Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2012 z. 245 3-126
PL W pracy omówiono wyniki badań zjawisk zachodzących w strukturach tkanka kostna-implant, prowadzonych metodami mechaniki konstrukcji i mechaniki ciał odkształcalnych. Zasadnicze rozważania dotyczą zagadnień identyfikacji stymulatora adaptacji funkcjonalnej (remodelingu) tkanki kostnej i relacji międz[...]
EN Proper load transfer at the implant-bone interface is one of the most significant determinants of long-term performance of orthopaedic endoprostheses. The study presents the problems of stress analysis of bones and computational simulation of bone-implant structures using analytical and numerical me[...]
2
51%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy analizowano stan naprężeń cieplnych w kompozycie Cu-SiC, wynikających ze spadku temperatury od temperatury wytwarzania do temperatury pokojowej oraz relaksacji naprężeń w okresie sezonowania w tej temperaturze a następnie podgrzaniu kompozytu do temperatury przewidywanej pracy. Szczególną uw[...]
EN The Copper-SiC composite was investigated with the help of FEM. The authors modeled and analyzed the effect of relaxation of thermal stresses due to seasoning at room temperature after the manufacturing process together with the effect of thermal stresses induced by reheating the material to a servi[...]
3
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono efekty symulacji metodą elementów skończonych zachowania się struktury kompozytu miedziowego zbrojonego włóknem z węglika krzemu pod wpływem obciążeń zewnętrznych, mechanicznych, cieplnych. W analizach uwzględniano zależność wszystkich właściwości termomechanicznych materiał[...]
EN The numerical models of fiber-reinforced metal matrix composites (MMC) are considered in the paper. Such composites are nowadays a subject of special interests because they include a combination of the following properties: anisotropic behavior, high strength and elasticity modulus, low sensitivity [...]
4
51%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 553-557
PL W pracy zwrócono uwagę na konieczność optymalizacji doboru materiału trzpienia endoprotezy w aspekcie występujących naprężeń w układzie: implant-cement-kość. Ważny problem stanowi także ograniczenie ilości produktów zużycia polietylenowej panewki. Jedną z metod poprawienia własności tribologicznych [...]
EN In the paper the necessity of optimisation of material selection for endoprosthesis stem regarding stresses in the system: implant-cement-bone was underlined. Limitation of the amount of polyethylene wear products is of a great importance for successful alloplasty. One of the methods of improving th[...]
5
51%
Inżynieria Powierzchni
2015 nr 4 38--50
PL W pracy przedstawiono procedurę obliczeniową metody elementów skończonych (MES) dla analizy nieustalonych pól temperatury i naprężeń resztkowych w trakcie napawania tarczy turbiny. Zbudowany został termomechaniczny model obliczeniowy MES, wykorzystujący pakiet programów ANSYS. Model ten posłuży l do[...]
EN In the paper a computational procedurę ofthe finite element method (FEM) is presented for the purpose of analyzing temperature fields and residual stress states in the course of pad welding of a steel turbine disk. A coupled thermo-mechanical three-dimensional (3-D) finite element model was develope[...]
6
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 969--971
PL Artykuł prezentuje przykłady aplikacji pomiarowych opracowanych w środowisku programowania LabVIEW firmy National Instruments. W artykule przedstawiono programy komputerowe przeznaczone do oceny niepewności wyniku pomiaru, pomiaru prędkości obrotowej, modelowania zjawisk i obiektów oraz wyznaczania [...]
EN This paper presents examples of the application of LabVIEW to develop the measuring applications. The computer programs were developed for the evaluation of measurement uncertainty, for measuring the rotational speed, for mathematical modeling the phenomena and objects and for determining the dampin[...]
7
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 298-303
PL Celem pracy jest zbadanie przydatności symulacji numerycznej metodą elementów skończonych do analizy naprężeń własnych, a w szczególności do oceny i doskonalenia nieniszczącej metody penetratora. Metoda ta została zaproponowana przez J.H. Underwooda w 1973 [7], a następnie rozwijana na Politechnice [...]
EN The subject of this paper is the application of FE modelling for development of the penetration method and improvement of its accuracy. The method was proposed by J.H. Underwood [7] and later developed by M. Bijak-Żochowski [1, 2]. It is based on the phenomenon that the residual surface deformation [...]
8
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedyskutowane zostały kolejne etapy komputerowo wspomaganego projektowania wytrzymałościowego platformy górnej symulatora lot. Zbudowany model MES wstępnej wersji platformy wykazał zbyt dużą jej podatność. W celu poszukania nowego rozwiązania zbudowano model uproszczony, łatwo poddający się modyfi[...]
EN In the paper the computer aided strength design process of the platform of the flight simulator has been presented. The FE model of the initial platform design has showed the structure to be too flexible. To find new solution the simplified FE model has been built, easy for modifications. The model [...]
9
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W prezentowanej pracy badano wpływ Mo na wartość naprężeń resztkowych w kompozytach ziarnistych Al2O3/Mo. Wartości średnich naprężeń resztkowych badano metodą piezoelektroskopową i porównywano z wartościami uzyskanymi za pomocą obliczeń numerycznych, metodą elementów skończonych.
