Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Kryzys gospodarczy przyczynia się do pogłębionej analizy kosztów jakiej dokonują organizacje, aby utrzymać odpowiedni poziom konkurencji. Usługa outsourcingu pracowniczego, określana również jako leasing pracowniczy, pozwala skoncentrować się przedsiębiorcy na jego kluczowych zadaniach. Artykuł prez[...]
EN An economic crisis provokes organizations to make a more detailed cost analysis in order to preserve an appropriate level of competition. An employee outsourcing service, defined also as an employee leasing, enables an entrepreneur to focus on their main goals. The following article presents both a [...]
2
63%
Logistyka
PL Istotą prezentowanego artykułu jest wskazanie uwarunkowań realizacji zadań przewozowych w ramach coraz częściej podejmowanych działań cywilno -wojskowych. Dotyczy to przede wszystkim działań o charakterze humanitarnym, realizowanych przy wsparciu wojska jak i operacji militarnych, takich jak misje p[...]
EN The main aim of this article is to indicate the conditions in which the transport assignments are realized in civil-military activities which are undertaken more often. First of all it refers the activities which have humane character, which are realized at army support and military operation such a[...]
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 28--31
PL W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kielecki[...]
EN In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Tra[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 22--27
PL Istotnym czynnikiem kreowania nowoczesnego systemu transportowego Olsztyna był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „ Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu" dofinansowany został projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olszt[...]
EN Very important factor of creating modem transportation system in Olsztyn was the Operation Project: Development of Eastern Poland In the years of 2007-2013. In the frame of the Third Axis of Priority „Regional Growth Hubs’ City of Olsztyn received the subsidy for the project „Modernization and Devel[...]
5
63%
Logistyka
2015 nr 2 666--673, CD1
PL Przesłanki wynikające z Białej Księgi Transportu z 2011 r. skierowane są ku jednolitości prawa unijnego dotyczącego transportu. W artykule przedstawiono części wspólne wynikające z prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, które obowiązują przewoźników drogowych. W pierwszej części omówiono is[...]
EN The premises arising out of the White Paper on Transport 2011 aim at standardization of EU law on haulage. The following article presents common provisions of international, EU and national law binding for road hauliers. In the first part of the following article the essence of a contract of carr[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Miasto Białystok w dobie intensywnego rozwoju w latach 2007-2013 osiągnęło zamierzony cel. Za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a konkretnie Programu „Poprawa jakości funkcjonowania sytemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, udało się w znacznym stopniu podnieść rangę b[...]
EN The city of Białystok in the era of intensive development in the years 2007-2013 has reached the intended target. Through the Operational Programme Development o f Eastern Poland, and concretely Programme „Improving the quality of functioning the system of public transport Białystok City” managed to[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 9 26--31
PL W latach 2007-2013 województwo podkarpackie zostało objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu” został sfinansowany i zrealizowany projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolicy’. N[...]
EN In years 2007-2013 Subcarpathian Voivodeship was covered by EU Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013. In the frame of III Priority Axis „Regional Growth Hubs' the voivodeship got financing for the program “Construction of integration system for public transport in the city of[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W latach 2007-2013 podjęte zostały intensywne działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów. Szczególne znaczenie w tym okresie miał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umożliwił on realizację p[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Lata 2007-2013 stanowią kluczowy okres w dynamicznym rozwoju miasta Lublin. Zostały wówczas podjęte efektywne działania zmierzające do poprawy jakości jak i efektywności miejskiego transportu, a co za tym idzie również polepszenia mobilności mieszkańców. Szczególnie ważny w tym aspekcie okazał się P[...]
EN Years 2007-2013 are a key period in dynamic development of Lublin city. Then were taken effective actions leading to improve quality and also effectiveness urban transport, and what comes with it, also improve residents mobility. Particularly important in this aspect turn out the program „Integrated[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 4 34--36
PL Lata 2014-2020 stanowią kolejny etap znaczącej poprawy stopnia rozwoju miasta Lublin. Na ten okres zaplanowane zostały konkretne kroki zmierzające ku polepszeniu jakości i poprawie efektywności zrównoważonego transportu miejskiego. W pierwszej kolejności działania te mają w znacznym stopniu obniżyć [...]
EN The 2014-2020 period constitutes a further phase of significant improvement in the scale of development of the Lublin city. The concrete steps aiming at improving the quality and effectiveness of sustainable urban public transport has been already planned for that period. The actions aimed at signif[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Specyfika społeczno-gospodarczej sytuacji Polski Wschodniej wymusza podjęcie kroków zmierzających ku poprawie konkurencyjności i efektywności tego obszaru na tle nie tylko samej Polski, ale również Unii Europejskiej jako całości. We wspomnianą tematykę dość szczególnie wpisuje się poziom transportu [...]
