Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
2009 z. 20 [263] 143-146
PL W artykule omówiono budowę głowic wytłaczarskich do powlekania tworzywami różnych kształtowników. Przedstawiono budowę głowicy poprzecznej do powlekania prętów oraz głowicy wzdłużnej szczelinowej płaskiej do powlekania taśm. Szczególną uwagę zwrócono na budowę kanałów przepływowych głowicy. Wskazano[...]
2
100%
Polimery
2006 T. 51, nr 4 285-292
PL Przedstawiono wyniki badania wpływu liczby i położenia rowków uplastyczniających cylindra wytłaczarki względem otworu zasypowego oraz kierunku obrotów ślimaka a także względem siebie na wielkości charakteryzujące proces autotermicznego wytłaczania polietylenu małej gęstości (PE-LD). Wykorzystano wyt[...]
EN The results of the studies of the influence of the number and placement of the extruder barrel plasticating grooves, in relation to the hopper and the direction of the screw rotation as well as in relation each to other, on the values characterizing the process of autothermal extrusion of low densit[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 147-150
PL W pracy przedstawiono budowę zespołu mechanicznego jednoślimakowego ukła-du uplastyczniającego, złożonego ze ślimaków klasycznych oraz cylindrów z po-wierzchnią wewnętrzną rowkowaną i bez rowków. Omówiono konstrukcję ślima-ków specjalnych, współdziałających z tymi cylindrami. Zaprezentowano różne el[...]
EN In the paper, the mechanical set construction of the single screw plasticating system was presented. It includes classical screws and barrels with the grooved inner surface or without grooves. The construction of special screws cooperating with these barrels was discussed. Different elements, which [...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 3 sp. 72-73
EN In the paper an effective method for recycling of technological and after-use wastes made of soft poly(vinyl chloride) was described. An original process of grinding and rolling of PVC wastes resulting from the manufacturing of polymer film was presented. The received polymer recycling film underwen[...]
5
100%
Polimery
2002 T. 47, nr 6 435-440
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu wybranych cech konstrukcyjnych elementów intensywnego ścinania i mieszania oraz częstotliwość obrotów ślimaka (v) na charakterystykę procesu wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem swobodnym pionowo w górę. W badaniach zastosowano pierścień intensywnego [...]
EN Experimental results on the effect of various construction element features responsible for intensive shearing and mixing and screw rotation speed (nu) on characteristics of film extrusion with free vertical upward blow are presented. Experiments were performed using an intensive shearing and mixing[...]
6
100%
Polimery
1998 T. 43, nr 9 548-555
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu zmian konstrukcyjnych strefy rowkowanej cylindra wytłaczarki - w wyniku zmiany kąta pochylenia rowków cylindra - na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania autotermicznego. Badania wykonano w prototypowej wytłaczarce jednoślimakowej dzi[...]
EN The barrel groove inclination angle and the number of grooves can be changed continuously in a prototype single-screw extruder during the extrusion process. The temperature of the extrudate was studied in relation to barrel groove inclination angle and screw speed. The temperature in the heating zon[...]
7
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 19 5-9
PL Przedstawiono dwa teoretyczne ujęcia wyznaczania strumienia ciepła przenoszonego przez tworzywo podczas procesu wytłaczania tworzyw termoplastycznych; w pierwszym przypadku wzięto pod uwagę poszczególne strefy funkcjonalne układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowj i głowicę wytłaczarską, [...]
EN this wrticle presents two theoretical approaches to the determination of the heat flux transferred trough the thermoplastics during extrusion process. In the first case, account is taken of the particular functional zones of the single-screw extruder plasticizing system and the extruder head, while [...]
8
100%
Polimery
1999 T. 44, nr 3 190-197
PL Ogólnie scharakteryzowano modele (symulacyjne lub adekwatne) służące do doświadczalnego badania wytłaczania tworzyw wielkocząsteczkowych. Zdefiniowano sprawność energetyczną procesu wytłaczania i podkreślając odmienność tych wielkości. Przedstawiono niektóre zależności między sprawnością energetyczn[...]
EN Adequate and simulation models used to study polymer extrusion processes are characterized. The energy efficiencies of the extrusion process and of the extruder are defined and their dissimilarities indicated. Selected relationships are presented, relating the energy efficiency to selected physical [...]
9
100%
Polimery
2002 T. 47, nr 3 196-200
PL Określono efektywność konstrukcyjną procesu granulowania na podstawie badania przebiegu wytłaczania autotermicz-nego z granulowaniem na ciepło polietylenu średniej gęstości (PE-MD), przy użyciu granulatora z nożami o różnych wartościach kąta ostrza (kąt beta w przedziale 20°-40°). Stwierdzono, że wa[...]
EN Constructional efficiency of granulating process was determined by conducting an autothermal extrusion process with thermal granulating of medium density polyethylene (MDPE), using a granulator with knives of different tool wedge angle values (beta angle 20-40degrees). beta angle value does not affe[...]
10
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono znaczenie poli(chlorku winylu) PVC stosowanego na dużą skalę w gospodarce. Odpady technologiczne powstające podczas wytwarzania wytworów z PVC oraz zużyte wytwory z tego tworzywa, należy poddać utylizacji. Jedną z metod utylizacji jest recykling materiałowy, umożliwiający ponow[...]
EN The paper presents the significance of PVC compounds used widely in economy. Technological waste from manufacturing PVC compounds products and used-up products from this polymer should undergo utilization. One of utilization methods is material recycling enabling to re-use the waste for new products[...]
