Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 41-49
PL W artykule przedstawiono różne kryteria klasyjikacji procesów spajania. Omówiono sposoby otrzymywania ciągłości metalicznej przy wykorzystaniu odkształcenia, dyfuzji oraz topienia i krzepnięcia. Zdefiniowano procesy spajania z przetopieniem i bez przetopienia oraz z dociskiem i bez docisku. Szczegól[...]
EN This paper presents different classification criteria of joining as well as melting and solidification have been discussed. The joining processes with and without re-melting as well as with and without use of pressure have been defined. A special attention have been paid to the joining processes in [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 57-69
PL W referacie przedstawiono klasyfikację procesów zużycia elementów maszyn w procesie eksploatacji oraz zasady doboru struktury i własności warstw wierzchnich w zależności od warunków eksploatacji. Scharakteryzowano podstawowe technologie nakładania powłok oraz problemy występujące podczas nakładania [...]
EN This paper presents classification of wear processes in machine elements arising during operation as well as principles of choosing right structure and properties of external layers depending on conditions in which they are to operate. The basic technologies of coating, and problems occurring during[...]
3
100%
Przegląd Spawalnictwa
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
5
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono zagadnienie pęknięć wywołanych wodorem (HIC - Hydrogen Induced Cracking) w stalowych blachach i rurach spawanych. Opisano źródła wodoru i mechanizmy pękania. Dokonano oceny wpływu wodoru i naprężeń rozciągających na własności mechaniczne rur spawanych spiralnie wykonanych ze stali nisk[...]
EN The problem of hydrogen induced cracks (HIC - Hydrogen Induced Cracking) in steel platers and welded tubes is presented. Hydrogen sources and cracking mechanism are described. The effect of hydrogen and tensile stresses on mechanical properties of helical welded tubes made from low - alloy steel was[...]
6
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania rurociągów wody amoniakalnej w koksowni. Ustalono, że pęknięcia występujące zarówno w spoinach jak i w materiale rury są wynikiem pękania korozyjnego naprężeniowego, spowodowanego obecnością w wodzie związków azotu i siarkowodoru oraz zbyt dużyc[...]
EN The paper presents studies of causes for cracking of ammonia water pipeline in the installations of cocking plant. It has been established that the cracks occurring both in the welded joints and base material of the pipe are due to stress corrosion cracking caused by the concentration of nitrogen co[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy scharakteryzowano pęknięcia eksploatacyjne wywołane oddziaływaniem wilgotnego gazu LPG zawierającego siarkowodór oraz atmosfery wodoru w podwyższonej temperaturze. Przedstawiono: wpływ czynników na pękanie HIC, mechanizm pękania naprężeniowego siarczkowego SSC, jego typy oraz zaproponowano m[...]
EN The work presents characterisation of the exploitation cracks caused by influence of humid liquid propane gas (LPG) containing hydrogen sulphide and the atmosphere of hydrogen at elevated temperature. The paper covers influence of different factors on HIC, mechanism of hydrogene stress induced crack[...]
8
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2010 R. 54, nr 5 154-158
PL Przedstawiono wyniki badań przyczyn niskiej plastyczności w czasie technologicznej próby spłaszczania. Ustalono, że występują następujące czynniki decydujące o niskiej plastyczności i pękaniu zgrzein: - zawalcowania w pobliżu brzegu blachy, - zanieczyszczenie stali wtrąceniami niemetalicznymi (główn[...]
EN It has been presented the results of investigations into the reasons of low plasticity of welded joints during technological flattening tests. It has been found that the following factors determine the low plasticity and susceptibility of welds to cracking: - overlaps near to plate edge, - contamina[...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania zgrzein w czasie zgrzewania i ich niskiej plastyczności w czasie prób technologicznych. Stwierdzono, że parametry zgrzewania stosowane dla stali gatunku L360NB, przy zgrzewaniu stali mikrostopowych po obróbce cieplno-plastycznej o wysokiej grani[...]
EN The paper reports on studies on the reasons for cracking of the welded joints during the high frequency resistance welding and on the causes of their low plasticity revealed during the technological tests. It was established that the welding parameters adopted as suitable for the L355N steel, are no[...]
10
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości stali o wysokiej wytrzymałości poddanych różnym symulowanym, pojedynczym i złożonym, cyklom cieplnym. Stwierdzono, że wzrost czasu chłodzenia w zakresie t8/5 powoduje równoczesny spadek udarności i twardości. Te niekorzystne zmiany związane są z tworze[...]
EN It has been presented some selected test results for high strenght steels subjected to different simulated thermal cycles, simple and complex ones. It was found that the increase in cooling time in the range of t8/5 resulted in the simultaneous decrease in toughnees and hardness. These negative chan[...]