EN The present study is cncerned with the effect of Mo on the magnitude of residual stresses in the granular Al2O3/Mo composites. The average magnitudes of these stresses were determined by the piezospectroscopic method and compared with the values obtained numerically using the finite element method.
10
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Celem pracy było opracowanie parametrycznych modeli metody elementów skończonych kompletu złożonych połączeń śrubowych reaktora syntezy jądrowej (stellatora) montowanego w Greifswaldzie w Niemczech [1]. Wybrane wymiary modeli, właściwości materiałowe, warunki oddziaływań kontaktowych, obciążenia, a [...]
EN Che aim of this work was to develop FE parametric models of the set of complex bolted connections of the W7X stellator assembleded in Greifswald, Germany [1]. In the models the selected dimensions, materiałproperties, contact conditions, loads as well as results presentation are defined in a paramet[...]
11
51%
Inżynieria Powierzchni
2016 nr 1 30--40
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych stabilizatora płytkowego żuchwy. Głównym celem obliczeń było wykazanie zależności między sposobem zamocowania stabilizatora a maksymalnym dopuszczalnym naprężeniem w żuchwie oraz samej płytce. Przeprowadzono anali[...]
EN In the paper the strength analysis results of a mandible miniplate by means of the finite element method were presented. The main goal of the calculations was to find out the dependency between a technique of the miniplate fixation and the maximum allow-able stresses in a mandible bone tissue and in[...]
12
51%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 44-47
PL Modelowanie pęknięć metodą elementów skończonych wymaga użycia specjalnej dyskretyzacji w rejonie szczeliny. W artykule przedstawiono zastosowanie submodelingu w celu istotnego zmniejszenia nakładów pracy związanej z budową modelu w złożonych zadaniach analizy pęknięć elementów konstrukcji, przy zac[...]
EN Fracture modeling using MES method requires special digitalization in the crack region. There are presented submodeling application in order to reduce amount of work connected with model creation in complex tasks of fracture analysis of structure elements preserving results accuracy. Application of [...]
13
45%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Praca zawiera analizę numeryczną MES protezy krążka z podatną wkładką, oddziałującą z płytami zewnętrznymi na zasadzie kontaktu. W wyniku symulacji uzyskano charakterystyki zachowania się implantu przy obciążeniu siłą ściskającą i momentem zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej oraz wyznaczono rozkłady [...]
EN This paper presents application of the finite element method for an artificial disc modelling. The prosthesis consisted of two metal plates with a flexible elastomeric core contacting with the plates. The compressive force -displacement and the moment of flexion - rotation angle characteristics of t[...]
14
45%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnień modelowani numerycznego połączeń kości z implantami, które przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES). Symulacji poddano biomechaniczne modele implantów stosowanych w chirurgii kończyn dolnych i kręgosłupa. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy projektowani[...]
EN The study presents the problems of numerical modelling of bone-implant structures and some results obtained using three-dimensional finite element analyses. In the paper the biomechanical computational models of implants for use in orthopeadics and spine surgery investigated. The presented analyses [...]
15
45%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 2 529--534
EN Ceramic-elastomer composites are obtained by the infiltration of porous ceramics by an elastomer prior to the curing reaction at elevated temperatures. Because the elastomer and the ceramic have different expansion coefficients thermal stresses are generated during cooling to ambient temperature. In[...]
16
45%
Kompozyty
PL Przedmiotem badań był kompozyt ceramiczno-elastomerowy wytwarzany w procesie infiltracji porowatej ceramiki elastomerem. Charakteryzuje się on znacznie większą odpornością na kruche pękanie i wyższą wytrzymałością na ściskanie niż porowata ceramika. Dzięki wysokoelastycznym odkształceniom elastomeru[...]
EN The ceramic-elastomer composites obtained via infiltration of porous SiO2 ceramics by urea-urethane elastomer were obtained and studied (Fig. 1). Such composites are distinguished by the high compression strength and ability to achieve large deformations. The liquid mixture of the substrates is inco[...]
17
39%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 2 253-268
PL Zastąpienie lędźwiowego krążka miedzykręgowego przez protezę jest wciąż nie w pełni rozwiązanym problemem chirurgii. W pracy zastosowano metodę elementów skończonych, techniki CAD oraz metody weryfikacji eksperymentalnej do poszukiwania konstrukcji nowego typu sztucznego krążka dla odcinka lędźwiowe[...]
EN The replacement of a damaged lumbar disc by an artificial organ is still not satisfactorily solved problem of surgery. In the study, the finite element method together with CAD programs and experimental validation was used in investigations of a new type of artificial disc for lumbar spine. The pres[...]
18
39%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This paper presents the application of finite element method in an artificial disc modelling. The prosthesis consisted of two metal plates and a flexible elastomeric core made of the nanocomposite polyurethane. Two types of connections between the plates and the core were compared: the device with a[...]
19
39%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The analysis of mechanical behaviour of spinal column is until now still a challenge, in spite of the great amount of research which has been conducted over the last years. It is a particularly complex structure considering number of components, their shapes and mechanical characteristics. The objec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last