Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The paper deals with the problem of acoustic correction in historic opera theatres with the auditorium layout in the form of a horseshoe with deep underbalcony cavities limited with a semicircular wall surface. Both geometry of the cavities and excessive sound absorption determine acoustic phenomena[...]
2
100%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W pracy przedstawiono badania pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku struktur okładzinowych typu Fermacell oraz typu RIGIPS. Okładziny wykazały dużą wartość współczynnika pochłaniania dźwięku dla zakresu częstotliwości poniżej 200 Hz. Podjęto również badania nad metodami redukcji echa wielok[...]
EN This paper presents a study on the sound absorption reverberation coefficient of Fermacell RIGIPS gypsum facing panels. The facing panels showed a high value of the sound absorption coefficient for frequencies below 200 Hz. A study was also undertaken on methods for reducing the multiple echo. The d[...]
3
63%
Archives of Acoustics
EN Sound diffusers, in particular those based on changes in the phase of the reflected wave (Schroeder diffusers), have recently gained greatly in popularity in acoustics as an effective means to eliminate defects and improve the acoustic performance of interiors. This paper draws attention to a possib[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wielofunkcyjność budowli sakralnych jest naturalną cechą charakteryzującą służebność tych obiektów dla określonej społeczności. Pozaliturgiczne wykorzystanie wnętrz do realizacji muzyki i emisji słowa, wymaga jednak właściwej adaptacji akustycznej. W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie [...]
EN Multifunctionality of sacral buildings is a natural feature of usefulness such objects for specific community. However, extra-liturgical utilization of the interiors for realization of music and speech issue demands a proper acoustics adaptation. A frequent problem with acoustics in sacral objects w[...]
5
51%
Archives of Acoustics
EN Reflecting structures placed over the stage in auditoria and concert halls should provide sound reflection in a way that enhances sound emission from the stage without causing acoustic defects in the interior. Model studies conducted by the authors were used to determine the relative level of sound [...]
6
51%
Archives of Acoustics
EN This paper presents a mechanical positioning system for a measuring microphone designed for acoustic studies in anechoic and reverberation chambers at the Department of Mechanics and Vibroacoustics, AGH. The results are discussed in the context of mechanical positioning and its impact on the outcome[...]
7
51%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 3 115-125
PL Artykuł prezentuje opracowany system do zautomatyzowanych pomiarów akustycznych prowadzonych w komorze bezechowej. Parametry techniczne i funkcjonalne systemu odpowiadają specyficznym warunkom pracy w komorze bezechowej i wysokim wymaganiom dla badań akustycznych. Automatyczne zaprogramowane pozycjo[...]
EN The article presents the developed system for automated acoustic measurements taken in an anechoic chamber. Technical and functional parameters of the system fulfil specific work conditions in the anechoic chamber and meet the requirements for acoustic research. The automated programmed positioning [...]
8
51%
Architectus
2010 Nr 2(28) 249--253
PL Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej jest szczególną budowlą, zajmującą ważne miejsce w architekturze i kulturze Lwowa. Obiekt zbudowany w 1900 roku zaprojektował Zygmunt Gorgolewski, jeden z najwybitniejszych ówczesnych architektów. Widownia posiada kubaturę 4[...]
EN For over one hundred years, the Lviv Opera (Ukraine) has been intensely used for theater, opera and ballet performances. Performers appreciate its interior for its exquisite appearance which is the result of great design and rich decorations as well as acoustics which make it possible for the sound [...]
9
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W związku z modernizacją Opery Lwowskiej, wykonano pomiary akustyczne sali Opery wraz z komputerową symulacją pola akustycznego. W symulacji uwzględniono dane akustyczne przewidywanych do zastosowania materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych, uzyskane z pomiarów laboratoryjnych. W szczegól[...]
EN Due to modernization of the Lviv Opera hall, acoustical measurements of the hall have been performed together with computer simulation of sound field. In the computer model, acoustical data of finishing materials and acoustical structures obtained from laboratory tests have been used. In particular,[...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono wyniki badań akustycznych i symulacji komputerowych wybranych parametrów auli Politechniki Lwowskiej. Aula posiada nadmierną pogłosowość powodującą utrudnienia w użytkowaniu zgodnym z jej podstawową funkcją. Ze względu na ograniczone możliwości ingerencji w zabytkowy charakt[...]
EN In paper results of acoustical measurements and numerical simulation of Lviv Polytechnic National University Assembly Hall are presented. Too long reverberation time impedes using it according to its main function. Due to limited possibilities of changes of historical interior's character, analysis [...]
