Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedsatwiono sposób określania przenikalności magnetycznej próbek pierścieniowych, wykonanych z materiałów amorficznych i nanokrystalicznych, dla których jest utrudnione spełnienie wymagań normy IEC, aby stosunek promienia zewnętrznego do promienia wewnętrznego badanej próbki pierścieniowej był mni[...]
2
63%
Archives of Electrical Engineering
EN An extension of the modified Jiles-Atherton description to include the effect of anisotropy is presented. Anisotropy is related to the value of the angular momentum quantum number J, which affects the form of the Brillouin function used to describe the anhysteretic magnetization. Moreover the shape [...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 4 136-139
PL Artykuł prezentuje nowe tendencje rozwojowe w inżynierii materiałów magnetycznych na przykładzie stopów amorficznych i nanokrystaliczych, stopów żelazo-niklowych Ni-Fe oraz wysokokrzemowych blach elektrotechnicznych. Omówiono technologię wytwarzania tych materiałów oraz porównano ich właściwości z w[...]
EN This paper presents modern trends in development of magnetic materials engineering on example of amorphous and nanocrystalline alloys, Ni-Fe alloys as well as high-silicon steel sheets. Production technology and magnetic properties of these materials were discussed. Economical and ecological advanta[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 145-148
PL Model Jilesa-Athertona jest powszechnie stosowany do opisu histerezy w materiałach ferromagnetycznych, ferroelektrycznych, magnetostrykcyjnych czy piezoelektrycznych, jednakże procedura estymacji parametrów tego modelu może sprawiać problemy potencjalnym użytkownikom. W pracy przedstawiono zagadnien[...]
EN The Jiles-Atherton model is widely applied in the description of hysteresis in ferromagnetic, ferroelectric, magnetostrictive and piezoelectric materials, however the estimation procedure for recovery of its parameters may be troublesome for potential users. In the paper the issues related to the es[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 12 108-111
PL W pracy omówiono właściwości materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy rdzeni magnetycznych transformatorów energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono ekonomicznemu oraz ekologicznemu aspektom zastosowania transformatorów rozdzielcz[...]
EN The paper presents properties of magnetic materials of amorphous structure and an analysis of their application on magnetic cores of transformers working in power engineering as well. Special attention is paid on economic and pro-ecological aspects of introduction of amorphous metal distribution tra[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca stanowi przegląd modeli strat energii w materiałach magnetycznie miękkich, z uwzględnieniem wpływu struktury domenowej. Wskazano, że straty energii w materiałach magnetycznych wynikają z prądów wirowych generowanych w materiale w różnych skalach przestrzenno-czasowych. Stwierdzono, że takie po[...]
EN The paper is an overview of energy loss models in soft magnetic materials, with taking an influence of domain structure into consideration. It was indicated that energy loss in soft magnetic materials resulted from eddy currents generated in material in different space-time scales. It was stated, th[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszej pracy skoncentrowano się na wyznaczeniu charakterystyki przenoszenia sygnału przez przetworniki indukcyjne, których rdzenie wykonano z materiałów amorficznych i nanokrystalicznych.
EN Due to the ageing and deterioration of hv insulation, increases the partial discharge in high voltage insulating systems. Pd signal is emitted from defects sites of insulation. By means of inductive method is possible PD sensing and localization. The paper deals with the problematic suitable materia[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 4 29--40
PL Kompozyty magnetyczne są produkowane z proszku magnetycznego związanego przez substancje wiążące lub żywice, które spajają ziarna proszku oraz tworzą na ich powierzchni warstwę izolacyjną. Kompozyty magnetyczne są coraz częściej stosowane w maszynach elektrycznych ze względu na korzystne właściwości[...]
EN Magnetic composites are produced from magnetic powder bounded by dielectric binders or resins, which makes a dielectric layer on magnetic grains. Magnetic composite materials are more and more often applied in electric machines due to their favorable magnetic and mechanical properties. The paper des[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono informacje dotyczące możliwości poprawy parametrów użytkowych transformatorów energetycznych poprzez zastosowanie w nich rdzeni magnetycznych wykonanych z nowego typu taśm amorficznych i nanokrystalicznych. Wskazano, że możliwe jest uzyskanie tą drogą transformatorów o mniejsze[...]
EN The paper concerns the possibilities of improvement in properties of electric power transformers through the use of magnetic circuits made of some new types of amorphous and nanocrystalline ribbons. It was pointed out, that the application of these materials on transformer cores results in reduction[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 111-114
PL W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomic[...]
