Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2012 nr 4 38-41
PL Technologie wysokotemperaturowe, występujące bardzo często w przemyśle, wymagają szczególnie dużo energii. Niosą z sobą przeto nie tylko wysokie koszty, ale powodują także znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego za przyczyną spalania paliw. Sposobem uzyskiwania istotnych oszczędności – przy [...]
EN The high-temperature, appearing very often technologies in industry, require particularly a lot of energy. They carry therefore not only high costs, but burning fuels cause also considerable dirt of natural environment. The way of getting the essential economies – near simultaneous considerable limi[...]
2
100%
Instal
2008 nr 1 3-5
PL W oparciu o wypowiedzi wielu uczonych rozważano zagadnienia ochrony naszego klimatu (w kraju i na Ziemi) oraz racjonalnej produkcji energii.
EN The matters of our climate protection (in country and on earth) and rational energy production were discussed based on the many scientists' statements.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
4
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 26--29
PL Intencją przeprowadzonych badań laboratoryjnych była ocena sprawności różnych sposobów odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego w wentylacji. W tym celu zbudowano dwa oryginalne stanowiska, które umożliwiły uzyskanie wiarygodnych wyników porównawczych, przedstawionych w artykule.
EN The intention of laboratory tests was to evaluate the efficiency of different methods of heat recovery from exhaust air in venti lation. For that purpose two original research stations was built, which enabled to get reliable comparative results of tests.
5
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W świetle wyników badań i rozważań wielu uczonych przedyskutowano prawdopodobne kierunki rozwoju na naszym Globie. Te hasła tytułu, pozornie odrębne, stanowią faktycznie spójną całość. W trosce bowiem o ochronę klimatu naszego Globu przed ociepleniem, dla zapewnienia warunków zdrowej egzystencji, po[...]
EN Intense activity, concerning especially limitation of environmental contamination (resulting mainly from combustion of energetic raw materials), is described.
7
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
EN The prospects of obtaining new energy sources in the nearest future have been analysed and presented, taking into account the climatic variations, observed lately.
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zalety i wady stosowania wybranych systemów odzyskiwania ciepła w wentylacji krytych basenów kąpielowych, przy czym skupiono się głównie na problemach spotykanych w praktyce projektowej.
9
63%
Environment Protection Engineering
PL Ponieważ ponad 90% swego życia spędzamy w pomieszczeniach (w domu, w pracy, w szkole), przeto niezmiernie ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest wytwarzanie i zachowanie w tych pomieszczeniach dobrego, zdrowego mikroklimatu. Spełnione muszą być wymagania jakościowe pod względem ciepln[...]
EN As over 90% of our lifetime we spend in closed spaces (at home, at school, at work), it is extremely essential for our health and well being to create and maintain an adequate and healthy microclimate in those spaces. The quality requirements for air temperature and humidity must be met, but also th[...]
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono obecne i przyszłościowe możliwości pozyskiwania energii (w tym energii odnawialnej) w krajowych uwarunkowaniach.
EN Current and future possibilities of gaining energy from available sources (including renewable energy sources) have been presented. Actual national conditions have been taken into account.
11
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL U podstaw rozważań leży bezpieczeństwo energetyczne kraju. Szczególną uwagę poświęca się problemom zapewnienia gospodarce narodowej niezbędnej, niezakłóconej dostawy gazu.
EN The problems concerning Power Security of the Country are presented. A special attention is given to the problems of necessary and undisturbed gas delivery for the National economy.
12
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób kształtowania mikroklimatu w niskoenergochłonnych domach jednorodzinnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii: energię gruntu i energię słoneczną. Istotą jest energooszczędne powietrzne ogrzewanie płaszczyznowe w połączeniu z wentylacją.
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie rozeznania przeprowadzonego w szerokim kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przeanalizowano problemy energetyki 21 wieku, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska. Zwrócono uwagę na potencjalne możliwości techniczne oraz ograniczenia ze strony ekonomicznej. Przytoczono ocenę zagrożeń dla zdrowia różnych technologii produkcji energii, z uwagi na rodzaje paliwa oraz procesy [...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Uzasadniono społeczne i ekonomiczne potrzeby kształtowania zdrowego mikroklimatu naszych mieszkan. Zwrócono uwagę zwłaszcza na niezbędną, dobrą wentylację. Analizowano sposób określenia kosztów za dostarczone ciepło. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej " Indywidualne rozliczanie k[...]
16
63%
Ochrona Środowiska
PL W pracy wykazano celowość odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w aspekcie oszczędności energii oraz omówiono wynikające z tego korzyści. Przedstawiono podstawy teoretyczne związane z odzyskiwaniem ciepła. Opisano przemiany zachodzące w trakcie pro[...]
EN The advantages of heat recovery from the outlet air in ventilation and air conditioning systems were analyzed in terms of energy savings and related benefits. The paper also includes theoretical explanations for the basic phenomena and processes dealt with in heat recovery, and describes (in the for[...]
17
63%
Instal
2005 nr 3 68--70
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 8 303--306
PL Urządzenia do odzyskiwania ciepła na drodze wymiany ciepła pobierają pewną jego ilość ze strumienia powietrza wywiewanego przy jednoczesnym przekazywaniu go w celu wstępnego podgrzania strumienia powietrza zewnętrznego. Wymiana ciepła może odbywać się przez przegrodę (przeponę) lub z wykorzystaniem [...]
EN Devices for heat recovery by heat exchange, draw some amount of the exhaust air stream while conveying it to preheat the air outside. The heat exchange may take place through the barrier (membrane) or by liquid storing and transporting the heat (recuperation device), or by direct washing out the hea[...]
19
63%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 1-2 27--29
PL Autorzy proponują dla niskoenergochłonnych domów jednorodzinnych ekonomiczny sposób kształtowania mikroklimatu z wykorzystaniem OZE. Istotą jest energooszczędne powietrzne ogrzewanie płaszczyznowe. Połączenie w układ energii pozyskiwanej z gruntu, energii słonecznej oraz systemu ogrzewania płaszczyz[...]
20
63%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 11 28--29
PL Największy współczesny truciciel świata (USA), emitujący prawie 1/4 światowych gazów przemysłowych, wycofuje się z zobowiązań podjętych w Kioto w 1997 r (przewidziana redukcja emisji CO2 do atmosfery do 2012 r. o 7%), gdyż nie znajduje wystarczających dowodów na związek ocieplenia z emisj[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last