Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy opisano wyniki badań dotyczących wpływu wysokotemperaturowego utleniania na właściwości antykorozyjne powłoki cynkowej naniesionej podczas cynkowania zanurzeniowego na żeliwo zawierające różną postać grafitu (płatkowy, wermikularny, kulkowy). Badania prowadzono w roztworze Na2SO4, na specyfi[...]
EN The presented work describes results regarding influence of the high-temperature oxidation on anticorrosion properties of zinc coating created during hot-dip galvanizing at surface of cast iron contained different graphite precipitates: flake, vermicular, nodular. Test was made in Na2SO4 solution, u[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2010 Nr 1 44-49
PL W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-10500C, 4-12 godzin) na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy f = 11 mm i długości l = 110 mm, wykonanych z różnych rodzajów żeliwa (z grafitem płatkowym, wermikularnym i kulkowym) oraz efekt proce[...]
EN The paper presents the influence of high temperature (850-1050 0C) and holding time (4-12 hours) of oxidation on structure changes of the subsurface layer on cylindrical samples f = 11mm length l = 110 mm made from different grades of cast iron (with flake, vermicular and nodular graphite) as well a[...]
3
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 30-30
PL Wiele procesów produkcyjnych i technologicznych powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te muszą być usuwane ze względu na ich szkodliwość dla ludzi, środowiska, a także samego procesu technologicznego. Stosowanie skutecznych systemów odciągu i filtracji stało się więc nie tylko[...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 1 34--41
PL W pracy wykazano, że sposób wycinania próbek testowych (wykrawanie, frezowanie, elektrodrążenie) może wpływać na wartość wyznaczanych właściwości stali o wysokiej wytrzymałości (AHSS), co w następstwie przekłada się na wyniki komputerowej symulacji procesu kształtowania na zimno. Podczas badań anali[...]
EN In the paper it was shown that cutting method of test pieces (die shearing, milling and electrical discharging) can influence the mechanical properties differentiation of AHSS steel and further can essentially influence on simulation effect of plastic cold processing. During research the two-dimensi[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 2 46-48
PL W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy = 11 mm i długości l = 110 mm, wykonanych z różnych rodzajów żeliwa (z grafitem płatkowym, wermikularnym i kulkowym) oraz efekt proces[...]
EN The paper presents the influence of high temperature (850-1050oC) and holding time (4-12 hours) of oxidation on the subsurface structure change of cylindrical samples ????=11 mm length l = 110 mm made from different grade of cast iron (with flake, vermicular and nodular graphite) as well as on the e[...]
6
63%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 170-172
PL W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na kinetykę utleniania oraz zmiany struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy o = 11 mm i długości l = 110 mm wykonanych z żeliwa z grafitem płatkowym (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%[...]
EN The influence of high temperature corrosion (850-1050oC; holding time 4-12 hours) on the kinetics of oxidation and structural change of cylindrical samples o= 11 mm length l = 110 mm made from cast iron with flake graphite (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%S) has been presented in the paper. The[...]
7
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 159-162
PL Praca dotyczy efektów uzyskanych w wyniku miedziowania żeliwa różnymi metodami. Autorzy badali wpływ wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego nanoszenie warstwy miedzi na zmiany struktury warstwy wierzchniej oraz przypowierzchniowej żeliwa z grafitem płatkowym. Uzyskane efekty po[...]
EN The paper presents results obtained during the process of coating (with different methods) the cast iron with copper. Authors studied the influence of the high-temperature oxidation, as the preliminary stage preceding coating with copper, on changes of surface layer structure as well as on cast iron[...]
8
63%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 9 365-367
PL Przedstawiono wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20) w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji[...]
EN The results of tests for the presence of several metals (originating from such materials as: wolfram, molybdenum, chromel, wolfram-rhenium 20) in the brain and subcutaneous tissue of rats have been presented. Changes in the concentration of the basic metallic elements and oxygen in the tested micro-[...]
9
63%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 4 3-7
PL W artykule porównano efekty, jakie uzyskano w wyniku miedziowania stali oraz żeliwa przy zastosowaniu dwóch metod miedziowania: w specjalnym wersenianowym roztworze miedzi podczas toczenia oraz w ciekłej miedzi.. Na podstawie wyników eksperymentu stwierdzono, że warstwa miedzi utworzona na stopach F[...]
EN The present paper refers to the cast iron and steel surface coated by copper. The results of two applicated methodss are compared. Cu - coating production obtained by immersing cast iron and steel into liquid copper; Cu - coating production on lathe in the course of sample turning. The influence of [...]
10
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono przykład zastosowania materiałów ogniotrwałych firmy OXYD-KERAMIK w odlewnictwie, w warunkach Kieleckiej Fabryki Pomp. Wykonano pełną wykładzinę (wanny i induktora) pieca indukcyjnego kakałowego typu PIKs-12. Stwierdzono, że zastosowane materiały umożliwiają eksploatację pieca [...]
