Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 1 13-38
PL Niniejsza publikacja kontynuuje cykl artykułów [6,7,8,9,12,14,15,16,17] dotyczący złożoności obliczeniowej półgrupy charakterystycznej automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalonych analogów ich rozszerzeń. W projektowaniu sterowania pojazdów szynowych wykorzystuje się coraz częściej mikros[...]
EN This publication continues the series of articles [6,7,8,9,12,14,15,16,17] concerning the computational complexity of the characteristic semi-group of the asynchronous automatons of the strongly connected and determined analogs of their extensions. In the designing of rail vehicles control are used [...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczenie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego k[...]
EN The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homeomorphisms of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homeomorphisms for the [...]
3
100%
Logistyka
PL Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczenie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego k[...]
EN The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homeomorphisms of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homeomorphisms for the [...]
4
100%
Logistyka
PL Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczenie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego k[...]
EN The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homeomorphisms of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homeomorphisms for the [...]
5
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono, że półgrupa charakterystyczna sumy prostej i iloczynu prostego automatów asynchronicznych silnie spójnych i ustalone analogi ich rozszerzeń są izomorficzne. Wziąwszy pod uwagę iż półgrupa charakterystyczna określa zdolność do przetwarzania informacji, to sumę prostą i ilocz[...]
EN In this article it is presented that the characteristic semi - group of the direct sum and direct product of the asynchronous automatons of the strongly connected and determined analogs of their extensions are isomorphous. Taking into account that the characteristic semi - group determines the abili[...]
6
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2001 nr 6 10-11
7
100%
Pojazdy Szynowe
2010 Nr 4 34-49
EN The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homeomorphisms of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the computational complexity of the generalized homeomorphisms for the [...]
8
100%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 4 26-30
PL W artykule przedstawiono przyszłościowe rozproszone współbieżne mikroprocesorowe inteligentne systemy mechatroniczne w sterowaniu i diagnostyce pojazdów szynowych. Systemy te będą podstawą do tworzenia różnych modeli i układów informatycznych i informacyjnych dla pojazdów szynowych. Artykuł składa s[...]
EN The future scattered synchronous microprocessor intelligent mechatronic systems in controlling and diagnostic of the rail vehicles are presented in this article. These systems will be base for creation the different models and informatic and information systems for the raił vehicles. This article co[...]
9
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 1 46-49
PL W artykule przedstawiono przyszłościowe rozproszone współbieżne mikroprocesorowe inteligentne systemy mechatroniczne w sterowaniu i diagnostyce pojazdów szynowych. Systemy te będą podstawą do tworzenia różnych modeli i układów informatycznych i informacyjnych dla pojazdów szynowych. Artykuł stanowi [...]
EN The future scattered synchronous microprocessor intelligent mechatronic systems in controlling and diagnostic of the rail vehicles are presented in this article. These systems will be base for creation the different models and informatic and information systems for the rail Vehicles. This article is[...]
10
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 2 37-41
PL W artykule przedstawiono przyszłościowe rozproszone współbieżne mikroprocesorowe inteligentne systemy mechatroniczne w sterowaniu i diagnostyce pojazdów szynowych. Systemy te będą podstawą do tworzenia różnych modeli i układów informatycznych i informacyjnych dla pojazdów szynowych. Artykuł stanowi [...]
EN The future scattered synchronous microprocessor intelligent mechatronic systems in controlling and diagnostic of the rail vehicles are presented in this article. These systems will be base for creation the different models and informatic and information systems for the rail vehicles. This article is[...]
11
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Pomiar prędkości i przemieszczeń drgań mechanicznych w przypadku złożonych ruchów obiektu względem osi współrzędnych x, y, z jest problemem skomplikowanym. Dotychczas stosowane czujniki przemieszczeń podczas takich badań mogą ulec uszkodzeniu i mierzą tylko przemieszczenia wypadkowe. Przedstawiony u[...]
EN The measurement of velocities and displacements during mechanical vibrations is a complicated problem incase of complexed motions of the object in relation to axes of coordinates x, y, z. The so far used displacement sensors can be damaged during these measurements and they only measure the resultan[...]
12
100%
Pojazdy Szynowe
2001 nr 1 49-54
PL W pracy opisano uklad do diagnostyki tensometrów stosowany w badaniach wytrzymałościowych taboru kolejowego. Uklad ten sygnalizuje wszystkie charakterystyczne wartości rezystancji, które są niezbędne do prawidłowej pracy ukladu pomiarowego współpracującego z tensometrami naklejanymi na obiekcie bada[...]