EN The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2004 z. 26 [214] 153-158
PL W pracy przedstawiono metodę wytwarzania materiałów nanokrystalicznych. Omówiono podstawowe właściwości materiałów o składzie Fe-Cu-Nb-Si-B, Fe-Zr-Cu-B oraz Fe-Co-Zr-Cu-B pod kątem ich zastosowań w urządzeniach elektrycznych. Wskazano, że zastosowanie tych materiałów szczególnie w konstrukcji magnet[...]
EN In the paper the method of manfacturing of nanocrystalline materials is described. The basic features of Fe-Cu-Nb-Si-B, Fe-Zr-Nb-Cu and Fe-Co-Zr-Cu-B alloys are reviewed taking their application in electric appliances into consideration. It has been pointed out, that application of these materials, [...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 133-135
PL Artykuł przedstawia potencjalne korzyści, m.in. znaczące obniżenie strat energii, wynikające z zastosowania materiałów amorficznych w magnetowodach transformatorów rozdzielczych.
EN The paper surveys a potential for substantial loss reduction in power engineering distribution transformers, which can be obtained by the application of amorphous materials in their magnetic circuits.
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rozwój materiałów magnetycznych w dużym stopniu odpowiedzialny jest za postęp w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu nastąpił szybki rozwój technologii produkcji tych materiałów, co stało się przyczyną wzrostu ich jakości oraz obniżenia kosztów produk[...]
EN Selected soft magnetic and their magnetic properties are presented. Some applications of those materials in electrotechnics and electronics are described.
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wpływ parametrów wymuszenia (maksymalna indukcja, częstotliwość) oraz temperatury wyżarzania na straty mocy rozpraszane w rdzeniach z komercyjnie dostępnych kompozytów magnetycznych SMC. Stwierdzono, że wybór temperatury wyżarzania ma istotny wpływ na właściwości magnetyczne go[...]
EN The paper considers the effects of excitation conditions (maximum induction, frequency) and annealing temperature on power loss dissipated in cores made of commercially available soft magnetic composites. The study has confirmed that the choice of annealing temperature has a significant impact on th[...]
15
51%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 351--359
EN The paper presents a scaling approach to the analysis of coercivity. The Widom-based procedure of coercivity scaling has been tested for non-oriented electrical steel. Due to insufficient results, the scaling procedure was improved relating to the method proposed by Van den Bossche. The modified pro[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W prezentowanej pracy w oparciu o wyniki pomiarów stratności w stopach NiFe o różnym udziale procentowym Ni określono zależności funkcyjne strat nadmiarowych od indukcji magnetycznej oraz częstotliwości pola magnesującego. Poprzez analizę statystyczną uzyskano również funkcje opisująca wpływ zawarto[...]
EN The paper deals with the excess in NiFe alloys. Using statistical approved the simple relation between excess losses and Ni content in alloys was obtained.
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2B 1411--1415
EN The magnetic properties of Fe-based composite materials with different particle sizes were investigated. The results of energy loss density were obtained from measurements of the static (DC) hysteresis cycles ranging from 0,2 to 1,4 T. In turn, the results of power loss density were obtained from me[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy opisano technologie produkcji oraz właściwości włókien amorficznych oraz włókien amorficznych w szklanej powłoce. Wskazano na znaczący wpływ składu chemicznego oraz poziomu naprężeń powstałych w procesie produkcji na końcowe właściwości włókien. Przedstawiono zjawiska obserwowane we włóknach[...]
EN The paper described production technologies and properties of amorphous wires and glass-coated amorphous wires. A significant impact of the chemical composition as well as the level of internal stress on final properties of amorphous wires was pointed out. Interesting physical phenomena observed in [...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 126-128
PL W artykule przedstawiono model anizotropii właściwości magnetycznych oparty o koncepcję ko-energii. Zaproponowany model został zweryfikowany dla orientowanych blach elektrotechnicznych o wybranych grubościach. Wykazano możliwość uzyskania pętli histerezy dla dowolnego kąta a wycięcia próbki, w oparc[...]
EN The paper presents an anisotropy model of magnetic properties based on the concept of coenergy. The proposed model is veriffied for chosen grades of grain-oriented electrical steel. It is shown, that it is possible to predict magnetization curves for arbitrary values of angle ∝ on the basis of easu[...]
20
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 258 89-98
PL W pracy scharakteryzowano właściwości magnetyczne rdzeni z nowoczesnych nanokompozytów. Aproksymowano zależność energii traconej podczas cyklu przemagnesowania w funkcji częstotliwości. Energia związana z prądami wirowymi generowanymi w różnych skalach czasowo-przestrzennych została opisana za pomoc[...]
EN Magnetic properties of cores made of modern nanocomposites have been characterized in the paper. The dependence of energy dissipated per cycle as function of frequency has been approximated. Energy term related to eddy currents generated in different time-spatial scales has been described usin a pow[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last