Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Praca dotyczy diagnozowania elementów tłumiących zastosowanych w zawieszeniu samochodu osobowego. Głównym jej celem było zobrazowanie kilku problemów, jakie mogą wystąpić podczas oceny stanu amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. Przeanalizowano relacje pomiędzy zużyciem elementu tłumiącego, a war[...]
EN The paper is on the diagnosis of damping elements used in vehicle suspensions. The main purpose was description of a few problems which can exist while assessment of the vehicle mounted shock-absorbers condition. Relationship between damping elements wear and value of the diagnostic parameter in one[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejszy artykuł dotyczy odwzorowania testu diagnostycznego stanu amortyzatorów z wykorzystaniem metody badań modelowych. Głównym celem była ocena wpływu odwzorowania własności promieniowych pneumatyka w modelu .ćwiartki samochodu. na rezultaty symulacji próby stanowiskowej, realizowanej wg metody [...]
EN The paper deals with modelling of shock-absorbers diagnostic test. The main purpose was to evaluate influence of tired wheel radial properties in quarter-car model on simulation results of EUSAMA method. The simulation program was implemented in Matlab Simulink environment.
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 47--56
PL Artykuł dotyczy diagnozowania amortyzatorów metodą EUSAMA, ze szczególnym uwzględnieniem sił tarcia w zawieszeniu pojazdu. Przedstawione są tutaj wyniki pomiarów tego rodzaju oporów w dwunastu samochodach osobowych. Zasadniczy fragment pracy poświęcony jest symulacjom komputerowym testu EUSAMA z wyk[...]
EN The article focuses on diagnosing the shock absorbers using the EUSAMA method, with a particular emphasis on the friction forces in the vehicle suspension. The measurement results of such resistances in twelve passenger cars are shown here. The main fragment of the paper is devoted to the computer s[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 431--440
PL Praca dotyczy oceny przydatności urządzeń diagnostycznych, stosowanych podczas badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. W artykule opisane są rezultaty kontroli stanu technicznego zawieszenia na rzeczywistych stanowiskach, realizujących pomiary według dwóch znanych metod (BOGE i EUSAMA). Ana[...]
EN This work concerns the evaluation of the usefulness of diagnostic equipment used during the test for shock-absorbers mounted on the vehicle. This article describes the inspection results of suspension technical condition on the real stands, carrying out measurements according to two known methods (B[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 11740--11749
PL Artykuł dotyczy diagnozowania amortyzatorów samochodowych metodą EUSAMA. Wskazane są tutaj przyczyny niezgodności końcowych wyników kontroli zawieszenia tego samego pojazdu na różnych stanowiskach badawczych. Zasadniczy fragment pracy poświęcony jest symulacjom komputerowym testu EUSAMA z wykorzysta[...]
EN The article focuses on diagnosing of the shock absorbers using the EUSAMA method. It indicates differences of suspension control results of the same vehicle on different testers. The main fragment of the paper is devoted to the computer simulation of EUSAMA test using non-linear “quarter-car” model.[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 47-66
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem była ocena wpływu położenia środka masy pojazdu patrolowo-interwencyjnego Dzik (Light Tactical Vehicle - LTV) na jego zachowanie się w ruchu krzywoliniowym. Zastosowany model był wcześniej zweryfikowany eksperymentalnie, z wykorzysta[...]
EN The paper presents results of simulation study of the influence of LTV vehicle (Light Tactical Vehicle) CG position on its curvilinear properties. The applied model was previously successfully experimentally verified for ISO recommended manoeuvres. The vehicle evaluation was based on two tests: stea[...]
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 163-170
PL Praca dotyczy odwzorowania testu diagnostycznego stanu amortyzatorów przy wykorzystaniu metody badań modelowych. Głównym jej celem było wykazanie przydatności modelu "ćwiartki samochodu" do symulacji próby stanowiskowej, realizowanej według metody HUSAMA. Do analizy użyto nowopowstały algorytm oblic[...]
EN The paper deals with imitation of mounted - in - car shock - absorber diagnostic tests using modelisation method. It evaluates usefulness of "quarter - car" model for simulation of EUSAMA (European Society of Shock - absorbers Manufactures) method. MATLAB - Simulink simulation software package was a[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 67-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem była ocena wpływu odporności na boczne znoszenie ogumienia oraz sztywności stabilizatorów przechyłu samochodu LTV-Dzik na jego zachowanie się w ruchu krzywoliniowym. Zastosowany model był wcześniej zweryfikowany eksperymentalnie, z w[...]
EN The paper presents results of simulation study of the influence of LTV vehicle (Light Tactical Vehicle) tires cornering stiffness and anti-roll bars stiffness on curvilinear properties. The applied model was previously successfully experimentally verified for ISO recommended manoeuvres. The vehicle [...]
9
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 2/49 5-20
PL Praca dotyczy badań zwrotnosci dwuosiowego samochodu ciężarowego. Jej celem było sprawdzenie jak duży wpływ na wartość promienia skrętu ma asymetryczne działanie układu hamulcowego i napędowego. Zastosowano metodę badań modelowych. Wykorzystano zweryfikowany eksperymentalnie program symulacyjny. Otr[...]
