Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2011 nr 12 816-817
PL W niniejszym referacie omówiono w szczególności: - organizację służby i jej historię, - zakresy działalności oraz sposób ich realizacji, - niektóre spośród zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych mających wpływ na obniżenie awaryjności, przedłużenie okresów międz[...]
EN In the paper there are presented the following areas: - organization of ZEOPD and its history, - scope of activity and the mode of their realization, - some of constructing, technological and operation solutions used by ZEOPD, which have an impact on decrease of failureness, extending the periods b[...]
2
100%
Energetyka
2008 nr 12 833-836
PL Trwałość elementów ciśnieniowych kotłów, turbin i rurociągów zależy od procesów niszczenia, które w rzeczywistości nakładają się na siebie. Najwięcej uszkodzeń jest powodowane procesami korozyjnymi przy współudziale naprężeń stałych i zmiennych. Są to procesy niebrane pod uwagę przez projektantów, j[...]
EN The service life of pressure elements in boilers, turbines and piping depends on destruction processes which in fact superimpose on each other. The major part of damage is caused by corrosion processes in combination with constant and variable stress. Such processes are not considered by the designe[...]
3
100%
Energetyka
2006 nr 7 517-521
PL Powierzchnie ogrzewalne kotłów z obiegiem naturalnym od strony wewnętrznej często są pokrywane warstwami produktów korozji oraz osadów. Powoduje to nieszczelności rur wskutek ubytku grubości ścianki lub przegrzania. Tego rodzaju uszkodzeniom najczęściej ulegają rury parownika, często są również pora[...]
EN Heating surfaces of a boiler with natural circulation are often covered with corrosion products and sediments. It may cause leaks because pipes walls become thinner or get overheated. The problem mostly concerns evaporator pipes and superheater coils. In the paper stated is that: during operation of[...]
4
100%
Energetyka
2002 nr 12 935-937
PL Omówiono bezpośrednie przyczyny uszkodzeń wysokoprężnych rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania. Szczególną uwagę zwrócono na bardzo zróżnicowaną trwałość poszczególnych elementów.
EN Discussed are direct failure reasons of the HP steam pipeline elements operating in the creeping conditions. A special attention is paid to very differentiated durability of particular elements. Presented are ways of their life extension.
5
100%
Energetyka
2001 nr 5 257-260
6
100%
Energetyka
2000 nr 12 657-660
PL Przyczyną korozji rur ekranowych jest nieodpowiednie pH wody kotłowej. Alkalizowanie wody ciałami stałymi oraz niskie przewodnictwo wody zasilającej ograniczają procesy korozyjne.
EN Improper pH of the boiler water is a reason of waterwall tube corrosion. Alkalising the water with solid bodies and low conductivity of feed water reduces corrosion processes.
7
100%
Energetyka
2000 nr 3 115-118
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
9
100%
Energetyka
2003 nr 6 395-400
10
100%
Energetyka
2003 nr 12 828-831
PL Stan urządzeń cieplno-mechanicznych w elektrowniach ma zasadniczy wpływ na niezawodność bloków energetycznych. Utrzymanie wysokiej niezawodności, dyspozycyjności i sprawności urządzeń zależy przede wszystkim od właściwej oceny stanu urządzeń oraz prawidłowego wykonania remontów. Istotnych informacji[...]
EN Condition of the thermal and mechanical equipment in power stations influences fundamentally the reliability of power units. In order to keep high reliability, availability and efficiency of the equipment there is necessary first of all to assess properly condition of the equipment and to do proper [...]
11
100%
Dozór Techniczny
2009 z. 3 50--56
12
75%
Energetyka
1999 nr 11 564-566
13
63%
Energetyka
2013 nr 12 906--910
PL Omówiono warunki konieczne do prawidłowej identyfikacji przyczyn niszczenia rur powierzchni ogrzewalnych kotła. Pokazano powiązania objawów i przyczyn uszkodzeń z warunkami ich powstawania. Na przykładach pokazano, że uszkodzenia rur kotłowych są zazwyczaj sygnałem innych problemów wynikających z: k[...]
EN The way of identification of both direct (primary) reason of metal damage in power boilers and indirect (secondary) ones, which cause direct mechanisms of damage and occurring of specific failure reasons (such as low-oxygen corrosion, high-temperature corrosion, erosion etc.) have been described in [...]
