Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 419-425
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 5 14-15
PL Do redakcji przesłano dość krytyczny tekst dotyczący sytuacji absolwentów kierunku architektura krajobrazu. Zdecydowaliśmy się go opublikować, aby - zgodnie z założeniem autora - skłonić do refleksji na temat kształcenia przyszłych architektów krajobrazu.
3
100%
Geodezja i Kartografia
PL Metody inżynierii niezawodności umożliwiają ocenę jakości osnów i pojedynczych punktów geodezyjnych w okresie ich użytkowania. Niezawodnościowa analiza zachowania się obiektu geodezyjnego w okresie przyszłej eksploatacji dostarcza danych przydatnych w optymalizacji zakresu, harmonogramu oraz dokładn[...]
EN Methods of reliability engineering allow to anticipate an efficiency both geodetic network and single control points throughout the period of its operating. A reliability assess~ent of a predicted survey object behaviour produces data useful in optimisation of survey scope, timetable and accuracy. T[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Methods of evaluation of reliability that arę the theoretical base of analysis of technical systems may be used at specific kind of suryey problems if the problem is complicated, number of vanables and interdependence of elements are numerous. The presented approach to determinaton of reliability me[...]
5
100%
Reports on Geodesy
2006 z. 2/77 61-68
EN Monitoring of damaged historical structures and modern buildings may be carried out by similar methods but not according to the same program. The monitoring of damaged historical buildings should be focused on identifications trends of asymptotic and cyclic properties of displacements and deformatio[...]
6
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Niezawodnościowe kryteria oceny funkcjonowania systemów technicznych i użytkowalności konstrukcji mogą znaleźć zastosowanie w zagadnieniach geodezyjnych w przypadkach, gdy zadanie pomiarowe nie daje się zapisać układem równań. Na tle zarysu podejścia niezawodnościowego w artykule wyodrębniono niezaw[...]
EN A reliability criterions of evaluation of technical systems performances and construction serviceability may be used in geodetic analysis if a survey problem can not be formulated by equation set. In the paper on the background of the reliability approach outline the proposal of an operational relia[...]
7
71%
Reports on Geodesy
2006 z. 2/77 219-226
EN Combining a scannig technique, polar survey and digital photographs can be effective method of an inventory survey of historical structures. In the presented example an inventory scanning of the Cracow Barbican has been taken by auto-tracking total station Topcon GPT-820 Scan. The main structure blo[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Na obszarze Bydgoszczy autorzy zrealizowali program badawczy dotyczący metodyki określenia niezawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej. Niezbędne dane o warunkach wodno-gruntowych pozyskano, wykonując obszerne studium uwarunkowań środowiska. W artykule przedstawiono zakres studium, program i [...]
EN On the area of Bydgoszcz city the authors completed the research program on levelling network in the aspect of its operational reliability. The necessary data has been gathered by completion of the studies of environmental conditions. Research program, method and scope of studies as well as method o[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Measurement systems used at monitoring of structures deformations and displacements, as well as technical devices can collect and process survey results. Three groups of systems have been distinguished assuming as criterion recent development of technology and interdisciplinary approach. They are: g[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Despite of many years of experience and significant achievments of survey departments at non-geodetic faculties the problem how to develop research activity in the modern the trend research and technology is continously valid. In the paper the problem has been presented in two aspects: more and more[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN As engineermg practice shows there is no alternative for inclinometer measurements at investigations of soil horizontal displacements Methods and results of theorethical studies and field experiments presented in the paper let to evaluate a real survey accuracy of that tool. From the one hand the pa[...]
12
63%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 7, z. 2 323-331
PL Znaczna część badań diagnostycznych uszkodzonych budowli wykonywana jest za pomocą aparatury specjalistycznej. W artykule przedstawiono doświadczenia autorów z pomiarów przemieszczeń i deformacji, w których zastosowano transformatorowe przetworniki przemieszczeń liniowych. Zadania te obejmowały: cyk[...]
