Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2002 nr 3(15) 19-25
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych do predykcji zależności wytrzymałości betonu na ściskanie (fc) i uderzenie (EA). Przedstawiono wyniki aproksymacji danych pomiarowych wytrzymałości betonu w zależności od sposobu jego przechowywania i wskaźnika wodn[...]
EN The article presents the results of investigating the use of artificial neural networks for predicting dependences of impact (fc) and com-pressive concrete strength (EA). It also presents the results of measurement data approximation depending on the way of its storing and water-cement ratio.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 150-152
PL Przeprowadzono badania mrozoodporności betonu trzema sposobami: przez pomiar wytrzymałości na ściskanie, dynamicznego modułu sprężystości i wytrzymałości na uderzenie. Omówiono otrzymane wyniki.
EN Research of frost resistance of concrete were realized in threefold way by measurement of: compressive strength, dynamic moduls of elasticity and impact strength. The acquired results were analysed.
3
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 66-67
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 356--358
PL Jednym z założeń budownictwa ekologicznego jest wykorzystanie odpadów naturalnych. We Francji opracowano technologię budowy domów z paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Mieszanka tych materiałów służy jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Przedstawiono technologię budowy ścian z[...]
EN One of the objectives of the ecological building is the use of natural waste materials. In France, a new technology of building a houses with hemp hurds and lime binder was developed. A mixture of these materials is used mostly for filling a timber frame construction. This paper presents the methods[...]
5
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 33--42
PL Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia [...]
EN The presence of organic components in building materials, decides on their sensitivity to moisture, and the long-term impact on their biological corrosion, if they are not adequately protected against the weather. Partitions should be designed with attention to the risk of surface and interstitial c[...]
6
63%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 2 30--35
PL Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się ekologiczne materiały budowlane, które powstają na bazie produktów oddziałujących neutralnie lub pozytywnie na środowisko naturalne, np. pochłaniając dwutlenek węgla obecny w atmosferze. Przykładami są materiały[...]
EN According to the rules of sustainable development applicable in the building industry, more and more often building materials which are created on the basis of products which have no or which have positive impact on the environment are being use. Such positive impact is visible e.g. within the capab[...]
7
63%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule opisano przebieg badań nad skutecznością hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej preparatem hydrofobizującym na bazie wodnego roztworu silikonów (mikropolimer). Poszczególne serie próbek zostały poddane procesowi hydrofobizacji powierzchniowej przez zanurzenie na czas 15 s z z[...]
EN The article describes the studies of efficacy of ceramic brick surface hydrophobisation by preparations based on silicones (micropolymer). The different series of specimens were subjected to a process of surface hydrophobisation by immersion for 15 s using the hydrophobizing formulations, whose stru[...]
8
63%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 4 117--127
PL W artykule opisano przebieg badań nad możliwością zastosowania komputerowych technik analizy obrazu do oceny struktury spękań klastrowych na powierzchni modyfikowanych zaczynów cementowych. Wykonano 4 serie próbek, na dwóch cementach portlandzkich (CEM I 42,5R oraz CEM I 52,5R). Dodatkowo dwie serie[...]
EN Article describes the course of research on the possibility of the application of the computer-based image analysis techniques to evaluate the structure of cluster cracks on the surface of modified cement paste. Four sets of specimens were performed, based on two Portland cements (CEM I 42,5R and CE[...]
9
63%
Budownictwo i Architektura
PL Jednym z rozwiązań zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa jest wykorzystywanie materiałów budowlanych o korzystnym wpływie środowiskowym. Jest to możliwe do osiągnięcia wykorzystując materiały pochodzenia roślinnego, np. konopie przemysłowe, które w czasie wz[...]
EN One of the solutions for reducing energy consumption and carbon dioxide emissions in the construction sector is the use of building materials which have a favorable environmental impact. This is possible to achieve by using plant material, e.g., industrial hemp, which absorb large amounts of carbon [...]
10
63%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 1 171--178
PL Bazując na szczególnej relacji przyczepność – poślizg dla splotów, opracowano równania nieliniowe dla długości zakotwienia i dla poślizgu sprężonych splotów przy uwzględnieniu czynników: wytrzymałości betonu, efektywności początkowego sprężenia i rozmiaru splotu. Te równania zostały użyte do skontro[...]
EN It is shown [1] that even though the production of precast pre-tensioned concrete elements started more than 50 years ago, no one has ever succeeded in determining the real transmission length or in obtaining adequate measures to control it, due to the quality of the production. These arrears are co[...]
11
63%
Budownictwo i Architektura
2017 Vol. 16, nr 3 155--166
PL Beton, jako uniwersalny, kompozytowy materiał, jest eksploatowany w konstrukcjach pod wpływem różnych, złożonych obciążeń statycznych, dynamicznych, wpływom środowiska zewnętrznego, np. nagłe uderzenia, temperatura, wilgotność. Zapewnienie konstrukcjom betonowym bezpiecznej eksploatacji i trwałości [...]
