Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 6 1307--1312, CD
PL W artykule scharakteryzowano wybrane procesy, którym podlegać mogą informacje występujące w systemie eksploatacji złożonych odnawialnych obiektów technicznych. Realizacja tych procesów warunkuje poprawne kierowanie procesem eksploatacji, co uwzględniono w zawartym w opracowaniu modelu kierowania eks[...]
EN The paper presents selected processes applied for the information present in the operation and maintenance system of renewable complex technical objects. The execution of these processes conditions the proper managing of the objects operation and maintenance process. This relation is included in the[...]
2
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2018 Nr 2 66--70
PL Fundusze europejskie przyznane Polsce w ramach perspektywy UE na lata 2014–2020 stanowią znaczący bodziec dla budownictwa infrastrukturalnego w naszym kraju. Co prawda przetargów organizowanych przez PKP w latach 2014–2017 było niewspółmiernie mniej niż organizowanych w tym samym czasie przez GDDKiA[...]
3
51%
Problemy Eksploatacji
2014 no. 1 81--93
PL W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem [...]
EN The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational[...]
4
51%
Logistyka
2015 nr 6 1210--1218, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zapewnianiem niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania układów technicznych poprzez podejmowanie stosownych działań na etapach projektowania i eksploatacji takich układów. Wyróżniono działania projektowe związane z kształtowaniem niezawodności[...]
EN The article presents selected issues in ensuring reliable and safe functioning of technical systems through taking proper actions during designing and maintaining such systems. Different actions taken within the designing process, referring to developing reliability and durability of technical objec[...]
5
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które - gromadzo[...]
EN The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability indexes and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The [...]
6
51%
Logistyka
2015 nr 6 1301--1306, CD
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Zawarto charakterystykę mieszanin rozkładów oraz metodyki przeprowadzonych badań. Omówiono sposób budowy wykorzystywanych sieci neuronowych, a także uzyska[...]
EN The paper presents the analysis of the possibilities of estimating distributions mixtures parameters with the use of artificial neural networks. The characteristics of the distributions mixtures as well as the conducted research method presentation were included. The description of how the neural ne[...]
7
51%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 2 145--152
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy możliwości modernizacji konstrukcji przegubu metalowo-elastomerowego w aspekcie jakościowym. W proponowanym rozwiązaniu skorzystano z wytycznych TRIZ, które pozwalają na uwzględnienie szerokiego aspektu czynników związanych z przeznaczeniem oraz wytwarzaniem[...]
EN The article presents the methods used in the analysis of the possibilities of a modernisation of a metal-elastomer joint construction regarding the quality of the element. The solution proposed makes use of TRIZ (also known as TIPS) guidelines, which allow a wide range of factors related to the appl[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które – gromadzo[...]
EN The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability index and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The de[...]
9
51%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 91--97
PL W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny przeznaczony do oceny gotowości odnawialnych układów technicznych charakteryzujących się strukturami niezawodnościowymi typu kzn. Proponowane rozwiązanie pozwala charakteryzować gotowość układów składających się z elementów, których czasy pracy d[...]
EN The paper presents a developed simulation model for an availability estimation of renewable technical systems characterised by koon reliability structures. The proposed solution allows one to describe the availability of systems consisting of elements whose time-failure and renewal time probability [...]
10
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 3 125--134
PL W artykule przedstawiono problematykę kształtowania jakości obiektów technicznych w procesach ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji, ze szczególnym ukierun- kowaniem na zapewnienie ich niezawodnej pracy. Pokazane zasady, metody i narzędzia oraz systemy i procesy informacyjne obrazują całoks[...]
EN The article presents the issues connected with shaping the quality of technical objects in the processes of their design, manufacture and use, with particular focus on ensuring their reliable operation. Principles, methods as well as systems and information processes reflect all actions implemented [...]
11
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 2 278--283
PL W artykule zaprezentowano opracowaną metodykę szacowania niezawodności układów sieciowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonywanie oceny niezawodności oraz projektowanie modernizacji rozpatrywanej sieci przede wszystkim w aspekcie zapewnienia jej wymaganej niezawodności. Praktyczne wykorzystanie omawia[...]
EN Apart from reliability evaluation, the methodology of network systems reliability assessment presented in the article enables the design of modernisation of such systems targeted mainly at ensuring their required reliability. In practice the methodology can be applied for various network systems, e.[...]
12
45%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 73--84
PL W artykule przedstawiono metody wyznaczania średniego prawdopodobieństwa nieprawidłowego funkcjonowania (PFD – Probability of Failure on Demand) układów systemu zabezpieczeń przyjmując, że posiadają one elementarne struktury niezawodnościowe typu k z n. Uzyskane wg normy EN 61508 wyniki porównano z [...]
EN The methods of evaluation of the Probability of Failure on Demand (PFD) of safety systems were presented in the paper, assuming that the safety systems may be represented by the k out of n reliability structures. The results of the calculations obtained according to EN 61508 were compared with anoth[...]
13
45%
Logistyka
2015 nr 6 1047--1054, CD
PL W artykule rozważono możliwość zastosowania rozkładu uogólnionego gamma jako narzędzia pomocnego w szacowaniu niezawodności nienaprawialnych obiektów technicznych. Omówiono związki występujące pomiędzy rozkładem uogólnionym gamma a rozkładami: wykładniczym, Weibulla, gamma i normalnym, powszechnie w[...]
EN The possibility of using generalised gamma distribution as a tool useful for estimating the reliability of technical objects was discussed in the paper. The connections between generalised gamma distribution and exponential, Weibull, gamma and normal distributions, used in the reliability estimation[...]
14
45%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 255--272
PL W artykule przedstawiono metody szacowania niezawodności stosowane do weryfikacji poziomu niezawodności układów typu kzn, składających się z odnawialnych obiektów, których niezawodność opisana jest rozkładami wykładniczym, normalnym i Weibulla, o założonych parametrach. Zastosowanie wybranych oblicz[...]
EN The methods of reliability estimation applied in order to verify the reliability level of koon systems consisting of renewable objects are presented in the paper. Application of the selected methods allows one to quickly verify the reliability level and to set the number of redundant elements in the[...]
15
45%
Journal of KONBiN
2018 No. 46 51--74
PL W artykule przedstawiono koncepcję szacowania niezawodności odnawialnych układów technicznych składających się z obiektów funkcjonujących w strukturach typu k z n, przy wykorzystaniu symulacji komputerowej. Występujące w praktyce zależności między uszkodzeniem układu a uszkodzeniami obiektów go twor[...]
EN The paper presents a concept of reliability estimation of the renewable technical systems consisting of the objects functioning in koon structures. The estimation is performed using computer simulation. Practical dependence between the failure of the entire system and the failures of the objects and[...]
16
39%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 85--98
PL Praca dotyczy problematyki bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych. Przedstawiona charakterystyka obowiązującej w zakresie oceny bezpieczeństwa normy IEC 61508 jest wprowadzeniem do problemów związanych z metodyką wyliczeń poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Prezentowane w prac[...]
EN The presented paper concerns the functional safety problems of technical systems. The characteristics of safety assessment, described in IEC 61508 standard are an introduction to the problems associated with the methodology of the calculation of Safety Integrity Levels (SIL). The parameters obtained[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last