Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Stosunkowo szeroko rozwinięty program oferowanych przez dostawców elementów powłok na konstrukcje gruntowo-powłokowe stwarza dość istotny problem dotyczący właściwego doboru kształtu profilu powłoki, jaki powinien być przyjęty na przekrój w tego typu obiektach.
EN The article concerns on the issue of the shape of a coat used in ground- coat objects and its importance when deformation is concerned. The authors present this problem on the example of just being realized object in Karpacz.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 1 30--34
PL W artykule zaprezentowano typy hamowni z podziałem na silnikowe i podwoziowe, zarówno inercyjne, jak i obciążeniowe. Opisano ich zalety i wady oraz możliwości ich wykorzystania w diagnostyce silników samochodowych oraz badaniach laboratoryjnych. Opisano proces projektowania hamowni obciążeniowej z p[...]
EN Many types of dynos with the division into engine and chassis dynos as well as inertial and load dynos are presented in this paper Their advantages, disadvantages and possibilities of their usage in car engine diagnostics and laboratory examinations are also described. On the basis of the theoretica[...]
3
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Wysokokoercyjne proszki Nd-Fe-B otrzymuje się wieloma metodami (melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying). W większości z wykorzystywanych procesów można wyróżnić etap destrukcji gruboziarnistej fazy Nd2Fe14B oraz etap jej rekombinacji do struktury o znacznie mniejszym ziarnie. T[...]
EN High-coercivity Nd-Fe-B powders are obtained using various methods (such as melt-spinning, HDDR, mechanical milling, mechanical alloying) - Figure 1. In most of these techniques the process is conducted in two stages: in the first stage the coarse-grained Nd2Fe14B phase is destructed and in the next[...]
4
63%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 535--538
PL Mielenie jest podstawową metodą modyfikacji rozkładu wielkości i kształtu cząstek proszków oraz ich właściwości. Od wielu lat proces mielenia jest wykorzystywany do syntezy nowych materiałów (tzw. mechaniczna synteza stopów). Obszerna literatura, którą poświęcono tej tematyce prezentuje ogromne możl[...]
EN Milling is the basic method of modifying the particle size distribution, shapes, and properties of powders. The milling process has long been used for producing new materials (known as the mechanical synthesis of alloys). The abundant literature devoted to this subject shows enormous possibilities o[...]
5
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2013 Nr 16 133--153
EN The paper shows that soil-steel structures can be successfully used as tunnels built in open pit. However one should remember that high flexibility and rheology during utilization are typical for these kind of structures. Therefore use of soil-steel structure requires right selection of profile shap[...]
6
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 215-244
EN The aim of the paper is to draw attention to special features of tensioned corrugated soil-steel structure during construction and service. These features can be described through geometric measures of a deformed structure. Through analysis of those one can learn about the tensioned stage of the soi[...]
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 4 168-174
EN Areas in sewage treatment plants endangered by explosion. Project of European Norm EN 1127. Polish legal regulations. Rules for indicating explosion-endangered areas.
8
63%
Drogi i Mosty
2005 nr 2 91-110
PL W pracy przedstawiono dwa przykłady obiektów o konstrukcji gruntowo-powłokowej: pierwszy o minimalnym czasie realizacji (kilku dni) oraz drugi wykonywany z zastosowaniem klasycznej technologii budowy tych konstrukcji. Na podstawie wyników badań wybudowanego, klasycznego obiektu wykazano, że pod oddz[...]
EN In the paper, two different types of soil-steel bridges are described i.e. the first being characterized by the minimal construction time (several days) and the second built according to the standard technology of erection for such structures. On the basis of in situ tests of typical soil-steel brid[...]
9
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 1 22--25
PL W artykule przedstawiono problematykę równowagi cieplnych silników spalinowych, stosowanych w pojazdach samochodowych. Zaprezentowano budowę i działanie aktywnego układu chłodzenia z regulowaną pompą cieczy chłodzącej oraz zaworami sterującymi cieczy. Omówiono wyniki badań doświadczalnych przebiegu [...]
EN The paper presents problems of thermal equilibrium of mc combustion engines used in motor vehicles. Presents the structure and operation of the active cooling system with an adjustable coolant the liquid flow control valves. The results of experimental re; course of temperature during engine warm-up[...]
10
63%
Transport Samochodowy
2005 z. 1 71--84
PL Jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiska, pochodzących z silników spalinowych, jest emisja cząstek stałych. W związku z tym w przepisach ochrony środowiska stawia się przed silnikami coraz ostrzejsze wymagania w zakresie emisji tych związków. Jedną z możliwości zmniejszenia emisji cząstek stał[...]
EN One of the greatest pollutant to our natural environment - produced by Diesel engines - is particulate matter. Considering that limits for emission from combustion engines are becoming more strict each year (for particulate matter emphatically). Applying catalytic additives to fuel is one of many po[...]
11
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Wytworzono magnesy spiekane ze stopu Alnico 8 oraz zbadano ich mikrostrukturę i strukturę domenową. Otrzymana w wyniku obróbki cieplno-magnetycznej modulowana struktura ma postać szachownicy, utworzonej przez cząstki o boku ok. 30 nm. Stwierdzono, że struktura domenowa ma formę domen wzajemnego oddz[...]