11
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 9 201-210
PL W artykule omówiono konstrukcję ślimakowych układów uplastyczniających stanowiących najważniejszy i najbardziej charakterystyczny układ maszyn przetwórczych - wytłaczarek i wtryskarek. Przedstawiono funkcje, klasyfikacje oraz działanie jedno i dwuślimakowych układów uplastyczniających. Zaprezentowan[...]
EN In the paper the construction of screw plasticating systems constituting the most important and characteristic system of polymer processing machines - extruders and injection moulding machines was discussed. Function, classifications and operation of single and twin screw plasticating systems were p[...]
12
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Ciągły wzrost wymagań dotyczących jakości otrzymanych wytworów w procesie wytłaczania zmusza producentów do stosowania nowych urządzeń znacząco poprawiających jakość wytłoczyny. Stopień ujednorodnienia właściwości, głównie cieplnych i mechanicznych, a także polepszenia jednorodności struktury, dyspe[...]
EN A continuous increase of requirements for the quality of the products received in the extrusion process forces the producers to use new tools significantly improving the extrudate quality. The uniformity of the properties, mainly thermal and mechanical, as well as the improvement of structure homoge[...]
13
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 3 65-70
PL Omówiono niektóre rozwiązania konstrukcyjne układu uplastyczniającego wytłaczarek z cylindrem rowkowanym, starając się wyjaśnić działanie układu uplastyczniającego z tym cylindrem oraz wskazując na wady i zalety tych rozwiązań. Przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne, które umożliwiają efektywn[...]
EN Some of the constructional of extruder plasticating system with a grooved barrel were presented and an attempt to explin the operation of the plasticating system with such a barrel was undertaken. Advantages and disadvantages of these solutions were pointed out. New constructional solutions which en[...]
14
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W procesie współwytłaczania, do otrzymywania wytworów wielotworzywowych wykorzystuje się narzędzie przetwórcze, jakim jest głowica współwytłaczarska. W artykule przedstawiono budowę dwóch rodzajów głowic, stosowanych w tym procesie. Omówiono przepływ tworzywa w głowicy do wytworów wielotworzywowych [...]
EN In the process of co-extrusion, in order to receive multi-polymer products, a processing tool, namely a co-extruder head is used. In the paper, designs of two types of heads used in this process are presented. The polymer flow in the heads for multi-polymer products of a small and simple cross-secti[...]
15
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono dwa podstawowe rodzaje głowic stosowanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem pojemników z tworzyw polimerowych. Pokazano konstrukcje tych głowic, a w szczególności zespołu kształtującego, stosowanych podczas otrzymywania pojemników o małej i dużej objętości. Wskazano na możliwość[...]
EN Two basic head types used for the blow moulding extrusion process were presented. Head designs were shown, especially the shaping unit used during the receiving of small-size and larger-size containers. It was pointed out that there is a possibility to mount an element separating the polymer flux in[...]
16
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Ze względu na ciągły wzrost udziału tworzyw wtórnych w przetwórstwie tworzyw polimerowych metodą wytłaczania coraz większą uwagę zwraca się na jakość otrzymywanej wytłoczyny. Jednym z procesów technologicznych znacząco poprawiających tę jakość jest filtrowanie wytłaczarskie, a urządzeniami wykorzyst[...]
EN Because of a continuous increase of the participation of secondary polymers in polymer processing through extrusion, still bigger attention is paid to the quality of the received extrudate. One of the technological processes significantly improving the quality is extrusion filtering and the tools us[...]
17
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W procesie wytłaczania otrzymanie wytłoczyny o wysokiej jakości wiąże się z koniecznością zachowania niezmiennego natężenia przepływu tworzywa wytłaczanego. W wytłaczarkach warunek ten jest bardzo trudny do spełnienia, gdyż zależy od wielu czynników reologicznych, technologicznych, konstrukcyjnych o[...]
EN In order to receive a high-quality extrudate in the process of extrusion, it is necessary to extrude at a constsant flow rate. This condition is very difficult to fulfill in extruders because it is dependant on many rheological, technological, constructional and processing factors. Polymer flow rate[...]
18
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Znane są dwie grupy metod zwiększania efektywności procesu uplastyczniania tworzywa polimerowego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki i wtryskarki. Pierwsza grupa to metody technologiczne, natomiast druga to metody konstrukcyjne. W pracy przedstawiono metody konstrukcyjne polegające na zmianie r[...]
EN There are two groups of methods of increasing the plasticating efficiency of the polymer in the plasticating system of the extruder and injection molding machine. The first group is constituted by technological methods while the other one by constructionl methods. In the paper constructional methods[...]
19
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do cyklu opracowań, na łamach których przedstawiona zostanie budowa głowic wytłaczarskich stosowanych przy otrzymywaniu rozmaitych wytworów polimerowych. Podano różne kryteria podziału głowic wytłaczarskich przeprowadzono podział głowic na przykład w zależności od rodzaj[...]
EN The paper is an introduction to the series of works on the design of extruder heads used for receiving various polymer products. Different criteria of extruder head division were given For example the heads can be divided in dependence on the type of the received product and the position of the extr[...]
20
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Kolejny, już czwarty, artykuł z serii prac przybliżających budowę głowic wytaczarskich dotyczy głowic do otrzymywania folii i płyt. Folie można uzyskać za pomocą dwóch różnych pod względem konstrukcyjnym głowic wytaczarskich. W pracy przedstawiono budowę głowicy do folii rurowej oraz do folii płaski[...]
EN Design of extruder heads for films and sheets. The following paper, forth in the series of works on the design of extruder heads, deals with the heads for receiving films and sheets. Films can be received by means of two extruder heads, different in their construction. In the paper, the construction[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last