EN Concrete, as a universal, composite material, is used in structures under the influence of various static, dynamic loads, influences of the external environment, such as sudden impacts, temperature, humidity. Ensuring concrete constructions for safe operation and durability are tasks placed in the d[...]
12
63%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 4 101--108
PL W artykule przeanalizowano wpływ wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej, z odzyskiem ciepła, na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku wielorodzinnym. Sprawdzono również wpływ rodzaju docieplenia na rozkład temperatur i ciśnień w przegrodzie. Obliczeń dokonano za pomocą program[...]
EN In the article, the impact of supply and exhaust mechanical ventilation with the recovery on reduce the demand for thermal energy in an apartment building was analyzed. Also examined was the impact of the type of an external thermal insulation on distribution of temperature and pressure in the parti[...]
13
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 61--70
PL Dynamiczny rozwój współczesnej technologii materiałowej w budownictwie energooszczędnym oparty jest na poszukiwaniu rozwiązań ekologicznych pozwalających na ograniczenie kosztów produkcji i wbudowania na miejscu budowy, a w konsekwencji na wykonywaniu obiektów przyjaznych dla środowiska. Istotne zna[...]
EN Dynamic development of modern materials technology in energy-saving building industry is based on search for environmental solutions enabling reduction of production cost and installation on the construction site, which consequently leads to building of eco-friendly objects. In addition to costs, ot[...]
14
51%
Proceedings of ECOpole
PL Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najw[...]
EN Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents [...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najw[...]
EN Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents [...]
16
51%
Polimery
2016 T. 61, nr 1 46--48
PL Oceniono wpływ hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej za pomocą preparatu na bazie nanopolimerów z dodatkiem nanokrzemionki na trwałość powłoki badanego materiału. Twardość powierzchniową wyznaczono po 14 dniach sezonowania próbek po hydrofobizacji oraz po 20 cyklach: zanurzanie w wodzi[...]
EN The surface of solid ceramic brick was hydrophobized with apreparation based on nanopolymers with added nanosilica. The effect of hydrophobization on the surface durability was evaluated. The surface hardness was determined after seasoning of the samples for 14 days and 20 cycles of immersion in wat[...]
17
51%
Composites Theory and Practice
2015 R. 15, nr 1 21--27
PL Przedstawiono wyniki badań lekkich, ekologicznych kompozytów wyprodukowanych na bazie wapna budowlanego, cementu i metakaolinu, stanowiących środki wiążące, oraz konopi wykorzystanych jako surowiec odnawialny z rolnictwa. Wykonano badania fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytów wapienno-konopn[...]
EN The paper presents the results of research concerning lightweight, ecological composites produced on the basis of building lime, cement and metakaolin, which are binders, as well as hemps used as a renewable raw material of agriculture. Tests of the physical and mechanical properties of lime-hemp co[...]
18
51%
Polimery
PL Zbadano skuteczność hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej za pomocą preparatu na bazie nanopolimerów. Proces polegał na zanurzeniu cegły na 15 s w roztworze nanopolimeru modyfikowanego dodatkiem nanokrzemionki i dezintegrowanego ultradźwiękami. Miarą właściwości adhezyjnych hydrofobowe[...]
EN The results of studies on the effectiveness of hydrophobization of ceramic brick surface using a formulation based on nanopolymers are described. Each series of the specimenswas immersed for 15 s in a solution of nanopolymer — whose structure and composition were additionally modified with nanosilic[...]
19
51%
Izolacje
PL W artykule poddano analizie dom jednorodzinny wykonany w technologii wapienno-konopnej. Przyjęto własne rozwiązania przegród zewnętrznych, dla których policzono wartość współczynnika przenikania ciepła, m.in. na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-ko[...]
EN The article reviews a single-family house built on the basis of the hempcrete technology. Custom assumptions were made for the external space dividing elements for which the heat transfer coefficient value was determined on the basis of such data as the results of proprietary studies of heat transmi[...]
20
51%
Budownictwo i Architektura
PL Opracowane w Polsce systemy budownictwa wielkopłytowego były jedną z możliwości skutecznego rozwiązania podstawowego problemu okresu rozwoju przemysłowego jakim był brak odpowiedniej liczby mieszkań. Niestety stopień realizacji ich założeń na skutek licznych błędów spowodował problemy w eksploatacji[...]
EN Developed in Poland systems of prefabricated residential buildings provide an opportunity for an effective solution to the basic problem of the period of industrial development which was the lack of an adequate number of apartments. Unfortunately, the degree of realization of objectives due to numer[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last