Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Applied Analysis
EN It is shown that the random transition count is complete for Markov chains with a fixed lenght and a fixed lenght and a fixed initial state, for some subsets of the set of all transition probabilities.
2
100%
Probability and Mathematical Statistics
EN It is shown that the random transition count is complete for Markov chains with a fixed length and a fixed initial state, for some subsets of the set of all transition probabilities. The main idea is to apply graph theory to prove completeness in a more general case than in Palma [5].
3
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych podjętych przy opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wysokojakościowego bentonitu odlewniczego, produkowanego z surowca suszonego i wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów higienicznych. Sorbenty higieniczne t[...]
EN The paper presents the results of laboratory and industrial tests undertaken in order to develop and implement in foundry production the high-quality bentonite made from the raw dried material and selected fractions formed in the production of hygiene sorbents. Hygiene sorbents are solid materials w[...]
4
51%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the results of research which is part of studies carried out under the project POIG.01.01.02-00-015/09 "Advanced Materials and Technologies", one of the aims of which is to introduce new, environment-friendly, inorganic binders to the production of castings from non-ferrous metal[...]
5
51%
Archives of Foundry Engineering
EN One of the factors that contribute to the development of foundry moulding technology is environmental protection. The related challenges are effectively satisfied by a new inorganic binder that has been designed for castings made of non-ferrous metal alloys. This article presents in a concise way th[...]
6
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, stanowiących wycinek prac prowadzonych w ramach projektu POIG.01.01.02-00-015/09 „Zaawansowane materiały i technologie”, którego jednym z celów jest wprowadzenie do wykonywania odlewów z metali nieżelaznych, nowych, ekologicznych spoiw nieorganicznych. Zastosow[...]
EN The article presents results of an investigation which constitutes a section of research under the project POIG.01.01.02-00-015/09 “Advanced materials and technologies”, one of the aims which is the introduction of new ecological inorganic binders into making casts from non-ferrous metals. The appli[...]
7
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2013 T. 53, z. 4 17--31
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych nad opracowaniem nowej generacji bentonitu odlewniczego, typu hybrydowego. Przeznaczony jest on jako spoiwo do syntetycznych mas formierskich i rdzeniowych. W dotychczasowej praktyce bentonit odlewniczy stanowi produkt przerobu jednego rodzaju gliny m[...]
EN The article presents results of laboratory tests to develop a new generation of foundry hybrid bentonite. Hybrid bentonite is intended for use as binder for synthetic moulding sands and sandmixes. In the previous practice foundry bentonite was a product of processing of one type of montmorillonite c[...]
8
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 3 15--22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich ze spoiwami krzemianowymi i geopolimerowymi do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego. Duża zawartość krzemionki w zużytych masach formierskich i rdzeniowych jest czynnikiem przemawiający[...]
EN The article presents the results of research on the possibilities of utilizing waste moulding sands with silicate and geopolymer binders in the production of autoclaved cellular concrete. The high content of silica in the waste moulding and core sands is a factor in favour of this technological solu[...]
9
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1033--1036
PL Przedstawiono sposób modyfikacji chemicznej spoiwa krzemianowego (uwodnionego krzemianu sodu) wpływającej na rozkład elementów jego nanostruktury. Omówiono wpływ modyfikacji spoiwa krzemianowego na uzyskane właściwości technologiczne masy formierskiej wykonanej z jego udziałem, określone zarówno w w[...]
EN A method for the chemical modification of silicate binder (hydrated sodium silicate) affecting the distribution of its nanostructure elements was disclosed. The effect of silicate binder modification on the resulting technological properties of moulding sands, determined under standard conditions an[...]
10
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wzrost zapotrzebowania na produkcję detali odlewanych do form metalowych, szczególnie ze stopów aluminium, wymaga używania rdzeni na osnowie piaskowej w celu dokładnego odwzorowywania często skomplikowanych kształtów detali. Rdzenie wykonywane są na osnowie piasku kwarcowego w znacznej części z mas [...]
EN The increasing demand for production of details cast into metal moulds, especially of aluminium alloys, requires using cores made on the sand matrix in order to achieve the accurate reproduction of often complicated shapes of these details. Cores are made on the quartz matrix mainly of the core sand[...]
11
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 2 55--66
PL W artykule przedstawiono wyniki prób i badań przeprowadzonych z różnymi dodatkami do mas formierskich opartych o wodorozpuszczalne spoiwa nieorganiczne do ablacyjnego wybijania. W wyniku przeprowadzonych badań technologicznych i prób stanowiskowych wytypowano skład masy, zapewniającej dobrą jakość o[...]
EN The article presents the results of tests and studies carried out within the framework of statutory activities on various additives to moulding sands based on water-soluble inorganic binders for ablative knocking out of castings. As a result of technological research and bench tests, the composition[...]
12
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In the family of iron-based alloys, ductile iron enjoys the highest rate of development, finding application in various industries. Ductile iron or the cast iron with spheroidal graphite can be manufactured by various methods. One of them is the Inmold spheroidization process characterized by differ[...]
13
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2018 Vol. 58, no. 4 227--234
PL Rosnące wymagania odbiorców odlewów dotyczące dokładności wymiarowej oraz chropowatości powierzchni odlewów wymuszają na producentach (odlewniach) stosowanie powłok ochronnych na formy i rdzenie. Celem nanoszenia powłok jest: zabezpieczenie przed przypalaniem się (przywarciem) tworzywa formy do odle[...]
EN The increasing requirements of casting users regarding the dimensional accuracy and surface roughness of castings force the manufacturers, i.e. foundries, to use protective coatings on moulds and cores. Coatings are applied in order to protect the casting against the burn-on defects (mould material [...]
14
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1843--1846
EN The results of mechanical reclamation of waste moulding sands with furfuryl resin and activators of new generation are presented. The aim of the research described in this study was to determine what effect the addition of reclaim obtained in the process of dry mechanical reclamation could have on t[...]
15
45%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim of the study was to determine the applicability of a new product added to water glass-containing foundry sands hardened with ethylene glycol diacetate. The new additive designated by the symbol "B" is a composition of aqueous solutions of modified polyalcohols, improving the sand knocking ou[...]
16
45%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2097--2102
EN The results of research on the possibility of using a gaseous medium (hot air) as a hardening agent for inorganic binders were discussed, and tests on the reclamation of waste moulding sands were carried out. The research programme also included the use of a modernized test stand for hardening of fo[...]
17
45%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wpływ temperatury zalewania (w zakresie od 1420°C do 1330°C, co 30°C) na efekt procesu sferoidyzacji przeprowadzonego metodą inmould, z zastosowaniem komory reakcyjnej. Metoda sferoidyzacji w formie, przy użyciu komory reakcyjnej, jest innowacyjną metodą sferoidyzacji opracowan[...]
EN The influence of the pouring temperature (within a range: from 1420°C to 1330°C, every 30°C) on the spheroidisation process, performed by the inmould method with the reaction chamber application, is presented in the paper. The inmould spheroidisation method, performed with the application of the rea[...]
18
45%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1637--1641
EN The results of own studies concerning the application of a new additive to the CO2-hardened sodium water glass foundry sands are presented. The new additive, which is a composition of aqueous solutions of modified polyalcohols, has been designated by the symbol “B” and is used as an agent[...]
19
45%
Archives of Foundry Engineering
EN The effectiveness of cast iron spheroidization with FeSiMg master alloy by the traditional method and using a reaction chamber placed in the cavity of foundry mould was compared. The method of cast iron treatment in mould cavity using a reaction chamber is an innovative technology developed by the F[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last