Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 85--93
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące zmiany podstawowych wskaźników pracy sinika rolniczego o zapłonie samoczynnym Perkins 1104C-44. W tych samych prędkościowo-obciążeniowych warunkach pracy silnika wyznaczono także jego sprawności efektywną. W czasie badań silnik zasilano czterema rodza[...]
EN This paper presents the results of research showing the changes in the main indicators of agricultural engine it will continue ignition Perkins 1104C-44. At the same speed-load operating conditions were determined as its efficient performance. At the time, the engine is fed with four 100% of edible [...]
2
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 291--298
EN This paper presents the results of comparative research into basic physical and chemical properties of pure diesel fuel and two types of mixtures: Camelina oil ester (Camelina oil ester content in the mixture was 10% and 15%) and diesel fuel. Camelina oil ester was used to show that it can also be[...]
3
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 323--328
EN The article presents the results of investigations referring to self-ignition delay angle determined experimentally and through simulations. It was done using charged agricultural Perkins 1104C-E44T engine powered by pure diesel fuel (ON) and fuel mixtures, such as: diesel fuel with 10% camelina oil[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 3 4843--485
PL W artykule dokonano analizy i oceny wybranych parametrów procesu spalania takich jak: ciśnienie czynnika roboczego w komorze spalania, ilość wywiązującego się ciepła, współczynnik wydzielanego ciepła. Badania eksperymentalne wykonano dla trzech paliw: oleju napędowego (ON), mieszaniny oleju napędowe[...]
EN The article analyzes and evaluation of combustion process parameters such as pressure of the working medium in the combustion chamber, the amount of heat released, the coefficient of heat release. Experimental tests were carried out for three fuels: diesel fuel (ON), a mixture of diesel oil and of c[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 91--102
PL W artykule poddano analizie proces spalania oraz osiągi i emisję toksycznych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami w tym biopaliwami. Przebadano pośrednie parametry procesu spalania uzyskane w procesie modelowania matematycznego przy użyciu algorytmu stworzon[...]
EN In this study the performance and emissions as well as combustion process of diesel engine fuelled by chosen fuels, including biofuels was analyzed. The intermediate engine parameters which were obtained in the process of mathematical modeling, using an algorithm developed in MathCAD were investigat[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 103--108
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty spalania eteru dimetylowego w silniku o zapłonie samoczynnym wraz z wymaganymi przeróbkami układu paliwowego. Zwraca też uwagę na właściwości fizykochemiczne DME jako paliwa, szczególności jego niską smarność co wymaga zastosowania dodatków w celu uniknięcia zatar[...]
EN The article presents some aspects of combustion dimethyl ether in compression ignition engines along with the required alterations fuel supply system. It also draws attention to the physicochemical properties of DME as a fuel, particularly its low lubricity which requires the use of additives in ord[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 21--26
PL W niniejszym artykule skupiono się na wpływie dodatku ozonu do kolektora dolotowego silnika o zapłonie samoczynnym na emisję toksycznych składników spalin. Podczas badań silnik pracował wg. charakterystyki obciążeniowej z prędkością obrotową 1400 obr/min i był zasilany konwencjonalnym olejem napędow[...]
EN This article focuses on the impact of the addition of ozone added into the intake manifold of the compression ignition engine on emissions of toxic exhaust gas components. During the tests, the engine ran with in load characteristics with rotational speed 1400 rpm and was supplied with traditional d[...]
8
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono wyniki badań oraz ich analizę w aspekcie pomiaru efektywnych wskaźników pracy silnika o zapłonie samoczynnym typu PERKINS 1104C-44. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa węglowodorowego z biobutanolem oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym. W artyk[...]
EN In the paper research findings and their analysis were introduced in the aspect of the measurement of effective signs to the work of an engine about the self-ignition of the type 1104C-44 Perkins. The powered engine was a mixture of hydrocarbon fuel with biobutanol and comparatively with hydrocarbon[...]
9
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania procesu wtrysku paliwa silnika o ZS zasilanego paliwem mineralnym ekodiesel plus 50b oraz porównawczo paliwami roślinnymi: estrem metylowym fame i etylowym faee. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych dosilników wyso[...]
EN The paper presents results of examinations concerning stream spray and ignition delay angles of AD 3.152 engine fuelled with mineral fuel ekodiesel plus 50B and comparatively fuelled with vegetable fuels like methyl ester FAME and ethyl ester FAEE. Using fuels of different physicochemical properties[...]
10
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 727--733, CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań oraz ich analizę dotyczącą ekonomicznych i energetycznych wskaźników pracy silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu PERKINS 1104C-E44T. Silnik zasilany był estrem z lnianki oraz porównawczo olejem napędowym. Pomiar ekonomicznych i energetycznych wskaźnikó[...]
