Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LogForum
PL W artykule przedstawiono przebieg transformacji systemowej w polskim transporcie oraz wskazano, że jego rozwój nie może opierać się wyłącznie na regułach wolnej gry rynkowej a powinien być także wspierany finansowo i monitorowany przez państwo. Tego rodzaju praktyki mają miejsce również w państwach [...]
EN The course of the system transformation in the Polish transport was presented in the article and it was indicated also in the article that the transport may not be based only on free market rules, but it should also be financially supported and monitored by the State. The practices of this kind take[...]
2
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 1/2 51-76
3
100%
Logistics and Transport
EN Australian economy is considered to be one of the most stable and competitive ones in the world. The country is a trading partner for more than 200 countries, with a 20% share of export in GDP. The economy is mainly based on services which constitute approx. 75% of GDP [1]. According to the UN Human[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 75 39-52
PL Artykuł jest poświęcony omówieniu rozwoju transportu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji w latach 1980-2010. W częściach pierwszej, drugiej i trzeciej artykułu omówiono rozwój ogólnych przewozów pasażerskich (jak i środkami transportu podstawowych gałęzi oraz wskazano ich tendencje[...]
EN The paper is devoted to the discussion of the development of the passenger transportation in the United States, Europe and Asia in years 1980-2010. The first three sections of the paper present the development of the passenger transportation in general as well as by means of transportation of the pr[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN The article comprises an analysis of economies of eight Central and East European countries (CEE) in 2002-2007. Basic macroeconomic indexes (GDP, unemployment rate, inflation rate, total demand, public sector financial deficit, public debt) of individual countries, which joined the European Union in[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 183--196
PL [...]Terroryzm w ogólnym rozumieniu nie ogranicza się do danego obszaru, np. województwa, landu, stanu czy nawet danego kraju. W dobie gospodarki globalnej, gdzie mamy do czynienia z międzynarodowym przepływem towarów, kapitałów i usług, terroryzm można, a nawet powinno się traktować w skali globaln[...]
EN This article is intended for the methods of fi ghting against the sea terrorism. It presents the ways in which ships can be secured against the attacks using the agreements and international regulations. This article indicates the operations taken by the European Union and determines also the securi[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1453--1457
PL W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotr[...]
EN The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials a[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 129--137
EN This paper discusses the findings of studies on the relationship between the world economy and transport, based on the polynomial curve in 1995-2015. The socio-economic measures were reviewed, recognizing that GDP, although not reflecting what is happening in the social sphere, is the best indicator[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W polityce transportowej Unii Europejskiej brak jest pełnej zgodności między wyznaczonymi celami w przepisach a rzeczywistością wynikającą z praktyki gospodarczej. Wyraża się to między innymi w tym, że kosztowny i uciążliwy dla środowiska transport samochodowy na rynkach unijnych stał się wszechobec[...]
10
100%
LogForum
PL W artykule omówiono następujące zagadnienia: źródła powstawania potrzeb transportowych, wpływ transportu na efektywność gospodarki, wpływ infrastruktury oraz innych elementów na zależność między gospodarką a transportem. Transport jest tym obszarem, gdzie dochodzi do wzajemnych relacji między gospod[...]
EN The following issues have been discussed in the article: the sources of transport needs arising, the influence of transport on the economy efficiency, the influence of the infrastructure and other elements on the relationship between the economy and transport. The author emphasizes, that transport b[...]
11
100%
Transport Problems
PL Artykuł poświecony został lokalizacji gospodarczych centrów świata oraz hipotetycznej wizji regionu azjatyckiego, który za kilkanaście lat ma szanse stać się światowym centrum gospodarczym, jak również rozwojowi przewozów w podstawowych gałęziach transportu na świecie.
EN This article is intended for the location of the world's economic centers and the hypothetical vision of the Asiatic Region, having the chance to become the world's economic center. This is also intended for the growth of carriages in the basic transport branches all over the world.
12
100%
Logistics and Transport
EN Transport covers the area where mutual relations between economy and its requirements take place, and where it affects – not always in a positive way – its surrounding. Simultaneously, it is the transport that marks the direction for the infrastructure development, and hence for the whole economy. T[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 100 143--156
EN The paper addresses the changes on one of the largest continents, Africa, in aspect of transport systems and the economy. The African Union is a chance to integrate this area from many points of view. Infrastructure, the economic grow rate and transport development were also analysed.
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Porównanie wskaźników makroekonomicznych, infrastruktury transportowej i pracy przewozowej transportu towarowego w UE-25 i czterech wybranych krajach świata. Struktura pracy przewozowej poszczególnych gałęzi transportu na porównywanych obszarach na tle ich powierzchni, ludności i specyfiki. Próba wy[...]
EN The Comparison of the macro-economical indicators, transport infrastructure and the convey work of the goods transport in the European Union-25 countries and in the 4 selected countries of the world. The Structure of the convey work of the particular branches of transport in the compared regions on [...]
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ośmiu nowo przyjętych do UE krajów w latach 2002-2005. Przewozy ładunków. Porównanie wskaźników konkurencyjności krajów UE-8 ze średnimi w UE-15. Korzyści i problemy wynikające z poszerzenia Wspólnoty o nowe państwa.
EN The fundamental macro-economic indices of 8 new admitted to the European Union Member States in years between 2002 and 2005. Freight transports. The comparison of the competitiveness indexes of the European Union countries - 8 with the averages in the European Union countries-15. The advantages and [...]
16
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Specyfika transportu i jego znaczenia. Czynniki generujące potrzeby transportowe. Transport jako jedyny "dawca" usług przewozowych i jako "biorca" wytworów innych gałęzi gospodarki oraz środków publicznych. Relacja między wzrostem lub spadkiem przewozów i pracy przewozowej a wzrostem PKB. Infrastruk[...]
EN Specific of transport and its meaning. Factors generating transport needs. Transport as the only "giver" of transport services and as "recipient" of products of different branches of economy and public resources. Statement between growth or fall of transport and the transport operation as well as gr[...]
17
100%
Przegląd Komunikacyjny
18
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 10 30--38
PL Transport obejmuje taki obszar działania, gdzie dochodzi do wzajemnych relacji między gospodarką i jej wymaganiami oraz jego – nie zawsze pozytywnym – oddziaływaniem na otoczenie. Jednocześnie to właśnie transport wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury, a więc w jakimś zakresie całej gospodarki. Ś[...]
EN Transport involves a scope of activities where mutual relations between economy and its requirements take place. It also involves an influence – not always a positive one – on the surrounding. At the same time, it is transport that sets directions for infrastructure development, hence, to some exten[...]
19
100%
Archives of Transport
PL Artykuł poświęcony jest sposobom przeciwdziałania atakom terrorystycznym (metodami niekonwencjonalnymi) przy pomocy ładunków niebezpiecznych przewożonych w technologiach intermodalnych. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej przedstawiono węzłowe zagadnienia z zakresu transportu in[...]
EN This article is a way to counteract the terrorist attacks (using non-conventional methods) with the help of dangerous charges transported in the inter-modal technologies. This article consists of three parts. In the one of them there were presented the key issues relating to the inter-modal transpor[...]
20
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Próba porównania tendencji w kształtowaniu się w poprzednich latach transportochłonności gospodarki WE i Polski na podstawie odniesienia przewozów i pracy przewozowej do PKB i produkcji przemysłowej w świetle danych statystycznych.
EN The Attempt of comparison of trends in the forming in previous years of the transport absorbing capacity of economy in the European Community and in Poland based on the reference of the transports and the transport labour to the Gross Domestic Product (GDP), as well as to the industrial production i[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last