szczególności ukształtowanie i konstrukcje przekryć oraz działające na nie obciążenia. Rozwiązania konstrukcyjne oraz technologię wykonania przekryć o konstrukcji pierścieniowo-linowej przedstawiono na przykładach stadionów: Olimpijskiego [...]
EN Problems concerned with design of roofs, and especially form-shaping, structural detailing and actions on them, are presented. Structural solutions and execution methodologies of ring-cable roofs are summarized taking into account the examples of the following stadia: Olympic in Rome, in Busan (Nort[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule dokonano przeglądu metod projektowania budynków o zwiększonej odporności na działanie obciążeń wyjątkowych, takich jak uderzenia pojazdów, wybuchy wewnętrzne gazu, błędy ludzkie, a także bombowe zamachy terrorystyczne. Ich skutkiem może być zjawisko postępującego bądź niepropor[...]
EN This paper presents review of design methods of buildings with increased resistance to accidental actions such as impacts, internal explosions, human errors or terrorist attacks. Result of this actions may be progressive or disproportionate collapse. This phenomenon can be initiated by local failure[...]
4
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 3 486--501
EN The paper presents a review and update of the design and construction of oval concrete domes with a particular emphasis on the rectangular plane, with rounded corners, of the RC dome constructed in Wrocław, Poland, which is one of the few shells of this type realized in the world. The roots of oval [...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 139-143
PL Dokonano przeglądu różnego rodzaju przekryć dużej rozpiętości. Przedstawiono różne metody wznoszenia konstrukcji i rodzaje wykorzystanych materiałów. Szczególną uwagę zwrócono na kopuły użebrowane, łukowe, powłoki strukturalne i przekrycia z elementami brzegowymi.
EN The paper present review of large-span roofs of different type as one layer and layered. The retractable cases of roofs have been also described. Especially were reviewed braced domes and ribbed arches, tension structures and selected roofing if stadiums with border elements. In the paper were taken[...]
6
81%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyróżnia się następujące rodzaje silosów poziomych: z bocznymi ścianami oporowymi, dołowe oraz pryzmowe. Silos poziomy może być otwarty z obydwóch jego końców albo jednostronnie zamknięty. Kiszonki można również magazynować w rękawach foliowych napełnianych luzem, belami lub w pojedynczych belach ow[...]
EN Following types of horizontal silos were considered: silos with the resistant side walls, trench silos and the pile silos. The horizontal silo may be openended (unclosed drive-over silage pile), or with one end closed. Silage may be stored also in plastic foil sleeves and bags filled with loose fora[...]
7
81%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 4 93-102
PL Omówiono zagadnienia projektowe i eksploatacyjne dotyczące poziomych silosów na kiszonki. W pierwszym temacie podano zasady ustalania ich lokalizacji i wymiarów, odnośnie drugiego podano warunki, które powinny być spełnione, aby prawidłowo przebiegł proces kiszenia w celu uzyskania dobrej jakości ki[...]
EN The aim of this paper was to provide the guidelines instrumental in sizing and management of horizontal bunker silos for forage conservation. In particular, there are given the data on site location of the silos, their dimensions (i.e. width, length and height), and how to manage the silos to ensure[...]
8
81%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre aspekty technologiczno-budowlane trzech silosów na popiół lotny o pojemności całkowitej 50000 m3, które ostatnio oddano do eksploatacji w Elektrociepłowni Opole S.A. Podano charakterystykę uzyskiwania popiołu lotnego w procesie spalania węgla, jak również technologię p[...]
EN Some operational-constructional design aspects of fly-ash silos of total volume of 50000m3, which lately put into service at Opole Power Station Company in paper are presented. Moreover production technology ash accumulation during coal combustion, as well as ash handling, ash removal and storage co[...]
9
81%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono uszkodzenia oraz sposób naprawy nadziemnego osadnika Dorra o średnicy 40,85 m na ciecz technologiczną w hucie miedzi. OmOwiono i przeanalizowano podstawowe rodzaje uszkodzeń: destrukcję betonu wywołaną agresywnym środowiskiem, uszkodzenia powierzchniowe konstrukcji wsporcze[...]
EN Failures and repair method of elevated Dorra tank of 40.85 m diameter on technological liquid in copperworks are presented in the paper. Basic types of failures like concrete destruction caused by environmental corrosive aggressiveness and corner frames cracks caused high temperature of liquid not t[...]
