Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2003 Nr 3 129-135
PL Określono wpływ obróbki termicznej na właściwości dwu rodzajów koksu, symulując ich zmiany zachodzące w wielkim piecu. Porównawczo przebadano koks pobrany z poziomu dysz wielkiego pieca. Przy temperaturze 1400°C wystąpiło minimum reakcyjności i maksimum CSR. Ubytek masy koksu po osiągnięciu poziomu [...]
EN The paper discusses the effect of heat treatment on physical and chemical properties of blast furnace coke. Two kinds of coke were tested. The first one (coke no 1), produced in a coke plant utilising the gravity charging system and dry quenching of coke, was characterised by the following indices: [...]
2
100%
Karbo
1998 Nr 1-2 18-22
PL Przedstawiono wyniki badań porozymetrycznych wyjściowych koksów hutniczego i elektrodowego oraz poddanych obróbce termicznej w temperaturach 1400,1600,1850, 2000, 2500st.C. Dla koksów obrobionych przy temperaturach 1400,1850 i 2500st.C wykonano także badania izoterm adsorpcji azotu oraz badania gęst[...]
EN A research concerning the thermal stability of spherical mesophase received by an extraction method from a coke pitch was carried out. It was determined the ełfect of process conditions on physicochemical properties, texture and morphology of shaped calcine and graphite resulted from the stabili[...]
3
100%
Karbo
2000 Nr 10 340-344
PL Zbadano wpływ rozdrobnienia koksu elektrodowego na jego Steksturowanie oraz na Steksturowanie elektrod wyprodukowanych z koksu elektrodowego o różnym stopniu rozdrobnienia. Stopień steksturowania oceniono na podstawie badań rentgenowskich. Przeprowadzono również badania za pomocą mikroskopu scaningo[...]
EN The influence of electrode coke disintegration on its texturing was investigated and on texturing of electrodes manufactured from electrode coke of different degree of disintegration. Degree of texturing was assessed on the basis of X - ray investigations. Also the investigation with the use of scan[...]
4
100%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 149--154
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy produktów pirolizy opon samochodowych. Piroliza była prowadzona w temperaturach 450, 500, 550, 600°C. Wychód karbonizatu (produktu stałego pirolizy) wynosi od 37% dla temperatury 450°C do 43% dla temperatury 500°C. Przedstawiono wyniki analizy SEM, które wskaz[...]
EN The article presents the results of the analysis of the pyrolysis products (char) from waste tires. Pyrolysis was carried out in four temperature 450, 500, 550, 600°C. Yield of solid product (char) ranged from 37% for the temperature of 450°C to 43% for the temperature of 500°C. The SEM analysis of [...]
5
81%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 151--157
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości i ścieralności koksu, oznaczonych metodą MICUM i IRSID oraz reakcyjność i wytrzymałość po oznaczeniu reakcyjności, oznaczanych metodą Nippon Steel Corp. Jakość koksowanych mieszanek wsadowych skomponowanych z różnych węgli oceniono na podstawie wskażn[...]
EN Below, there are presented the results of the study on coke mechanical and abrasion strengths determined by Micum and Irsid as well as coke reactivity/mechanical strength by the method of Nippon Steel Corporation (NSC). Coal blends used in coke manufacturing were evaluated by the swelling index - SI[...]
6
81%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 3 11-13
PL Przedstawiono propozycję nowej metody utylizacji odpadowych materiałów pochodzenia organicznego.Proponowana metoda polega na odpowiedniej wstępnej obróbce odpadowych materiałów pochodzenia organicznego w celu wytworzenia granulatu o właściwościach zbliżonych do właściwości węgli koksowniczych (synte[...]
EN Proposal of new method of the utilization of the organic material is described.The method consists of the initial transformation of waste materials of the organic origin to produce granulate matter having the propriety similar to cocking coles,low emission method which may be used to many different [...]
