Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1063-1066
PL W pracy przedstawiono dopasowanie parametrów pomiaru do rodzaju powierzchni i analizy częstotliwościowej nierówności powierzchni toczonych dla celów rozpoznawania ich głównych składowych. Podano zależności parametrów cyfrowych pomiaru nierówności warunkujące ich częstotliwościowe zakresy rozpatrywan[...]
EN Conditions of measurement, the analogue-to-digital conversion and the frequency analysis of turned surface irregularities for the purpose of its main components identification are presented in the paper. A range of digital parameters have been defined along with their relation to each other, specify[...]
2
100%
Instal
2009 nr 6 54-57
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metod taksonomicznych do oceny sieci wodociągowych, tj. metody klasyfikacji do tworzenia rankingów i metody grupowania do wydzielania skupisk obiektów liniowych o podobnych cechach. W pracy rozważono 55 podsystemów dystrybucji wody (PsDyW), pod[...]
EN The purpose of this work is to present the possibilities of the application of taksonomic methods for the evaluation of water-pipe network, i.e. a classification method to create rankings and a grouping method to separate clusters of linear objects with similar features. In the work 55 water distrib[...]
3
100%
Journal of KONBiN
PL System zaopatrzenia w wodę należy do tzw. infrastruktury krytycznej miast a jego bezpieczeństwo powinno mieć priorytetem dla przedsiębiorstw wodociągowych. W artykule zaproponowano metodę analizy przerw w dostawie wody dla konsumentów. Dla systemu zaopatrzenia w wodę Rzeszowa sporządzono mapy ryzyka[...]
EN Water supply system belongs to the so called critical infrastructure of cities, and it should be a priority task for waterworks to ensure the suitable level of its safety. In this paper a method to analyse risk of interruptions in water supply to consumers was proposed. For Rzeszów water supply syst[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Prognozowanie przyszłych wydatków eksploatacyjnych jest kwestią kluczową w budżecie eksploatatora systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Prognozy pozwalają sporządzić plany przyszłych remontów. Celem pracy jest przedstawienie metody prognozowania liczby uszkodzeń przewodów wodociągowych Rzeszowa w latac[...]
EN Prognostication of future exploitative costs is key issue for water supply system (WSS) exploiter's budget. Prognostications allows to create future repair plans. The aim of this paper is to present method in failure number prognostication of water-network pipes for Rzeszow in years 2000-2007. Progn[...]
5
100%
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
PL Model cząstek płynu (FPM) jest metodą dyskretnych cząstek wykorzystywaną do symulacji zjawisk zachodzących w mezoskali. Stanowi ona rozwinięcie metody dynamiki molekularnej (MD). W odróżnieniu od metody MD, gdzie cząstka reprezentuje pojedynczy atom lub molekułę, model FPM wprowadza pojęcie cząstki[...]
EN The fluid particle model (FPM) is a discrete method, which is a developed, mesoscopic version of molecular dynamic (MD) technique. Unlike in MD, where the particles represent atoms and molecules, in FPM fluid particles are employed. The fluid particles mimic the "lumps of fluid", which interact wit[...]
6
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Poprawna eksploatacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę wymaga ciągłego monitoringu jakości wody na różnych etapach (ujmowania, uzdatniania, pompowania, dystrybucji). Istotnym parametrem związanym z jakością wody jest wiek wody, czyli czas od momentu wpompowania wody do sieci wodociągowej do je[...]
EN The correct operation of collective water supply system requires continuous monitoring of water quality at various stages (collection, treatment, pumping and distribution). An important parameter associated with water quality is water age – the time from the moment of pumping the water into water su[...]
7
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2018 nr 2 68--71
PL System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jest kluczowym elementem funkcjonowania miast. Zalicza się go do krytycznej infrastruktury podziemnej. Jego zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę zdatną do spożycia, pod wymaganym ciśnieniem, w wymaganej ilości, w czasie dogodnym dla odbiorców oraz w[...]
EN A collective water supply system is a key element of the functioning of cities. It belongs to the critical underground infrastructure. Its task is to provide the population with water suitable for consumption, under the required pressure, in the required quantity, at a time convenient for the recipi[...]
8
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 8--17
EN The new regulation concerning the quality of drinking water offers a number of delegations on the waterworks inform users about the quality of tap water. The study analysis on the public risk health should be prepared. In the paper the analysis and assessment method of the population and property re[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 6 2237--2246
PL Drzewa logiczne w postaci drzew niezdatności i zdarzeń są narzędziem, które mogą być wprost zastosowane w analizie możliwych scenariuszy awaryjnych. Zaproponowano połączenie metody drzew niezdatności i zdarzeń w postaci drzew hybrydowych w celu wspomagania operatora systemu zbiorowego zaopatrzenia w[...]
EN Logical trees in the form of fault and event trees are a tool that can be directly applied in the analysis of possible undesirable scenarios. Fault and event tree method in the form of hybrid trees in order to assist the system collective water supply system operator (CWSS) was proposed. Application[...]
10
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 47-49
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 3 128--130
PL Celem pracy jest wstępna ocena zwyczajów młodzieży akademickiej związanych z konsumpcją butelkowanych wód mineralnych i napojów funkcjonalnych. Wykonano badanie sondażowe obejmuje 16 pytań podstawowych (12 zamkniętych i 4 otwarte) dotyczących spożywania wód mineralnych, funkcjonalnych i napojów funk[...]
