Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 66-68
PL Przy wyborze programu komputerowego do projektowania zieleni należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Szczególnie ważne są mobilność, ilość przydatnych opcji oraz wymogi użytkownika.
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2008 Z. 147 23-32
PL W artykule przedstawiono wybrane wymagania dla stacji kolejowych, zawarte w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności - TSI (podsystemy: "Infrastruktura" i "Tabor", aspekt: "Dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej"). Opisano pojęcia, które zawiera TSI. Omówiono najważniejsze element[...]
EN The paper presents selected requirements for railway stations included in the TSI (Technical Specification for Interoperability) - Subsystems: "Infrastructure" and "Rolling Stock" - Aspect: "Availability for persons with reduced mobility"). Terms used in the TSI are described and selected requiremen[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 91--94
PL Hempcrete to kompozytowy materiał budowlany, w skład którego wchodzą paździerze konopne, spoiwo wapienne, woda oraz ewentualne dodatki. Naturalne pochodzenie materiału, niewielki nakład energii potrzebnej do jego wytworzenia, a w efekcie niski poziom emisji CO2 w całym cyklu życia oraz możliwość pod[...]
EN Hempcrete is a composite construction material, generally consisting of hemp shiv (hurd), lime–based binder, water and alternative additives. Natural origin of the material, its low embodied energy and consequently low CO2 emission in a whole life-cycle, its full recyclability and high thermal insul[...]
4
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania technologii wysokosprawnej kogeneracji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby dużych obiektów. Przedstawiony układ jest jednym z el[...]
EN The article presents the results of the technical and economic use of cogeneration technologies designed to increase the efficiency of use of natural gas to produce electricity and heat for the needs of large objects. The arrangement shown is part of the distributed generation of electricity and hea[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 197--199
PL W artykule zaprezentowano obszary zastosowania technologii kompozytów konopno-wapiennych, które wnoszą istotny wkład w rozwój budownictwa przyjaznego środowisku i człowiekowi. Ponadto wskazano możliwości jej zastosowania w polskich warunkach i szczegółowo omówiono ekologiczne właściwości materiałów.[...]
EN The article identifies areas of hemp-lime composites technology, which have a significant potential for development of eco - and human - friendly construction and indicates the possibility of its application in polish conditions. The article focuses on ecological properties of the material. It is a [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W pracy opisano układ Common Rail, którego działanie przedstawiono na przykładzie silnika typu RT-flex 60C. W układzie tym wydzielono trzy podstawowe obwody, mianowicie: obwód niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia i elektroniczny układ sterowania, przy czym omówiono tylko obwody niskiego i wysokie[...]
EN In the paper has been described the Common Rail system, which operation is presented on the example of engine RT-flex 60C type. Three basic circuits have been dispersed in this system: low pressure circuit, high pressure circuit and electronically controlled system, but only low pressure circuit and[...]
7
63%
Logistyka
PL Artykuł opisuje analizę wpływu automatyzacji pracy urządzeń sygnalizacyjnych na przejazdach kategorii A na obciążenie dyżurnego ruchu w LCS. Sposób automatyzacji pracy urządzeń sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kategorii A został zaprezentowany przez autorów w zeszłym roku. Wyniki analizy zos[...]
EN The article describes the analysis effect of automation equipment in the level crossing at level crossings category "A" on the train dispatcher`s workload in LCS. The kind of automation equipment in the level crossings was presented in previous article both authors last year. Results of analysis was[...]
8
63%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia wymagania dla systemów sterowania ruchem kolejowym na przykładzie systemu ZSB 2000 firmy Scheidty&Bachmann. W artykule opisano podstawowe wymagania odnośnie systemów srk o ograniczonej funkcjonalności na podstawie wniosków i doświadczeń z procesu certyfikacji systemu ZSB 2000 w P[...]
EN The article presents requirements for signaling systems on the example of ZSB 2000 produced by Scheidt&Bachmann. The article describes the basic requirements for traffic control systems with limited functionality on the basis of applications and experiences with the ZSB 2000 systems certyfication pr[...]
9
63%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje nowy sposób sterowania pracą sygnalizacji przejazdowych na przejazdach kategorii A. Przedstawiona koncepcja sterowania ma na celu zautomatyzowanie pracy obsługi przejazdów kolejowych kategorii A, co wpłynie na ograniczenie czynności związanych z załączaniem i wyłączaniem ostrzegan[...]
EN The paper presents a new way of controlling traffic at crossing level in category A. The presented conception of control is designed to automate the manual operation of level crossings in category A. Applying this control conception has be able to reduce of human errors.
10
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2014 Vol. 26 3--7
PL Zainteresowania spuścizną starożytnych Greków, które zostały rozbudzone w okresie Renesansu, zainspirowały całe pokolenia architektów i teoretyków architektury do prowadzenia szczegółowych badań. Zaowocowało to ustaleniami dotyczącymi wielkości i proporcji poszczególnych elementów architektury, a ta[...]