14
63%
Energetyka
2012 nr 6 310-314
PL Artykuł jest próbą analizy przyczyn powstawania pęknięć na krawędziach otworów i mostków znajdujących się poniżej lustra wody. Omówiono również warunki pracy metalu płaszcza walczaków oraz wpływ czasu pracy na zmianę wytrzymałości metalu i jego dalszą przydatność do eksploatacji. Artykuł opracowano [...]
EN Discussed are also the working conditions of a boiler drum metal shell as well as the influence of operating time on changes in metal durability and its further operational suitability. The article was elaborated on the basis of testing results of samples taken from boiler drums: the ones having bee[...]
15
63%
Energetyka
2010 nr 12 821-824
PL Omówiono mechanizm powstawania uszkodzeń krawędzi łopatek ostatnich stopni w różnych warunkach pracy turbiny, a szczególnie: w stanach ustalonych/nieustalonych, podczas biegu luzem, awaryjnych zrzutów mocy oraz podczas pracy przy obniżonej wydajności. Przedstawiono także wymagania dotyczące właści[...]
EN Presented are conditions in which the edges of final stages’ blading get damaged under various circumstances connected with turbine operation and occurring in particular during stationary and transient states, idle running, emergency power drop, operation at reduced output. Having the above in mind [...]
16
63%
Energetyka
2009 nr 12 825-830
PL W spoinach doczołowych zjawisko wyczerpania trwałości zachodzi zazwyczaj szybciej niż w pozostałych elementach komór i rurociągów, w wyniku czego po przepracowaniu ponad 100 000 h często pojawiają się pęknięcia obwodowe w strefie wpływu ciepła spoiny, w jej części drobnoziarnistej. Badania niszczące[...]
EN The residual life period of butt welded joints is generally shorter in comparison with that of the other parts of headers and piping, whereby circumferential cracks often appear in finegrained area of heat affected zone of the welded joints just after more than 100 000 hours in service. Following th[...]
17
63%
Energetyka
2010 nr 7 415-419
PL Praca stali martenzytycznych w warunkach pełzania, a szczególnie spoin, stwarza szereg problemów, z których większość dotyczy obwodowych pęknięć rodzaju IV. Połączenia spawane powodują wiele uszkodzeń już po przepracowaniu ok. 50 000 h, bez względu na wykonawcę połączeń i użyte materiały dodatkowe. [...]
EN The work of martensitic steels in creeping conditions, and especially of their welds, creates many problems, most of which concerns type IV circumferential cracks. Welded joints are the cause of many damages after only about 50 000 hours of work, no matter who the performer of welds is nor what kind[...]
18
63%
Energetyka
2010 nr 7 412-414
PL Materiał wkładów rurowych wymienników cieplnych ma istotny wpływ na niezawodność oraz efektywność pracy, a szczególnie na przebieg procesów przenoszenia ciepła. Dlatego decyzje o wyborze rodzaju materiału powinny być poparte techniczno-ekonomiczna analizą. Przedstawiono przegląd grup materiałów stos[...]
EN Material of tube inserts for heat exchangers has a substantial influence on effectiveness of work and its reliability, particularly on the process of heat transfer. That is why all decisions concerning material selection should be supported by technical and economic analysis. Presented is a survey o[...]
19
63%
Energetyka
2007 nr 12 917-921
PL Znaczna część ciśnieniowych, pracujących w warunkach pełzania, elementów elektrowni krajowych i zagranicznych przekroczyła obliczeniowy czas pracy. Jak wykazują doświadczenia eksploatacyjne i badania laboratoryjne metalu, stale, z których wykonano te elementy, zachowują ciągle wymagany zapas wytrzym[...]
EN Structural elements of the equipment operated in power plants and cogeneration facilities are undergoing continuous degradation process. At present a major part of critical component elements have already exceeded their design life, i.e. 1000 000 hrs; some of them have worked 180 000÷240 000 hrs and[...]
20
63%
Energetyka
2007 nr 6-7 460-464
PL Zgodnie z danymi literaturowymi najczęstszą przyczyną postoju kotłów są nieszczelności wężownic przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej. Uszkodzenia rur wężownic przegrzewaczy są powodowane procesem pełzaniowym, często pogłębianym procesami korozyjnymi i erozyjnymi. Firma Pro Novum w celu obniżenia kos[...]
EN According to data found in specialistic literature the most common reason of boiler outages are leakages in live and secondary steam superheater coils. Damages of superheater coil pipes are caused by creep process often assisted by corrosion and erosion processes. With the aim to reduce costs Pro No[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last