Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł omawia stale w których w wyniku zmian składu chemicznego oraz odpowiedniego chłodzenia nastąpiła przemiana austenitu w struktury bainityczne. W celu uzyskania bainitu o odpowiednich właściwościach mechanicznych wybrano następujące grupy stali. - stale niskoweglowe, niskostopowe, chłodzone w [...]
EN The paper deals with steel grades in which changes of the chemical composition and controlled cooling transforms austenite into bainitic phases.The following steel types were selected to obtain bainitic structures with expected mechanical properties: - low carbon, low alloy steels continuously coole[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 123--147
PL W rozdziałach wprowadzających omówiono wybrane właściwości kompozytów z osnową epoksydową wzmocnioną włóknami szklanymi typu E, włóknami węglowymi T 300 lub włóknami aramidowymi typu Twaron. Kompozyty z włóknami węglowymi bez preparacji (C) wykazały większe wartości wytrzymałości na ścinanie i małe [...]
EN In the introductory chapters, a selected properties of thick selection composite plates made of epoxy resin reinforced by E glass fibers, T 300 carbon fibers or Twaron aramide fibers are presented. Composites reinforced by standard untreated carbon fibers (C) have high ILSS and low compressive and l[...]
3
100%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 209-215
PL Artykuł został podzielony na dwie części - zaprezentowano ogólny przegląd wiadomości oraz wyniki badań własnych dotyczących kompozytów umocnionych włóknami węglowymi lub szklanymi. W pierwszej części wprowadzającej omówiono popularne opinie spotykane w mediach, w których przedstawia się zalety włóki[...]
EN The paper is divided into two parts: general review and results of author's experiments concerning composites reinforced with carbon or glass fibres. The review deals with popular opinions presented in the media, where adventages of carbon fibres are widely discussed and rated as cosmic materials; t[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W referacie zestawiono wyniki analiz składu chemicznego i pomiarów właściwości mechanicznych grupy stali aktualnie eksploatowanych w różnych dziedzinach przemysłu w Polsce. Najwięcej uwagi poświęcono zachowaniu się niskowęglowych stali spawalnych w niskich temperaturach. Głównym celem referatu jest [...]
EN The paper presents the results of analyze of chemical composition and measurements of mechanical properties of steels nowadays exploited in many industrial branches in Poland. Special emphasis is put on to the behaviour of weldable, low carbon steels at low temperatures. The main purpose of this pre[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 745-749
EN Frequently found tubes were analysed and compared with carbon fiber-epoxy tubes manufactured in a laboratory range. It was found that compression properties of tubes produced in our laboratory have properties comparable or even higher than those found in sports devices on the market. The composite m[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 225-227
7
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Wyprodukowano grubościenne kompozyty, z których wycięto oddzielne próbki o wymiarach 22x22x50 mm, zanurzone następnie w syntetycznej wodzie morskiej. Próbki były ściskane wzdłuż kierunku rozłożenia włókien przed oraz po wyjęciu z wody morskiej. Kompozyty zostały wzmocnione włóknami ze szkła E o śred[...]
EN Thick-walled composites were manufactured and then separate samples of 22x22x50 mm were machined and immersed in artificial salt water. The samples were compressed along fibre direction before and after immersion. Composites were reinforced with E-glass fibres with diameters 10, 16 and 24 micrometre[...]
8
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Badano wpływ szybkości chłodzenia oraz zawartości strontu na wymiary i udział procentowy przedeutektycznej fazy alfa w handlowych i bardzo czystych stopach Al-Si(Mg). W warunkach szybkiego chłodzenia Sr zmniejsza wymiary oraz zwiększa udział procentowy fazy alfa w stopach handlowych. W warunkach wol[...]
EN In commercial hypoeutectic alloys Al-9Si-0.3Mg and high purity alloys the influence of cooling rates and strontium content on alpha-phase morphology was investigated. At high cooling rates Sr decreases the cell size and enhances the area fraction of alpha-phase in commercial alloys. At low cooling r[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 77-82
PL Czynnikami stymulującymi rozwój kompozytów polimerowych są: niższe zużycie energii na jednostkę objętości wyrobu, najwyższe wartości wytrzymałości i modułu właściwego mierzonych wzdłuż włókien oraz ciągłe doskonalenie włókien (aktualnie Rm włókien PE=3500 MPa i włókien węglowych=6000MPa). Jednoczes[...]