EN Two algorithms for the construction of entasis given by [2,3] are examined in this study. It has been shown, that those shapes are not an ellipse for which they were considered by the authors, but another curves.
11
63%
Logistyka
PL Polonizacja systemu sterowania ruchem kolejowym pierwotnie tworzonego w oparciu o odmienne wymagania i założenia jest zadaniem trudnym, ale może być opłacalne. Artykuł przybliża niemiecki system sterowania ruchem kolejowym ZSB 2000, który obecnie jest wdrażany w Polsce pod nazwą ZSB 2000 pl. Na przy[...]
EN Polonization signaling system was originally created based on different requirements is a difficult task, but it can be profitable. Article brings German signaling system ZSB 2000, which is currently implemented in Poland under the name ZSB 2000 pl. An example implementation, the main differences be[...]
12
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 38--41
PL Pojęcie „automatyzacja” nierozerwalnie związane jest z automatyką kolejową. O ile sama automatyka kolejowa ma na celu zabezpieczenie ruchu pociągów przed skutkami ewentualnych wypadków będących następstwem błędów osób prowadzących ruch kolejowy lub pociąg, o tyle pojęcie „automatyzacja” jest znaczni[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 9 86--88
PL Wytrzymałość na ściskanie kompozytu konopno-wapiennego wynosi od ok. 0,2 do ponad 2 MPa, przy czym jest ona uznawana często za cechę drugorzędną, ponieważ materiał zazwyczaj nie ma zastosowania konstrukcyjnego. W prezentowanych badaniach analizowano wytrzymałość kompozytów: wytworzonych na bazie róż[...]
EN Compressive strength of the composite oscillates in the range from about 0.2 to more than 2 MPa. However, it is often considered as a secondary feature because the material usually has no structural applications. In the presented tests, the strength of following composites has been verified: made wi[...]
14
51%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 6 38-39
PL Kontrola niezajętości torów i rozjazdów jest bardzo ważną częścią systemów urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Posiada ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, a tym samym pasażerów i ładunków.
EN Control of busy condition of tracks and turnouts is a very important part of systems of steering devices. It has a huge impact on the safety of train operations and thus passengers and cargo.
15
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę certyfikacji urządzeń ERTMS instalowanych na pojazdach trakcyjnych. Pokazano sposoby certyfikacji urządzeń zgodnej z prawem wspólnoty Europejskiej, jak i prawem krajowym. Ponieważ certyfikacja rządzeń ERTMS na pojeździe trakcyjnym będzie prowadzona po raz pierws[...]
EN The article presents problems of certification of ERTMS unit installed on the traction vehicles. The devices certification methods in accordance with the European Union law and well as with national law are illustrated. Because certification of ERTMS on the railway vehicle will be conducted for the [...]
16
51%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 1 46-48
PL Obwodem torowym nazywamy układ elektryczny przeznaczony do kontroli stanu zajętości odcinka toru kolejowego, który jest jednocześnie częścią tego obwodu.
EN Track circuit is the electrical system designed to control the busy condition of railway track, which is also a part of the circuit.
17
51%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 255--262
PL W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bra[...]
EN This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve[...]
18
51%
Advances in Materials Science
EN This paper presents the results of metallographic, X-ray, and TEM examinations of the microstructure and the sub-structure of the diffusion layer that underlies the TiN + Ti2N layer produced by glow discharge nitriding of the Ti6Al2Cr2Mo alloy. The metallographic examinations show that a two-phase z[...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych i rentgenograficznych warstwy dyfuzyjnej znajdującej się pod warstwą azotków TiN i Ti2N otrzymanych metodą azotowania jarzeniowego stopu Ti6Al2Mo3Cr. Obserwacje metalograficzne wykazały, że już po pół godzinnym azotowaniu w temperaturze 940 stopni[...]
EN The paper presents the results of metallographic and X-ray examinations of the micro- and substructure of the diffusion layer that underlies the TiN+Ti2N layer produced by the glow discharge assisted nitriding of the Ti62Mo3Cr alloy. The metallographic examinations show that as early as after half a[...]
20
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 18 55--63
PL W artykule przedstawiono metodę określania podstawowych parametrów wytrzymałościowych zabytkowego muru ceglanego. Zastosowano badania eksperymentalne, aby określić podstawowe parametry wytrzymałościowe cegieł. Uzyskane wyniki porównano z wartościami wymienianymi w literaturze. Tak uzyskane wartości [...]
EN The paper presents the determination of the basic material properties of a historic brickwork. Experimental studies were used to identify the basic material properties of bricks. The mechanical properties of the masonry, as an orthotropic homogenized material, were calculated. Then, numerical simula[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last