Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 38-39
2
63%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2008 No. 11 113-122
EN In this paper the influence of short and long term ageing processes on polymer dispersion in the polymer modified bitumen has been analyzed. The bitumen was modified by various amounts of SBS elastomers. Microstructural changes of polymer dispersion were tested using fluorescent microscopy. It has b[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 60 247-258
PL Jednym z podstawowych wymagań, które stawia się nawierzchniom drogowym, jest ich trwałość. Trwałość nawierzchni wiąże się z niezmiennością jej cech technicz,nych w czasie eksploatacji i w dużej mierze zależy od odporności materiałów konstrukcji nawierzchni na zmiany wywołane procesami starzeniowymi.[...]
EN Bitumen aging affects the asphalt mixes durability. Aging process consists of two basic phases: short and tong term aging. Grade and intensity of changes in bitumens are diffe-rent and depend on many factors such as: bitumen grade, type and amount of used modi-fiers, type of asphalt mix, influence o[...]
4
63%
Drogownictwo
2004 nr 5 151-155
PL Autorzy przedstawiają niewątpliwe zalety nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.
5
63%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 64-67
PL Przeprowadzono ocenę funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych. Na podstawie badań stwierdzono, że: -starzenie technologiczne i eksploatacyjne zmienia właściwości lepkosprężyste asfaltów i polimeroasfaltów; -wyniki badań lepiszczy oryginalnych po starzeniu TFOT w warunakch ścinania dynamiczn[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 4 72-73
7
63%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 1-2 58--62
PL Struktura betonu asfaltowego, kształtująca jego właściwości mechaniczne, zależna jest od składu ilościowego i rozmieszczenia poszczególnych jego składników oraz charakteru powiązań między nimi. Przyjmuje się, że w strukturze betonu asfaltowego lepiszcze jest fazą ciągłą, a kruszywo i wolne przestrze[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 11 49-51
9
63%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 11 22--25
PL Mieszanki mineralno-asfaltowe w Polsce, Europie i na świecie stanowią podstawowy materiał do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Pomimo że lepiszcza stanowią w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA) tylko 4-6%, odgrywają decydującą rolę w trwałości nawierzchni drogowej.
10
63%
Drogownictwo
2005 nr 9 273-275
PL Dodatki modyfikujące poprawiają właściwości reologiczne mieszanki asfaltowej. Norma PN-EN 13632:2005 wprowadziła metodę wizualnej oceny zdyspergowania polimeru w asfalcie modyfikowanym. Ocenę wykonuje się pod mikroskopem fluoroscencyjnym o powiększeniu od 25 do 500 razy. Jeżeli modyfikator jest komp[...]
EN Modifying additives improve rheological property of mix asphalt. Standard PN-EN 13632:2005 introduced method of visual evaluation of polymer dispersion in modified asphalt. The evaluation is made under fluorescent microscope with enlargement 25 to 500 times. When modifier is adjusted to the asphalt [...]
11
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 10 70-76
PL Lepiszcza asfaltowe stosowane do budowy nawierzchni drogowych powinny charakteryzować się dobrymi właściwościami technicznymi. Mieszanki mineralno-asfaltowe z tymi lepiszczami powinny gwarantować wymaganą trwałość nawierzchni. Asfalty drogowe stosowane powszechnie do mieszanek mineralno-asfaltowych [...]
EN Asphalt binders used for road pavement should have a good technical features. Bituminous mixtures with these binders should guarantee the required durability of the pavement. Bitumen, which is commonly used for road asphalt mixes of the pavement's structural layers, are not always of adequate qualit[...]
12
51%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 10 40-46
PL Konieczność budowy nowoczesnych nawierzchni asfaltowych jest związana z bieżącą potrzebą dostosowania infrastruktury polskich dróg do wymagań Unii Europejskiej. Technologie asfaltowe w budowie nawierzchni w Europie oraz podobnie w Polsce stanowią około 95% ogólnej długości dróg o nawierzchniach twa[...]
