Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 4 195-199
PL Przedstawiono charakterystykę procesu elektrowydzielania wodoru na powłokach Ni-Mo modyfikowanych polimerami. W charakterze modyfikatorów wykorzystano następujące polimery: polietylen, politiofen oraz polipirol. Powłoki kompozytowe Ni-Mo+PENi otrzymywano na drodze współosadzania osnowy i zdyspergowa[...]
EN The electrochemical coatings Ni-Mo with polymers were prepared from a galvanic bath containing Ni2+, MoO4 2-, ClO4 - ions and pyrole (Py), thiophene (Th) or a suspension of polyethylene (PE) subjected to preliminary nickel plating (PENi). The electrodeposition process of Ni-Mo+PPy and Ni-Mo+PTh coat[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 7 293-294
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 8 483-487
PL Powłoki Ni-Mo+PTh otrzymywano w warunkach galwanostatycznych na drodze elektroosadzania z roztworu będącego mieszaniną (3:1) kąpieli galwanicznej do osadzania stopu Ni-Mo oraz roztworu tiofenu. Badania morfologii powierzchni oraz analizę składu chemicznego powłok Ni-Mo+PTh wykonano przy użyciu mikro[...]
EN The Ni-Mo+PTh coatings were prepared by electrodeposition from an electrolyte forming a mixture of the galvanic bath for Ni-Mo deposition (a) and a solution containing thiophene (b) in 3:1. The process was carried out under galvanostatic conditions. Surface morphology was examined using scanning ele[...]
4
100%
Kompozyty
PL Warstwy kompozytowe na osnowie stopu Ni-Mo, zawierające wbudowany tytan, otrzymywano na drodze elektroosadzania. Proces prowadzono w warunkach galwanostatycznych z kąpieli cytrynianowej zawierającej zawiesinę pyłu Ti. Badania porównawcze przeprowadzono dla warstw stopowych Ni-Mo otrzymanych w analog[...]
EN The composite layers on a base of Ni-Mo alloy containing titanium were obtained by electrodeposition from the citrate bath containing a suspension of titanium powder. The process was carried out under galvanostatic conditions. For comparison Ni-Mo alloys were also obtained under the same conditions [...]
5
100%
Archives of Materials Science
EN The composite coatings on a Ni-Mo alloy matrix with increased contents of Mo were electrodeposited under galvanostatic condition. The coatings were deposited at room temperature in the current density range of 100 to 300 mA/square cm. On the X-ray diffraction pattern of coatings the wide peaks indic[...]
6
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 8 292-295
EN The Author presents the project ..Effective management under the flood circumstances" which is based on the Danish hydraulic modelling packages MIKE11. Realization of the project will make it possible for the Institute of Meteorology and Water Management and for the regional water boards in southern[...]
7
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 9 429--434
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odporności korozyjnej powłok kompozytowych na osnowie stopowej Ni-Mo z wbudowanym polipirolem (PPy). Powłoki zawierające zabudowany polimer otrzymywano na drodze osadzania z kąpieli galwanicznej do indukowanego osadzania stopu Ni-Mo zawierającego monomer — pi[...]
EN Ni-Mo+PPy composite coatings were prepared by nickel-molybdenum deposition from a bath containing ClO–4 ions and pyrrole (Py) as result of two processes: induced Ni-Mo alloy electrodeposition and Py electropoymerization. The surface morphology and chemical composition was identified using scanning e[...]
8
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 2 55--62
PL Powłoki stopowe Ni-Mo modyfikowane polimerami otrzymywano z kąpieli galwanicznej Ni-Mo zawierającej pirol, tiofen lub zawiesinę PENi. W procesie katodowym elektroosadzanie fazy metalicznej przebiegało równolegle z procesem elektropolimeryzacji monomeru (Ni-Mo+PTh) lub zabudowaniem polimeru (Ni-Mo+PE[...]
EN The Ni-Mo alloy coatings with polymers were prepared from galvanic bath containing pyrrole, tiophene or suspension of polyethylene PENi. Deposition of Ni-Mo matrix proceeded in parallel with process of the monomer polymerization (Ni-Mo+PTh) or building of PENi particles (Ni-Mo+PENi). The polymer com[...]
