Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 3 166-169
PL W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji elektrochemicznego czujnika do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Modyfikacja ta opiera się na zastosowaniu dodatkowych elektrod w pobliżu elektrody pracującej czujnika. Prowadzi to do zmniejszenia gradientu potencjału pola elektrycznego [...]
EN Modification of construction of the sensor that measures level of the oxygen dissolved in water is described. This modification concerns application of additional electrodes placed close to the working electrode of the sensor. Such electrodes cause decrease of a gradient of the electric field potent[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 3 170-173
PL Omówiono zasadę pomiaru wartości potencjału redoks, przedstawiono typowe konstrukcje elektrod stosowanych w tych pomiarach i przeanalizowano wpływ różnych czynników na dokładność wykonywanych pomiarów. Przedstawiono także nową koncepcję zespolonego mikroczujnika do pomiaru potencjału redoks.
EN Principle of redox potential measurements and a typical construction of electrodes used in redox measurements are presented. Influence of various factors on the accuracy of measurements are analyzed. A new idea of a complex microsensor that measures the value of redox potential is presented.
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Omówiono zasadę pomiaru wartości potencjału redox, przedstawiono typowe konstrukcje elektrod stosowanych w tych pomiarach i przeanalizowano wpływ różnych czynników na dokładność wykonywanych pomiarów. Przedstawiono także nową koncepcję zespolonego mikroczujnika do pomiaru potencjału redox.
EN Within this article, there has been described the measurement of redox potential, typical construction of used in this measurements redox electrods has been presented. There is analysed the influence of various factors on the accuracy of measurement. There also has been presented the new idea of com[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję metody pomiarowej pozwalającej na oznaczanie stężenia metali ciężkich w glebie i osadach pościekowych, przedstawiono zasadę jej działania, zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych oraz wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jej parametrów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a method concept which allows to determine heavy metals concentration in soils and after-sewage sediments, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję optoelektronicznego czujnika do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych, przedstawiono zasadę jego działania, omówiono wyniki symulacji numerycznych i wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jego parame­trów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a concept of optoelectronic sensor for measuring the concentration of oxygen dissolved in water solutions, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
6
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1245--1247
PL W artykule zaprezentowano nową metodę kalibracji woltamperometrii stałoprądowej opierającą się na wykorzystaniu wyłącznie jednego roztworu wzorcowego. W metodzie tej przez określony czas redukuje się na elektrodzie pracującej jony zastosowanego roztworu wzorcowego, a następnie je utlenia. Powoduje t[...]
EN A new method of calibration of the direct current voltammetry based on using only one standard solution is presented in this paper. This method involves reduction of the ions in a standard solution used on the working electrode during the specified time, followed by oxidation of these ions. It decre[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody pomiarowej pozwalającej na określenie właściwości redox roztworu wodnego na podstawie pomiaru pojemności warstw podwójnych. Pojemności te mierzone są dwoma odseparowanymi od siebie układami elektrod. Wartość mierzonych pojemności warstw podwójnych dete[...]
EN The article presents the concept of a new measuring method which makes it possible to determine a water solution redox properties on the basis of double layers capacity measurements. The capacity is measured by two separate electrode systems. The value of the measured double layers capacity is dete[...]
8
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1163--1165
PL W artykule omówiono właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych. Wykazano, że w przypadku oznaczania małych wartości stężeń jonów metali, elektrody te zachowują się tak jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne opisuje czułość i stała czasowa. Wartości tych wielk[...]
EN Metrological properties of the voltammetric electrodes are being analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked metal ions these electrodes function like measuring converters type I. Their metrological properties are determined by sensitivity [...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 232-235
PL W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku, gdy reakcja elektrochemiczna kontrolowana jest procesem transportu jonów, elektroda woltamperometryczna zachowuje się tak jak przetwornik pomiarowy I rzędu. Jej wła[...]
EN In this paper metrological properties of voltammetric electrodes are being analyzed in the frequency domain. It has been shown that in the case when a controlled electrochemical reaction is a process of ions transport, a voltammetric electrode acts like an order 1 measuring converter. Its metrologic[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku małych stężeń oznaczanych jonów, elektrody te mogą być traktowane jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne charakteryzowane są przez czułość[...]
EN Metrological properties of the voltammetric electrodes in the frequency domain have been analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked ions these electrodes may function like measuring converters type I. Sensitivity and limiting frequency cha[...]
11
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 848-850
PL Pomiar wartości potencjału redox jest wykorzystywany do oceny stanu środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotna jest dokład-ność z jaką jest on wykonywany. Duży wpływ ma na nią między innymi kalibracja elektrod redox wraz z dołączonymi do nich urządzeniami pomiarowymi. Do chwili obecnej kalibracj[...]
EN Measurements of the redox potential value are used in estimation of the natural environment condition, for this reason it is important to take the measurements accurately. The redox electrodes calibration together with measuring devices connected to the electrodes influ-ence the measurement accurac[...]
12
100%
Forum Eksploatatora
13
100%
Forum Eksploatatora
2004 Nr 1(14) 13-16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last