EN The necessity to build modern asphalt pavaments is associated with the current need to adapt the Polish road infrastructure to the requirements of the European Union. Both in Europe and in Poland the construction of asphalt pavements amount to nearly 95% of the total length of roads with hard surfac[...]
13
51%
Drogi i Mosty
2010 nr 4 69-88
PL Celem pracy była ocena przydatności kruszyw polodowcowych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni na podstawie wyników badań modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych oraz analizy strukturalnej konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych o kategorii ruchu KR1 - KR6. Obliczono trwałości zmęcz[...]
EN The aim of this study was to evaluate possibilities application of aggregates from glacier deposits to asphalt mixtures to be used for flexible pavement layers. Applicability of aggregate from glacier deposits was established on a basis of pavement structure analysis for traffic KR1 - KR6 category a[...]
14
51%
Drogownictwo
2009 nr 7 224-231
PL Modyfikacja lepiszczy asfaltowych kwasem polifosforowym z niewielkim dodatkiem polimeru powoduje zwiększenie sztywności lepiszcza przy wysokiej temperaturze nawierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości normowych i reologicznych asfaltów modyfikowanych i przeanalizowano wpływ różnej[...]
EN Modification of asphalt binder with polyphosphoric acid with small quantity of polymer improves binder stiffness in high pavement temperature. The authors presented results of standard an reological characteristic of the modified binder and they analysed influence of various quantities of additives.[...]
15
51%
Drogownictwo
2001 nr 3 73-77
PL Badania i doświadczenia, zwłaszcza w USA, potwierdzają celowość stosowania miału gumowego (z opon samochodowych) jako składnika w mieszance mineralno-gumowo-asfaltowej do wykonania nawierzchni.
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 60 231-238
PL Oddziaływanie ruchu samochodowego i środowiska na nawierzchnie drogowe powoduje w lepiszczach asfaltowych naturalne procesy starzenia oraz stopniową utratę właściwości lepkosprężystych i w rezultacie obniżenie ich trwałości. W ostatnich latach, jednąz metod poprawy właściwości lepkosprężystych miesz[...]
EN Influence of vehicle traffic on road pavements causes natural ageing processes and gradualloss of visco-elastic properties of bitumen binders. In this paper the influence of two type of short and long term ageing processes on the polymer microstructure in polymer modified bitumen was analyzed. Labor[...]
17
51%
Drogi i Mosty
2002 nr 4 57-76
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na starzenie technologiczne i eksploatacyjne lepiszczy drogowych produkowanych w Polsce. Proces starzenia "in situ" był symulowany w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu aparatu TFOT i PAV. Do oceny zmian właściwości lepkosprężystych wykonano b[...]
EN In the paper the tests of ageing resistance of bitumens ageing. Produced in Poland are presented both for short and long term "In situ" ageing process was simulated in laboratory using TFOT and PAV apparatus. Laboratory tests the were carried out to determine visco-elastic properties before and [...]
18
51%
Drogi i Mosty
2002 nr 1 101-113
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ciągliwości asfaltów i asfaltów modyfikowanych polimerami i dodatkami miału gumowego. Badanie ciągliwości z pomiarem siły rozciągajacej prowadzono w funkcji temperatury i prędkości rozciągania. Zmiany kohezji określonej na podstawie badań ciągliwości pozwoliły na o[...]
EN In the paper there are presented research results of ductility test of non modified bitumen and modiefied with polymer and scrap rubber. Force ductility tests in finction of temperature and elongation speed were carried out. Changes of cohesion determined on the basis of force ductility tests allowe[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2000 nr 11 60-62
20
51%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 98--101
PL Problem hałasu komunikacyjnego zwiększa się w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa i rozwoju sieci drogowej. Jedną z metod obniżenia hałasu komunikacyjnego jest redukcja poziomu hałasu toczenia generowanego na styku opony z nawierzchnią. Redukcja tej przyczyny powstawania hałasu dokonuje się przez[...]
EN Significance of the transportation related noise increases together with the society living conditions improvement and with the development of the road network. One of the methods to reduce transportation noise is a reduction of the tire/pavement noise due to usage of a special hot mix asphalt type,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last