Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 3 114-116
PL W pracy przedstawiono specyfikę budowy automatycznego systemu monitorowania korozji w strefi e przeciwwybuchowej. Omówiono wymagania prawne budowy systemu monitorowania korozji w strefach wybuchowych. Przedstawiono wyniki badań testowych.
EN Paper presents the specifi cation of structure of automatic corrosion monitoring system in explosion-proof area. Legal requirements demanded in explosion-proof area have been also discussed. Results of testing researches have been detail presented in the paper.
2
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 456-457
PL W niniejszej pracy przedstawiono stan prawny związany z wykrywaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych oraz zalecanych metod usuwania bakterii. Zwrócono uwagę na brak precyzyjności zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w kwestii możliwości wystąpienia wzmożonej korozji rur ze stali [...]
EN The paper presents some legal aspects connected with detection of Legionella bacteria in water supply systems and with recommended methods of elimination of these bacteria. An emphasis was put on a lack of precision in the regulation of the Ministry of Infrastructure concerning possibility of severe[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Badania procesu pękania korozyjnego skupiają się głównie na długotrwałych badaniach niszczących, które wymagają zaangażowania wysokich kosztów, związanych z wykorzystaniem aparatury badawczej oraz z jej obsługą techniczną. Opierając się na modelu pękania warstw pasywnych, w którym czynnikiem wpływaj[...]
EN Stress-corrosion cracking (SCC) examinations are mainly involved with long-term researches which require high costs to be engaged. These costs are strictly connected with application of scientific apparatus and its technical maintenance. Taking into consideration one of the most significant theory o[...]
4
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono program komputerowy umożliwiający lokalizację strefy potencjału zerowego w układach z różnorodnymi uziomami prostymi.
EN Computer software for location of zero potential zone in systems with miscellaneous earth electrodes is presented.
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika przeniesienia ładunku reakcji wydzielania tlenu na elektrodzie kompozytowej. Pomiary wykonywano w oparciu o technikę potencjostatyczną oraz nieliniową elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną. Uzyskano doskonałą zbieżność wyników. Stwierdzono, że nielin[...]
EN Results have been presented of measurements of the charge transfer coefficient of the oxygen evolution reaction on a composite electrode. Measurements have been carried out using the potentiostatic technique and nonlinear electrochemical impedance spectroscopy. Excellent convergence of results has b[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2006 Nr 22 25-30
PL Dla dokładności pomiaru rezystancji uziemienia bardzo istotną rolę odgrywa właściwe umieszczenie sondy napięciowej w układzie pomiarowym. Sonda ta powinna się znajdować w tzw. strefie potencjału zerowego, co umożliwia zmierzenie napięcia uziomowego. W praktyce nieraz trudno jest zlokalizować strefę [...]
EN Earthing resistance measurement accuracy especially depends on proper localization of the auxiliary voltage probe. This probe shall be placed in zero-potential space between tested electrode and the auxiliary current probe. In practice localization of the zero-potencial space is difficult particular[...]
7
63%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 4 42--44
PL Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aplikacji sterowania i wizualizacji procesu produkcji energii cieplnej w trybie automatycznej pracy kotłowni, zapewniającej nadążną zmianę produkcji ciepła, w stosunku do warunków zewnętrznych, instalacji wewnętrznych, a także do aktualnych potrzeb wynikaj[...]
8
51%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 3 104--106
PL W niniejszej pracy wykonano badania szybkości korozji stali niestopowej typu S235JR w środowisku wodnym z dodatkiem chlorku sodu, metodami rezystancji polaryzacyjnej oraz analizy harmonicznej. Badania prowadzono po sześciotygodniowej ekspozycji próbek stali w badanym środowisku w celu osiągnięcia st[...]
EN This paper presents tests concerning the rate of corrosion in non-alloy steel (type S235JR) in an aqueous environment, with an additive of sodium chloride by means of polarization resistance measurements and harmonic analysis. The tests have been carried out for steel samples exposed to the testing [...]
9
51%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1823-1831
EN The majority of this work was to find out if Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy can be applied for non-stationary electrochemical processes examination, such as the instantaneous changes during the passive layer cracking. Characterization of the passive layer cracking dynamics is very im[...]
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedyskutowano role jaką spełniają elektryczne schematy zastępcze wykorzystywane w analizie częstotliwościowej wyników impedancyjnych. W przypadku prostych procesów elektrochemicznych sens fizyczny elementów składowych zastępczych schematów elektrycznych jest prosty i nie wymaga dodatkowych wyjaśni[...]
EN The indirect method of application electrical equivalent circuits is described. Correlation of electrical equivalent circuit and experimental impedance data allows schematically notice of impedance spectrum. Mathematical description of investigated electrochemical process allows give the physicochem[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1775-1778
12
51%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Underwater steel structures require periodic maintenance. In the case of vessels, anti-corrosion works are carried out in the shipyard, where very good conditions for applying organic protective coatings can be provided. Very good surface preparation can be obtained by the use of abrasive blasting. [...]
13
45%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Corrosion of water distribution system is a significant issue causing problems with quality, safety and continuity of distribution. The changes of corrosion rates of the water distribution systems in Cracow made of carbon steel were investigated by analysis of online corrosion monitoring system resu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last