Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Complex traffic control systems are equipped with a range of cameras for traffic surveillance, road traffic measurements. On many sites the different cameras cover the same observation areas but provide different quality streams to the system, usually compressed for surveillance and raw for vehicle [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 6 648-651
PL Artykuł prezentuje metodę dekompozycji algorytmów przetwarzania obrazów na potok przetwarzania zrealizowany z użyciem sparametryzowanych modułów. Moduły realizują niskopoziomowe operacje na pikselach obrazu oraz śledzenie zmian w wyliczonym opisie klatki obrazu. Uznano taki zakres operacji za wystar[...]
EN Efficient decomposition of image processing algorithms is of paramount importance in designing FPGA based video detectors of objects for use, for instance, in surveillance systems or in road traffic control applications. Efficiency appraisal is done taking into account resource utilisation, capabili[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 7 632-634
PL Współczynniki dyskretnej transformaty falkowej reprezentują własności przestrzenne otoczenia punktu, dla którego są wyliczane i wyliczane są na podstawie wartości z tego otoczenia. Rozmiar otoczenia zależy od poziomu dekompozycji i długości filtrów. Korzystając z tej własności zaproponowano metodę i[...]
EN The paper presents a method for implementation of 3D discrete wavelet transform in FPGA. The method is based on direct calculation of coefficients at the desired level of decomposition. The previous methods [5, 6, 7] use complex architectures with multilevel processing, mapping the lifting scheme or[...]
4
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia przegląd zagadnień związanych z opracowywaniem optymalnych strategii sterowania w miejskich systemach sterowania ruchem (UTC systems). Zwraca się uwagę na złożoność zadania optymalizacji i metody jego uproszczenia. Cechy obecnie stosowanych, w wielu sieciach transportowych, adapt[...]
EN The paper presents a review of problems which are encountered in developing optimal control strategies for UTC systems. The complexity of optimising traffic control is emphasised and ways of reducing it are presented. Features of currently applied, in many transport networks, adaptive control strate[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 75-83
PL Wykrywanie pojazdów w strumieniu wideo z kamer drogowych oparte jest zwykle na analizie zajętości wirtualnych pól detekcji. Ten sposób wykrywania jest czuły na zmiany oświetlenia, cienie pojazdów i ruchy kamery. Artykuł przedstawia metodę wykrywania, która wykorzystuje transformaty klatek obrazów. W[...]
EN The detection of vehicles, in video streams from road cameras, is generally performed by analyses of the occupancy of virtual detection fields defined in image frames. This principle of detection is sensitive to ambient light variations, vehicle shadows, and camera movement. The paper presents a met[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 93 3--109
PL W pracy przedstawiono opracowanie zagadnienia identyfikacji stanu ruchu z wykorzystaniem kamer dla potrzeb sterowania. Ograniczono dziedzinę opracowania do sprzętowych rozwiązań cyfrowego przetwarzania strumienia wideo, opartych na układach logicznych. Sprzętowe rozwiązania charakteryzują się dużą n[...]
EN The paper presents a study ofthe problem of traffic state identification using video cameras for road traffic control. The scope of the study is limited to hardware solutions of digital image processing devices based on logic gate circuits. Such hardware solutions are robust and highly reliable, whi[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 381--388
PL Rejestrowany przez bezzałogowe statki latające materiał wideo poddawany jest kompresji. Podjęto badanie przydatności skompresowanego strumienia dla wyznaczania trajektorii ruchu pojazdów z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów. Wykorzystano algorytm śledzenia oparty na odejmowaniu modelu tła od[...]
EN UAVs record compressed video streams. The capability for using such streams for extraction of trajectories of moving vehicles, using image processing is investigated. A tracking algorithm based on subtracting a background model from the current content of frames and estimating objects positions usin[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 155-161
PL Zaproponowano wykorzystanie transformaty falkowej obliczanej po krzywej Hilberta, poprowadzonej na zarejestrowanym obrazie, dla kompresji danych obrazowych. Bieg krzywej grupuje lokalnie piksele obrazu wspomagając aproksymację pojazdów na obrazie. Obliczenie współczynników jednowymiarowej transforma[...]
