Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper a novel mathematical model of electromechanical actuator is presented. It is based on application of Hamiltonian equations in the description of electromechanical energy conversion. It results in employment of flux linkages as state variables in the state space equations. For simplicity[...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper a novel mathematical model of electromechanical actuator is presented. It is based on application of Hamiltonian equations in the description of electro-mechanical energy conversion. It results in employment of flux linkages as state variables in the state space equations. For simplicit[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 4 93-102
PL W artykule przedstawiono wpływ braku przewodu zerowego dla uzwojenia trójfazowego połączonego w gwiazdę na postać transformacji dwuosiowej z układu zmiennych fazowych ABC do układu dq. W tym celu wykorzystano elementarne operacje uproszczenia schematu elektrycznego silnika i klasyczną transformację [...]
EN In the paper an influence of absence of neutral wire in the wye connected winding on the form of two-axis transformation is presented. In order to formulate this transformation a set of elementary circuit simplifications is used. In contrast to classical Park transformation which is the same for all[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 19-24
EN In the paper a novel mathematical model of electromechanical actuator is presented. It is based on application of Hamiltonian equations in the description of electromechanical energy conversion. It results in employment of flux linkages as state variables in the state space equations. A 3-phase wye [...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 85-90
EN In the paper a modified Park transformation from phase reference frame ABC to dq reference frame for wye connected stator winding without neutral wire (Fig.1,2) is presented. A physical two-phase interpretation of obtained voltage equation (Eq.1) is proposed (Fig.3). Using classical transformation m[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 151-156
EN In the paper selection of basic design parameters for vibration module using reluctance motor is presented. The module is a part of torsional vibration exciter which is a device enabling measurement evaluation of properties of complex drive systems in steady state conditions (e.g. eigenfrequencies).[...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 27-34
EN In the paper three alternative versions of reluctance motor simulational mode! are presented. In the state space description flux or current variables are employed without any variable transformation. Simplifying assumptions made in the model formulation are omission of eddy currents and hysteresis [...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono trzy wersje modelu symulacyjnego silnika reluktancyjnego. W opisie równań stanu wykorzystują one odpowiednio zmienne strumieniowe lub prądowe bez korzystania z transformacji zmiennych. Założenia przyjęte przy formułowaniu modelu to pominięcie prądów wirowych oraz zjawiska hi[...]
EN In the paper three alternative versions of reluctance motor simulational model are presented. In the state space description flux or current variables are employed without any variable transformation. Simplifying assumptions made in the model formulation are omission of eddy currents and hysteresis [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 193 7-18
PL W artykule przedstawiono model matematyczny przetwornika elektromechanicznego, wykorzystujący w opisie równań stanu zmienne strumieniowe. Założenia przyjęte przy formułowaniu modelu to pominięcie prądów wirowych oraz zjawiska histerezy. Jako przykład zastosowania zaprezentowano wyidealizowany model [...]
EN In the paper mathematical model of an electromechanical actuator using flux state space variables is described. In model formulation eddy currents and hysteresis phenomenon were neglected. As an example of application an idealised model of reluctance motor is presented. Analysis is focused on determ[...]
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 113-118
EN In the paper the main mechanical, electrical and magnetic components used in torsional vibration exciter design are described. The exciter is a special actuator enabling fatigue test for blocked-rotor conditions and evaluation of properties of complex drive systems in steady state conditions (e.g. e[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 319-326
PL W artykule przedstawiono uproszczony model analityczny indukcyjnego silnika klatkowego. Został on opracowany przy wykorzystaniu: analitycznej metody syntezy pola elektromagnetycznego, opartej o zmianę topologii modelu maszyny oraz wykorzystanie tzw. uzwojenia kompensacyjnego (6],[7], anizotropowy[...]
EN The paper presents the results of researches aimed at the development of a simplified analytical field model of an induction squirrel cage machine. This aim is achieved by means of: a compensating winding located on the surface of a rotor conducting region (Fig. le, [61), magnetically anisotropic l[...]
12
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na wyróżnienie składnika histerezowego w całkowitym momencie elektromagnetycznym maszyny elektrycznej. Składnik histerezowy pojawia się w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi. Zasadniczą relację definiującą składnik histerezowy momentu udowodniono [...]
EN This paper presents an useful method for separating hysteresis torque from the total electromagnetic torque in an electrical machine. The torque component considered appears in permanent magnet machines. The main relation upon which the proposed method relies has been proved mathematically. The hyst[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 193 97-107
PL W artykule omówiono etapy procesu projektowego wirnika generatora drgań skrętnych, realizowanego w ramach projektu badawczego KBN nr rej. 4 T10A 002 24. Podstawowe założenia związane z geometrią projektowanego wału dotyczyły osadzenia go w seryjnie produkowanym stojanie dla silnika indukcyjnego Sg 1[...]
EN The paper presents design process of the rotor of torsional vibrations generator, performed within the frame of research project KBN nr rej. 4 T10A 002 24. Basic assumptions related to geometry of the designed rotor were connected with employement of standard stator design from induction motor Sg 13[...]
14
63%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 2 277--289
EN The paper presents an algorithm for the construction of an approximation of a highly nonlinear current-flux characteristic of a synchronous reluctance machine. Such an approximation is required in a Hamiltonian model of an electric machine and the constructed approximation is suited to be used in su[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawowej wielkości w algorytmie obliczeniowym użyto koenergii pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w [...]
EN This paper presents a methodology of error analysis in a mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithms, the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for t[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 39-48
PL Artykuł przedstawia analizę pola elektromagnetycznego w uproszczonym modelu silnika indukcyjnego. Model ten zawiera niejednorodną warstwę przewodzącą. Rozkład pola wyznaczono wykorzystując hybrydową metodę syntezy. W metodzie tej wykorzystano specjalne podejście całkowe, aby uwzględnić niejednorodno[...]
EN The paper presents the analysis of the electromagnetic field in a basic model of an induction motor. The model contains an inhomogeneous conducting region. Field distributions are obtained using a hybrid synthesis method. In order to take into account field inhomogeneous problems the method employs [...]
17
63%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents the results of experimental verification of an analytical field model of a squirrel cage induction motor. Basic properties of the model are presented. Methods employed in the measurement are described. The obtained torque measurement data are compared with the simulation results f[...]
18
63%
Measurement Automation Monitoring
EN In the paper a new measurement procedure of identification of synchronous reluctance motors parameters is presented. It is based on extension of traditional current decay test, used both in case of induction and synchronous motors [1, 3]. The main aim of the method is to enable to obtain the current[...]
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 131--136
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego, wykorzystującym równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Jako podstawową wielkość w algorytmie obliczeniowym użyto koenergię pola magnetycznego Ecm. Wykorzystano w tym celu jed[...]
EN The paper presents a methodology of error analysis in mathematical model of an electromechanical actuator using Hamiltonian equations in the description of energy conversion. As the basic quantity in numerical algorithm the coenergy of magnetic field Ecm is employed. The reason for application of co[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 158-161
PL W niniejszym artykule przedstawiono budowę układów zasilania i sterowania reluktancyjnego generatora drgań skrętnych. Reluktancyjny generator drgań skrętnych to przetwornik elektromechanicznych złożony z dwóch zespołów: generatora drgań skrętnych i silnika pomocniczego. W artykule przedstawiono ogól[...]
EN In this article the overall conception of feeding and control system of ripple torque reluctance exciter is presented. The ripple torque reluctance exciter this is a electromechanical devices which consists of two elementary machines: ripple torque generator and auxiliary reluctance motor. In this a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last