Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2017 R. XI 11--22
PL Rozwój cywilizacyjny sprawił, że po oceanach świata pływają tysiące zróżnicowanych jednostek. Niektóre regiony stały się newralgicznymi akwenami, ograniczonymi pod względem nawigacyjnych, inne z kolei są mało uczęszczane. Jednakże na każdym z tych akwenów konieczne jest prowadzenie właściwej obserwa[...]
EN The distance of detection is one of the most important parameters significantly affecting the safety of navigation. The device enabling the determination of this factor is a navigation radar. The aim of this article is to discuss the possibility of predicting the maximum detection distance of surfac[...]
2
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 81-88
PL Intensyfikacja hodowli trzody chlewnej powoduje powstawanie dużych ilości odpadów w postaci gnojowicy. Obecnie jest ona po stabilizacji beztlenowej wykorzystywana jako nawóz rolniczy oraz, w nieznacznym stopniu, jako substrat w produkcji biogazu i kompostu. Metody te są jednak niewystarczające, a ta[...]
EN The intensification of pig farming results in the production of huge amount of wastes in the form of slurry. Nowadays, it is applied as a fertilizer and, in much lower extent, as a substrate for biogas and compost production. However, these methods are not enough sufficient to utilize to total amoun[...]
3
63%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 5 (56) 60-62
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanego systemu ultrafiltracja/dwustopniowa odwrócona osmoza do odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej. W badaniach wykorzystano ceramiczną membranę ultrafiltracyjną oraz poliamidowe membrany osmotyczne. Efektywność procesu oceniano [...]
4
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt stwarza wiele trudności z odpowiednim zagospodarowaniem produkowanej gnojowicy. Zastosowanie technologii membranowych wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem tych problemów. Z jednej strony stwarza możliwości otrzymywania wysoce skoncentrowanych produktów nawozowych, z[...]
EN High-density livestock farming causes many difficulties connected with proper management of produced manure. The application of membrane technologies seems to be an attractive solution to this problem. It enables to obtain concentrated nutrients solutions and also recovery of proper quality water wh[...]
5
63%
Instal
2010 nr 1 37-40
PL Przeprowadzone badania miały charakter wstępny, a ich celem było określenie stopnia usunięcia trichloroetylenu (TRI) z wody metodą perwaporacji z zastosowaniem membran hydrofobowych PDMS+cb. Oczyszczana woda została przygotowana w warunkach laboratoryjnych i zawierała 730 mg TRI/dm3. Temperatura nad[...]
EN The aim of the preliminaries investigations was to determine the effectiveness of trichloroethylene removal from water by means of pervaporation with application of hydrophobic PDMS+cb membranes. The treated water was prepared in laboratory conditions and contained 730 mgTRI/dm3. The feed temperatur[...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 2 239--249
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanego system złożonego z ultrafiltracji i dwustopniowej odwróconej osmozy do odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej. W przygotowaniu nadawy do filtracji membranowej wykorzystano naturalnie zachodzące procesy separacji, tj. sedyment[...]
EN The aim of the study was to determine the effectiveness of integrated system: ultrafiltration and two-step reverse osmosis to recover water from pig slurry. The natural separation ie sedimentation and floatation were used to prepare feed for membrane treatment. Obtained supernatant was introduced to[...]
7
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 12 1743-1750
PL Gnojowica powstająca podczas wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt wymaga stosowania odpowiednich metod utylizacji. Obecnie jest ona wykorzystywana jako nawóz bądź też substrat do produkcji biogazu oraz kompostu. Jednakże metody te są często ograniczone i nie pozwalają na zagospodarowanie całkowitej i[...]
EN Liquid manure that is produced during high density livestock farming requires proper utilization methods. Nowadays, it is mainly used as a fertilizer or as a substrate for biogas or compost production. However, these methods are often very limited and do not allow to utilize the total amount of prod[...]
8
63%
Proceedings of ECOpole
PL Gnojowica powstająca podczas wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt wymaga stosowania odpowiednich metod utylizacji. Obecnie jest ona wykorzystywana jako nawóz bądź też substrat do produkcji biogazu oraz kompostu. Jednakże metody te są często ograniczone i nie pozwalają na zagospodarowanie całkowitej i[...]
EN Slurry that is produced during high density livestock farming requires proper utilization methods. Nowadays, it is mainly used as a fertilizer or as a substrate for biogas or compost production. However, these methods are often very limited and do not allow to utilize the total amount of produced sl[...]
9
63%
Proceedings of ECOpole
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności zintegrowanego systemu ultrafiltracja/dwustopniowa odwrócona osmoza do odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej. W celu przygotowania nadawy do procesu oczyszczania wykorzystano procesy naturalnej separacji, tj. sedymentację i flotację. Otrzy[...]
