Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 56-60
PL Kompostowanie jest zoptymalizowaną i sprawdzoną w skali technicznej metodą degradacji, wykorzystującą naturalny potencjał enzymatyczny mikroorganizmów oraz procesy rozkładu i butwienia. Wraz z dynamicznym rozwojem różnych gałęzi przemysłu zaczęto zwracać uwagę na możliwość aplikacji kompostowania do[...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 128-134
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru aktywności dehydrogenaz w kompostach i porównano otrzymane wartości z danymi uzyskanymi z oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (bakterii mezofilnych i termofilnych, pleśni i drożdży) metodą posiewu zalewowego. Zbadano korelacje pomiędzy dwiema metodami zasto[...]
EN The study presents a measurement method of dehydrogenase activity in composts. The results of measurements were later compared with the data obtained from assays of the total numbers of microorganisms (mesophyllic and thermophilic bacteria, moulds and yeasts) using the method of flood culture. The[...]
3
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 1 57--64
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru przewodności w wyciągach wodnych z pryzm kompostowych odwodnionego wywaru gorzelniczego. Badania przeprowadzono na czterech wariantach pryzm: wywar, wywar z biopreparatem, wywar z obornikiem oraz wywar ze słomą. Ponieważ oznaczone w tych samych wyciągach wodnych [...]
EN Conductivity measurement method in water extracts from compost of potato stillage has been described. The experiment comprised of 4 compost piles: potato stillage, potato stillage with bacterial-enzymatic preparation, potato stillage with manure and potato stillage with straw. The elements K+, Na+, [...]
4
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 2 144--148
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru zmian czasu ssania kapilarnego stosowaną dla określenia szybkości oddawania cieczy przez badany odpad na zasadzie sił ssania kapilarnego bibuły filtracyjnej. Oznaczenie czasu ssania kapilarnego (CSK) służy przede wszystkim do określania wpływu stosowania środków [...]
EN The capillary suction time (CST) measurement for the estimation of water passing rate by examined waste on capillary suction forces of filtration paper based has been described. The capillary suction time measurement is used in the first place to estimate influence of conditioning agents on examined[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę elektrycznego pomiaru zmian czasu ssania kapilarnego stosowaną dla określenia szybkości oddawania cieczy odpadowej przez badany odpad na zasadzie sił ssania kapilarnego bibuły filtracyjnej. Oznaczenie czasu ssania kapilarnego (CSK) służy przede wszystkim do określania wp[...]
EN The capillary suction time (CST) measurement for the estimation of water passing rate by examined waste based on capillary suction forces of filtration paper have been described. The capillary suction time measurement is used in the first place to estimate influence of conditioning agents on examine[...]
6
81%
Ochrona Środowiska
PL W pracy oceniono biologiczną aktywność kompostów przygotowanych na bazie biomasy roślinnej z dodatkiem brykietów tytoniowych, przy czym skoncentrowano się na aktywności fungistatycznej kompostu wobec dziesięciu grzybowych patogenów roślinnych (fitopatogenów). Do podstawowego składu kompostowanej mas[...]
EN Compost samples prepared from plant biomass (agro-food industry waste) with added tobacco waste were analyzed for biological activity, with emphasis placed on the fungistatic activity of the compost against ten fungal phytopathogens. The basic composition of the composting mixture (cereal straw, sew[...]
7
81%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2015 T. 20, nr 2 122-133
PL Zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi można zredukować m.in. poprzez metody bioremediacyjne z wykorzystaniem np. bioaugmentacji lub biosurfaktantów. Celem badań jest określenie aktywności metabolicznej konsorcjów mikrobiologicznych dodawanych na zasadzie bioaugmentacji oraz mikroorganiz[...]
EN Environmental pollution by organic compounds can be reduced by the use of bioremediation methods e.g. bioaugmentation enhanced by the addition of biosurfactants. The aim of this study was to determine the metabolic activity of both microbial consortia added into system and autochthonous microorganis[...]
8
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), z uwagi na toksyczne właściwości oraz niekorzystny wpływ na plonowanie i wzrost roślin stanowią grupę związków, których akumulacja w gruntach ornych jest zjawiskiem wysoce niepożądanym. W celu określenia stopnia narażenia niezbędna jest wiedza z zakr[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of organic compounds, which accumulation in arable land is highly unfavorable phenomenon due to their toxic properties and adverse effects on yield as well as growth of plants. In order to determine the degree of PAHs exposure, the research on the [...]
9
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2015 Vol. 60, nr 1 106--111
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią udowodnione zagrożenie dla wszystkich elementów ekosystemu ze względu na właściwości kancerogenne, teratogenne i mutagenne. Jedną z metod usuwania WWA ze środowiska jest bioremediacja, w tym bioaugmentacja zakładająca wprowadzenie do zanieczy[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pose a real threat towards all elements of the ecosystem due to their toxic properties. One of the methods reducing PAHs from the environment is bioremediation, including bioaugmentation. Bioaugmentation consists in introducing microorganisms capable of effect[...]
10
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Praca przedstawia charakterystykę mikrobiologiczną osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych wraz z bioodpadami (słoma, trociny, kora, konopie). Przeprowadzono doświadczenie, w którym wymieszano materiał w odpowiednim stosunku wagowym, a następnie umieszczono w komorach bioreaktora [...]