EN An algorithm is proposed to incorporate Hilbert scan of image data and a wavelet transform, factorized into lifting steps, to process video traffic data, which is suitable for on site microcontroler implementation. Scanning an image, in space filling curve order, brings together pixels that are high[...]
9
100%
Transport Problems
PL Artykuł przedstawia dyskusje własności metod klasyfikacji obiektów stosowanych w przetwarzaniu strumieni wideo z kamery. Omówione są metody oparte na wydzielaniu cech, dopasowaniu do modeli i wyliczaniu niezmienników. Zastosowano sieci Petri do zamodelowania przetwarzania. Zdefiniowano obiekty danyc[...]
EN The paper presents a discussion of properties of object classification methods utilized in processing video streams from a camera. Methods based on feature extraction, model fitting and invariant determination are evaluated. Petri nets are used for modelling the processing flow. Data objects and tra[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 27-34
PL Artykuł przedstawia zagadnienia analizy scen ruchu drogowego. Jako metodę przetwarzania wstępnego w detekcji cech punktowych obiektów wykorzystano konwersję obrazu do dwuwarstwowego modelu danych. Do dwuwarstwowego modelu danych obrazu zastosowano detektory cech punktowych FAST i SUSAN. Do lokalizac[...]
EN The paper presents issues of road traffic scene analysis. Image conversion into the two-layer data model is used as a preliminary processing method in detection of object feature points. The feature points detectors FAST and SUSAN are applied to two-layer data model of an image. Detection of object [...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 311-318
PL W artykule przedstawiono algorytm identyfikacji tablicy rejestracyjnej pojazdu na obrazie z kamery telewizyjnej lub aparatu cyfrowego wykorzystujący sieci neuronowe. Algorytm ten składa się z procedur wstępnego przetwarzania obrazu, identyfikacji tablicy i odczytu znaków tablicy. W artykule zaprezen[...]
EN The paper presents an algorithm for recognizing the contents of a licence plate on an image from a TV camera or digital photo camera, utilizing neural networks. The algorithm consists of image preprocessing, licence plate localization and character reading procedures. The paper presents also a softw[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 265-272
PL Przedstawiono moduł detekcji i rejestracji obiektów w systemie rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych. Zaproponowano rozwiązanie oparte na FPGA. Dla uproszczenia algorytmu detekcji wykorzystano jednowymiarową reprezentację obrazu z kamery. Zaimplementowano tok przetwarzania w[...]
EN The paper presents the detection and registering module of the system for registering and processing of digital images of traffic incidents. The design is elaborated on the basis of a FPGA circuit. For simplifying the algorithm of detection a one dimensional representation of images from camera is u[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 44 177-184
PL Przedstawiono projekt systemu rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych oraz stan zaawansowania realizacji projektu. Dokonano przeglądu rozwiązań, na podstawie którego sformułowano założenia i wymagania dla systemu. Podjęto realizację podstawowych elementów systemu, takich jak a[...]
EN The paper presents the design of a system for registering and processing of digital images of traffic incidents and describes the state of realization of the project. A survey of registering systems was done and using it's results design assumptions and processing requirements for the project were d[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 75-86
PL Praca zawiera opis realizowanych badań elementów teleinformatycznych rejestratorów zdarzeń drogowych; za pomocą wideodetektora pojazdów. Przedmiotem niniejszego raportu jest omówienie algorytmu wykrywania i opisu kolejek pojazdów na wybranym pasie ruchu. W pracy zawarto elementy uzasadnienia wybo[...]
EN This paper contains description of recently carried out investigations within road traffic accidents by telematic equipment; vehicles video-detectors. The aim of this paper is description of the vehicles detection algorithms, and their queues description, recorded on an distinguished traffic lane. T[...]
15
39%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 99 05--13
EN The article is focused on sustainable transport development solutions in cities, such as bike-sharing systems. We discuss the main principles of bike-sharing, its generations, types, and benefits to system users and entire urban transport systems. The aim of the article is to present a comparison of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last