Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 4 31--34
EN There is a need for using an energy efficient infrared heating system in places where poultry are placed. Infrared heating systems, unlike other systems of providing microclimate in poultry houses, carry out local heating. In addition, infrared radiation positively affects on the body of the bird, e[...]
2
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 2(16) 140--144
PL Najwyższą wydajność energetyczną systemu ogrzewania w zakładach produkcyjnych osiąga się poprzez utrzymywanie wymaganej temperatury w obszarze roboczym. Najbardziej skutecznymi systemami służącymi do tego celu są systemy grzewcze na podczerwień. Celem badań jest uzyskanie wymaganych parametrów tempe[...]
EN The highest energy indicators in the operation of heating systems of industrial premises are achieved in the maintaining the required temperature in the service area. The most effective systems that are able to provide the local heating of industrial premises are infrared heating systems. The purpos[...]
3
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2016 nr 1(17) 99--104
PL Przemysłowa produkcja pellet wymaga ich transportu na duże odległości, co wiąże się ze znacznym wzrostem ich ceny. Do transportu pellet zwykle wykorzystuje się specjalne samochody ciężarowe lub kontenery przeznaczone do przewozu materiałów granulowanych. W artykule przedstawiono badania nad własnośc[...]
EN Industrial production of fuel pellets involves transporting them over long distances, which is associated with significant costs. Usually pellets are transported by the special trucks or plastic bags in the awning trucks. Study of speed circling and transport of widespread agricultural crops and fue[...]
4
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2009 z. 54 [266] 129-133
EN In this are submitted results engineering choice of installation height infra-red heaters and definition of the heating area of industrial and agro-industrial rooms.
5
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The schedules of air speeds of movement field's distribution at job of heating device for heating premises of hen houses are presented. The results of investigations can be used at designing infrared heating on industrial objects.
6
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The folIowing results of the investigation are shown: infrared heater's work with outlet in changing it's heating power and the quantity of exhaust air. The results of investigations can be used for projection of heating systems of pigfarms.
7
81%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesów termicznych w pomieszczeniach przemysłowych z energooszczędnymi technologiami ogrzewania oraz ich analizę wykonaną z użyciem narzędzi do modelowania geometrycznego oraz graficznych technologii komputerowych. Efektywność stosowania meto[...]
EN The article presents the results of experimental research of thermal processes in industrial premises with energy-saving technologies of heating and their analysis by geometric modeling tools and graphic computer technologies. The effectiveness of using the method of forced feeding of air heated by [...]
8
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 3 29--32
PL Efektywnymi systemami ogrzewania wysokich pomieszczeń w budynkach przemysłowych są systemy oparte na zastosowaniu elektrycznych promienników podczerwieni. Główną ich zaletą jest to, że ogrzewa się tylko te obszary, których ogrzewanie jest wymagane. Celem badań było poszerzenie wiedzy o promiennikach[...]
EN The effective heating systems of high industial premises are systems based on the use of electric infrared heaters. The main advantage of them is that they heat only the areas where heating is required. The purpose of the publication was development of research setting based on the infrared heater f[...]
9
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 3 43--46
PL Jednym z ważniejszych zagadnień polityki energetycznej UE i Ukrainy jest ekonomiczne użytkowanie energii. Skutecznym sposobem zapewnienia odpowiedniej regulacji temperatury w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie grzejników podczerwieni w systemach grzewczych. Dla zapewnienia odpowiednich param[...]
EN One of the important issues of energy policy of EU and Ukraine is an economical use of energy. The infrared heaters are an effective way to provide temperature regime in industrial premises. For providing microclimate parameters in industrial premises is important to consider simultaneously heating [...]
10
81%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/I 103--113
PL Zapewnienie oszczędności jest ważne dla każdego kraju w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczego, jak również dla rozwoju Ukrainy. Ten problem jest bardzo ważny, szczególnie biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów we wszystkich dziedzinach rozwoju gospodarki narodowej. Komponent ja[...]
EN Saving issues are important for any country with an appropriate level of economic development; taking into account the modern conditions of development of Ukraine. This problem is very important, especially considering incremental resource constraints in all areas of the national economy’s developme[...]
11
81%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 10 32--36
PL W artykule przeanalizowano system grzewczy budynku fermy drobiu z ogrzewaniem wykorzystującym promienniki podczerwieni, zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej. Zaproponowano nowe rozwiązanie techniczne do zastosowania w przemysłowej hodowli drobiu. W warunkach rzeczywistych zbadano i ocenio[...]
EN The heating system of poultry building using infra-red emitters for heating, integrated with the mechanical ventilation system is analyzed in the article. A new technical solution for use in industrial poultry farming has been proposed. In real conditions, the impact zone of the air outlet umbrella [...]
12
81%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
13
81%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2017 nr 2(20) 83--90
PL Jedną z ważnych kwestii polityki energetycznej UE i Ukrainy jest oszczędne użytkowanie energii. Efektywnym sposobem zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie promienników podczerwieni. Główną zaletą tego sposobu ogrzewania jest to, że ogrzewa się [...]
EN One of the important issues of energy policy the EU and Ukraine is the economical use of energy. An effective way to provide temperature conditions in production facilities is the use of infrared heaters. The main advantage of them is that they heat only the areas where heating is required. The purp[...]
14
81%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2018 Vol. 7 Nr 2 49--58
PL Biorąc pod uwagę wieloparametryczny charakter badanego procesu, zaproponowano wykorzystanie wielowymiarowej geometrii do stworzenia graficznego modelu przestrzeni temperaturowej wnętrza budynku przemysłowego. Zbudowane na bazie technologii informacyjnych modele graficzne pozwalają, na podstawie anal[...]
EN Taking into account the multi parameter character of the investigated process, the means of multidimensional applied geometry for constructing a graphic model of the temperature space of an industrial building interior was proposed. Constructed with the help of computer technologies, the models allo[...]
15
81%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2016 nr 1(17) 81--84
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia natężenia energii promieniowania w strefie promieniowania, usytuowanych równolegle promienników podczerwieni w stosunku do odległości między nimi. Celem badania jest analiza natężenia promieniowania na powierzchni promiennika podcz[...]
EN The article presents the experimental study for determining the intensity of radiant energy in the zone irradiated by infrared heaters with their parallel arrangement in relation to the distance between them. The purpose of the study is to analyze the intensity of radiant energy on the surface of in[...]
16
71%
Diagnostyka
EN The article deals with the research results of temperature distribution on infrared heater surface. Mathematical model of the process of heat exchange on infrared heater surface was developed. The experimental measurements have been carried out and the data of the temperature on infrared heater surf[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last