9
100%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 369-373
PL Otrzymywano warstwy kompozytowe na osnowie stopu Ni-Mo o podwyższonej zawartości molibdenu. Proces prowadzono w warunkach galwanostatycznych z kąpieli cytrynianowej zawierającej zawiesinę pyłu Mo. Badania porównawcze przeprowadzono dla warstw stopowych Ni-Mo otrzymanych w analogicznych warunkach prą[...]
EN The composite layers on a base of Ni-Mo alloy with) larger contents of Mo were electrodeposited in galvanostatic condition. Studies were carried out in an citrate solution containing suspension of Mo powder. In order to compare Ni-Mo layers from the citrate solution not containing of Mo powder were [...]
10
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 605-607
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie odporności korozyjnej galwanicznych powłok Zn-Ni w atmosferze mgły solnej. Charakterystykę przeprowadzono w 5% NaCl w komorze solnej KÖHLER model HK 400. Czas trwania testu wynosił 96 godzin. Badania przeprowadzono dla powłok osadzonych na podłożu ze s[...]
EN Zn-Ni galvanic coatings have been deposited under galvanostatic conditions (j = -10 and -30 mAźcm-2) an alkaline bath on ST3S steel surface . It was stated, that chemical composition of obtained coatings small dependent on the galvanic conditions. The content of nickel in Zn-Ni coatings was in the r[...]
11
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Elektrolityczne powłoki Zn-Ni (Ni ok. 30% mas.) wytworzono w warunkach galwanostatycznych na podłożu stalowym (S235JR) z kąpieli amoniakalnej. Powłoki Zn-Ni poddano działaniu obojętnej mgły solnej (NSS) zgodnie z ISO 9227:2007. Porównano odporność korozyjną powłok: Zn, Zn-Ni w stanie wyjściowym oraz[...]
EN Zn-Ni coatings (c.a. 30 wt.% Ni) have been deposited under galvanostatic conditions on a carbon steel substrate (St3S) from an ammonia bath. The corrosion resistance of the obtained coatings was examined using accelerated corrosion test (NSS - neutral salt spray) according to ISO 9227:2007. In order[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki Ni-Mo zawierające wbudowany polimer otrzymywano na drodze elektroosadzania z kąpieli galwanicznej do indukowanego osadzania stopu Ni-Mo, zawierającej monomer: pirol, tiofen lub zawiesinę PE poddanego wstępnemu niklowaniu (PENi). W procesie katodowego otrzymywania tych powłok elektroosadzanie[...]
EN The Ni-Mo coatings were prepared by electrodeposition from a galvanic bath containing a monomer: pyrrole (Fig. 1), tiopliene or suspension of polyethylene (PE) subjected to preliminary nickel plating (PENi). Deposi-tion of Ni-Mo matrix proceeded in parallel with process of the monomer polymerization[...]
13
51%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 293-297
PL Otrzymywano elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni i kompozytowe Zn- Ni+Ni z kąpieli alkalicznej. Stwierdzono, że w zakresie gęstości prądu osadzania od 10 do 30 mAźcm-2 otrzymuje się powłoki zawierające od 17 do 30% wag. niklu. Odporność korozyjna otrzymanych powłok była badana w 5% roztworze NaCl p[...]
EN Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings have been deposited under galvanostatic conditions from an alkaline bath. It was stated, that chemical composition of obtained coatings depends on the galvanic conditions under which the coatings were obtained. The content of nickel in Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings was in t[...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki Ni-Mo zawierające wbudowany PENi otrzymywano na drodze elektroosadzania z kąpieli zawierającej zawiesinę PE poddanego wstępnemu niklowaniu (PENi). Przeprowadzono badania morfologii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego. Charakterystykę aktywności elektrochemicznej w procesie wydzie[...]
EN The Ni-Mo+PENi layers were prepared by electrodeposition from a bath containing a suspension of polyethylene (PE) subjected to preliminary nickel plating (PENi). Surface morphology was examined using scanning electron microscope (SEM). The potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy ([...]