EN Aim of the study is a preliminary assessment of customs of students associated with the consumption of bottled mineral waters and functional beverages. The survey was carried out, 16 questions of basic (12 closed and 4 open) on the consumption of mineral waters, functional beverages, and 4 additiona[...]
12
63%
Instal
2013 nr 5 64-66
PL Praca przedstawia propozycje metody oceny zagrożenia ujęć wody podziemnej. W metodzie uwzględniono 8 czynników posiadających decydujący wpływ na przedostanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych, tj. głębokość zwierciadła wody podziemnej od powierzchni terenu, wysokość infiltra[...]
EN The paper presents proposals for hazard assessment method of underground water intakes. The method takes into account eight factors that have crucial impact on the entry of contaminants from the surface to groundwater, ie. depth to groundwater, recharge net, aquifer media, soil media, topography, im[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wskaźników zawodności na poziomie hierarchicznym związanym z relacją produkcja-zapotrzebowanie na wodę do spożycia (podaż-popyt). Podano definicje opisowe następujących globalnych wskaźników zawodności związanych z produkcją wody: prawdopodobieństwo niepokry[...]
EN The main aim of this paper is to define the indicators of unreliability at the hierarchical level associated with the relation between production and demand for drinking water (supply - demand). The following descriptive definitions of the global indicators of unreliability associated with the produ[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Celem artykułu jest przedstawienie propozycji metody oceny wiarygodności statystycznej przy badaniu wpływu długofalowego działania zanieczyszczenia wody na zdrowie konsumentów. Przedstawiono zagadnienia hipotezy o addytywności skutków spożywania zanieczyszczonej wody oraz przykłady obliczeniowe.
EN The aim of the paper is to present a proposition of statistical veracity estimation of long-term influence on consumers heath by contaminated water. Issue of additive hypothesis of drinking contaminated water effects and examples of applique were presented.
15
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 11 454--457
PL W pracy przedstawiono zagadnienia butelkowania wód mineralnych w ujęciu historycznym, aspektów zdrowotnych związanych z ich spożywaniem, a także rankingów wód mineralnych pod względem ich składu chemicznego, zawartości jonów magnezu, sodu, wapnia, potasu, chlorków, siarczanów i ogólnej mineralizacji[...]
EN This paper presents the issues in the bottling of mineral waters by historical the health aspects of consumption, as well as mineral waters rankings in terms of their chemical composition the content of magnesium ions, sodium, calcium, potassium, chloride, sulphate and total mineralization.
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2010 z. 58 105--114
PL Tematem artykułu jest problematyka określania rankingów ważności elementów w strukturze niezawodnościowej. Zaproponowano użycie miar ważności Fussella-Vesely'ego i Birnbauma, których zastosowanie umożliwia stworzenie rankingów elementów od najbardziej do najmniej ważnych. Przedstawiono aplikację met[...]
EN The article outlines issues determination of elements ranking in reliability structure using importance measures. Fussell-Vesely and Birnbauma importance measures, which enable to make ranking of elements, were proposed. The paper includes proposition of a measure of this method for a water pumping [...]
17
63%
Journal of KONBiN
PL Eksploatacja podsystemu dystrybucji wody (PsDyW) jest nierozłącznie związane z możliwością pojawienia się zdarzeń awaryjnych, które niejednokrotnie maja charakter losowy. Zdarzenia tego typu mogą być przyczyną przerw w dostawie wody lub wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, którego gł[...]
EN The operation of water distribution subsystem (WDS) is inseparably linked with the possibility of occurrence of failures, which are often random. Such events can cause interruptions in the supply of water or secondary water pollution in the water-pipe network, which main reason are unfavourable hydr[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości podwyższania niezawodności systemów o podstawowych strukturach niezawodnościowych. Wyznaczono przyrost wskaźnika gotowości elementu struktury szeregowej oraz równoległej zapewniający wymagany przyrost niezawodności systemu. Zaprezentowano metody analizy nie[...]
EN The purpose of the work is to present the possibility to increase system reliability with basic reliability structures. The increase of the availability index of an element of a series structure and a parallel structure, which ensures the required increase of the system reliability, has been determi[...]
19
63%
Technologia Wody
2015 Nr 4 (42) 26--29
PL Tematem publikacji jest przedstawienie metodyki określania stopnia dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Znając liczbę podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW możliwe jest obliczenie bezwymiarowego wskaźnika Pielou. Anal[...]
EN The aim of the paper is to present the methodology for determining the diversification degree of water resources in collective water supply systems (CWSS). Knowing the number of water supply sub-systems and their share in the total supply of water for CWSS, it is possible to calculate the dimensionl[...]
20
63%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 157--168
PL Tematem publikacji jest przedstawienie metodyki określania stopnia dywersyfikacji zasobów wody w Systemach Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę (SZZW). Znając liczbę podsystemów dostawy wody oraz ich udział w całości dostawy wody do SZZW możliwe jest obliczenie bezwymiarowego wskaźnika Pielou. W pracy prz[...]
EN The aim of the paper is to present the methodology for determining the diversification degree of water resources in Collective Water Supply Systems (CWSS). Knowing the number of water supply sub-systems and their share in the total supply of water for CWSS, it is possible to calculate the dimensionl[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last