11
51%
Archives of Acoustics
EN The orchestra pit acoustics are mostly assessed by musicians and directors of musical performances using the sense of hearing, i.e. in a subjective manner. This paper proposes a method for an objective assessment using such parameters as Support (ST) and Sound Strength (G), which are obtained by mea[...]
12
51%
Recykling
2010 nr 6 20-21
PL W drogownictwie ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda, ustawiana na drodze pomiędzy źródłem hałasu a punktem odniesienia. Za przeszkodą tą powstaje obszar o zmniejszonym poziomie dźwięku.
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 61-68
EN The hall is situated in a newly designed object, situated in the vicinity of the existing building of the Academy of Music. The paper describes the vibroacoustical hazard of the hall induced by technical installations and human activities both in the object itself and the building of the Academy. In[...]
14
51%
Drogownictwo
2010 nr 12 416-418
PL Ekrany akustyczne mogą odbijać, pochłaniać lub rozpraszać dźwięki. Ekran ze specjalnie zaprojektowaną powierzchnią dyfuzyjną ma wysoki stopień rozpraszania dźwięku. Ma również możliwość pochłaniania dźwięku dzięki komorom i systemem perforacji. Te właściwości umożliwiają zastosowanie ekranu do ochro[...]
EN Acoustic screen can reflect, absorb or scatter a sound. Screen with especially designed diffusion surface gives high degree of sound scattering. It has also possibility of sound absorbing by mean of cells and perforation system. These characteristic features make possible the use of such screen for [...]
15
51%
Mechanics and Control
PL Panele refleksyjne są powszechnie stosowane w salach koncertowych i audytoryjnych. Głównym ich zadaniem jest przekazywanie odbitego dźwięku w kierunku publiczności oraz poprawa słyszalności pomiędzy muzykami na scenie. Odpowiednie zaprojektowanie takich struktur jest jednak bardzo skomplikowane i cz[...]
EN Sound reflecting panels are commonly used in concert and conference halls in order to transmit reflected sound to the audience and improve hearing conditions among musicians. The main problem is to design these elements properly. In this paper, the frequency limits of a useful sound transmission ran[...]
16
51%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 3 483--489
EN Ariane 5 rocket produces very high sound pressure levels during launch, what can influence structures located in the fairing. To reduce risk of damage, launch in vacuum conditions is preferred for noise sensitive instruments. In Wide Filed Imager (WFI) project, the main part of the filterwheel assem[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 145--152
PL W artykule podjęto zagadnienia modernizacji wnętrz o uznanej akustyce z użyciem współczesnych materiałów. Jako przykład wybrano przygotowywaną do remontu salę audytoryjną Politechniki Lwowskiej (bud. 1962). Przeprowadzone badania akustyczne wykazały poprawność istniejących rozwiązań, jednak projekto[...]
EN The paper deals with the problem of the acoustic treatment using modern material technology in the modernization of old interiors. On the example of an auditorium with approved acoustics, that was built in 1962 and is located at the Lviv Polytechnic, some important directions in handling this type o[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 1 11--12
PL W przypadku imprez muzycznych w budynkach oraz imprez plenerowych o dużym natężeniu dźwięku pojawia się konieczność oceny wpływu ciśnienia akustycznego na konstrukcję obiektów budowlanych, szczególnie jeśli to są obiekty zabytkowe. Przedstawiono metodykę takiej oceny na przykładzie badań konstrukcji[...]
EN In the case of musical events in buildings and outdoor events with high noise levels need arises to assess the impact of the sound pressure on the structure of buildings, especially if they are historical objects. The paper presents a methodology for such an assessment study on the example of the st[...]
19
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 23--26
PL W artykule przedstawiono opis historycznego wnętrza Auli Głównej Politechniki Lwowskiej, w której wykonano badania akustyczne według procedur normatywnych. Zestawiono wyniki pomiarów i obliczeń wybranych parametrów akustycznych Auli. Celem badań była ocena warunków akustycznych wnętrza pod kątem wyp[...]
EN The paper concerns the Lviv State University Assembly Hall that was subject to standard acoustic measurements. A selection of results and calculations of acoustic parameters is presented. The main goal of the measurements was an evaluation of the hall’s acoustic conditions that are relevant to fulfi[...]
20
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy omówiono akustyczne aspekty wykorzystania kościoła pod wezwaniem Św. Marii Magdaelny we Lwowie do celów koncertowych. Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych oraz koncepcję poprawy jego walorów akustycznych jako sali koncertowej z wykorzystaniem doraźnie wstawianych do wnętrza elementów, [...]
EN The paper discusses acoustical aspects of musical activity in St Mary Magdalene church in Lviv. The concept of improving acoustical qualities of the church when employed as a concert hall is presented. Current acoustics of the church meets both liturgical and musical requirements as long as the conv[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last