EN The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, gmina Kielce złożyła 2 projekty inwestycji o łącznej wartości 295 mln zł. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kompleksowych projektów eko[...]
EN In the frame of Action 2.1. “Sustainable urban transport” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme, the community of Kielce submitted two applications of investment projects of the total value of 295 mln PLN, 220 mln out Submissions of the total amount are going [...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 11 126--130
PL Budowanie relacji między przedsiębiorstwami w celu podnoszenia efektywności i konkurencyjności to jeden z istotniejszych trendów rozwojowych w międzynarodowym transporcie drogowym. Outsourcing jest jednym z elementów mogących dodatnio wpływać na poszukiwanie nowych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębi[...]
EN The article discusses the effective planning of outsourcing as a tool for changing the internal functions and processes of international road transport undertakings (MTD) introduced their new division based on fleet size, which determines the process of decision-making on outsourcing. Planning requi[...]
14
63%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 8 31--36
PL Rozpoznanie podłoża budowlanego pod infrastrukturę drogową coraz częściej odbywa się dziś na podstawie zaawansowanych metod badawczych, takich jak sondowanie statyczne CPTU. W trakcie testu mierzone są trzy parametry penetracji: opór stożka qc, tarcie na tulei ciernej fs oraz ciśnienie porowe u. Na [...]
EN Identification of soil profile for road infrastructure projects is nowadays more and more frequently carried out on the basis of advanced in situ techniques - such as piezocone penetration CPTU. During the test three parameters are measured: cone resistance qc, sleeve friction fs and pore pressure u[...]
15
51%
Logistyka
PL III Paneuropejski Korytarz Transportowy jest osią aktywacji i rozwoju wielu regionów, budowania skoordynowanej regionalnej i ponadnarodowej polityki transportowej oraz międzynarodowej współpracy w jego obszarze. Stanowi on wartość sama w sobie, która należy odpowiednio wykorzystać, szczególnie w kon[...]
EN The Pan-European Transport Corridor III is an activation and development axis of many regions, building a coordinated regional and transnational transport policy and an international cooperation in the area. It is a value in itself, which should be used, particularly in the context of EU enlargement[...]
16
51%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 11 1085-1096
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące procesu chemiluminescencji: omówiono jej mechanizm oraz warunki powstawania. Zaprezentowano najbardziej wydajne systemy chemiluminescencyjne. Przedstawiono zastosowania chemiluminescencji w badaniu próbek w fazie ciekłej, gazowej i stałej.
EN In this paper, selected issue of chemiluminescence process has been presented. The mechanism and requirements for chemiluminescence emission have been considered. The most efficient chemiluminescence systems have been discussed. Chemiluminescence application as an analytical tool in the liquid, gas [...]
17
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Effectiveness of the contemporary maritime transport depends largely on already implemented intelligent shipping and maritime environment monitoring systems, which are simultaneously responsible for improvement of the maritime transportation process, management and widely understood safety and secur[...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 3 3593--3601
PL Opisano zebrane dane literaturowe dotyczące problemów ekologistycznych w Polsce po zmianie przepisów w 2013 r. Zebrano i opracowano w postaci tabel i wykresów dostępne dane z dokumentów GUS i UE. Następnie przedstawiono zebrane w toku prowadzonych badań dane z wybranych gmin, z terenu Polski. Badani[...]
EN Described collected literature data on problems ekologistycznych in Poland after the change in legislation in 2013 were collected and compiled in the form of tables and graphs available data from the Central Statistical Office documents and the EU. Then presents collected during the research data of[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 32--35
PL W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 objęte nim województwa złożyły 14 projektów inwestycji o łącznej wartości 2,1 mld zł; 1,5 mld zł to środki pochodzące z programu. W ramach programu przew[...]
EN In the frame of Action 2.1. “Sustainable public transportation” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme five viovodeships submitted 14 applications of investment projects of the total value of 2,1 billion PLN. The main aim of the Programme is to support complex [...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tramwaje w Polsce są eksploatowane przez sumarycznie 15 miast, wliczając aglomerację Górnego Śląska. Wraz z szeroką dostępnością funduszy pomocowych UE, zwłaszcza POIiŚ (fundusze z budżetu UE 2007–2013), zdecydowana większość miast eksploatujących tramwaje, zmodernizowała zarówno infrastrukturę, jak[...]
EN A total of 15 cities in Poland, including an agglomeration of Upper Silesia, exploit tramway systems of communication. Using EU help funds, especially POiS, the vast majority of the trams networks were modernized – infrastructure system were rebuilt and new vehicles were purchased in last 10 years.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last