Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 2 205--216
EN The paper presents the application of liquid crystal thermography for temperature determination and visualisation of two phase flow images on the studied surface. Properties and applications of thermochromic liquid crystals are discussed. Liquid crystals were applied for two-dimensional detection of[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 146-147
PL W artykule omówiono wyniki pracy badawczej, której tematem jest wymiana ciepła przy wrzeniu w przepływie płynów chłodniczych przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej. Do detekcji rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej wykorzystywana jest termografia ciekłokrystaliczna. P[...]
EN The paper presents research results concerning boiling heat transfer during refrigerant flow through a vertical rectangular minichannel with a change of its inclination. The liquid crystal thermography is used in order to identify the temperature distribution on the heating foil surface. An influenc[...]
3
100%
Logistyka
PL Celem artykułu jest oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w metodzie termografii ciekłokrystalicznej. Omówiono stanowisko pomiarowe do przeprowadzania kalibracji termoczułych ciekłych kryształów, celem ustalenia związku pomiędzy demonstrowaną barwą a odpowiadającą jej temperaturą p[...]
EN The article aims to assess surface temperature measurement accuracy in the liquid crystal thermography method. A measurement station for thermosensitive liquid crystal calibration has been discussed in order to establish a connection between the demonstrated hue and corresponding surface temperature[...]
4
100%
Logistyka
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji nowego stanowiska do badania wrzenia w minikanale, którego jedną ze ścian stanowi jednostronnie porowata folia grzejna. Omówiono podstawowy układ przepływowy stanowiska oraz układ akwizycji danych pomiarowych i obrazów kolorowych realizowany na stanowisku[...]
EN The article aims to present a concept of a new experimental stand for boiling flow in a minichannel in which one of the walls is a single-sided porous heating foil. The stand's basic flow system has been discussed, together with an acquisition system for measurement data and colour images as realise[...]
5
100%
Logistyka
PL W artykule omówiono wyniki pracy badawczej, której tematem jest wymiana ciepła przy wrzeniu w przepływie płynów chłodniczych przez prostokątny minikanał o zmiennych wymiarach i orientacji przestrzennej. Do detekcji rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej wykorzystano termografię ciekłokrystalic[...]
EN The paper presents the results of experimental studies of boiling heat transfer in the flow of refrigerants through rectangular minichannels of different dimensions and spatial orientations. The liquid crystal thermography technique has been used for measuring the temperature distribution on the hea[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule pokazano wykorzystanie metody termografii ciekłokrystalicznej do pomiaru pola temperatury na powierzchni grzejnej. Omówiono stanowisko pomiarowe do przeprowadzania kalibracji termoczułych ciekłych kryształów, celem ustalenia związku pomiędzy demonstrowaną barwą a odpowiadającą jej tempera[...]
EN The paper discusses the application of the liquid crystal thermography method for determining the temperature field of the heating surface. The measurement set-up for the calibration of thermosensitive liquid crystals, aimed at determining the relation between the hue and a corresponding surface tem[...]
7
100%
Turbulence : international journal
2004 Vol. 10 111-122
EN The experimental investigations cover heat transfer of refrigerants R-123 and R-ll flowing through vertical miniehannels of 40 nun wide rectangular section and depths of 1, 1.5 and 2 mni. The heating foil, supplied with controlled direct current, constitutes one of the surfaces of the asymmetrically[...]
8
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 186-187
EN The paper discusses research results concerning boiling heat transfer during refrigerant flow through a vertical rectangular minichannel. Liquid crystal thermography was used in order to identify the temperature distribution on the heating foil surface. The study covered a wide range of variable par[...]
9
100%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents experimental studies on boiling heat transfer in rectangular minichannels. The investigations focus on the transition from single phase forced convection to nucleate boiling, i.e., in the zone of boiling incipience. The experiment has been carried out with FC-72, R-123 and R-11 at[...]
10
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono sposób określenia współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez minikanał prostokątny, ogrzewany asymetrycznie. Lokalne wartości współczynnika przejmowania ciepła wyznaczono dzięki rozwiązaniu dwuwymiarowego zagadnienia odwrotnego prze[...]
EN The paper presents the method for determination of boiling heat transfer coefficient in cooling liquid flow in a rectangular minichannel with asymmetric heating. Local values of the heat transfer coefficient have been determined following the solution of the two-dimensional reverse heat transfer pro[...]
