Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 97-101
PL Na polskim rynku można obecnie obserwować zmiany towarzyszące pojawianiu się dużych sieci handlowych, zwłaszcza zagranicznych. Wobec wyzwań marketingowych coraz bardziej daje się zauważyć w tej grupie podmiotów nowoczesne podejście do zarządzania. Nasilająca się konkurencja, a także zmiany otoczenia[...]
EN Nowadays, one can observe changes that occur as a result of the advent of great supermarket chains (especially foreign) in Poland. They continue to promote modern attitude towards the management in the light of marketing challenges. Growing competition, changes in the environment as well as consumer[...]
2
100%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
2000 nr 3-4 5-40
PL Praca dotyczy stosowania epoksydowej warstwy sczepnej do łączenia starego betonu z nowym. Opisano badania cech fizyczno-mechanicznych tej zaprawy. Opisano badania połączeń starego betonu z nowym z zastosowaniem epoksydowej warstwy sczepnej i bez tej warstwy. W pracy przedstawiono wyniki trzech rodza[...]
EN The paper is dealing with the application of epoxy contact layer for joining an old and new concrete. For this mortar physical and mechanical characteristics tests have been presented. Old and new concrete joints tests with epoxy contact layer application and witout it have been presented. The paper[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono akcjonariuszy Odlewni Żeliwa S A ZAWIERCIE, program produkcyjny oraz aktualną strategię Odlewni. Głównym celem Odlewni jest umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych i krajowym, w znacznym stopniu drogą unowocześnienia procesów produkcji i rozszerzenia oferty asortymentowe[...]
EN Joint-stock holders ODLEWNIA ZELIWA SA ZAWIERCIE are presented together with the production programme and the Foundry's current strategy. The main target of the Foundry is strengthening of its position on the foreign and local markets, mostly by means of modernizing the production processes and exte[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Usytuowanie Odlewni Żeliwa S.A. w centrum miasta Zawiercie, a także w pobliżu Parku Krajobrazowego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej spowodowało, że powstała w 1996 r. koncepcja budowy wytapialni indukcyjnej. Zastąpienie wytapialni żeliwiakowej nowoczesnym urządzeniem INDUCTOTHERM spowodowało popra[...]
EN The course of the ceremony of opening the new melting shop has been presented.
5
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 2 (34) 17--25
PL W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych, badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istni[...]
EN This article outlines the origin and the development of the activities pursued by the members of the Department of Transport, which is part of the Faculty of Economics of the University of Economics in Katowice, within the scope of performance of scientific research, expert and educational functions[...]
6
100%
Izolacje
1998 Nr 5 4-7
7
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 127--139
PL Dynamiczne zmiany dokonujące się w konsekwencji procesów internacjonalizacji, globalizacji i wzrastających wymagań podmiotów gry rynkowej powodują, że jednym z najistotniejszych elementów determinujących rozwój przedsiębiorstw stają się wyzwania stwarzane przez czynnik czasu. Szczególnego wymiaru w [...]
EN The increasing market competition influences the changes within the operations in the TSL, as well as within its units; changes concerning, among others, diversification of the services in the international flow of goods. The service offered, apart from typical transport or shipment, is being comple[...]
8
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W dzisiejszych czasach bycie lojalnym nabywcą w odniesieniu do wybranego producenta jest bardzo trudne w obliczu bogatej oferty handlowej, wciąż wprowadzanych innowacji przez firmy, czy stosowanych promocji sprzedaży. Stąd też producenci dokładają wszelkich starań, aby klient wybrał właśnie ich ofer[...]
EN These days, being a loyal buyer for the selected manufacturer is very difficult in the face of wide range of commercial offer, innovation being constantly introduced by companies, and special offers. Hence, producers make every effort to ensure that the customer chooses their pro-ducts, and does not[...]
9
63%
Logistyka
2006 nr 2 11-13
10
63%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 9 227-232
PL Przeprowadzono analizę wymagań dla powierzchniowego zabezpieczenia betonowych obiektów mostowych w Polsce w nawiązaniu do serii projektów norm europejskich prEN 1504-1:10, oraz koniecznych prac nad określeniem wymagań w zakresie zabezpieczania powierzchniowego betonowych elementów obiektów mostow[...]
EN The paper deals with analysis of the requirements for the surface protection of the concrete bridge structures in Poland. It refers to the series of the projects of European standards prEn 1504 1:10 and another Polish works in defining of the requirements for the surface protection of the concrete e[...]
11
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu, której początki sięgają 1886 rouku.