7
81%
Karbo
1998 Nr 8 258-264
PL Przeprowadzono badania steksturowania koksu elektrodowego o uziarnieniach 0-40, 40-60, 100-320, 630-1000 um. Stwierdzono, że największy stopień steksturowania mają ziarna najmniejsze. Wyprodukowano elektrody formowane w prasach przelotowych oraz bloki grafitowe prasowane w matrycach ze stałego wypeł[...]
EN A texturing of electrode coke of grain-size distribution 0-40, 40-60, 100-320, 634-1000 um was examined. The highest texturing degree was observed in the smallest grains. Electrodes formed in moulding presses as well as graphite blocks pressed in matrixes from solid filler of different size grains[...]
8
81%
Karbo
1998 Nr 11 372-375
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością wykorzystania polimerów do modyfikacji właściwości fizykochemicznych surowych paków węglowych. Wykazano, że oddziaływanie poli(tereftalanu etylenowego) (PET) oraz poli(metakrylanu metylu) (PMM) na pak surowy powoduje istotne zmiany we właści[...]
EN Results of laboratory investigation concerning the utilisation of polymers in order to modify physicochemical properties of raw coal-tar pitches have been presented. Polyethylene terephtalate (PET) and polymethyl methacrylate (PMM) influence on a raw pitch and change its physicochemical properties. [...]
9
81%
Karbo
2000 Nr 3 84-90
PL Przedstawiono wyniki badań reakcyjności koksu poddanego obróbce termicznej w 2500°C oraz koksu pobranego poprzez dysze wielkiego pieca. Wykazano istotny wpływ czasu obróbki termicznej na reakcyj-ność koksu. Wynikiem obróbki termicznej koksu w ciągu l godziny jest wzrost reakcyjności koksu do ok. 180[...]
EN The article presents the investigation results on reactivity of coke exposed to thermal treatment in temperature of 2500°C and coke sampled via nozzles of blast furnace. It has been indicated the meaningful influence of thermal treatment duration on coke reactivity. As the result of thermal treatmen[...]
10
81%
Karbo
2000 Nr 6 205-207
PL Przedstawiono wyniki badań wielkości krystalitów grafitu w koksie skipowym, skipowym po obróbce termicznej w warunkach laboratoryjnych oraz koksie pobranym z poziomu dysz wielkiego pieca. We wszystkich analizowanych koksach stwierdzono znaczne zróżnicowanie wielkości krystalitów. Może ono wynikać z [...]
EN The article presents the investigation results on magnitude of graphite crystallines in skip coke, skip coke after thermal treatment in laboratory conditions and coke sampled from the nozzles level of blast furnace. In r all analysed cokes considerable differentiation in magnitude of crystalli- nes [...]
11
81%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badania produktów pirolizy granulatu z odpadów gumowych (opon). Proces pirolizy był prowadzony w temperaturze 450, 500, 550 i 600 stopni Celsjusza. Określono uzyski produktów pirolizy (karbonizat, olej i gaz). Określono właściwości fizykochemiczne produktów oraz skład[...]
EN This paper presents the results of the pyrolysis process of waste rubber — tire granulate. The process was carried out over four temperatures: 450, 500, 550 and 600 degrees of Celsius. The yield of post pyrolysis products (carbonizate, oil and gas) was specified. Physicochemical properties of char, [...]
12
81%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 201--206
PL Na rynku paliwowym coraz częściej spotykamy się z tendencjami tworzenia mieszanek paliwowych na bazie węgli i wysokoenergetycznych ubocznych produktów z termicznej przeróbki surowców i odpadów. Często dokonywane analizy wysokoenergetycznych ubocznych produktów i paliw alternatywnych udowadniają, że [...]
EN On the fuel market, we are increasingly faced with tendencies to create carbon-based fuel mixtures and high-energy by-products from the thermal processing of raw materials and waste. Frequent analysis of high-energy by-products and alternative fuels proves that for their fuel application is not alwa[...]
13
81%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 205-211
PL Istotnym obszarem zagospodarowania odpadów gumowych, w tym zużytych opon samochodowych, jest ich recykling energetyczny. W artykule przedstawiono technologie utylizacji zużytych opon. W wyniku procesu termicznej ich destrukcji otrzymuje się olej popirolityczny, który można wykorzystać do celów energ[...]