11
63%
Logistyka
PL Rozpatrywane jest zagadnienie przepływu wrzącej cieczy przez odchylony od pionu minikanał. Zewnętrzną ścianą kanału jest folia stanowiąca źródło ciepła, której temperatura mierzona jest metodą termografii ciekłokrystalicznej. W celu wyselekcjonowania pomiarów o jak najmniejszych błędach pomiarowych [...]
EN At boiling liquid flow in an inclined minichannel, the temperature on the outer wall of the foil which is the heat source is measured with the liquid crystal thermography method. In order to obtain the most probable foil temperature measurements, data equalisation with condition numbers has been app[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 188-189
EN The paper presents the application of the equalizing calculus to heat transfer coefficient determination for heat transfer in a minichannel. The coefficient was determined by means of three different methods based on temperature measurements. The paper shows also the way in which measurement data ar[...]
13
63%
Metrology and Measurement Systems
PL W artykule przedstawiono nowoczesną technikę pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej przy wykorzystaniu termografii ciekłokrystalicznej. Technika ta wymaga zastosowania specjalnego sytemu akwizycji i przetwarzania obrazu kolorowego, a badania doświadczalne poprzedzać musi kalibracja ba[...]
EN The paper presents a measurement set-up for the calibration of thermosensitive liquid crystals, which aims at determining the relation between a hue and a corresponding surface temperature. We also discuss the technique of spreading a liquid crystal layer over the surface. The calibration method, in[...]
14
63%
Archives of Thermodynamics
EN The interest area covered the issues of heat transfer to the subcooled working fluid (refrigerant R-123) flowing upward through a narrow rectangular channel (1 x 40 x 360 mm), vertically oriented with one wall heated uniformly and others approximately adiabatic. Liquid crystals thermography was appl[...]
15
63%
Archives of Thermodynamics
EN Miniature heat exchangers are used to provide higher cooling capacity for new technologies. This means a reduction in their size and cost but the identical power. The paper presents the method for determination of boiling heat transfer coefficient for a rectangular minichannel of 0.1 mm depth, 40 mm[...]
16
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 128 97--118
EN This paper presents results of flow boiling heat transfer in two parallel asymmetrically heated vertical minichannels. The heating element for Fluorinert FC-72 flowing in the minichannels was a thin foil with an enhanced surface on the side in contact with the fluid. The channels were observed from [...]
17
63%
Turbulence : international journal
2005 Vol. 11 35-44
EN The paper discusses two contactless methods for determining temperature fields in boiling heat transfer investigations in minichannel flow, namely: liquid crystal thermography and thermovision. Liquid crystal thermography was used to identify temperature distribution on the minichannel heating surfa[...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 239--245
PL W artykule zestawiono wartości lokalnych współczynników przejmowania ciepła uzyskane z badań wymiany ciepła podczas przepływu czynnika chłodniczego FC-72 i wody destylowanej przez pionowy minikanał podczas zmiany przepływu. Minikanał posiadał wymiary: głębokość - 1,7 mm, szerokość - 16 mm, długość -[...]
EN The present paper compares local heat transfer coefficients obtained from the study of flow boiling heat transfer with FC-72 and distilled water in a vertical, asymmetrically heated minichannel at variate flow rate. The minichannel dimensions were as follows: depth – 1.7 mm, width - 16 mm, length - [...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1449--1453, CD
PL W artykule wyznaczono współczynnik przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego FC-72 przez dwa pionowe, równoległe minikanały ogrzewane asymetrycznie. Temperaturę powierzchni grzejnej i płyty szklanej każdego z kanałów mierzono odpowiednio za pomocą dwóch bezk[...]
EN The article presented calculate heat transfer coefficient on FC-72 flow boiling heat transfer in two parallel asymmetrically heated vertical minichannels. The temperature of the heated foil and glass plate of each channel was measured by applying two methods: infrared thermography (IRT) and liquid c[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2005 R. 51, nr 6 23--26
PL W artykule omówiono wykorzystanie dwu bezstykowych metod do wyznaczania pól temperatury w badaniach wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez minikanał: termografię ciekłokrystaliczną oraz metodę termowizyjną. Termografię ciekłokrystaliczną wykorzystano do identyfikacji rozkładu temperatury na [...]
EN The paper discusses the application of two contactless methods for the determination of temperature fields in heat transfer investigations of minichannel flow boiling. They are liquid crystal thermography and thermovision. The first one is applied to the identification of temperature distribution on[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last