10
81%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono budowę podziemnego kanału grzewczego o dużym przekroju, wykonanego przy zastosowaniu t5echnologii ścianek szczelinowych oraz przebudowę istniejącej głowicy szybowej związanej z wykonaniem do niej otworu wlotowego na kanał. Przebudowa ta polegała na wykonaniu otworu wlotowego po[...]
EN The construction of underground heating channel of large section by using cavity wall technology and reconstruction of existing shaft collar connected with making in it inlet opening on heating channel is described in the paper.
11
81%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono podstawowe problemy wykonawcze i projektowe dotyczące masywnej płyty dennej o grubości 2,0 m, ściany cylindrycznej o wysokości 35,0 m wykonanej w technologii ścianek szczelinowych oraz leja i konstrukcji wsporczej. Ten ostatni element wykonano przez zastosowanie zbrojenia z ksz[...]
EN Basic design and construction problems concerns to massive of 2,0 m thickness bottom plate, cylindrical wall with 35,0 m of height constructed in cavity wall technology, chute hopper and it inclined support structure are presented in paper.
12
81%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule zaprezentowano metodę przybliżonej analizy żelbetowych ramowo-powłokowych konstrukcji nośnych budynków wysokich poddanych obciążeniom poziomym. Rozpatrywano skutki zarysowania rygli ram konstrukcji. Artykuł przedstawia uproszczony teoretyczny model pracy konstrukcji tego typu. Analizy teo[...]
EN The paper presents analysis of framed-tube of tall reinforced concrete buildings subjected to horizontal loads. Authors take a cracking effect of frame spandrel girders of structure into account. Paper introduces simplified theoretical model of work of this kind of structures. The theoretical analys[...]
13
81%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 4 176-181
PL Podano ogólne wymagania dotyczące projektowania silosów. Przedstawiono wybrane rozwiązania tego rodzaju obiektów, stosowane w Polsce i za granicą.
EN The paper gives general requirements for design silage silos. Selected solutions of this type structures used in Poland and abroad were described.
14
81%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 168-171
PL Opisano konstrukcję i wzorcowanie czujnika stosowanego w polowych pomiarach parcia spowodowanego wybuchem, działającego na zagłębioną konstrukcję cylindryczną.
EN Construction and dynamic calibration of the cells used in the field measurements of earth pressure caused by blast acting on an underground silo are described.
15
81%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono stan wiedzy oraz problemy badawcze dotyczące zmian parcia materiału sypkiego na ściany silosu wskutek naturalnych i spowodowanych przez człowieka wstrząsów podłoża. Podano zalecenia projektowe do projektowania tego rodzaju budowli odpornych na trzęsienia ziemi. Omówiono także problemy [...]
EN This paper show current state of art and research problems concern to the bulk material pressure changes caused by the natural and the man made subsoil excitation. Differences and similarities between both types of dynamic shock has been discussed. The design recommendations for resistant on earthqu[...]
16
81%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 6 316-319
PL Opisano projekt i budowę przekrycia prostokątnej nawy głównej budynku kościoła żelbetową nieobrotową kopułą. Podano geometrię, w tym równania krzywych przekrojowych i obliczenia statyczne przy wykorzystaniu modelu MES oraz rysunki zbrojenia kopuły i podpierających ją belek. Opisano także poszczególn[...]
EN Design and construction of rectangle nave cover of building church by non-rotational RC dome has been described. Geometry in this equations of section curves and static analyses with use of model MFE and reinforcement drawings of dome and its support beams are given. Particular construction phases o[...]
17
81%
Inżynieria i Budownictwo
PL Scharakteryzowano różne rodzaje magazynów na węgiel w elektrowniach. Omówiono ich konstrukcję oraz technologię budowy.
EN Different types of large capacity coal storages used at power stations have been characterized. Their structure and construction technology are described.
18
81%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 3 21--31
EN The paper presents the characteristics of abnormal loads and the recommendations adopted for structural design to prevent constructions from disproportionate damage and to limit the consequences of accidental loads in compliance with Eurocode 1 PN-EN 1991-1-7. The article describes progressive colla[...]
19
81%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 2 103--114
EN The article presents the characteristics of collapses of three building structures which occurred as a result of defects in workmanship, including the Hyatt Regency Hotel building in Kansas City, a building in Shanghai and the roof over a part of the grandstand at the stadium of FC Twente in Ensched[...]
20
81%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 1 151--167
EN Slab-and-column ceilings are widely used because of the considerable savings that they allow to obtain in the total construction cost. However, this structural system has a weak feature that consists of vulnerability to punching in a ceiling slab around its connection to a column. This paper describ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last