Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 76--79
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod pozyskiwania wiedzy w budowie systemów ekspertowych wspomagających podejmowanie decyzji. Przedstawiono wybrane przykłady typów reprezentacji wiedzy pozyskiwanej z danych dotyczących parametrów przodków wydobywczych.
EN The article presents the possibilities to use methods of knowledge gaining in the construction of expert systems supporting decision-making. Selected examples of types of representation of knowledge gained from data concerning the parameters of extractive faces were presented.
2
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 70--74
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drzew decyzyjnych do pozyskiwania reguł wnioskowania w zastosowaniu do doboru wyposażenia wyrobisk ścianowych. Zasygnalizowano potrzebę stosowania systemów wspomagania decyzji, zaprezentowano ideę konstruowania drzew decyzyjnych oraz przedstawiono pr[...]
EN This paper presents the possibilities of application of decision trees to obtain the rules of inference with regard to the selection of equipment for excavations. The author mentions the need to apply decision-support systems (DSS) and presents the idea of development of decision trees with adequate[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 4 203--208
PL W artykule przedstawiono istotę metod eksploracji danych do zarządzania oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania do wspomagania decyzji w sferze zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. Przybliżono typową architekturę modułowego systemu ekspertowego, a także procedury eksploracji [...]
EN The paper presents the essence of data exploration methods for managing and presents examples of their use for decisions aiding in the sphere of production management in hard coal mines. The typical architecture of a modular expert system was brought closer as well as data exploration procedures aim[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 74--76
PL Wartykule przedstawiono propozycję metody szacowania przyszłych parametrów techniczno-organizacyjnych projektowanego przodka ścianowego na podstawie danych zawartych w bazie danych zintegrowanego systemu zarządzania. Metoda wyszukiwania bazuje na taksonomicznym grupowaniu obiektów. Szacowanie odbyw[...]
EN The article presents a proposal of the method, developed to estimate future technical-and-organizational parameters of a designed longwall face, based on data gathered in data bases of the integrated management system. The search method is based on taxonomical clustering of objects. Estimation is [...]
5
100%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 195--200
PL W artykule przybliżono możliwości wykorzystania języka Visual Basic do analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Przedstawiono przykładowy program napisany w tym języku oraz omówiono jego funkcjonalność. W programie zawarto rozwiązania, które pozwalają monitorować i analizować część proce[...]
EN The article brought closer the possibility of using Visual Basic to analyze data from the manufacturing process. An example program written in this language is discussed and its functionality is discussed. The program includes solutions that allow you to monitor and analyze part of the production pr[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 188-191
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania języka R w odkrywaniu wiedzy o produkcji górniczej. Ukazano podstawowe cechy języka, a także przeprowadzono przykładowe obliczenia dotyczące sezonowości sprzedaży węgla i podobieństwa taksonomicznego przodków górniczych.
EN The selected examples of language R use for knowledge about mining production discovery are presented. The basic features of the language are shown and also hypothetical calculations have been carried out referring to seasonality of coal sale and taxonomic similarity of coal faces.
7
63%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 70--73
PL Wartykule, na podstawie opracowanej koncepcji modułu zintegrowanego systemu komputerowego, przedstawiono problematykę i uwarunkowania wyznaczania progu rentowności dla przedsiębiorstw branży górniczej. Przydatność rozwiązania została zweryfikowana na przykładzie rzeczywistej kopalni węgla kamienneg[...]
EN In the article, on the basis of the developed conception of an integrated module of a computer system, the problems and conditionings of determination of the profitability threshold for mining enterprises were presented. The usefulness of the solution was verified on the example of a real coal min[...]
8
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 64--69
PL Opracowane w ramach projektu badawczego N N524 468939 podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego składa się z kilku podstawowych elementów. Są to: baza wiedzy, moduł pozyskiwania wiedzy, moduł wnioskowania oraz interf[...]
EN The basics of the advisory system for the support of development and mining works’ planning in hard coal mines, developed within the framework of the research project N N524 468939, consist of four components: base of knowledge, module of acquiring knowledge, module of inference and interface for co[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 4 9124--9129, CD3
PL W artykule przybliżono pojęcia związane z budową systemów wspomagania decyzji, podkreślono wagę ich wykorzystywania w nowoczesnym zarządzaniu procesem produkcyjnym oraz omówiono wybrane grupy analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Część praktyczna pracy zawiera przykładową analizę obci[...]
EN This paper presents some aspects related to designing of decision supporting systems, accentuates the importance of their use in modern management of production process and discusses some group of data analysis during manufacturing process. The practical part includes a sample analysis of engine loa[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono możliwości stosowania języka Visual Basic for Application do kontroli pracy kombajnu ścianowego na przykładzie opracowywanej aplikacji. Opisano również założenia pełnej aplikacji oraz jej funkcjonalność. Podkreślono również potrzebę stosowania analiz pracy maszyn w kontekści[...]
