Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 62--66
PL W artykule przedstawiono badania zjawiska zwilżania tkanin frotowych. Tkaniny te były produkowane przy wykorzystaniu na osnowę przędz lnianych z okrywą. Wysoka zdolność absorpcyjna tkanin frotowych jest osiągana przez zwiększenie powierzchni absorpcji wilgoci i zdolności tkaniny do jej magazynowania[...]
EN This paper presents investigations into the wetting phenomenon of terry fabrics. Terry fabrics were manufactured using linen warp pile yarns. The high absorption ability of terry textile is acquired by increasing the capability of the moisture absorbing surface to retain liquid in its pores and inte[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 6 (108) 137--143
PL Na Litwie istnieją długie tradycje tkania na krosnach ręcznych. Materiał ten nie był dotychczas starannie badany. Analizowano tkaniny pod względem stosowanych wzorów, kolorystyki, jak również technologii tkackich. Badano tkaniny wyprodukowane w ostatnich 150-ciu latach. Brano pod uwagę tkaniny zbada[...]
EN Lithuania has deep traditions in hand-loom weaving. This paper deals with the evaluation and systematisation of North and East Lithuanian hand woven overshot fabrics. This textile heritage has not yet been investigated thoroughly. Investigations of authentic woven fabrics, their patterns, colours as[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 58--63
PL Tkaniny zostały wykonane z lnu i bawełny a wysokość okrywy wynosiła 6 i 12 mm. Tkaniny badano w stanie surowym oraz wykończonym poprzez pranie z użyciem detergentów, zmiękczanie, wirowanie oraz bębnowanie. Nierównomierność uzyskanych efektów badano poprzez określanie pozostałości wody w tkaninie fro[...]
EN The paper presents an investigation of the drying ability of terry fabrics with respect to pile height and finishing. The terry fabrics used in the experimental work were made from linen/cotton yarns, and the pile height of the samples was 6 and 12 mm. The fabrics analysed were grey (without finishi[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 93--97
PL Praca przedstawia badania retencji wody przez tkaniny frotte z uwzględnieniem wysokości okrywy pętelkowej i obróbki wykańczającej. W badaniach zastosowano tkaniny frotte wykonane z przędz lnianych, lub mieszanek len/bawełna. Wysokość okrywy pętelkowej badanych próbek wynosiła: 6, 9 i 12 mm. Tkaniny [...]
EN The paper presents an investigation of the liquid retention capacity of terry fabrics with respect to pile height and impacts/finishing. The terry fabrics used in the experimental work were made from linen or linen/cotton yarns. The pile height of the samples was 6, 9 and 12 mm. The fabrics were eff[...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 2 (73) 39--45
PL Badania sorpcji i transportu wilgoci prowadzono dla trzech wybranych wariantów tkanych struktur frotowych. Tkaniny frotowe wyprodukowano stosując lniany wątek jako przędzę okrywową oraz przędze bawełniane lub lniane na osnowę podstawową i wątek. Analizowano proces sorpcji cieczy od pierwszej chwili [...]
EN Investigations in liquid sorption and transport were performed with three different variants of terry woven structures. Terry fabrics were produced using linen warp pile yarns and cotton or linen ground warps and wefts. The process of liquid sorption from the first moment when the water drop beads u[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 3 (74) 60--65
PL Badano statyczne absorpcje wody i określano zależności od grubości tkaniny i ciężaru powierzchniowego. Próbki wykonano z tkanin o średniej i dużej wysokości okrywy (6, 9 i 12 mm). Tkaniny były poddane różnorodnemu oddziaływaniu jak obróbka wykończalnicza, maceryzacja, pranie z użyciem detergentów, p[...]
EN The static water absorption, fabric thickness and surface density of woven structures were investigated. Samples were woven for this experiment using low, medium and high pile of 6, 9, and 12 mm, respectively. The fabrics were affected by various impacts/finishing like macerating, washing with deter[...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 2 (122) 57--61
PL W pracy omówiono teoretyczne właściwości upakowania nieściśliwych okrągłych włókien dla dwóch wyidealizowanych modyfikacji modelu przędzy typu „open-packed”. Modyfikacje różniły się w sposobie układania włókien w obrębie warstwy przekroju poprzecznego. Wykazano, że wraz z początkiem piątej warstwy m[...]
EN Theoretical observations of the packing properties of non-compressible round fibres for two idealized modifications of the open-packed yarn model are discussed. The modifications differ in the method of arrangement of fibres within the cross-sectional ring layer. Modification I has a number of fibre[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 4 (130) 130--137
PL Litewskie dziedzictwo folklorystyczne stanowi ważną część światowego dziedzictwa kulturowego, jego idee i tradycje odznaczają się naciskiem na edukację samoświadomości społeczeństwa i zachowanie tożsamości narodowej. W pracy przeprowadzono kompleksową analizę litewskich tkanin narodowych. Zaprezento[...]