EN The paper deals with biaxial truck manoeuvreability during motion on flat horizontal rigid road surface. a concept of asymmetrical braking and propulsion forces application was examined for reducing tuning radius. experimentally verified simulation model was used as a tool of investigation. Simulat[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 249--265
PL Celem pracy była optymalizacja tłumienia pasywnego zawieszenia samochodu poruszającego się ruchem prostoliniowym ze stałą prędkością po nierównej nawierzchni drogi. Nierówności miały charakter losowy i były opisywane zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji ISO, zawartymi w do[...]
EN The purpose of the work was the optimization of damping in the passive suspension system of a motor vehicle moving straight with a constant speed on a road with rough surface of random irregularities, described according to the ISO classification. Strongly nonlinear “quarter-car” 2DoF model was used[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 4/90 19--42
PL Artykuł przedstawia model fizyczny i matematyczny wieloosiowego pojazdu specjalnego. Pojazd tego typu stanowi jeden z głównych elementów wyposażenia polskiej armii, a zwłaszcza kontyngentów operujących poza granicami naszego kraju. Praca zawiera wyniki weryfikacji eksperymentalnej modelu i programu [...]
EN The paper presents a physical and mathematical model of special multi-axle vehicle. The vehicle of this type is one of the major items of equipment of our army, especially the troops that operate outside the country. It also presents experimental verification of the model. The results enable applica[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 141-153
PL Praca dotyczy oceny wpływu kierowcy na przebieg i wyniki testu dynamicznej zmiany pasa ruchu wykonywanego przez samochód ciężarowy. Przedstawiono rezultaty 40 prób podwójnej zmiany pasa ruchu zrealizowanych w symulatorze jazdy samochodem autoPW przez pięciu kierowców różniących się zarówno wiekiem j[...]
EN The paper concerns an assessment of influence a driver on results of dynamic lane-change maneuver, performed by a truck vehicle. The results of 40 trials of double lane-change maneuver, performed according to proper ISO standard, are presented. Research was conducted in the driving simulator autoPW.[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem była ocena wpływu położenia środka masy pojazdu patrolowo-interwencyjnego "Dzik" (Light Tactical Vehicle - LTV) na jego zachowanie się w ruchu krzywoliniowym. Zastosowany model był wcześniej zweryfikowany eksperymentalnie, z wykorzys[...]
EN The paper presents results of simulation study of the influence of LTV vehicle (Light Tactical Vehicle) CG position on its curvilinear properties. The applied model was previously successfully experimentally verified during ISO recommended manoeuvres. The vehicle evaluation was based on two tests: s[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 3/70 37-46
PL Artykuł przedstawia wyniki weryfikacji eksperymentalnej programu symulacyjnego ruchu samochodu patrolowo-interwencyjnego Dzik. Opisano obiekt rzeczywisty, zastosowaną aparaturę pomiarową oraz porównanie wyników symulacji i eksperymentu dla dwóch typowych manewrów: ruchu po okręgu i wymuszenia skokow[...]
EN The paper presents results of experimental verification of simulation model of LTV vehicle (Light Tactical Vehicle) Dzik. The real object is described as well as applied measurement system. Comparison of measured and simulated results is presented for two typical manoeuvres: steady-state motion and [...]
15
45%
Journal of KONES
EN Following any type of statistics, the human being (a driver) is the weakest element of the man - vehicle - environment system. The paper discusses research on drivers behaviours in pre-accident situations, conducted in driving simulator auto PW under the research project MNiSzW N509 016 31/1251. Tes[...]
16
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu [...]
EN This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situations. They were carried out in the driving simulator autoPW under the research project N509 016 31/1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a roadb[...]
17
45%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące czasu reakcji kierowców pojazdów samochodowych w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Badania te zostały wykonane w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. W zainscenizowanej sytuacji przedwypadkowej, badany k[...]
EN The paper presents results of research on the reaction time of drivers of motor vehicles in case of accident risk. These studies have been conducted in an autoPW driving simulator - research project N509 016 31/1251. During a simulated pre-accident situation, a test driver, as he was trying to avoid[...]
18
45%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 129-139
PL Referat przedstawia wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. W symulatorze przeprowadzono badania zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej [...]
19
39%
Logistyka
PL Czas reakcji jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących kierowcę, bardzo istotnym w analizach sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym. W pracy opisano badania dotyczące oceny czasu reakcji, przeprowadzone w trzech środowiskach: na typowym urządzeniu stosowanym w pracowniach psychologii t[...]
EN Reaction time is one of the basic parameters characterizing the driver. It takes on particular significance in the course and analysis of the situation in road traffic accidents. The paper describes research on the evaluation of reaction time. The research was conducted in three environments: a typi[...]
20
39%
Archives of Transport
PL Czas reakcji jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących kierowcę, bardzo istotnym w analizach sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym. W pracy opisano badania dotyczące oceny czasu reakcji, przeprowadzone w trzech środowiskach: na typowym urządzeniu stosowanym w pracowniach psychologii t[...]
EN Reaction time is one of the basic parameters that characterize the driver and very important in the analysis of accident situations in road traffic. This paper describes research studies on the reaction time evaluation as conducted in three environments: on a typical device used in the transport psy[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last