EN This paper presents the results of research and analysis on economic and energy indicators of agricultural engine compression ignition type PERKINS 1104C-E44TA. Power was supplied an ester of camelina and comparatively diesel. Measuring the economic and energy indicators in the steady state performe[...]
11
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 735--741, CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań oraz ich analizę w aspekcie oceny efektywnych wskaźników pracy turbodoładowanego silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym typu PERKINS 1104C-E44T. Analiza badań eksperymentalnych dotyczyła wybranych problemów związanych z zastosowaniem paliw pochodzenia natura[...]
EN This paper presents the results of research and analysis in the context of the assessment of effective indicators agricultural compression ignition engine type PERKINS 1104C-E44T. Analysis of experimental research related to selected problems associated with the use of natural and plant fuels power [...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące pomiaru nierównomierności prędkości obrotowej biegu jałowego oraz stopnia zadymienia spalin silnika ZS typu SW-680 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Pomiary wykonano urządzeniami diagnostycznymi AVL-465 i AVL-845[...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań hamownianych na bazie charakterystyki zewnętrznej dotyczących drgań iglicy wtryskiwacza silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim zasilanego węglowodorowym paliwem ONM City 50 wykorzystując system pomiarowy sygnału wibroakustycznego WA.
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki hamownianych badań silnika AD3.152 z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pozwalających wyznaczyć charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania przy zasilaniu go paliwem ONM City 50 oraz paliwem roślinnym RosBioDiesel „RBD”. Analiza eksperymentalnie zdjętych w[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 33--41
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące procesu wtrysku paliwa w silniku PERKINS 1104C-44 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym ON oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego (FAME) i mieszankami „ON + E[...]
EN The paper presents selected results of fuelling of the PERKINS 1104C-44 engine with four types of clean fuels such as: hydrocarbon, low-sulfur diesel fuel ON and comparatively: methyl ester of rapeseed oil fatty acids (FAME) and the mixtures “ON + Et” - 89% ON + 10% Ethanol plus stabilizer (E-Diesel[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 29--38
PL W ramach niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań oleju rydzowego pozyskanego z rynku niemieckiego pod kątem jego zastosowania jako samoistnego biopaliwa lub jako komponentu paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Objęły one zarówno sprawdzenie wpływu na parametry pracy silnika badawczego jak[...]
EN This article presents the result of a study of Camelia Sativa oil, obtained in Germany, with the intention of use as biofuel or a component of biofuel for diesel engines. The study was conducted to verify both the effect on the parameters of a working test-engine as well as the emission of toxic com[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 59--74
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników operacyjnych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekolo-gicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL ULTRA B (ON) oraz porównawczo dwoma mieszaninami: MOR - (ON 80% + OR 20% ole[...]
EN In the article chosen research findings of operating signs outlined for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: with hydro-carbon, low-sulphuric EKODIESEL ULTRA B diesel (ON) and comparatively with two mixtures: MOR - (ON of the 80% + treat OR of the 20%[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 197--204
PL W pracy przedstawiono porównanie wyników badań reaktorów platynowych o różnym ładunku platyny w aspekcie zastosowania ich, jako reaktory redukujące systemu NH3-SCR dla silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Praca zawiera wyniki obliczeń konwersji NOX, NO oraz NO2 w funkcji temperatury pracy rea[...]
EN This paper contains results comparison of platinum catalytic reactors containing different platinum loads in aspect of reactors application as reduction catalysts of a NH3-SCR system for Diesel engine. Article contains calculation results of NOX, NO and NO2 conversion in function of reactors tempera[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 205--212
PL W artykule przedstawiono wyniki badania konwersji NO do NO2 w reaktorze utleniającym silnika o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wykresy konwersji NOx dla trzech prędkości obrotowych silnika n = 2000, 3000 i 4000 obr/min. Dla tych samych warunków zaprezentowano wykresy względnego stosunku NO do NO[...]
EN The article presents the results of the conversion of NO to NO2 oxidation reactor in diesel engine. NOx conversion charts are presented for the three engine speeds n = 2000, 3000 and 4000 rev / min. For the same conditions presented graphs of the relative ratio of NO to NOx and NO2 to NOx before and[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 167--172
PL W artykule przedstawiono wybrane (najważniejsze zdaniem autorów) informacje dotyczące budowy stanowiska hamownianego przystosowanego do kompleksowych badań paliw alternatywnych płynnych. Omówiono ogólną budowę tego silnika z uwzględnieniem czujników monitorujących jego stan w czasie badań. Pokazano [...]
EN The paper presents some (important according to the authors) about the construction of the position hamownianego adapted for complex testing of alternative liquid fuels. Discussed the general structure of the engine including sensors that monitor its status at the time of the study. Shown a block di[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last