14
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 266 7-18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własności energetycznych pozostałości (tzw. balastu) po segregacji odpadów komunalnych. Określono skład morfologiczny balastu oraz zbadano własności energetyczne poszczególnych składników. Stwierdzono, że frakcja poniżej 10 mm zawiera do 70% substancji mineralnej, [...]
EN Energetic properties of the residue rising during municipal waste segregation are presented in this work. Morfological composition of residue and energetic value of each component were analyzed. Research has shown that granulometric fraction below 10 mm contained 70% of ash, which decreased caloric [...]
15
81%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badano zalezność reakcyjnosci koksu od stężenia CO2 w gazie reakcyjnym i temperatury. Przedstawiono wyniki badań reakcyjnosci koksu w zakresie temperatur od 900°C do 1050°C oraz zawartościach dwutlenku węgla w gazie reakcyjnym wynoszących: 19,6%, 44,4%, 76,8% i 100%. Przedmiotem badań były d[...]
EN The relationships between coke reactivity and CO2 concentration in reaction gas as well as between coke reactivity and temperature of examination were investigated. The results of coke reactivity examinations at the temperatures range from 900°C to 1050°C with the CO2 -content in reaction ga[...]
16
81%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury koksu wielkopiecowego, elektrodowego i elektrod grafitowych. Wykazano istotną różnicę pomiędzy mikrostrukturą koksu wielkopiecowego i elektrodowego ocenianą przy powiększeniu 50x. Obróbka termiczna tych koksów do temperatury 2500°C nie wpływa na zmia[...]
EN The paper presents the results of the study on the microstructure of the blast-furnace coke, electrode coke, and the graphite electrode material. Essential differences between the microstructure of the blast-furnace coke and the electrode coke, estimated by SEM with the magnification of 50, have bee[...]
17
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Przemysł gumowy generuje znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Dlatego też ponowne przetworzenie gumy wymaga kosztownych, praco- i czasochłonnych operacji umożliwiających jej destrukcj[...]
EN Until the 1960s, rubber from scrap tires was routinely recycled, but that started to change as cheap oil imports - the raw material behind synthetic rubber - made reclaimed rubber less valuable, and the spread of steel belted tires made tire recycling more expensive, difficult and time-consuming. Sc[...]
18
81%
Archives of Metallurgy
PL Praeprowadzono badania redukcji spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca w temperaturach 950 i 1100C. Stosowano dwa koksy o różnej reakcyjności. Analizowano możliwość reakcji dwutlenku węgla, powstającego in situ w wyniku redukcji spieku tlenkiem węgla, z koksem. Wykazano, że w temperaturze 9[...]
EN The examinations of the extent of sinter reduction were carried out in simulated conditions of a blast-furnance at the temperatures of 950 and 1100C. Two cokes with different reactivity were applied. An analysis was carried out to determine whether it was possible for the CO2, formed in situ as a re[...]
19
71%
Karbo
2007 Nr 1 34-39
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu podsuszania dwóch mieszanek węglowych – pierwszej składającej się tylko z węgli ortokoksowych oraz drugiej z dodatkiem 25 % węgli gazowo-koksowych – na jakość uzyskiwanego z nich koksu. Podsuszanie prowadzono w atmosferze azotu lub powietrza, w tempe[...]
EN The paper discusses the laboratory investigations of the coal blends drying on the quality of produced coke. Two coal blends were examined; the first one consisted only of high quality bituminous coals (type 35 according to Polish Standards) and the second one contained also 25 % of higher volatile [...]
20
71%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 137--141
PL W ramach programu Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii (EERE) opracowano program Technologie Przemysłowe (ITP), w którym dokonano specyfikacji działań podejmowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym w celu zwiększenia efektywności użytkowania energii i poprawy stanu środowiska. Prz[...]
EN Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) has an Industrial Technologies Program (ITP) that specifically works with the pulp and paper mill industry to enhance their energy usage efficiencies and other industrial environmental improvements. Example of the EERE project relevant to the reduction o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last