EN Lithuanian folk textile heritage is an important part of world culture heritage, on which various ideas and traditions are imprinted with the emphasis on the education of self-consciousness of society and preservation of national identity. This paper deals with a complex analysis of Lithuanian natio[...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 48--53
PL Analizowano różne właściwości mechaniczne przy zrywaniu lnianych przędz łączonych różnymi węzłami, stosując test na rozciąganie dla czterech węzłów o różnej strukturze - węzeł prosty, zwykły, tkacki i rybacki. Zastosowano cztery próbki: 50 tex (A - bielona, B - surowa) i 68 tex (C - bielona, D - sur[...]
EN The various tensile properties of knotted line flax spun yarns have been studied by applying a tensile test for four different structures of knots, namely the square knot, overhand knot, weaver's knot, and fisherman's knot. Four types, i.e. 50 tex (A - bleached, B - grey) and 68 tex (C - bleached, D[...]
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 63--68
PL Próbki przędz taśmowych o różnej szerokości, masie liniowej i składzie surowcowym, np. produkowane z mieszanek przędz poliolefinowych takich jak polipropylen (PP) i liniowy polietylenem o niskiej gęstości(LLDPE), zostały wytworzone za pomocą ekstrudera E10 (Barmag Saurer Co.). Przędze wytworzono z f[...]
EN Samples of experimental tape yarns of different width, linear density, and composition data, i.e. composed from blends of polyolefins, namely polypropylene (PP) with linear lowdensity polyethylene (LLDPE) (1-octene comonomer), and additives were produced on an extruder E10 (Barmag Saurer Co., German[...]
12
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 5 (113) 48--54
PL W pracy badano wpływ temperatury stabilizacji termicznej i stężenie materiału wiążącego na naniesienie mikrokapsuł wypełnionych olejkiem eukaliptusowym do włókien i materiałów frotowych. Badano również właściwości fizyczne materiałów włókienniczych z mikrokapsułami. Zdjęcia SEM potwierdziły, że nani[...]
EN This research studied the influence of thermo-fixing temperature and binder concentration on the fixation of microcapsules with Eucalyptus essential oil to yarns and terry fabrics as well as physical properties of textiles with microcapsules. SEM micrographs confirmed that the grafting of microcapsu[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 4 (124) 95--101
PL W pracy poddano ocenie wyroby frotowe impregnowane mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne w odniesieniu do różnych stężeń lepiszcza (20, 35, 50, 65, 80, and 95 g/dm3) oraz gęstości wątku. Za pomocą analizy SEM potwierdzono pokrycie wyrobu mikrokapsułkami. Porównano sztywność zgin[...]
EN An aroma agent containing eucalyptus essential oil was used for the development of a smart terry textile. The performance of terry woven fabric with microcapsules in relation to varied amounts of binder as well as the weft density of the fabric was evaluated. By SEM analysis it was confirmed that mi[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 2 (98) 90--95
PL Zdolność materiałów włókienniczych do przepuszczania pary wodnej w znacznym stopniu wpływa na komfort noszenia. Tkaniny frotowe charakteryzują się wysoką zdolnością pochłaniania dzięki zwiększonej powierzchni absorbującej. W pracy przedstawiono wpływ struktury tkanin i obróbki wykańczającej na wchła[...]
EN A textile material’s ability to pass water vapour greatly affects the comfort of the wearer. Terry fabrics are characterised by their high absorption ability acquired by an increased absorbing surface of the pile structure. In this study we set out to elucidate the effects of textile structure and f[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 3 (117) 44--50
PL Badano oddziaływanie zróżnicowanych ilości czynnego związku chemicznego Polycom JB 7100/składnik PP na właściwości poliolefinowych przędz tasiemkowych wytworzonych przy stałych udziałach innych domieszek i stałych warunkach procesu ich wytwarzania. Analiza sporządzonych mikrofotografii EDX i SEM wyk[...]
EN While the functional compound Polycom JB 7100 is often introduced into polyolefins as a modifier, processing aid and bonding agent, little is known about its influence upon the basic structure and mechanical properties of composite tape yarns. Polycom JB 7100 is a master bath of inorganic materials [...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 54--58
PL Badano odporność na wyciąganie pętli okrywy tkanin frotowych w zależności od długości okrywy, sposobu wykańczania i gęstości wątku. Tkaniny frotowe zastosowane w eksperymencie wykonano z mieszanek len/bawełna oraz ramia/bawełna. Badano tkaniny o wysokości okrywy 6 i 12 mm oraz gęstości wątku od 80 -[...]
EN The paper presents an investigation of the resistance to pile loop extraction of terry fabrics in relation to the pile height, impacts/finishing, and weft density. Terry fabrics analysed in the experimental work were made from linen/cotton or ramie/cotton yarns. The pile height of the fabrics was 6 [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last