15
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 8 467-472
PL Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metody otrzymywania powłok kompozytowych na osnowie cynkowo--niklowej z wbudowanym proszkiem niklu i zmniejszenie efektu anomalnego osadzania cynku w obecności niklu poprzez zmianę mechanizmu współosadzania jonów tych metali. Opracowano warunki otrzym[...]
EN Research has sought to obtaining the composite zinc-nickel coatings with increased content of nickel by Ni powder addition and changing the mechanism of metal ions co-deposition. The Zn-Ni-P+Ni composite coatings obtained on the substrate steel (0H18N9) from the ammonia bath with the Ni powder and s[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Badano proces elektropolimeryzacji tiofenu w warunkach równolegle zachodzącego elektrolitycznego osadzania stopu Ni-Mo. Powłoki otrzymywano z kąpieli galwanicznej będącej mieszaniną roztworu do osadzania stopu Ni-Mo (a) oraz roztworu (b) zawierającego tiofen (Th). Proces prowadzono w warunkach galwa[...]
EN The process of thiophene electropolymerization with simultaneous Ni-Mo alloy deposition was investigated. The Ni-Mo+PTh coatings were deposited from an electrolyte forming a mixture of the galvanic bath for Ni-Mo alloy deposition (a) and a solution containing thiophene (b). The process was carried o[...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przestawiono charakterystykę odporności korozyjnej amorficznych powłok stopowych Ni-mo-P. Powłoki otrzymywano z elektrolitu cytrynianowego zawierającego jony niklu (II) oraz molibdenianowe. Przeprowadzono badania składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej oraz składu fazowego metodą dyfr[...]
EN The aim of these studies was to present the characterization of corrosion resistance of Ni-Mo-P amorphous coatings. These layers were obtained by electrolytic codeposition from cirate bath with Ni (2 + ) and MoO4 (2-) ions. The phase (Fig.2) and chemical composition (Tab.1) of deposited layers was d[...]
18
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano proces otrzymywania stopów Ni-Mo metodami stałoprądowego oraz pulsowego elektroosadzania z zastosowaniem symetrycznej pauzy prądowej. Analizowano stabilność pracy kąpieli oraz wpływ wielkości powierzchni katody na przebieg procesu osadzania. Określono wpływ warunków prądowych i często[...]
EN The process of Ni-Mo alloy electrodeposition under galvanostatic and pulse current with symmetric current pause conditions has been investigated. The galvanic bath stability and the influence of the cathode surface area on the course of electrodeposition process were estimated. The influence of cur[...]
19
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2004 T. 25, nr 3 211-225
PL Elektrolityczne powłoki Ni-Mo i Ni-P-Mo otrzymano z elektrolitu cytrynianowego w zakresie gęstości prądu j=2.5-300 mAcm do -2. Dla określenia wpływu zmian składu fazowego na odporność korozyjną otrzymanych powłok przeprowadzono ich wyżarzanie w zakresie temperatur od 300 do 1000 stopni Celsjusza w a[...]
EN Electrolytic Ni-Mo and Ni-P-Mo coatings were obtained from a citrate electrolyte in the current density range j=2.5-300 mA cm to the -2. To determine the influence of phase composition change on corrosion resistance of the obtained coatings their annealing in the temperature range from 300 to 1000 d[...]
20
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2002 T. 23, nr 2 137-150
PL W pracy określono skład fazowy, stałą sieciową, wielkość krystalitów, zniekształceń sieciowych i gęstości błędów ułożenia w elektrolitycznych warstwach stopu Ni-Mo. Warstwy stopu o grubościach około 30-40 mikrometrów otrzymano z opracowanego składu kąpieli cytrynianowej w zakresie gęstości prądu j=2[...]
EN Phase composition, lattice constant, crystallite size, lattice distortion and stacking fault densities in electrolytic layers of Ni-Mo alloys were determined. Alloys layers of 30-40 micrometers thickness were obtained from a prepared citrate bath of a specific composition in the current density rang[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last