Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 5 200-206
PL Zamieszczono wyniki obliczeń, uzyskane podczas symulacji przepływu gazu w sieci niskiego ciśnienia w stanie ustalonym. W obliczeniach wykorzystano fragment rzeczywistej sieci rurociągów transportujących gaz ziemny dla rzeczywistych danych, charakteryzujących godzinowy pobór gazu z sieci (dane dla Sz[...]
EN Presents the results of calculations, obtained during the steady-state simulation of gas flow in the low pressure gas pipeline network. The calculations used in the real part of the network of pipelines transporting natural gas for the actual data, characterizing the hourly consumption of gas from t[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 5 162-165
PL Obliczenia symulacyjne zostały wykonane dla fragmentu rzeczywistej sieci rurociągów transportujących gaz ziemny oraz rzeczywistych danych, charakteryzujących pobór gazu z sieci (dane charakterystyczne dla Szczecina). Na podstawie wyników symulacji przepływu gazu w sieci zostało dobrane nadciśnienie [...]
EN Simulations were performed for a piece of real network of pipelines transporting natural gas and the actual data, characterized by consumption of gas from the network (data specific to Szczecin). Based on the results of simulation of gas flow in the network has been chosen pressure feed gas stream N[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 5 6-10
PL Porównanie wyników obliczeń maksymalnego strumienia gazu pobieranego z sieci, uzyskanych trzema różnymi sposobami. Analiza porównawcza na podstawie danych opisujących zużycie gazu przez grupę L = 1, 8 lub 10 gospodarstw domowych, pobierających gaz z jednego przyłącza. Dane obejmują trzy lata (2006[...]
EN Comparison of calculation results for maximum gas flow received from a grid, obtained in three different ways. Comparative analysis based on data describing gas consumption by Group L (1, 8 or 10 households receiving gas from the same terminal). Data collected in years 2006-2008 among the town of Sz[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
2000 Nr 558 (36) 151-159
PL Przeprowadzono badania czasu mieszania w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,7 m, zaopatrzonym w mieszadło śmigłowe. Pomiary wykonano w zbiorniku bez przegród, w którym wał mieszadła umieszczony był albo centrycznie, albo znajdował się w odległości e = R/7 od osi zbiornika. Porównano otrzymane [...]
EN The studies of mixing time were carried out in an agitated vessel of inner diameter D = 0,7 m, equipped with the propeller agitator. The measurements were conducted in the unbaffled agitated vessel, where agitator shaft was located centrically or was displaced to the distance e = R/7 from the axis o[...]
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 1 2-6
PL Analiza korelacji zużycia gazu przez odbiorców domowych lub przemysłowych względem ilościowego wskaźnika jest stosowana do skutecznego prognozowania przyszłego zużycia gazu przez poszczególne grupy odbiorców. Przedstawiono możliwość wykorzystania tej metody do szacowania godzinowego strumienia gazu [...]
EN Analysis of correlation of gas consumption by households or industries with reference to quantitative factor is applied to successfully estimate future gas consumption by particular recipient groups. Presentation of the method's application in estimating gas stream consumed by a recipient group in a[...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 572--574
PL Zaproponowano zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do prognozowania obciążenia sieci gazowej przykładowego miasta w Polsce, biorąc pod uwagę czynniki pogodowe oraz kalendarzowe. Na podstawie rzeczywistych danych wejściowych wytrenowano wiele sieci neuronowych, różniących się liczbą neuro[...]
EN Application of Artificial Neural Network for load prediction in a gas pipeline network in an exemplary Poland city taking into account weather and calendar factors is proposed in the paper. Based on real data, a number of neural networks with a various number of neurons in hidden layer were trained.[...]
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 1 2--5
PL W pracy przedstawiono przykład opracowywania i stosowania jednostopniowych planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą alternatywną do oceny jakości usługi. Ocenie podlega partia odczytów liczników (gazu lub energii elektrycznej), zainstalowanych u odbiorców indywidualnych, a odczytywanych przez[...]
EN The paper presents an example of an elaboration and use of single-sampling plans of statistical acceptance sampling plans for attributes in order to evaluate the quality of service. The evaluation involves the batch of meter readings (gas or electricity), installed at individual consumers, and read [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 121-126
PL Przeprowadzono badania udziału φ gazu zatrzymanego w cieczy poddawanej mieszaniu w smukłym mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0.634 m, wysokości słupa cieczy H - 2D i objętości roboczej V = 400 l. Pomiary wykonano dla czterech konfiguracji dwóch mieszadeł na wspólnym wale: turbinowego tarczowego[...]
EN Hold-up measurements were carried out in a slender vessel of inner diameter D = 0.634 m, equipped with double system of turbine impellers and filled with the liquid up to height H=2D (liquid volume V = 400 l). The studies were carried out for the distilled water - air system, agitated within the tur[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 125-129
PL Analizowano wpływ niecentrycznej pozycji wału mieszadła śmigłowego, kierunku cyrkulacji cieczy oraz położenia punktu dozowania trasera do układu na czas mieszania cieczy nieniutonow-skiej pseudoplastycznej, mieszanej w zakresie przejściowego przepływu płynu w zbiorniku bez przegród. Wyniki badań cza[...]
EN An effect of the eccentric position of the propeller, location of the tracer dosage point and pumping mode of the propeller on the mixing time was studied within the transitional regime of non-Newtonian shear-thinning fluid flow in the vessel. The results obtained for both non-Newtonian and Newtonia[...]