EN The progress in application of polymer matrix composites is stymulated by lower specific energy consumption, the highest values of specific strength and modulus and by systematic improvement of fiber strength up to 3500 MPa for HDPE fibers and up to 6000 MPa for carbon fibers. However, some unsatisf[...]
10
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono pomiary wytrzymałości na ściskanie jednokierunkowych kompozytów z trzema rodzajami żywic epoksydowych. Zastosowano niskomodułową, ciągliwą żywicę L 1000 produkcji Bakelite AG, oznaczoną symbolem B, średniomodułową żywicę Aradfit F produkcji Ciba-Geigy-Vantico, oznaczoną symbolem A ora[...]
EN Compression tests were performed on unidirectional composite samples based on three types of epoxy resins. Low modulus, though epoxy resin L1000 supplied by Bakelite AG designated B, medium modulus epoxy resin Araldit F by Ciba-Geigy-Vantico designated A and high modulus epoxy tool resin by Ciba-Gei[...]
11
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 40 237--243
PL Odlewy kokilowe ze stopu typu Al10SiO.3Mg z różnym stężeniem strontu wyżarzano przez czas od 2 do 96 godzin w temperaturze 545ºC i następnie przesycano w wodzie. Przesycane próbki starzono w temperaturze 165ºC przez 5 godzin. Stwierdzono, że brak strontu opóźnia proces sferoidyzacji krzemu eutektycz[...]
12
63%
Kompozyty
PL Wyprodukowano i badano kompozyty o grubości ścianki 22 mm w celu ustalenia zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie osiowe a ich odpornością na uderzanie. Wszystkie próbki kompozytowe zbrojono włóknami szklanymi typu E o średnicy 16 [mikro]m. Wyprodukowano dwa typy kompozytów z włóknami ułożo[...]
EN Thick-walled glass fibre epoxy composites with thickness of 22 mm were manufactured and tested to determine the effect of compressive axial strength on their impact damage. The diameter of reinforcing E-glass fibre was 16 [micro]m in all samples. Epoxy resins used as a matrix have vareid modulus and[...]
13
51%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 203-208
PL W próbie ściskania osiowego próbek kompozytowych o przekrojach powyżej 400 mm2 mierzono skutki długotrwałego działania pary wodnej o temperaturze 60stopni C. Próbki z włóknami węglowymi nie wykazały w warunkach doświadczenia zmian wytrzymałości na ściskanie w wyniku działania gorącej pary wodnej. Pr[...]
EN In the test of axial compression of composite samples, with sections above 400 mm2, the effects of the long-term influence of 60°C water vapour were measured. The compression strength of the samples reinforced with carbon fibers was not affected by the steam in the testing conditions. The sample rei[...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 892-896
EN The ZrV2/Ni and Zr0.35Ti0.65V0.85Cr0.25Ni1.30 alloy powders of nanometric -scale were succesfully synthesized by high-energy ball milling (HEBM) of precursor alloys in an argon atmosphere at room temperature. The relations between their structural and hydriding properties were investigated in deta[...]
15
51%
Polimery
PL Przedstawiono wyniki badań modyfikacji związkami silanowymi |N-2-(aminoetylo)-3-aminopropylotrimetoksysilanem lub winylotrietoksysilanem] mineralnych napełniaczy proszkowych (popiół lotny, talk, kreda, Al2O3), które zastosowano jako napełniacze PE-LLD. Otrzymano szereg różniących się składem kompozy[...]
EN The results of investigations of mineral powder fillers (fly-ash, talc, chalk, alumina), used as PE-LLD fillers, modification with silane compounds [N-2-(aminoethyl)-3-aminopropyltrimetoxysilane or vinyltrietoxysilane] were presented. A set of, differing in composition, PE-LLD composites with the fi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last