EN The aim of the study was to determine the effectiveness of integrated system: ultrafiltration and two-step reverse osmosis to recover water from pig slurry. The natural separation ie sedimentation and floatation were used to prepare feed for membrane treatment. Obtained supernatant was introduced to[...]
10
51%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono wyniki uzdatniania wody metodami bezpośredniej UF/MF oraz metodą hybrydową koagulacja-UF/MF. Badania prowadzono z wykorzystaniem kapilarnych modułów ultrafiltracyjnych z polieterosulfonu (PES) oraz modułów mikrofiltracyjnych z polipropylenu (PP). Zastosowano dwa rodzaje koagulantów: ch[...]
EN The paper presents the results of water treatment investigation, using UF/MF and a hybrid process coagulation-UF/MF. The experiments were conducted using capillary modules made of polyethersulfone (PES) for ultrafiltration and of polypropylene (PP) for microfiltration. Two coagulants, i.e. iron chlo[...]
11
51%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 439--446
PL Proces zgazowania biomasy wiąże się z powstawanie wysoko obciążonych ciekłych strumieni odpadowych. Wody te formowane są podczas chłodzenia i oczyszczania gazu procesowego i stanowią mieszaninę smół, skroplonej pary wodnej oraz szeregu związków organicznych i nieorganicznych. Brak odpowiednich rozwi[...]
EN Gasification of biomass is always accompanied with the generation of highly loaded wastewater. Those streams are formed during cooling and cleaning of process gas and comprise of tars, condensed water vapor and a range of organic and inorganic compounds. Nowadays, there are no treatment systems of t[...]
12
51%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 132--137
EN Gasification of solid fuels is an alternative process for energy production using conventional and renewable fuels. Apart from desired compounds, i.e. carbon oxide, hydrogen and methane, the produced gas contains complex organic (tars) and inorganic (carbonizate, ammonia) contaminants. Those substan[...]
13
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2016 Vol. 23, nr 3 313--320
PL Proces zgazowania, niezależnie od typu zastosowanego paliwa, wiąże się z powstawanie wysoko obciążonych ciekłych strumieni odpadowych. Wody te formowane są podczas chłodzenia i oczyszczania gazu procesowego i stanowią mieszaninę smół, skroplonej pary wodnej oraz szeregu związków organicznych i nieor[...]
EN Gasification, regardless of the fuel type, is always accompanied with the generation of highly loaded wastewater. Those streams are formed during cooling and cleaning of process gas and comprise of tars, condensed water vapor and a range of organic and inorganic compounds. Nowadays, there are no tre[...]
14
51%
Proceedings of ECOpole
PL Proces koksowania jest nieodłącznie połączony z powstawaniem silnie zanieczyszczonych ścieków, które wymagają odpowiednich metod oczyszczania i utylizacji. Ścieki te definiuje się jako mieszaninę wód technologicznych powstających w procesie oczyszczania i produkcji produktów węglopochodnych z gazu k[...]
EN Coke making process is strictly connected with formation of coke oven wastewater, highly loaded and contaminated stream, proper treatment and utilization of which requires sophisticated methods and technologies. This wastewater is defined as a mixture of technological streams, which are formed durin[...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2017 Vol. 24, nr 2 255--267
PL Proces koksowania wiąże się z powstawaniem silnie zanieczyszczonych strumieni technologicznych, tzw. ścieków koksowniczych. Odpowiednie zagospodarowanie i oczyszczenie strumienia wymaga złożonych metod i technologii. Ścieki koksownicze można zdefiniować jako mieszaninę strumieni wodnych powstających[...]
EN Coke making process results in generation of highly loaded and contaminated stream called coke oven wastewater. Its proper management, treatment and utilization is found to require sophisticated methods and technologies. This wastewater comprises of a mixture of technological aqueous waste streams, [...]
16
39%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 2 1031--1036
EN This paper presents the results of experiments on metallization of plastic elements produced using 3D printing technology from the light-hardened resins. The obtained coatings were bimetallic (Cu/Ni). The first step of metallization was the electroless deposition of copper. The second one was electr[...]
17
39%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1517--1521
EN This work presents the studies on the electrochemical process of thin palladium layers formation onto electrodeposited cobalt coatings. The suggested methodology consists of the preparation of thick and smooth cobalt substrate via galvanostatic electrodeposition. Cobalt coatings were prepared under [...]
18
39%
Archives of Metallurgy and Materials
EN 3D printing is a technology with possibilities related to the production of elements of any geometry, directly from a digital project. Elements made of plastic are metalized to give new properties such as conductivity or corrosion resistance. In this work, experimental work related to the electroles[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last