11
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 3(18) 16-23
PL Pęknięcia występujące w procesie spawania i po jego zakończeniu mogą być spowodowane kruchością dwojakiego rodzaju: występującą w zakresie wysokich temperatur powyżej 0,5 Tt, tzw. pęknięcia gorące (Tt - temperatura topnienia, K), pod wpływem tworzenia się martenzytu lub obecności wodoru w stali - pę[...]
12
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 2(17) 10-15
PL Pęknięcia wystepujące w procesie spawania i po jego zakończeniu mogą być spowodowane kruchością, która może być dwojakiego rodzaju: -występujaca w zakresie wysokich temperatur powyżej 0,5 Tt, tzw. pęknięcia gorące (Tt - temperatura topnienia, K), -pod wpływem tworzenia się martenzytu lub obecności w[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań produkcyjnych złącz spawanych stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych przy różnych parametrach spawania blach o różnej grubości. Przedstawione zostały również badania próbek, na których zasymulowano warunki panujące podczas spawania w poszczególnych obszarac[...]
EN This work includes results of studies concerning the productive weld joint in high strength low alloy steel made by various welding parameters on various thickness of plates. The table concerns properties of material in state of delivery and after heat treatment. Moreover properties of weld and heat[...]
14
63%
Mosty
2012 nr 3 64--69
PL W artykule scharakteryzowano pęknięcia gorące, zimne i lamelarne, jakie mogą powstawać w procesie spawania stali konstrukcyjnych niestopowych stosowanych na konstrukcje mostowe oraz omówiono przyczyny ich powstawania i środki zaradcze w celu ich uniknięcia.
EN The article characterizes hot, cold and lamellar raptures, which are possible to arise in the process of welding of unalloyed structural steels used in bridge structures. Furthemore the article discusses causes of raptures and remedial measures that should be taken in order to avoid them.
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 6 16-22
PL W artykule przedstawiono metody prognozowania skłonności stali i stopiwa Cr-Mo do utraty plastyczności spowodowanej segregacją niskotopliwych pierwiastków śladowych w czasie eksploatacji w podwyższonej temperaturze oraz test laboratoryjny z wykorzystaniem obróbki symulacyjnej „step cooling" i ich za[...]
EN Forecasting of plasticity loss inclination in Cr-Mo steel and weld deposit caused by segregation of low-melting trace elements during working at elevated temperatures are presented. A laboratory test comprising step cooling simulation as well as methods of estimation of welded joint resistance again[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Scharakteryzowano pęknięcia eksploatacyjne wywołane oddziaływaniem atmosfery wodoru lub wilgotnego gazu zawierającego siarkowodór. Przedstawiono mechanizm pękania wodorowego HIC oraz pokazano przykłady potwierdzające jego słuszność. Wskazano czynniki materiałowe i technologiczne powodujące pękanie i[...]
17
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono kierunki rozwoju urządzeń spawalniczych w Japonii. Przedstawiono wyniki badań wpływu spawania metodą MIG z pojedynczą i podwójną pulsacją łuku na makrostrukturę spoin aluminiowych. Ustalono, że spawanie z podwójnym pulsem ze względu na niższą energię liniową (tzw. zimne jeziorko) daje najba[...]
EN Trends of development of welding equipment in Japan were discussed. Results of examinations of influence of welding using MIG method with both single and double arc pulsation on a macrostructure of aluminium welds are presented. It was stated that, because of lower line energy (so called cold weld p[...]
18
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule omówiono pękanie połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24), stosowanej na ściany szczelne w kotłach energetycznych, pracujących przy parametrach nadkrytycznych. Jednym z powodów pękania, ze względu na mikrostrukturę materiału spawanego, może być negatywne oddziaływanie wodoru, zarówno[...]
EN The paper presents the character of fracture of welded joints of 7CrMoVTiB10-10 (T24) steel, used to the membrane walls in power plants boilers operating at supercritical conditions. The cause for the cracking, due to the microstructure of the welded metal, is negative effects of hydrogen content, b[...]
19
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Scharakteryzowano przemiany zachodzące w spoinie i w SWC oraz podjęto próbę usystematyzowania nazewnictwa i nadania polskich nazw strukturom powstającym w złączach spawanych stali niskowęglowych i niskostopowych. Ponadto opisano wpływ różnych czynników na charakter powstających w spoinie struktur.
EN The changes taking place in a weld and in SWC were characterized, and an attempt was made to systematize the nomenclature and give Polish names to the structures arising in welded joints of low-carbon and low-alloy steels. Additionally the influence of various factors on the nature of structures ari[...]
20
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono wybrane problemy realizowane w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości oraz stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzią. Wykazano, że przyczyną niskiej udarn[...]
EN The selected problems on weldability of higher-strength steels, high-strength steels and martensitic copper-precipitation-hardened stainless steels which are solved by the Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department at the AGH-University of Science and Technology were presented. It was poin[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last