Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono analizę kosztowo-przychodową umowy leasingu. Rozważania przeprowadzono według aktualnego stanu prawnego umowy leasingu. Analizowano problem w kontekście prawa cywilnego i podatkowego.
EN The cost and income analysis of the leasing contract has been presented. Considerations have been carried out according to the present legal state of the leasing contract. The problem has been analyzed in the context of the civil and tax law.
2
63%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł podaje przykładową procedurę oceny ekonomicznej zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego. Zwrócono uwagę na sposób wyznaczania zakresu wartości zmiennych decyzyjnych we wzorze na NPV. Uwzględniono specyfikę kopalni węgla brunatnego przy ustalaniu przepływów finansowych, przyjmując zami[...]
EN This article presents an example of a procedure for economic estimation of exploitation of a new lignite deposit. This paper is concerned with a way of assigning of the scope of a decisional variable value in the NPV (Net Present Value) formula. This article also takes into consideration the specifi[...]
3
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 59--62
PL Dokonano analizy działalności gospodarczej czynnych kopalń odkrywkowych surowców skalnych na obszarze Zagłębia Krzeszowickiego w aspekcie ich roli i znaczenia dla gospodarki narodowej. Badaniem objęto: Kopalnię Porfiru ,,Zalas”, Kopalnię Diabazu ,,Niedźwiedzia Góra”, Kopalnię Wapienia ,,Czatkowice”,[...]
EN An analysis of business activities of operating opencast rock raw materials mines in the area of the Krzeszowice Basin in terms of their role and significance for the national economy was carried out. The research activities covered the following mines: “Zalas” Porphyry Mine, “Niedźwiedzia Góra” Dia[...]
4
51%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 60--63
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zastosowania wybranych modeli adaptacyjnych do predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego. W pierwszej części pracy podano zasady stosowania klasycznych i nieklasycznych metod prognostycznych, w drugiej zaś scharakteryzowano osiem metod prognozowan[...]
EN This paper presents a discussion on the application of the selected adaptive models for the prediction of indicators in the mining and working processes. The first part of the paper presents the rules for the application of classical and non-classical forecasting methods. Alternatively, in the secon[...]
5
51%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 104--107
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na poufność wykorzystanych w publikacji danych przedsiębiorstwo oznaczono symbolem X. Analizie poddano składniki kosztów pracy ponoszonych przez badane przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pra[...]
EN This paper presents the analysis of labour costs illustrated with an example of a mining company. The confidentiality of data used in the publication on the company marked as X was taken into account. The analysis concerns the components of the labour costs connected with employment. The study was p[...]
6
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 91--95
PL W artykule w sposób syntetyczny scharakteryzowano metody amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym, a także przedstawiono metody i stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych, oraz podstawy prawne zastosowanych metod amortyzacji, wynikające z ustawy o podatku dochodo[...]
EN This paper presents in a synthetic way the characteristic of the depreciation methods of tangible fixed assets from a tax and balance sheet point of view. There is described a possible depreciation rates and methods for individual tangible fixed assets. There is included regulations for depreciation[...]
7
51%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 81--85
PL W artykule w sposób syntetyczny scharakteryzowano istotę amortyzacji oraz podatkowe metody amortyzacji środków trwałych. Przeprowadzono także rozważania dotyczące amortyzacyjnych oszczędności podatkowych mobilnej kruszarki szczękowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej określono wpływ[...]
EN This paper presents the depreciation essence as well as tax depreciation methods of tangible fixed assets in use. In this paper, the subject of depreciation tax savings of mobile jaw crushers is raised. During this research, there was the influence of the depreciation methods on the costs of obtaini[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last