EN This paper presents the possibilities of using Visual Basic for Application to control the work of the shearer on the example of the developed application. The assumptions of the full application and its functionality are also described. The paper also emphasized the need to use machine analysis in [...]
11
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania numerycznego modelu złoża do efektywnego zarządzania zakładem górniczych. Korzyści płynące z wykorzystywania numerycznych modeli złoża wynikają nie tylko z wygody i skrócenia czasu projektowania wyrobisk oraz harmonogramowania robót, ale także z możl[...]
EN Possibilities of the numerical deposit model use for the effective mine management are presented. Advantages from the numerical deposit model use result not only from the comfort and shorter time of workings designing as well as timetables of operations, but also from possibilities of simulation per[...]
12
51%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 28--32
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do wspomagania projektowania procesów przemysłowych. Zaprezentowano sposób modelowania wydobycia zmianowego w wybranym przodku ścianowym za pomocą skierowanych liczb rozmytych z uwzględnieniem możliwej zmienności parametró[...]
EN This paper presents a possibility of using the Ordered Fuzzy Numbers to support the design of industrial processes. The authors also describe the method of modeling of the shift mining in the selected longwalls by use of the Ordered Fuzzy Numbers (OFN), taking into account potential variability of i[...]
13
51%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 76--81
PL W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono takż[...]
EN This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and[...]
14
51%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiono w artykule najczęściej występujące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. Wyznaczono kluczowe kierunki zmian oraz wyzwania dla kierownictwa kopalń w zakresie wdrażania modyfikacji zachowań pracowników w aspek[...]
EN On the basis of the reports of the State Labour Inspectorate presented in the article, the most common violations of safety and health in mines. Determined the key trends and challenges for the management of the mines in the implementation of the modification employee behavior with regard to safety,[...]
15
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 33--36
PL W publikacji przedyskutowano szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Przedstawiono główne założenia polityki oraz dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz wykorzystania OZE w produkcji energii. Ze wzglę[...]
EN In this publication, we discussed the opportunities and threats the Polish energy sector, including Polish coal in the realities of the EU climate and energy policy. Presented the main policy objectives and the European Union directives in the range of climate protection and the use of renewable ene[...]
16
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 37--41
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania procedury porządkowania liniowego do monitorowania efektów produkcyjnych w przedsiębiorstwie górniczym. Proponowana metoda pozwala na uwzględnienie licznych warunków w jakich prowadzona jest produkcja poprzez ich grupowanie, a następnie ich agregację[...]
EN The article presents the proposal to use the procedures of linear ordering to monitor the effects of production in the mining enterprise. The proposed method allows to take into account a number of conditions under which production is carried on by their grouping and aggregation. The controls carrie[...]
17
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 79--82
PL W artykule przedstawiono założenia i obszary controlingu personalnego. Zaprezentowano oczekiwania oraz zadania stawiane wobec systemu controlingu. Na bazie poszukiwań literaturowych przedstawiono obszary zastosowań controlingu personalnego. Zaproponowano mierniki i wskaźniki związane z zasobami ludz[...]
EN The article presents the assumptions and areas of personel controlling . There ware presented expectations and tasks posed to the system controlling . On the basis of research literature there ware shown areas of application controlling personnel. In the paper there ware also proposed the measures a[...]
18
51%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 3 741--760
PL Logika rozmyta pozwala na płynne i stosunkowo dokładne opisanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi o charakterze nieprecyzyjnym lub mało dokładnym, które są danymi wejściowymi do procesu projektowania. Prowadzony przez system rozmyty proces wnioskowania na podstawie zapisanych w bazie wiedzy re[...]
EN This article presents examples of solutions supporting the design of certain elements of the mining process in coal mines. The focus is on two fuzzy systems: the first supports the selection of equipment for longwall faces (FSES); and the second supports the estimation of production results (FSOE). [...]
19
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2017 T. 33, z. 2 113--127
PL W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa górnicze stają przed koniecznością podjęcia działań, mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonego procesu wydobywczego. Wśród tych działań znajdują się również łączenia kopalń (lub ich części), które wymuszają pewną centralizację działań w zakre[...]
EN In the current market situation, mining companies are faced with the necessity to take actions to improve the efficiency of the mining process. Some of these actions enforce a centralization of activities in the field of deposit economy and planning of mining operations in these companies. In the pl[...]
20
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania produkcją odchudzoną Lean Manufacturing oraz zdefiniowano kategorie marnotrawstwa wg Taichii Ohno. W dalszej części artykułu opisano działania z zakresu Lean Manufacturing, które zostały wdrożone w kopalniach, celem eliminacji strat. Najważniejszym prob[...]
EN This paper presents a concept of Lean Manufacturing management and defines the Taiichi Ohno’s Categories of Waste (the 7Ws). Further in this paper the activities of Lean Manufacturing implemented in mines to reduce losses were described. The most important issue is high cost of exploitation, invento[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last