EN Surveys carried out by special measurement equipment is the main way to get essential data to study the reasons of structure damages. Application of non-geodetic special equipment gives some advantages. They are: optimization flexibility of survey time-table as well as operating comfort. The use of [...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Funkcje stabilności, zdefiniowane jako empiryczne modele deformacji podłoża gruntowego o postaci liniowej lub nieliniowej, wyznaczane są na postawie przemieszczeń pionowych reperów obserwowanych przez okres kilkudziesięciu lat oraz danych geotechnicznych. Za pomocą funkcji stabilności można prognozo[...]
EN Stability functions are empirical linear or nonlinear models of soil deformation. They are found basing on vertical displacements derived from long-term (several tens of years) benchmark measurements as well as geotechnical data. The stability functions allow prediction of vertical displacements bot[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 246-249
PL Przedstawiono porównanie i analizę różnych kryteriów i odpowiednich granic tolerancji niepionowości powykonawczej słupów szkieletów stalowych. Zastosowano koncepcję modelowania statystycznego i statystycznej kontroli jakości. Zaproponowano pewne ulepszenia zaleceń Eurokodu 3 i Normy Polskiej.
EN Different post-erection steel frame columns out-of-plumb measures and respective tolerance limits are compared and analysed. Statistical modelling and statistical quality control concepts are applied. Some improvements of Eurocode 3 and Polish Standard recommendations are suggested.
15
63%
Reports on Geodesy
2005 z. 3/74 253-260
16
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Zagadnienie stabilności punktów wysokościowych daje się opisać w podejściu fenomenologicznym za pomocą modelu niezawodności. Praktycznym efektem analizy niezawodności jest prognoza destrukcji badanej osnowy. Identyfikacja procesu degradacji jako funkcji czasu umożliwia racjonalne planowanie pomiarów[...]
EN The question of stability of elevation points can be described at the phenomenological approach by means of a reliability model. The practical effect of analysis is a prediction of the destruction of the level network in the researched areas. The identifi cation of the degradation process as a funct[...]
17
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 nr 8 79-90
PL Klasyfikując systemy pomiarowe stosowane w geodezji inżynieryjnej, autorzy wyróżniają: systemy geodezyjne, pomiarowo-diagnostyczne i eksperckie. Przedstawiono system ABSA-PPL zbudowany pod kątem badań geotechnicznych realizowanych metodą próbnych obciążeń. Dużą dokładność monitoringu deformacji uzys[...]
EN According to the authors, survey systems can be classified into three categories: geodetic, survey-diagnostic and specialist. The ABSA-PPL system presented in the paper, developed for geotechnical research purposes, integrates two survey techniques: the geodetic one and the one using linear transduc[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 6 322-324
PL Omówiono przykład obserwacji zabudowy sąsiedniej podczas realizacji budynku hotelowego w Krakowie, mającego dwukondygnacyjną część podziemną. Zaproponowano procedurę postępowania w zakresie obserwacji tej zabudowy na obszarach zurbanizowanych.
EN The example observation of civic built up area in Cracow during realization of the hotel building with two level substructure is described. A procedure of conducting field observation of built up area where deep excavations are provided is suggested.
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 7 374-377
PL Omówiono istotę pomiarów inklinometrycznych oraz warunki ich wykonywania i zasady interpretacji wyników.
EN The merit of the inclinometric measurements, conditions of its examination and results interpretation have been presented.
20
63%
Structure and Environment
PL Kluczowym elementem programu IACS (Integrated Administration and Control System) jest weryfikacja powierzchni działek objętych dopłatami bezpośrednimi. Pomiary kontrolne wykonywane są metodą FOTO, a w niewielkiej części w ramach inspekcji terenowej. W ocenie istotności różnic zastosowanie znajdują [...]
EN A key element of the system IACS is the verification of the parcel area covered by direct subsidies. Control measurements are made by FOTO method, and in a small part by the direct inspection. Statistical methods are used in estimating the significance of differences. The results of such analysis [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last