EN Sintered magnets were produced from mixture of powders, having Alnico 8 alloy composition. Their microstructure as well as domain structure were examined. The modulated structure produced by the thermomagnetic treatment has a form of a chessboard, composed of particles of about 30 nm in side. It has[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL We współczesnej technice istnieje duże zainteresowanie mikrourządzeniami elektromagnetycznymi (mikrosilniki, mikroaktuatory), w których źródłem pola magnetycznego są miniaturowe magnesy. Dobór materiału na magnesy o takiej wielkości (z przedziału 100÷1000 ?m) jest uwarunkowany w pierwszej kolejności[...]
EN The interest in micro electromechanical systems (micromotors, microactuators) is rapidly growing in contemporary science and technology. Such systems require the application of micromagnets. The selection of materials for magnets, having dimensions in the range of 100÷1000 ?m, is preconditioned, in [...]
13
51%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej, budowane jako obiekty komunikacyjne o małej rozpiętości, są atrakcyjne zarówno z uwagi na walory architektoniczne, jak i na zalety technologiczne i związane z tym niskie nakłady finansowe. Zasadniczymi elementami takich kon-strukcji są: stalowa powłoka podpar[...]
EN Bridges of soil-steel structure built as traffic objects of small spans are attractive because of their architectonic values as well as technical qualities and low costs associated with them. Essential elements of such structures are: steel shell supported on a foundation, soil backfill surrounding [...]
14
51%
Silniki Spalinowe
PL Wśród metod zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności cząstek stałych, z silników o zapłonie samoczynnym rozpatruje się stosowanie katalitycznych dodatków do paliwa. Szczególnie obiecujące wyniki uzyskuje się dzięki zastosowaniu dodatków metaloorganicznych. W pracy porównano wpływ na emisj[...]
EN The use of catalytic fuel additives is being considered amongst methods to decrease pollutants emission, especially particulate matter, from self ignition engines. Particularly promising results have been obtained by the use of metal-organic additives. The work contains comparison of the influence o[...]
15
51%
Kompozyty
PL Tematyka niniejszej pracy dotyczy kompozytów magnetycznych na osnowie polimerowej wytworzonych metodą odlewania folii (ang. tape casting) przy zastosowaniu różnych składów i parametrów technologicznych. Dla nadania właściwości magnetycznych wykorzystano sproszkowaną taśmę handlową MQ-A M30. Opisano [...]
EN Resin bonded composite magnets were prepared by tape casting using various compositions of polymeric matrix and processing variables. As a magnetic component, MQ-A M30 ribbon powder was used. The magnetic and mechanical properties versus the composite's compositions are presented and discussed. The [...]
16
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 1 167-174
PL Referat prezentuje własne doświadczenia z budowy podatnych podpór pod konstrukcjami stalowo-gruntowymi. Szczególną cechą tych fundamentów są technologiczne uproszczenia głównie przy trudnych warunkach podłoża w okolicy cieków i dróg. Możliwości znacznej redukcji rozmiaru fundamentów powiązane są z r[...]
EN Paper presents own experience in constructing flexible supports under soil-steel structures. A special feature of these foundations are technological simplifications especially in difficult soil conditions near streams and roads. Possibilities of substantial reduction of size of foundations are rela[...]
17
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązanie mostu w postaci jednoprzęsłowego łuku kołowego o promieniu krzywizny 2,75 m i rozpiętości 5,25 m, wykonanego jako most objazdowy. Ustrój nośny stanowi powłoka z blachy stalowej, opartej na podatnej podporze, i zasypka gruntowa. Stwierdzono, że tego rodzaju mosty są efektywne jako[...]
EN The structure of the single span arch bridge of span 5,25 m and curving 2,75 m used as by-pass bridge is described. The bearing structure comprizes steel plate supported on flexible subgrate and the soil backfill. Authors have stated that this type of bridges is effective for smali span by-passes.
18
51%
Recykling
2015 nr 2 22--25
19
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Magnetycznie twarde stopy Nd-Fe-Al, odlewane metodą melt-spinning mogłyby być stosowane na miniaturowe magnesy wytwarzane przez wykrawanie z taśm. Warunkiem tego jest otrzymanie szerokich taśm o grubości rzędu dziesiątych części milimetra o gładkich płasko równoległych powierzchniach i dobrych właśc[...]
EN Magnetically hard Nd-Fe-Al alloys, cast by the melt-spinning method, could be used for the manufacture of miniature magnets by cutting them from ribbons, provided that we are able to produce wide Nd-Fe-Al ribbons of a thickness of the order of tenths of millimeter, with smooth plane-parallel surface[...]
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this paper the Hydrogenation, Disproportionation, Desorption and Recombination (HDDR) route was tested, for the Nd-Fe-B master alloy, as a prospective procedure for recycling of sintered scrap neodymium magnets. The HDDR method is based on the hydrogen induced reversal phase transformation of Nd-[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last