EN In this work the system for diagnostics of extensometers used in the strength test of rolling stock is described.This system signals that all characteristic values of resistance which are necessary for the correct work of the measuring system which cooperates with extensometers stuck on the tested o[...]
13
100%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 2 28-39
PL W artykule opisano rozwój inteligentnych technik pomiarowych oraz czujniki i przetworniki we współczesnej technice pomiarowej. Przedstawiono sposób kondycjonowania sygnałów, w szczególności z wykorzystaniem inteligentnych kondycjonerów. Opisano struktury sieciowe systemów pomiarowo-sterującyh w inte[...]
EN The development of the measuring techniques and sensors, converters in the modern measuring technique is described in this article. The way of conditioning of signals, in particular with using the intelligent devices for conditioning, is presented. The network structures of the measure - control sys[...]
14
100%
Pojazdy Szynowe
2001 nr 3 29-54
PL W pracy opisano model matematyczny regulatora PID do komputerowego sterowania przetwornikiem elektropneumatycznym sterowanym analogowo. Przeprowadzono symulację współpracy modelu matematycznego regulatora PID z modelem matematycznym przetwornika elektromagnetycznego dla różnych parametrów regulatora[...]
EN The mathematical model of the PID regulator for computer controlling the electropneumatic converter with analog control is described in this work. The simulation of cooperation of the mathematical model of the PID regulator with the mathematical model of the electropneumatic converter for the differ[...]
15
100%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 3 45-56
PL Artykuł jest kontynuacją publikacji [1]. Przedstawiono struktury sieciowe systemów pomiarowo - sterujących. Opisano inteligentne węzły sieciowe w mikroprocesorowych systemach pomiarowo - sterujących. Przedstawiono przetwarzanie rozproszone w sieciowych systemach pomiarowo - sterujących. Opisano sprz[...]
EN This article is the continuation of the publication (1). The network structures of the measure-control systems are presented.The intelligent network points in the microprocessor measure-control systems are described.The diffuse processing in the network measure-control systems are presented. The eąu[...]
16
100%
Pojazdy Szynowe
2001 nr 4 46-52
PL Niniejsza praca kontynuuje cykl artykułów opisujących nowe podejście w zakresie diagnostyki i nadzoru hamulców tarczowych. Przedstawiono program komputerowy diagnozujący z czterech kamer cztery tarcze i cztery okładziny hamulca tarczowego w ustalonych strefach pomiarowych.
EN The present work continues the cycle of the articles that describe the new approach in the range of the diagnostics and the control of the disk brakes. The computer program making the diagnosis from the four cameras of the four disks and four linings of the disk brake in the established measuremeipt[...]
17
100%
Pojazdy Szynowe
2000 nr 4 46-49
PL W pracy opisano przyrząd do badania szczelności powłok ochronnych którym można sprawdzać szczelność powłok nieprzewodzących prąd elektryczny, np. otrzymywanych przez lakierowanie, naklejanie folii, gumowanie lub emaliowanie. Szczelność powłok, a więc brak pęknięć jest najważniejszym warunkiem zabezp[...]
EN In this work the device for testing the tightness of the protective coats is presented. This device can check the tightness of the coats, which don't conduct the electric current for example : obtained with varnishing , sticking the foil, rubbering on enamelling. Tightness of the coats, and so the l[...]
18
100%
Pojazdy Szynowe
2002 nr 1 54-63
EN In this work the new method of determining the Least Common Multiple (LCM) of natural numbers is described. This algorithm is the new mathematical tool which optimizes the calculations of LCM of natural numbers. This algorithm enables to obtain the results of equivalence of the characteristic semigr[...]
19
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono wizyjny system kontroli i diagnostyki zjawisk trybologicznych występujących w kolejowych hamulcach tarczowych. Przedstawiono program do pomiarów geometrycznych hamulca tarczowego podczas analizy profilu jasności linii poprowadzonej przez obraz. Opisano sposób pozyskania obra[...]
EN Visional system of controlling and diagnostic of the tribological phenomena existed in the railway disk brakes is presented in this article. The way of obtainment the images during the diagnostic test of disk brake of real vehicles is presented. The way of obtainment the images with using the vision[...]
20
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano miernik prędkości, w którym dla sygnału wejściowego analogowego okresowego o częstotliwości 0-1 kHz; 1-10 kHz; 10-40 kHz; uzyskuje się na wyjściu odpowiednio składowe stałe napięcia 0-10 V; 1-10 V oraz 1-10 V.
EN The meter for analog measurement of speed in three switched ranges automatically is presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last