10
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1493-1505
PL Przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zależności od niecentryczności mieszadła i kierunku pompowania płynu w mieszalniku. Czas mieszania mierzono metodą termiczną. Analizowano również wpływ położenia punktu dozowania trasera i właściwości fizycznych cieczy na wyniki pomiarów.
EN The effects of the impeller eccentricity and pumping mode of an eccentric impeller on the mixing time in a stirred tank have been considered. Mixing time was measured by the thermal method. The effects of the position of the dosage point of the thermal tracer and physical properties of the liquid on[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 130-132
PL W pracy przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zbiorniku bez przegród, z niecentrycznie zabudowanym mieszadłem śmigłowym lub turbinowym o łopatkach pochylonych. Czas mieszania mierzono metodą termiczną w różnych punktach w płaszczyźnie lustra cieczy. Oszacowano wpływ średnicy i liczby łopatek [...]
EN In the paper, the results of the mixing time in the unbaffled vessel equipped with the eccentric located propeller agitator or pitched blade turbine are presented. Mixing time was measured at different points of the plane of a liquid level using thermal method. The effects of the diameter and number[...]
12
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań efektywności mieszania cieczy nieniutonowskiej rozrzedzanej ścinaniem w zakresie przejściowego przepływu płynu w zbiorniku z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem śmigłowym. Analizowano wpływ niecentryczności mieszadła, kierunku pompowania cieczy przez mieszadło oraz poło[...]
EN The efficiency of the homogenization for non-Newtonian shear-thinning liquid agitated under transitional regime of the liquid flow in a vessel equipped with off-centred propeller is presented in this paper. The effects of the eccentricity and pumping mode of the propeller, as well as the position of[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 6 360--361
PL Analizowano udział gazu zatrzymanego w cieczy w strefie wznoszenia i opadania, prędkość cieczy w strefie wznoszenia i opadania oraz czas mieszania w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Badano układy woda-powietrze oraz roztwór gliceryny-powietrze dla różnych objętościowych strumieni pow[...]
EN The gas hold-up and liquid velocity in a riser and downcomer as well as mixing time in the external-loop airlift reactor were analyzed. Two systems: air – water and air – glycerol in water solution for various volumetric gas flow rates were investigated. It was proved that in the range of performed [...]
14
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1663-1669
PL Zbadano wpływ niecentrycznej pozycji wału mieszadła śmigłowego na czas mieszania w zakresie przejściowego przepływu lepkiej cieczy newtonowskiej w zbiorniku bez przegród. Analizowano także wpływ położenia punktów dozowania trasera i pomiaru czasu mieszania oraz kierunku cyrkulacji cieczy na wynik po[...]
EN An effect of the eccentric position of the shaft propeller stirrer was studied within the transitional regime of the flow of a viscous Newtonian liquid in a stirred tank without baffles. The effects of the location of the tracer dosage point and measuring point of the mixing time, as well as liquid [...]
15
63%
Rynek Energii
2015 Nr 3 10--16
PL Analizowano wyniki obliczeń ryzyka błędnej prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny. Prognozowanie wykonano metodą sztucznych sieci neuronowych. W modelu prognostycznym uwzględniano pięć czynników (dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc, temperaturę, godzinę). Ryzyko uzyskania błędnej prognozy szacow[...]
EN This paper presents calculations of forecast error occurrence in forecasting the demand for natural gas. Forecasting was carried out by using the method of artificial neural networks. Forecasting model included five factors (day of week, day of month, month, temperature and hour). The risk of foreca[...]
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 9 327--333
PL Analizowano wpływ obciążenia sieci gazowej, ciepła spalania mieszanin gazowych oraz usytuowania rurociągów sieci w terenie na wielkość minimalnego nadciśnienia strumienia paliwa gazowego zasilającego sieć i rozkład nadciśnienia gazu w sieci. Symulacje przepływu gazu w sieci wykonano w programie GasN[...]
EN The effect of gas network load, heat of combustion of gas mixtures and location of network pipelines in the area on the minimum overpressure of the gaseous fuel stream feeding the network and distribution of gas overpressure in the network were analyzed. The gas flow simulations in the network were [...]
17
51%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Przeprowadzono doświadczalne badania wpływu usytuowania dystrybutora na zawartość gazu zatrzymanego w cieczy w reaktorze typu air-lift z wewnętrzną cyrkulacją. Dystrybutory gazu miały kształt pierścienia lub dyszy i były umieszczone w odległości h od dolnej krawędzi rury wewnętrznej. Pomiary wykonan[...]
EN Experimental studies of the effect of the position of the sparger on the gaś hold-up (p in an intemal-loop air-lift reactor were carried out. The spargers had the shape of a ring or nozzle and were located at a distance hy from the Iower edge of the inner pipe. The measurements were conducted for di[...]
18
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In many industrial processes, the final technological effect related to the product quality strictly depends on the efficiency of agitation. The effects of the impeller eccentricity and liquid pumping mode of the impeller on the liquid homogenisation and momentum transfer processes are discussed in [...]
19
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 6 274--279
PL W pracy analizowano wyniki symulacji wybranych parametrów hydrodynamicznych gazu w sieci rurociągów niskiego ciśnienia w jednej z polskich miejscowości. Rzeczywiste dane o zużyciu gazu ziemnego wysokometanowego (NG) przez odbiorców w zależności od temperatury otoczenia wykorzystano do oszacowania za[...]
EN The simulations results of selected hydrodynamic parameters in the low pressure gas pipeline network in one of the Polish cities were analyzed. Actual data on consumption of natural gas (NG) by consumers based on ambient temperature were used to estimate energy demand for all inhabitants and determi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last