Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Manipulatory antropomorficzne mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, wojsku, medycynie. Większość z opracowanych konstrukcji wykorzystuje napęd elektryczny. W artykule zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne manipulatora antropomorficznego o sześciu stopniach swobod[...]
EN Anthropomorphic manipulators can be used in many industries, the military, medicine. Most of developed structures use electric drive system. In this article proposes to design solution of an anthropomorphic manipulator with six degrees of freedom and hydrostatic drive system. The aim[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 763--772, CD 1
PL Niniejszy artykuł opisuje dwie koncepcje zestawów manipulatorów dla platform inżynieryjno-interwencyjnych. Dokonano przeglądu konstrukcji znajdujących się na rynku, które wykorzystują zestaw manipulatorów. Na podstawie przeglądu opracowano wymagania jakimi powinny charakteryzować się manipulatory. W[...]
EN This article describes two concepts of manipulators for engineering-intervention platforms. A review of current solutions that use a set of manipulators was conducted. On its basis requirements for this kind of manipulators were elaborated. In the next step, two concepts of manipulators for engineer[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 3 181--187, CD 1
PL Niniejszy artykuł przedstawia koncepcje konstrukcji pojazdu zbierająco-transportującego zbelowaną biomasę. Dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań związanych z utrzymaniem środowisk wodno-błotnych. Określono z jakimi problemami można spotkać się podczas wykonywania tych prac oraz na co zwraca się n[...]
EN This paper presents a concept of vehicle for collecting and transporting baling biomass. A review of current solutions designed for the maintenance of water and marshy environments. The problems possible to encounter during execution of these works and things that should be taken at first into consi[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 821--826, CD
PL W artykule dokonano porównania manipulatorów antropomorficznych i przemysłowych. Wskazano podstawowe różnice pomiędzy tymi konstrukcjami wynikające zarówno ze sposobu sterownia jak również struktury kinematycznej. Przedstawiono sposób opracowania struktury kinematycznej manipulatora antropomorficzne[...]
EN The article compares anthropomorphic and industrial manipulators. The basic differences between these constructions are indicated, resulting both from the control method as well as the kinematic structure. Presented the method of developing the kinematic structure of the anthropomorphic manipulator [...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 827--830, CD
PL W artykule omówiona została koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym. Przedstawiono istniejące rozwiązania wózków napędzanych ręcznie lub z zewnętrznego źródła energii. Zaproponowano oryginalne rozwiązania układu napędowego, zawieszenia oraz skrętu niespo[...]
EN The article presents the concept of a high mobility wheelchair with a hydrostatic drive system .It presents existing solutions of manually driven wheelchair and external powered solutions. It was proposed original drive system, suspension system and turning system unheard in wheel-chairs. It was ana[...]
7
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Określono możliwości ciągłego pomiaru przewiewności spiekanej na taśmie mieszanki spiekalniczej oraz opracowano koncepcję wykorzystania uzyskanych informacji pomiarowych do sterowania procesem spiekania. Zbadano zależność przewiewności od parametrów mieszanki spiekalniczej takich jak np. skład ziarn[...]
EN Opportunities for constant measurement of permeability of the mix sintered on a sinter belt were determined and the concept of using the measuring information obtained in this way to control the sintering process was developed. Relationship between permeability and sinter mix parameters, such as siz[...]
8
64%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań aktywności powierzchniowej alkilopoliglukozydów (APG) i oligooksyetylenowanych alkoholi alifatycznych i nonylofenoli oraz niektóre ich właściwości użytkowe w mieszaninach z anionowymi, kationowymi i niejonowymi surfaktantami. Dyskutowano zgodność i efekty synergistyczne AP[...]
EN In this work we presented surface and performance properties of alkyl polyglucosides (APG) and oligooksyethylenated aliphatic n-alcohols and alkylphenols and their mixtures with anionic, cationic and surfactants. We discussed compatibility and synergistic effects of APG in combination with other sur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last