EN In the article the application fo refractory materials, made by OXYD-KERAMIK, in foundry practice on the example of KIELECKA FABRYKA POMP was presented. The full lining (of the tub and the inductor) of a channel-type induction furnace PIKs 12 was made. It was stated that the applied materials enable[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 4 115-119
PL W pracy opisano proces zużycia korozyjnego taśmy pieca hartowniczego wykonanej ze stali stopowej. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Stwierdzono znaczny stopień utlenienia powierzchni próbek. Z drugiej strony analiza RTG wykazała zwiększoną zawartość[...]
EN The paper describes the corrosion process of an alloy steel conveyor belt in the hardening furnace. The changes in the geometric dimensions and internal structure of the investigated material have been presented. A high surface oxidation degree was stated. On the other hand the RTG analysis revealed[...]
12
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W prezentowanej pracy autorzy zdecydowali się spojrzeć na proces wysokotemperaturowego utleniania z punktu widzenia jego wpływu na efekty uzyskiwane podczas cynkowania ogniowego żeliwa. Badania dotyczyły wpływu wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego cynkowanie na zmiany zarówno[...]
EN In presented work authors analyzed the high-temperature oxidation process from the point of view of its influence on effects obtained during cast iron hot-dip zinc coating. Research concerned the influence of the high-temperature oxidation, as a preliminary stage previous to coating with zinc on the[...]
13
63%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 7 238--243
PL W pracy analizowano przyczyny uszkodzeń wkrętów samogwintujących M8×25 cynkowanych galwanicznie. Badania dotyczyły analizy przełomów powstałych w wyniku pękania wkrętów, weryfikacji poprawności struktury stali uzyskiwanej po obróbce cieplnej, kontroli rozkładu twardości na przekroju wkrętów oraz kon[...]
EN In the paper, reasons for zinc galvanized fasteners damage – self tapping screw M8×25 mm were analysed. The examinations concerned the analysis of fractures created as a result of screw cracking, the verification of structure correctness achieved after the heat treatment, hardness measurement at the[...]
14
63%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 116-118
PL Opisano proces zużycia korozyjnego stali chromowo niklowej w podwyższonej temperaturze - 900÷950oC w zmiennej atmosferze. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Określono wpływ składu chemicznego stali (zawartości niklu i dodatków stabilizujących węgliki[...]
EN The paper describes the corrosion process of Cr-Ni steel in elevated temperature of 900÷950oC in a variable atmosphere. The changes in the geometric dimensions and internal structure of the investigated material have been presented. The influence of the chemical composition of steel (nickel and othe[...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 3 59--64
PL W pracy porównano odporność korozyjną części złącznych – śrub M10 oraz próbek płaskich, wykonanych ze stali 23MnB4, cynkowanych ogniowo oraz termodyfuzyjnie (szerardyzacja). Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w obojętnej mgle NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Uzyskane wyniki porównano do tych, j[...]
EN In the paper the corrosion resistance of the fasteners - M10 screws and flat samples made of 23MnB4 steel were compared after hot-dip and thermal diffusion galvanizing (sherardizing). Corrosion examinations were conducted in a salt spray chamber, in the neutral NaCl fog (according to PN-EN ISO 9227)[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 5 119--123
PL Celem podjętych badań jest poprawa właściwości mechanicznych i użytkowych cynkowej powłoki zanurzeniowej nanoszonej na elementy ze stopów Fe-C w warunkach przemysłowych (wg PN-EN ISO 10684). W pracy badano wpływ kontrolowanej obróbki cieplnej m.in. na zmiany twardości powłoki cynkowej, nanoszonej na[...]
EN The aim of the undertaken research is to improve the mechanical and functional properties of hot-dip zinc coating deposited on Fe-C alloys (industrial conditions, acc. PN-EN ISO 10684). In the study the influence of heat treatment on the hardness of zinc coating, applied to the surface of steel and [...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This paper analyses the heat treatment of the hot-dip zinc coating deposited on both cast iron and steel. The aim of research is to increase coating hardness and wear resistance without decreasing its anticorrosion properties. Hot-dip zinc coating was deposited in industrial conditions (acc. PN-EN I[...]
18
63%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 1 17-26
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące zmian zachodzących w stali Fe - C - Cr - Mn - Si wywołanych powierzchniowym utlenianiem w atmosferze powietrza. Pomiary koncentracji węgla oraz obserwacje metalograficzne wykazały znaczne odwęglenie stali w wyniku utleniania. Ocena krzywych koncentracji węgla[...]
EN The investigation results of carbon diffusion and hardness changes in Fe - C - Cr - Mn - Si steels initiated by surface oxidation at ambient temperature are reported. The measurement of carbon concetration and the metalographic investigation have shown that steels decarburize considerably during the[...]
19
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2010 Vol. 43, nr 1 403--408
EN Purpose: To study the primary oxidation stage of Fe-Cr-C steels in more detail, to correlate the oxidation kinetics with O2 absorption, with CO2 evolution and with the morphology of the scale layers formed during the course of oxidation. Design/methodology/approach: Analysis of oxidation kinetic of [...]
20
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2010 Vol. 43, nr 1 418--423
EN Purpose: To evaluate influence of the high-temperature oxidation, as the preliminary stage previous to coating with zinc on the change of surface layer structure as well as subsurface layer of cast iron with flake, vermicular and nodular graphite. Design/methodology/approach: The experiment was led[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last