EN The Iron Fundry Co. Ltd. in Zawiercie, the origin of which goes back to the year 1886, is presented.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 183--194
PL Praktyczne wdrożenie rozbudowanych systemów dotyczących współczesnego cła skutkuje ich szybką implementacją przez uczestników międzynarodowych łańcuchów dostaw. Procesy te sprawiły, iż znacznie ułatwione zostały procedury celne, a wiele dotychczasowych obowiązków celnych zostało ograniczonych jedyni[...]
EN The main aim of this paper is to identify the customs instruments that can guarantee improvement of security standards in the international transports. In the situation of developing globalization and liberalization processes, improving security standards constitutes one of the most important tasks [...]
13
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na samopoczucie człowieka, a tym samym na wzrost jego wydajności. Stąd, też na przestrzeni tysiącleci poszukiwano różnych sposobów na poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń. Celem przeprowadzonego badania było [...]
14
63%
Management
2016 Vol. 20, no. 1 239--255
PL Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku handlu elektronicznego w Polsce, zgodnie z modelem rozwoju e-klienta przyjętym przez A. Meiera i H. Stormera. Podjęto również próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wykształcenie ma wpływ na skłonność dokonywania zakupó[...]
EN The main aim of this article was to identify the behavior of consumers in the e-commerce market in Poland, according to the model of e-customer as adopted by Meier and Stormer. An attempt was made to answer the following questions: whether education has an impact on the propensity to make purchases [...]
15
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 29--37
PL Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspektów kształtowania innowacyjności w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem różnorodnych czynników zewnę[...]
EN The concept of corporate social responsibility and its development, is currently one of the important aspects of the development of innovation in the field of transport – forwarding – logistics. Innovation is determined on the one hand the impact of various external factors which govern the function[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było określenie wpływu czynników fizykochemicznych, tj. pH, zawartości węgla j i azotu oraz terminu pobrania próbek i głębokości profilu glebowego wybranych gleb leśnych Puszczy Białej (marszowa, gruntowo-glejowa) na liczebność oraz skład gatunkowy myksobakterii. Liczebność myksobakterii[...]
EN The aim of present paper was to establish the effect of some physical and chemical factors on the number and species composition of myxobacteria. The following chemical and physical factors were studied: pH, carbon and nitrogen content as well as terms of samples collection and depth of soil profile[...]
17
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat posiadanego sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ukazano, jakimi kryteriami wyboru kierowali sic respondenci przy zakupie sprzętu chłodniczego, a także, w jakim stopniu wykorzystują posiadany sprzęt w swo[...]
EN This paper presents the results of a survey on refrigeration equipment found in households in Lubuskie province. It shows what selection criteria the respondents followed when buying refrigerating equipment, as well as the extent to which they use their equipment in their households.. It was also de[...]
18
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule ukazano postawi i opinie użytkowników dotyczące napraw i serwisu sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ponadto wskazano sposoby pozbywania się zużytego sprzętu chłodniczego, a także przedstawiono uwagi i propozycje respondentów dotyczące usług remontowych[...]
EN The article depicts user attitudes and reviews on the repair and maintenance of refrigeration equipment in households in Lubuskie province. In addition, it outlines the ways how to dispose of waste refrigeration equipment, as well as presents the comments and suggestions of the respondents regarding[...]
19
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2004 nr 407 89-111
PL Praca przedstawia wyniki badań osadów podłoża czwartorzędu w rejonie Polski północno-zachodniej. W podłożu czwartorzędu badanego obszaru występują osady mezozoiczne (jury i kredy) oraz trzeciorzędowe (oligocenu i miocenu). Utwory te wykazują zróżnicowanie facjalne i litologiczne, co potwierdziły wyn[...]
EN The paper presents results of investigations of sediments underlying the Quaternary in northwestern Poland. Sediments of Jurassic, Cretaceous and Tertiary (Oligocene and Miocene) occur under the Quaternary of this area. Lithofacial differentiation of sediments was determined on the basis of grain si[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 209--225
PL Zmiany zachodzące w sektorze kolejowym oraz wyzwania stwarzane przez Unię Europejską, dotyczące wymagań prawnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju kolei, determinują potrzeby przeprojektowania modeli biznesu firm działających w tym sektorze. Należy odnieść się do założeń konstrukcji modeli biznesu[...]
EN Changes in the rail sector and the challenges posed by the European Union in the context of new legal requirements, determine the need for redesigning business models of companies operating in this sector. There is a need to refer to business models, design principles for railway undertakings in the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last