EN The paper presents microbiological characteristics of the sewage sludge from the sewage treatment plant, in controlled conditions with biowastes (straw, sawdust, bark, hemp). In experiment the material was mixed in the appropriate weight proportions and located in bioreactor chambers with the consta[...]
11
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2014 Vol. 59, nr 1 116--120
PL Ocena potencjału osadów dennych jeziora Malta w Poznaniu w kierunku ich rolniczego wykorzystania Streszczenie Jezioro Maltańskie to popularne miejsce wypoczynku mieszkańców miasta Poznania i okolic. Raz na cztery lata dokonuje się prac rekultywacyjnych polegających na spuszczaniu wody ze zbiornika, [...]
EN Malta Lake is a popular recreational area for people living in Poznan city and surroundings. Every four years, reclamation works are carried out which include draining the water, adjusting shores and dredging sediments. In this study, the characteristics of Malta Lake bottom sediments are presented [...]
12
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością zagospodarowania zbrykietowanego pyłu tytoniowego w procesie kompostowania z dojrzałym kompostem (z komunalnego osadu ściekowego i słomy pszennej) i świeżym osadem czynnym po stabilizacji tlenowej. Celem badań było określenie możliwości uzyskania [...]
EN This study undertook investigations on the elaboration and determination of the utilization efficiency of briquetted tobacco dust in the composting process using mature compost (with municipal sewage sludge and wheat straw) and fresh municipal aerobic sewage sludge. The objective of performed inves[...]
13
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru przewodności w wyciągach wodnych kompostów z komunalnego osadu tlenowego ze słomą pszenną i komunalnego osadu ściekowego z obornikiem. Ponieważ oznaczone w tych samych wyciągach wodnych pierwiastki: sód, potas, wapń i magnez występowały w formie jonowej, dlatego [...]
EN Conductivity measurement method in water extracts from compost of aerobic municipal sewage sludge has been described. The experiment comprised of 2 variants of compost: aerobic municipal sewage sludge with straw and second variant with manure. The elements K+, Na+, Ca+2 and Mg+2 measured in the same[...]
14
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru aktywności dehydrogenaz w kompostach i porównano otrzymane wartości z danymi uzyskanymi z oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (bakterii mezofilnych i termofilnych, pleśni i drożdży) metodą posiewu zalewowego. Zbadano korelację pomiędzy dwiema metodami zasto[...]
EN The study presents a measurement method of dehydrogenase activity in composts. The results of measurements were later compared with the data obtained from assays of the total numbers of microorganisms (mesophyllic and thermophilic bacteria, moulds and yeasts) using the method of flood culture. The a[...]
15
71%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 4 104--110
PL W celu sprawdzenia skuteczności kompostowania jako metody degradacji uciążliwych odpadów pochodzących z przemysłu tytoniowego przeprowadzono testy fitotoksyczności otrzymanych kompostów. Badania oparto na trzydniowym teście Phytotoxkit, mierzącym intensywność kiełkowania i wzrostu korzeni 3 gatunków[...]
EN To check efficiency of composting, as a method's of degradation some tobacco wastes phytotoxicity test of composts were carried. Research based on 3 days test Phytotoxkit, which estimate intensity of germination and roots elongation 3 sorts of test plants — white mustard (Sinapis alba), garden cress[...]
16
71%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the study was to optimize a saline brine denitrification by halophilic microorganisms Haloferax mediterranei. To define the optimum parameters of the process, the Latin square method was used (Statistica 6.0). The highest specific nitrate reduction rate was observed at a temperature of 37[...]
17
71%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2015 T. 20, nr 2 110-121
PL Intensywny rozwój nauk biologicznych, zarówno w dziedzinie medycyny, kryminalistyki, jak i szeroko rozumianych badań związanych z biotechnologią, stworzył potrzebę doskonalenia technik analitycznych. Na szczególną uwagę zasługują metody biologii molekularnej bazujące na analizie kwasów nukleinowych,[...]
EN The intensive development of biological sciences, both in the field of medicine and broadly defined biotechnology, created the need to improve the analytical techniques. Molecular biology methods based on the analysis of nucleic acids with high sensitivity and reproducibility deserve special attenti[...]
18
71%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Surfaktanty, czyli związki powierzchniowo czynne, charakteryzują się szerokim spektrum wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu, ale również w rolnictwie oraz ochronie środowiska. W celu zwiększenia wydajności procesów remediacyjnych prowadzących do oczyszczania środowiska wykorzystuje się zarówno [...]
EN Surfactants (surface active agents) have a wide spectrum of use in the industry, but also in agriculture. Moreover, there is a tendency to use both synthetic (e.g. Tween 80) and natural (e.g. rhamnolipids) surfactants in bioremediation of contaminated sites. In this case, a potential toxicity of sur[...]
19
71%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Postępujący od wieku XVIII rozwój przemysłu i transportu samochodowego oraz ekspansja aglomeracji miejskich przyczyniają się do akumulacji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w różnych komponentach środowiska oraz ich późniejszej depozycji do gleb. Z uwagi na stwie[...]
EN Progressing from the eighteenth century industrial development, transport and urban areas expansion contribute to the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in different components of the environment and their deposition into soils. Due to the established, highly adverse PAHs effect[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last